پایان نامه رشته حقوق چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

تکه ای از متن پایان نامه :

بزهکاری»[1]مورد توجّه قرار می دهند. از این نظر می باشد که گفته می گردد که رقم سیاه بزهکاری، یکی از موانع اصلی ارزیابی تعداد جرایم ارتکابی می باشد. یکی از علل اختلاف و فاصله ی موجود بین بزهکاری واقعی و ظاهری (رقم سیاه جرایم) را بایستی در عدم توانایی پلیس، در شناخت و کشف جرایمی؛ مانند سرقت، کلاهبرداری و … و نیز خودداری بزهدیدگان از طرح شکایت، جستجو نمود.

و بالأخره، افزایش یا کاهش آمار جنایی، ممکن می باشد ناشی از افزایش یا کاهش فعّالیت پلیس در یک دوره ی زمانی معیّن یا نقطه ی جغرافیایی معیّن باشد. همچنین افزایش فعالیّت پلیس در یک دوره ی زمانی و در یک منطقه ی جغرافیایی معیّن، ممکن می باشد باعث جا به جایی بزهکاری از نقطه‌ی مورد نظر، به نقطه‌ی دیگر گردد. پس با توجّه به جمیع عوامل، می توان گفت که آمار جنایی نمی تواند سیمای جنایی واقعی یک کشور یا منطقه ی معیّن را نشان دهد.

مبحث سوّم: متفاوت بودن ادبیّات حاکم بر نهادهای متعدّد متولّی تنظیم آمار

این مشکل، بیشتر، ناظر به مرحله ی ثبت جرایم می باشد. در حال حاضر، در کشور ما نهادهای متعدّدی، آمارهای جنایی را تنظیم و ارائه می نمایند که از مهمترین آنها می توان به دستگاه قضایی، پلیس، سازمان زندانها و پزشکی قانونی، اشاره نمود. آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای مذکور، در بسیاری از موارد دارای اختلافات فاحش می باشد. این اختلافات را می توان ناشی از چند امر دانست:

بند نخست: عدم آشنایی مأموران با مفاهیم حقوق کیفری[2]

در بسیاری موارد، تعاریف ارائه شده از ناحیه ی پلیس، با تعریف قانونی و حقوقی که توسط مقامات قضایی انجام می شود،

[1] – رقم مباشران جرایم شناخته نشده ی جرایم را هم، «رقم خاکستری بزهکاری» می نامند. ر.ک: نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تأثیر مطالعات و یافته های جرمشناسی در تحولّات حقوق کیفری و سیاست جنایی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، شماره ی 14-13، پاییز 72 تا تابستان 73، صص 576 – 556.

[2] – رحمدل (منصور)، منبع پیشین.

«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه