پایان نامه کارشناسی ارشد باموضوع چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

تکه ای از متن پایان نامه :

و… ، انکار ناپذیرند که بعضی از آنها (عوامل درونی و بیرونی)، در مباحث بعدی، با تکیه بر جامعه ی آماری، مورد تجزیه و تحلیل، قرار خواهند گرفت .

اثربخشی عوامل جرم‌زا تناسب مستقیم با خصوصیّات فردی، جنس، سنّ، استعداد، عاطفه، کمبودهای روانی تربیتی و آموزشی، شرایط خانوادگی و انگیزه‌های مؤثّر دیگری دارد.[1]امّا بعضی از مهمترین عوامل مؤثّر در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، می توان به اعتیاد، فقر، بیکاری، دوستان بد، انتقام از جامعه و محیط اجتماعی نامناسب اشاره نمود.

در این فصل، با بهره گیری از آمارهای موجود – عمدتاً در سطح حوزه ی قضایی مشهد،- به تجزیه و تحلیل جامعه‌ی بزهکاران سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و مطالعه عواملی همچون؛ سن، تابعیت، جنسیت، تأهّل، سواد، مشخصات جسمانی، سوابق کیفری، شغل و اعتیاد با این‌گونه سرقت‌ها و نیز تجزیه و تحلیل سرقت های مقرون به آزار یا تهدید (جامعه ی اعمال مجرمانه) از حیث زمان، مکان، شیوه‌ی ارتکاب جرم، وسایل مورد بهره گیری در ارتکاب جرم ، خواهیم پرداخت.

همان طور که در مباحث ابتدایی این نوشتار و در قسمت روش پژوهش، به آن اشاره گردید، داده های آماری که در این فصل، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند، مربوط به پرونده های سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و بعضاً کیف قاپی در سال 1390، در حوزه ی قضایی شهر مشهد بوده که بر مبنای عملکرد پلیس آگاهی و اظهارات متّهمین، قبل از ورود به مرجع قضایی تنظیم شده می باشد. قسمتی از پژوهش نیز ماحصل کار تجربی (قضایی و امنیّتی) نگارنده می باشد.

 

 

گروههای سنّی متفاوت، به دلیل مواجه بودن با تحوّلات مستمرّ جسمی، روانی و اجتماعی ـ که از بدو تولّد تا آخرین لحظه ی حیات، ادامه دارد، ویژگی ها و نیازهای خاصّ خود می یابند. بر این اساس، رفتار و کردار آنان، در گذر از مقاطع سنّی متفاوت، تفاوت می یابد؛ و این امر تأثیر مستقیم و معناداری در تغییر دادن چهره ی آسیب های ارتکابی- در ابعاد متفاوت آن- در هر

[1]ـ نجفی توانا (علی)، منبع پیشین، ص 144.

«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه