دانلود پایان نامه ارشد با موضوع گزارشگری مالی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، هزینه سرمایه

حت تاثیرقرارمی دهد. مجموعه ای ازمقالات نظری نشان می دهدکه افشاء عمومی عدم تقارن اطلاعاتی را بافراهم کردن دسترسی برابرسرمایه گذاران به اطلاعات کاهش می هد. گزارشگری مالی مکرر درنتیجه میتواند منجربه کاهش عدم تقار ن اطلاعاتی شود بافرض اینکه گزارشگری مالی مکرر مقداراطلاعات دردسترس عموم را افزایش دهد.
2 – 1 . تشریح و بیان موضوع
امروزه، تناوب گزارشگری مالی مهمترین دغدعه ی اصلی فعالان بازار سرمایه در کشورهای مختلف است، در بازار سرمایه ایران با شروع بحران مالی از اوایل سال 1383، تناوب گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. در این راستا علاوه بر ایجاد همگرایی نسبی در استانداردهای حسابداری ملی با استانداردهای حسابداری بین المللی، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز کوششهایی را به منظور بهبود سایر موارد افشا انجام داده است. تهیه دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و ایجاد سامانه رتبه بندی افشا را می توان نمونه ای از این تلاشها نام برد.
تناوب گزارشگری مالی نشان دهنده شاخص عملکرد مدیریت در ارائه اطلاعات ضروری به شکلی صحیح، روشن، بموقع و قابل دسترس است. این شاخص منعکس کننده این است که آیا سرمایه گذاران تصویری واقعی از آنچه واقعا داخل شرکت روی می دهد، دارند یا خیر؟.یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، )انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد) می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب
تناوب گزارشگری ، می تواند عدم تقارن اطلاعاتی و مسأله انتخاب نادرست را تحت تاثیر قرار دهد این اثر دارای دو بخش است: اولا، وجود اطلاعات بیشتر در اختیار عموم، دست یابی مبادله گران به اطلاعات محرمانه و خصوصی را مشکل تر و هزینه برتر می سازد . در نتیجه ، احتمال کمتری وجود دارد که سرمایه گذاران دارای اطلاعات خصوصی شوند، که این امر احتمال مبادله با یک سرمایه گذار با اطلاعات بهتر را کاهش می دهد ؛ ثانیا تناوب گزارشگری مالی، عدم قطعیت راجع به ارزش شرکت را کاهش می دهد که آن نیز به نوبه خود، مزیت اطلاعاتی بالقوه یک سرمایه گذار آگاه را کاهش می دهد. هر دو اثر، میزانی را که سرمایه گذاران غیرآگاه در قیمتها نیاز به حمایت و مصونیت دارند، راکاهش می دهد دومین طریقی که تناوب گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی را تحت تأثیر قرار می دهد، تغییر دادن انگیزه جستجو برای اطلاعات خصوصی است . نتایج پژوهش ورچیا حاکی از آن است که اطلاعات عمومی افشا شده توسط شرکت، جایگزین کاملی برای اطلاعات خصوصی است و به طور کلی، میزان تمایل سرمایه گذاران به تحصیل اطلاعات خصوصی هزینه بر، با افزایش میزان اطلاعات عمومی افشا شده شرکت، کاهش می یابد.
دیاموند (1985) نیز به این نتیجه رسید که انگیزه های سرمایه گذاران برای تحصیل اطلاعات خصوصی با افزایش افشای اطلاعات عمومی توسط شرکتها، کاهش می یابد. به طور کلی، احتمال بیشتری وجود دارد که شرکت ها با تناوب گزارشگری مالی ، اطلاعات عمومی با اهمیت را به موقع و همچنین اطلاعات آتی را ارائه کنند. بنابراین، انتظار می رود که افزایش تناوب گزارشگری مالی، انگیزه جستجو برای اطلاعات خصوصی را کاهش دهد.
3 – 1 . اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به اقتصاد نوپای ایران و بورس نوظهور کشورمان ضرورت دارد تا به موضوع بررسی تاثیر تناوب گزارشگری مالی بر روی عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود که آیا چنین ارتباطی در بازار ایران مصداق دارد. لذا اهمیت این تحقیق از دو جنبه مطرح است اول اهمیت نظری تحقیق که بررسی تاثیر تناوب گزارشگری مالی بر روی عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه سهام در بازار ایران را مطرح می کند و دوم اهمیت کاربردی آن که نتیجه این تحقیق می تواند برای مدیران، سهامداران و سازمان بورس اوراق بهادار و حسابرسان در تصمیمگیری حائز اهمیت باشد.
4 – 1 . اهداف تحقیق
هدف کلی از این تحقیق بررسی تاثیر تناوب گزارشگری مالی بر روی عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین سایر اهداف تحقیق به شرح زیر تدوین می گردد:
تعیین رابطه بین فراوانی گزارشگری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران .
تعیین رابطه بین فراوانی گزارشگری و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران .
اهدف فرعی:
5 – 1 . سوالات تحقیق
بر اساس مطالب ارائه شده در بالا سوالات اصلی این تحقیق به صورت زیر تدوین می گردد:
آیا بین تناوب گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین تناوب گزارشگری مالی و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟
6 – 1 . فرضیات تحقیق
جهت رسیدن به اهداف تحقیق و پاسخگویی به سوالات تحقیق فرضیه های این مطالعه به شرح ذیل تدوین می گردد:
فرضیه 1: بین تناوب گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.) فراوانی گزارشگری بیشتر، هزینه سرمایه را کاهش می دهد.(
فرضیه2: بین تناوب گزارشگری مالی و هزینه سرمایه در شرکت ها
ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.) فراوانی گزارشگری بیشتر، هزینه سرمایه را کاهش می دهد.(

7 – 1 . جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شرکت های پذ یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. برای تعیین نمونه مورد مطالعه، شرکت هایی از جامعه آماری یاد شده، انتخاب می شوند که :
پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد،
از سال1385 تا 1390، در بورس حضور داشته باشند،
شرکت بین سال های 1385 تا 1390 ، تغییر سال مالی نداشته باشد،
شرکت نباید در گروه واسطه گری مالی باشد(بانک ها، نهاد ها، سرمایه گزاری ها و..)
اطلاعات مورد نیاز شرکت، در دسترس باشد
نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد(عادل آذر،1384،ج 1،ص 6 ). لذا ، نمونه گیری ها براساس نمونه گیری حذفی انتخاب شده است.بدین صورت که شرکتها باید شرایط ویژه که در بخش جامعه آماری ذکر شد را دارا باشند. بنابراین با توجه به موارد بالا 81 شرکت به عنوان شرکتهای مورد بررسی از سال 1385 تا سال 1390 مورد بررسی قرار گرفتند.

8– 1 . متغیرهای تحقیق .
متغیر های وابسته : متغیرهای وابسته در این پژوهش شامل هزینه سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.
متغیر مستقل : تناوب گزارشگری مالی.
9 – 1 . تعریف واژگان کلیدی
عدم تقارن اطلاعاتی1 : اگر در بازار سرمایه اشخاصی وجود داشته باشند که اطلاعات بیشتر و با کیفیت تری نسبت به دیگران داشته باشند عدم تقارن اطلاعاتی رخ می دهد.
تناوب گزارشگری مالی: این اصطلاح تقریبا تمامی فرآیند گزارشگری مالی را در بر می گیرد که شامل افشای کلیه واقعیت های بااهمیت و مربوط، درباره رویدادها و فعالیت های مالی واحدهای انتفاعی به ویژه شرکتهای سهامی عام است.
قیمت پیشنهادی خرید2 : قیمتی که بازارساز اوراق بهادار را می خرد
قیمت پیشنهادی فروش3 : قیمتی که بازارساز اوراق بهادار را می فروشد.
هزینه سرمایه : نرخ بازدهی است که تامین کنندگان سرمایه،اعم از صاحبان سهام و قرض دهندگان،در ازای تامین سرمایه،طلب می کنند.بعبارت دیگر هزینه سرمایه برابراست با هزینه فرصت سرمایه برای تامین کنندگان سرمایه که با استفاده از مدل CAPM مورد سنجش قرار گرفته است.
مدل 4CAPM:مدلی است که مى‏توان براى برآورد هزینه سهام سرمایه استفاده کرد.
مدل فاما و فرنچ : مدلی است که می توان برای برآورد هزینه سهام سرمایه استفاده کرد.
10 – 1 . خلاصه فصل
در این فصل به ارائه کلیات تحقیق پرداخته شد و طرح کلی تحقیق مشخص گردید. موارد ذکر شده در این فصل شامل مقدمه، بیان موضوع تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیات تحقیق و همچنین روش تحقیق بودند.

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1 – 2 . مقدمه
در این پژوهش به دنبال رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با هزینه سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی خواهیم بود یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد) می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود . بنابراین، قبل از این که خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
در این فصل، ابتدا به بحث پیرامون تناوب گزارشگری مالی و همچنین عدم تقارن اطلاعات خواهیم پرداخت در ادامه فصل، مباحث مرتبط با هزینه سرمایه پرداخته می شود. در پایان نیز به برخی از مهم ترین پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر پرداخته خواهد شد.
2 – 2 . نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان
توسعه اقتصادی و بوجود آمدن شرکتهای سهامی بزرگ که شامل هزاران سهامدار می باشند موجب گردید تا امکان حضور مالکین در شرکت و آگاهی از فعالیتهای آن وجود نداشته باشد. لیکن این افراد همواره جهت حفظ منافع خود علاقمند به اطلاع از وضعیت و عملکرد شرکتها می باشند. همچنین سایر سرمایه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان نیز برای تصمیم گیری نیاز به آگاهی از وضعیت و عملکرد شرکتها دارند.
لذا به منظور پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگان، حسابداری به تهیه و گزارش اطلاعات می پردازد اما با توجه به گروه های مختلف استفاده کننده با مقاصد گوناگون، نیازهای متنوعی وجود دارد. سرمایه گذاران در مورد خرید؛ فروش یا نگهداری سهام خود تصمیم گیری می کنند و معمولا علاقمند به آگاهی از توان سود آوری امکان افزایش سود هر سهم و تداوم فعالیت شرکت هستند در حالی که اعتبار دهندگان درباره اعطای و میزان و مدت اعتبار به واحد تجاری تصمیم گیری می کنند و علاقمند به آگاهی از جریان نقدی آتی شرکت و توانایی واحد تجاری در بازپرداخت به موقع بدهیها هستند. همچنین سایر استفاده کنندگان نظیر دولت؛ کارکنان، مشتریان و … نیز نیازهای اطلاعاتی متفاوتی دارند. لیکن طبق استانداردهای حسابداری، بر نیازهای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به عنوان اشخاصی که دریافت کننده و استفاده کننده اصلی صورتهای مالی می باشند تاکید شده است.
لذا حسابداری به منظور تامین نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان صورتهای مالی را تهیه می کند و استفاده کنندگان اساسی نیز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شناخته شده اند.

3 – 2 . ویژگی های کیفی اطلاعات مالی
به خصوصیاتی که موجب می شوند اطلاعات صورتهای مالی برای استفاده کنندگان مفید باشند ویژگیهای کیفی اطلاق می شود.
در یک طبقه بندی کلی ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی به ویژگیهای کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات صورتهای مالی و ویژگیهای کیفی مرتبط با چگونگی ارائه اطلاعات تقسیم می شود.
1 – 3 – 2 .مربوط بودن5
اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان موثر واقع شود مربوط بودن یکی ویژگی نسبی است بنابراین اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که بر تصمیمات استفاده کنندگان درباره نتایج رویدادهای گذشته و پیش بینی نتایج رویدادهای حال و آینده موثر واقع شود. و شامل اچزای« ارزش تائیدکنندگی و پیش بینی» و « انتخاب خاصه» می باشند.
اطلاعات مالی باید قابلیت پیش بینی و تائیدکنندگی داشته باشد یعنی به کمک آن بتوان به ارزیابی وضعیت و عملکرد آینده پرداخت و یا موجب تائید یا تصحیح انتظارات قبلی شود.
جهت نمایش اقلام صورتهای مالی بر حسب پول چندین خاصه مانند بهای تمام شده، ارزش جایگزینی، ارزش فروش و … وجود دارد. لیکن انتخاب خاصه قلم مورد نمایش باید براساس مربوط بودن آن به تصمیمات استفاده کنندگان باشد.
2 – 3 – 2. قابلیت اتکا6
قابلیت اتکاء اطلاعات به میزان درستی و صحت آن بستگی دارد. و بین استفاده کنندگان مختلف متفاوت است. برای اینکه اطلاعات حسابداری قابلیت اتکاء داشته باشد، باید صادقانه معرف ارزشهایی باشد که انتظار می رود ارائه کند، بطور بی طرفانه و عینی تهیه شده باشد، و قابل رسیدگی و اثبات باشد. این ویژگی شامل اجزاء « بیان صادقانه» ، « بیطرفی»، « کامل بودن» ، « احتیاط» و « رجحان محتوا بر شکل» می باشد.
بدلیل وجود تضاد میان ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی ممکن است اطلاعاتی دارای ویژگی مربوط بودن باشد ولی قابلیت اتکاء نداشته باشد. و افشاء آن گمراه کننده باشد. اما هر چند مربوط بودن یکی از ویژگیهای کیفی اساسی اطلاعات مالی است لیکن قابلیت اتکاء اطلاعات نیز یک واقعیت و ویژگی کیفی اساسی برای اطلاعات مالی محسوب می شود.
3 – 3 – 2 . قابلیت مقایسه7
استفاده کنندگان اطلاعات مالی بمنظور تصمیم گیری به مقایسه عملکرد واحدهای تجاری مختلف، با هم و یا مقایسه عملکرد یک واحد تجاری در طول زمان می پردازند لذا استفاده شرکتها از روشهای یکسان جهت عملیات مشابه و حفظ ثبات رویه در طول زمان، موجب یکنواختی و قابلیت مقایسه اطلاعات مالی می شود. رعایت استانداردهای حسابداری موجب می شوند اطلاعات مالی قابل مقایسه گردند.
حفظ یکنواختی نباید موجب نادیده گرفته شدن تغییرات لازم در بکارگیری استاندارهای حسابداری بدلیل تغییر در شرایط اقتصادی و یا استفاده از روشهای حسابداری بهتر شود.
قابلیت مقایسه شامل اجزاء « ثبات رویه » و « افشاء مناسب» می باشد.
4 – 3 – 2 . مفهوم بودن8
اطلاعات مالی برای اشخاصی تهیه می شود که فرض می شود دانش معقولی از حسابداری دارند و یا توجه به این دانش، اطلاعات مالی برای آنها قابل فهم می باشد. لذا از آنجائیکه سطح دانش استفاده کنندگان یکسان نمی باشد اطلاعات مالی ارائه شده نمی تواند تضمین کننده درک تمامی استفاده کنندگان آن باشد. لذا می توان گفت اطلاعات مالی ارائه شده باید برای افرادی که دانش معقولی از حسابداری دارند قابل فهم باشد به همین دلیل این ویژگی کیفی را خاص استفاده کننده می دانند.
ویژگی قابل فهم بودن شامل اجزاء « میزان توان استفاده کننده » و « تجمیع و طبقه بندی » می باشد.
محدودیتهای اعمال ویژگی های

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *