پایان نامه حقوق چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

تکه ای از متن پایان نامه :

فصل نخست: تحلیل داده‌های آماری

درآمد

اصولاً علم جرم‌شناسی در شناخت چگونگی تکوین جرم، از مفاهیمی بهره گیری می‌کند، که هر چند ممکن می باشد در ظاهر مترادف باشند؛ اما هر یک کاربرد خاصّ خود را داشته و با دیگری متفاوت می باشد. بعضی از این مفاهیم، عبارتند از: علّت، شرط، عامل و انگیزه.

علّت از نگاه فلسفی، امری می باشد که امر دیگری بر آن متوقّف باشد و از وجود آن وجود امر دیگری و از عدم آن، عدم آن اَمر، لازم آید و معلول در اثر عدم علّت، ممتنع می‌گردد.[1]به عبارتی؛ وابستگی بین دو امر را، وجود ارتباط ی علّیت بین آن دو امر گویند. به امری که امر دیگر از آن، ایجاد می‌گردد علّت و امر ایجاد شده، معلول نامیده می‌گردد.

در جرم‌شناسی، علّت آن چیزی می باشد که مستقیماً موجب بروز جرم می‌گردد. مجموعه یا ترکیب چندین عامل مؤثر در جرم، یک علّت جرم را به وجود می‌آورند.[2]

در گزارش سازمان ملل متّحد، علّت «شرط لازمی می باشد که بدون آن، رفتار بزهکارانه به وجود نخواهد آمد.» این تعریف، علّت و شرط را از هم تفکیک نکرده و آن دو را با هم آمیخته می باشد؛ زیرا علّت عاملی می باشد که با آثار خود، موجب ظهور یک قدرت نو با موضوع جدید می‌گردد. یک علّت قبل از معلول به وجود می‌آید و به نحو لایتغیّری به وسیله‌ی آن، تعقیب می‌گردد.[3]

در جرم‌شناسی، آن چیز که در خصوص به کار بردن مفهوم علّت، از اهمیّت فراوانی برخوردار می باشد، این می باشد که احتیاط لازم به اقدام آمده و پس از اطمینان کامل و دقّت نظر وافی، مسأله یا امری را به عنوان علّت، قلمداد و درمورد ی آن، اعلام نظر نمائیم.

ب ـ عوامل اجتماعی یا بیرونی، که ارتباط با محیط زیست و شرایط زندگی و مقتضیّات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه دارد.

[1]ـ نجفی توانا (علی)، جرم‌شناسی، تهران، نشر آموزش و سنجش، 1389، ص 140.

[2]ـ قربان حسینی (علی اصغر)، جرم‌شناسی و جرم‌یابی سرقت، تهران، نشر جهاد دانشگاهی، چاپ اوّل، 1371، ص 242.

[3]ـ نجفی توانا (علی)، منبع پیشین، ص 140.

«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه