پایان نامه رایگان درمورد کارایی فنی، بزرگسالان، کارشناسی ارشد، استان فارس

بیان کردند. از این رو آموزش عملی تولیدکنندگان مرغ گوشتی مناسب‌ترین شیوه آموزشی به منظور رفع نیازهای آموزشی آنان است. همانطور که در این مطالعه نشان داده شد سطح تحصیلات و آگاهی مدیران از در بکارگیری موارد مدیریتی در واحدها سهم به سزایی را در بهبود عملکرد در مزارع نشان داده است.
جدول ۴-۲۷- سهم هریک از عوامل مدیریتی منجر به ایجاد اختلاف در بین گروه‌ها به روش مدیریتی SAW
عامل
سهم
تحصیلات
۸۰۰/۵۱
مدت روشنایی در ۴۸ ساعت اول پرورش
۵۷۸/۱۴
شدت نور
۰۶۱/۱۳
سیستم دانخوری
۷۹۸/۸
ارتفاع لامپ‌ها
۲۳۳/۴
تنظیم مدت روشنایی به طور اتوماتیک
۱۲۱/۳
آنالیز اقلام خوراکی
۹۳۷/۱
کیفیت آب
۰۱۵/۱
سیستم گرمایشی
۸۲۴/۰
نظافت لامپ‌ها
۶۳۲/۰
جمع
۱۰۰
۴-۳- نتایج کلی
۱- از مهمترین عوامل مدیریتی تاثیر گذار بر عملکرد میزان تحصیلات مدیر، طول مدت روشنایی در ۴۸ ساعت اول و شدت روشنایی است و عواملی مثل کیفیت آب، سیستم گرمایشی و نظافت لامپ‌ها کمترین تاثیر را داشتند.
۲- سطح انرژی و پروتئن خام جیره در گروه با شاخص تولید خوب کمترین مقدار و بیشترین مقدار را داشتند.
۳- بالا بودن تلفات یکی از عوامل تاثیر گذار بر پایین بودن سطح شاخص تولید در مرغداری‌های جنوب تهران است.
۴- نتایج این تحقیق نشان داد که گروه با شاخص تولید خوب از نظر تحصیلات دارای بالاترین درصد مدیران مرتبط به پرورش طیور میباشد که این موضوع در گروه ضعیف و متوسط وجود ندارد.
۵- میزان استفاده از عوامل مدیریتی (امتیاز مدیریتی در سیستم SAW) در سه گروه خوب، متوسط و ضعیف بر اساس شاخص تولید از مرغداریهای مورد بررسی به ترتیب ۹/۹۹، ۶/۷۲ و ۶/۵۵ درصد براورد گردید.
۶- مرغدارانی که فاصله زمانی جوجه ریزی بین دوره‌های پرورش را بارعایت ۲۵ روز انجام می دادند از نظر کارایی اقتصادی کاراتر بوده وهمچنین با توجه به فاصله جوجه ریزی بین دوره ها که باعث کنترل موارد بهداشتی در واحد شده در نتیجه نسبت به بیماری مقاوم تر بوده و این عمل باعث کاهش هزینه‌های دارو ودرمان شده که در نتیجه باعث تولید و بهره وری بیشتر در سیستم تولیدشان می‌شد.
۴-۴- پیشنهادات
۱- از آنجائیکه تحصیلات مرتبط با رشته سهم به سزایی در عملکرد واحدهای پرورش دارد پیشنهاد می‌گردد، آموزش‌ اصول‌ پرورش‌ طیور برای‌ مدیران‌ واحدهای پرورش جوجه گوشتی الزامی گردد.
۲- با توجه به نتایج این تحقیق، توصیه میگردد که تنظیم‌ جیرههای‌ غذایی‌ توسط متخصصین تغذیه طیور صورت گیرد تا سبب بهبود بهره وری مواد خوراکی و عملکرد جوجه های گوشتی در استان شود.
۳- جهت تعیین مدل های مربوطه به عوامل مدیریتی و نقش تاثیر هریک بر میزان عملکرد پیشنهاد می‌شود از روش‌های آنالیزهای رگرسیونی خطی (OLS) و لوجیت جهت تعیین ضرایب هر یک از عوامل مدیریتی استفاده شود.
۴- پیشنهاد می‌شود در دیگر استان‌های کشور نیز عوامل مدیریتی تاثیرگذار بر عملکرد مورد بررسی قرار گیرد و الگوهای کاربردی جهت بهبود مدیریت به مدیران در هر منطقه ارائه گردد.

فهرست منابع:
۱) ابراهیم زاده، ع .۱۳۷۵ . سرمایه انسانی و توسعه روستایی، ماهنامه جهاد، شماره ۱۹۱-۱۹۰. ص: ۴۰-۴۵.
۲) ابطحی، س. ۱۳۷۳. آموزش و بهسازی منابع انسانی، تهران : مؤسسه اطلاعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش، صص ۱۲-۱۵.
۳) ابوالحلاج، م.، ب. نجفی و ع. ا. احمدکیا دلیری. ۱۳۸۶. اندازه‌گیری کارایی فنی بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور. مجله طب و تزکیه. دوره نوزدهم. شماره سوم. صفحات ۶۱-۴۹.
۴) اکبری، م. ر. کرمانشاهی، ح. کلیدری، غ. ۱۳۸۳. بررسی اثر افزودن اسید استیک در آب آشامیدنی بر عملکرد، شاخص های رشد و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی / سال هشتم / شماره سوم/ پاییز ۱۳۸۳.
۵) اکبری، ن.، م. زاهدی کیوان، و م. منفردیان سروستانی. ۱۳۸۷. بررسی عملکرد کارایی صنعت دامداری در سطح کشور (رهیافت: تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای). فصلنامه پژوهشهای اقتصادی. سال هشتم. شماره سوم. صفحات ۱۶۰-۱۴۱.
۶) اسفاری، ا. ۱۳۷۳. علل ضایعات در مرغداریهای کشور . فصلنامه امور دام و آبزیان. شماره ۵. ص ۲۲-۲۵.
۷) امامی میبدی، ع. ۱۳۸۴. اصول اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری. چاپ دوم. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. ۲۷۵ صفحه.
۸) بخشی زاده، م. ۱۳۷۶. بهره وری و ضایعات خوراک طیور . مجله مزرعه، شماره ۱۰ ، صص۴۱- ۴۳.
۹) بنی اسدی، م. ۱۳۷۶. مدیریت تغذیه در تولید طیور. مجله نامه مدیران، صص ۱۴-۱۶.
۱۰) بیات ترک، ع. ۱۳۷۰. آموزش بزرگسالان: مطالعه موردی آموزش فن قالیبافی به گروهی از بزرگسالان استان فارس و بررسی تأثیرات آن بر درآمد، بهداشت کارگاهها و کیفیت بافت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شیراز.
۱۱) ترکمانی، ج. و ح. محمدی. ۱۳۸۱. بررسی کارایی فنی عوامل تولید در واحدهای پرواربندی گوساله، مطالعه موردی در استان فارس. مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه. سال دهم. شماره ۳۷. ۵۲-۳۷.
۱۲) تیموری، ع. ۱۳۷۶. بررسی وضعیت مدیریت واحدهای پرواربندی گوساله در کشور: تحلیل تابع تولید و کارایی فنی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *