پایان نامه رایگان درمورد مرغ گوشتی، نیازهای آموزشی، متغیر وابسته، میزان استفاده

سویه‌های آمیخته مورد استفاده در واحدهای جوجه گوشتی مورد مطالعه در استان تهران در جدول۴-۲۲ نشان داده شده است. همانطوریکه مشاهده میشود نژاد به سه مورد راس، کاپ، راس و کاپ تقسیم گردید. فراوانی هریک براساس مطالعه صورت گرفته به ترتیب ۶/۴۴ ، ۶/۹ ، ۱/۴۶ درصد است.
جدول ۴-۲۲- بررسی نژاد مورد استفاده در مزارع پرورش جوجههای گوشتی مورد مطالعه (درصد)
گروه
راس
کاپ
کاپ و راس
ضعیف
۵۵
۲۰
۲۵
متوسط
۷۰

۳۰
خوب
۵/۷
۳۳/۸
۳۳/۸۳
کل
۶/۴۴
۶/۹
۱/۴۶

شریعتمداری و همکاران (۱۳۸۴)، عملکرد شش آمیخته تجاری موجود در ایران (راس، آربورایکرز، کاب، لوهمن، هوبارد و آرین) را در شرایط یکسان مورد بررسی قرار دادند. صفات مورد مطالعه شامل افزایش وزن، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل، درصد تلفات و ضریب کارایی بود. افزایش وزن آمیخته کاب نسبت به دیگر آمیخته ها بالاتر بود در حالی که آربوراکر دارای پائین ترین وزن در پایان دوره پرورش را داشت. میانگین خوراک مصرفی در کل دوره درسطح (۰۵/۰P) معنی‌دار بود و آمیخته راس پایین‌ترین و هوبارد بالاترین سطح خوراک مصرفی را نسبت به دیگر آمیخته‌ها داشتند. ضریب تبدیل غذایی درآمیخته کاب بهتر و هوبارد بالاتر نسبت به دیگرآمیخته‌ها بود (۰۱/۰P). درصد تلفات در بین آمیخته‌ها معنی نبود. ضریب کارائی تولید که نسبتاً یک شاخص ارزیابی جامع تری (در برگیرنده اکثر شاخص‌های مهم تولید عملکرد) است در آمیخته کاب بالاتر از سایر آمیخته ها بود. ارزیابی لاشه نشان‌داد که تفاوت معنی‌داری بین نسبت لاشه و اندام‌های اصلی تشکیل دهنده لاشه در آمیخته‌های مختلف وجود نداشت. نتیجه کلی از این آزمایش حکایت از تفاوت های فاحش بین آمیخته‌ها در اکثر شاخصهای اندازه‌گیری شده دارد. یکی از تفاوتهای مهم روند سرعت رشد در بین آمیخته ها است. مسلماً در کشورهائی که جوجه‌ها را برای بازار وزنی خاص پرورش می‌دهند ارزیابی و مقایسه نتایج بر اساس سرعت رشد می تواند کمک شایانی در انتخاب آمیخته نماید (مالون۱۴ وهمکاران، ۱۹۷۹). در بازار مرغ گوشتی ایران اساس ارزیابی وزن پایان دوره پرورشی مهم است که کدامین آمیخته دارای عملکرد بهتری می‌باشد.
یکی از عوامل موثر در بهبود عملکرد طیور تغذیه بلافاصله پس از هچ است، لذا فاصله بین جوجه‌کشی و مزرعه پرورش بسیار مهم است. بر اساس نتایج حاصله ۳/۱۵ درصد پرورش دهندگان جوجه‌های خود را کمتر از ۶ ساعت پس از هچ دریافت مینمایند و ۸/۶۰ درصد پرورش دهندگان جوجه‌های خود را بین ۶ تا ۱۲ ساعت و ۲۵ درصد بین ۱۲تا ۲۴ ساعت پس از هچ دریافت مینمایند. تغذیه بیش از ۸۵ درصد جوجهها در زمان کمتر از ۱۲ ساعت پس از هچ، به عنوان عاملی موثر در عملکرد مزارع استان بشمار میآید. کیفیت جوجه از دیگر عوامل موثر در کاهش سن کشتار و بهبود عملکرد است. بر اساس نتایج این تحقیق در هر سه گروه ضعیف، متوسط و خوب بیش از ۷۰ درصد مزارع از جوجههای درجه یک استفاده مینمودند. لذا بررسی سن کشتار در استان نشان میدهد در گروه خوب، متوسط و ضعیف ۸۲ درصد از مزارع مورد بررسی پرندگان خود را در سن ۴۵ تا ۵۶ روزگی کشتار مینمایند. بر اساس این نتایج در گروههای خوب، متوسط و ضعیف ۶۴،۵۳/۸۶ و ۵/۶۲ درصد مزارع سن کشتار ۴۵ تا ۵۶ روز دارند. درتهیه جوجه یکروزه، در بررسی های انجام شده در هر سه گروه ضعیف، متوسط و خوب بیش از ۶۵ درصد مزارع از جوجههای خود را از خارج از استان تهیه می‌نمایند.
۴-۱-۱۴- بررسی کلی عملکرد مزارع پرورش
بررسی عملکرد مزارع مرغ گوشتی استان در جدول ۴-۲۳ ارائه شده است. همانطوریکه مشاهده میشود تفاوت بین شاخص تولید بین گروه ضعیف و خوب ۷۰ واحد است که نشان دهنده تفاوت بسیار زیاد بین عملکرد این گروهها است. گروه متوسط در بین این دو گروه قرار گرفته است. اگر به فرمول شاخص تولید نگاهی بیاندازیم، در مییابیم که هر گونه تغییر در درصد ماندگاری، وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی با افزایش سن پرورش می تواند اثر منفی بر عملکرد مزرعه داشته باشد. از نظر تجارتی عددی که نشان دهنده نتیجه فنی دوره پرورش در گله های جوجه گوشتی است، شاخص تولید یا عدد تولید است که هر چه مقدار عددی این شاخص بزرگتر باشد نشان دهنده نتایج اقتصادی بهتری است. در کشورهای اروپایی معمولا این شاخص بالای ۳۰۰ است. شاخص تولید با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید. میانگین وزن زنده به گرم میباشد.
?????????? میانگین وزن زنده (g) × درصد ماندگاری
?????? = شاخص تولید
?????? (ضریب تبدیل غذایی × طول دوره پرورش بر حسب روز × ۱۰)
تلفات – ۱۰۰ = ماندگاری
جدول۴-۱- میانگین صفات تولیدی در واحد های مرغداری مورد بررسی طبقه بندی شده بر اساس شاخص تولید
گروه
دامنه شاخص تولید
میانگین شاخص تولید
میانگین وزن بارگیری (گرم)
ضریب تبدیل
ماندگاری
ضعیف
۲۰۰
۱۷۸ c
۲۳۸۰c
۳۲/۲ a
۷۱/۸۴
متوسط
۲۰۰-۲۳۰
۲۱۴ b
۲۵۲۵b
۰۸/۲ b
۵۷/۸۶
خوب
۲۳۰
۲۴۶ a
۲۷۴۱a
۰۰/۲ b
۱۲/۸۸
SE
۸۴/۴
۴/۲۹
۰۳/۰
۸۱/۰
P value
۰۰/۰
۰۰/۰
۰۰/۰
۲۰/۰
کل
۲۰۴
۲۵۱۱
۱۸۶/۲
۰۵/۸۶
a و b و c: میانگین های هر ستون که دارای حروف مشترک نمی‌باشند دارای اختلاف معنی‌داری هستند (۰۵/۰p)

۴-۱-۱۵- مواد مغذی مورد استفاده در جیره های مزارع در سه گروه خوب، متوسط و ضعیف
در جداول ۴-۲۴ و ۴-۲۵ سطح انرژی خام و سطح پروتئین خام در چهار دوره آغازین (S)، رشد (G) و پایانی ۱ (F1) و پایانی ۲ (F2) نشان داده شده است. سطح انرژی خام جیره در گروه‌های با شاخص تولید متوسط و ضعیف (کمتر از ۲۳۰) دردوره استارتر به طور معنی‌داری (۰۵/p) بیشتر از گروه خوب است. اما در دوره پایانی اختلاف معنی‌داری بین گروه‌ها مشاهده نشد. بطور کلی سطح انرژی خام جبره در گروه با شاخص تولید خوب نسبت به دیگر گروه‌ها از مقدار پایین‌تری برخوردار بود.

جدول ۴-۲۴- سطح انرژی در سه گروه از مرغداریهای مورد بررسی
گروه
MES
MEG
MEF1
MEF2
خوب
۲۷۷۱b
۲۸۳۱ b
۲۹۰۵
۲۹۹۵
متوسط
۲۸۵۲a
۲۸۸۷ a
۲۹۳۹
۳۰۰۶
ضعیف
۲۸۲۲ a
۲۸۷۲ b
۲۹۱۹
۲۹۷۲
SE
۶/۱۰
۸/۸
۰۸/۸
۸۹/۹
P value
۰۱۷/۰
۰۶۱/۰
۴۰۲/۰
۳۲۶/۰
a و b: میانگین های هر ستون که دارای حروف مشترک نمی‌باشند دارای اختلاف معنی‌داری هستند (۰۵/۰p)

سطح پروتئین خام در همه دوره‌های پرورش در گروه با شاخص تولید خوب بالاترین مقدار را نشان داد (جدول ۴-۲۵) که می‌تواند بیانگر تعیین سطح مناسب پروتئین خام در دوره های مختلف پرورش باشد.
جدول ۴-۲۵- سطح پروتئین در سه گروه از مرغداریهای مورد بررسی
گروه
CPS
CPG
CPF1
CPF2
خوب
۴۳/۲۳a
۷۵/۲۱ a
۳۸/۲۰ a
۳۱/۱۸ a
متوسط
۸/۲۱ b
۶۲/۲۰ b
۹۹/۱۸ b
۷۷/۱۶ b
ضعیف
۶/۲۲ a
۲۱/۲۱ ab
۶۷/۱۹ ab
۹۷/۱۷ ab
SE
۱۷۸/۰
۱۸/۰
۱۹/۰
۲۹/۰
P value
۰۰۵/۰
۰۷۲/۰
۰۴۵/۰
۰۹۴/۰
a و b: میانگین های هر ستون که دارای حروف مشترک نمی‌باشند دارای اختلاف معنی‌داری هستند (۰۵/۰p)

۴-۲- تصمیم گیری مدیریتی:
همان طوریکه در قسمت مواد و روش ذکر گردید در این آزمایش پس از جمع آوری دادهها مزارع مورد مطالعه بر اساس شاخص تولید خود به سه گروه ضعیف، متوسط و خوب تقسیم بندی شد. جدول ۴-۲۶ میزان استفاده از عوامل مدیریتی در بهبود شاخص تولید در سه گروه از مرغداریهای مورد بررسی در سیستم‌های مدیریتی مختلف نشان میدهد. شاخص‌های تصمیم‌گیری عبارت بود از تحصیلات، سیستم دانخوری، سیستم گرمایشی مدرن، نظافت لامپ‌ها، ارتفاع لامپ‌ها، تنظیم شدت نور، مدت روشنایی در ۴۸ ساعت اول، تنظیم مدت روشنایی، کیفیت آب و عدم آنالیز جیره بود (شکل ۳-۱). همان طوری‌که مشاهده میشود گروه با شاخص تولید خوب با بدست آوردن امتیاز ۹/۹۹ دارای بالاترین امتیاز مدیریتی در سیستم SAW است. گروه متوسط (۶/۷۲) و ضعیف (۶/۵۵) نیز به ترتیب دارای ردههای بعدی هستند.
در واحدهایی که شاخص تولید آنها ضعیف با داشتن امتیاز ۶/۵۵ بیانگر این مهم است که سهم عوامل مدیریتی تاثیر گذار بر افزایش عملکرد پایین است و در این واحدها از از نهاده‌ها یا ورودی های تولید بهره چندانی برده نشده است. طبق تعریف، بهره‌وری عبارتست از استفاده بهینه از منابع جهت حصول تولید بهینه، می‌توان استنباط کرد که بهره‌وری پایین در این واحدها به سبب عدم توازن در ورودی و خروجی است. به عبارت دیگر در این واحد عوامل مدیریتی تعریف شده فوق بر اساس اصول تعریف شده بکار گرفته نشده و سطح مدیریت ضعیف منجر به افت بازده گردیده است. طبق نظر رضازاده (۲۰۰۳)، در ایران به دلیل سود دهی کم، ضعف در مدیریت، کم بودن بازده واحدها و بکار گیری روش‌های سنتی در تولید، پرورش دهندگان جوجه‌های گوشتی فعالیتشان را کمتر توسعه می‌دهند.

جدول ۴-۲۶- میزان استفاده از عوامل مدیریتی در سه گروه از مرغداریهای مورد بررسی
گروه
امتیاز سیستم SAW
خوب
۹/۹۹
متوسط
۶/۷۲
ضعیف
۶/۵۵

جدول ۴-۲۷ عوامل مدیریتی مورد استفاده در سیستمهای مدیریتی و اوزان مربوط به هر یک ارائه گردیده است. اوزان ارائه شده بیانگر میزان سهم هر یک از عوامل ذکر شده در ایجاد تغییرات بین سه گروه ضعیف، متوسط و خوب است. مهمترین عوامل مدیریتی تاثیرگذار بر شاخص تولید به عنوان مبنایی برای تعیین عملکرد در واحدهای مرغ گوشتی میزان تحصیلات مدیر (۸/۵۱)، طول مدت روشنایی در ۴۸ ساعت اول پرورش (۵۸/۱۴) و شدت نور (۰۶/۱۳) بود. عوامل مدیریتی دیگری مثل سیستم گرمایشی و نظافت لامپ‌ها نیز کمترین تاثیر را در بین عوامل مدیریتی در مرغداری‌های مورد بررسی در جنوب تهران نشان دادند.
نتایج تحقیق علیپور و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی تحت عنوان “بررسی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی‌های مرغ گوشتی مطالعه موردی استان خراسان” نشان داد که موارد آشنایی با نحوه واکسیناسیون، آشنایی با سیستمم آبخوری شناسایی کیفیت آب و آشنایی با نحوه کنترل سرمازدگی و گرمازدگی در جوجه‌ها مهمترین نیازهای آموزشی تولیدکنندگان مرغ گوشتی می باشند. همچنین، بین تعداد طیور تولیدی، میزان درآمد حاصل از تولید مرغ گوشتی با نیازهای آموزشی تولیدکنندگان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. این در حالی است که بین میزان تحصیلات، دسترسی به شهر، کانال‌های ارتباطی و شیوه های آموزشی مناسب با نیازهای آموزشی تولیدکنندگان مرغ گوشتی رابطه منفی معنی‌داری مشاهده شد. دسترسی به شهر، شیوه‌های آموزشی مناسب، میزان تحصیلات و تعداد طیور به عنوان متغیرهایی بودند بیشترین سهم را در میزان تغییرات متغیر وابسته (نیازهای آموزشی تولید کنندگان مرغ گوشتی) داشتند و این متغیرها در کل، ۴۲ درصد از واریانس متغیر وابسته را بیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *