پایان نامه با واژگان کلیدی دوره های آموزشی، دوره های آموزش، فعالیت های اجتماعی، زنان روستایی

سواد
۹/۱۳۰

۰۰/۰

۱/۱۰۶

۰۰/۰
ابتدایی
۲/۱۲۴

۸/۱۱۱

سیکل
۵/۱۶۹

۳/۱۶۷

دبیرستان
۱/۱۷۳

۱/۲۰۰

دیپلم و بالاتر
۹/۱۹۹

۴-۱-۳-۴ آزمون های مقایسه میانگین دفعات مشارکت در دوره های آموزشی، میزان مشارکت در برنامه هایی ترویجی و مشارکتی و میزان تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی بر حسب تحصیلات همسر
با توجه به نتایج جدول ۱۱-۴ سطح تحصیلات همسر توانسته است در دفعات مشارکت در دوره های آموزشی، میزان مشارکت در برنامه های ترویجی و مشارکتی و همچنین میزان تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی تفاوت آماری معناداری ایجاد نماید. بدین ترتیب که با استفاده از آزمون دانکن مشخص شد زنانی که سطح تحصیلات همسرشان دیپلم و بالاتر است در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی، مشارکت بیشتری داشته و تمایل بیشتری برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی از خود نشان دادند. آن دسته از زنان روستایی که همسرانشان دارای تحصیلاتی در سطح دبیرستان بودند نیز مشارکت بیشتری در برنامه های ترویجی و مشارکتی داشتند، نسبت به زنانی که دارای همسران با سطح تحصیلات پایین تر بوده است. آندسته از زنان روستایی که همسرانشان از سطح تحصیلات بالاتری برخوردارند به دلیل بینش و شیوه تفکر همسرشان در ارتباط با مشارکت زنان روستایی در فعالیت های اجتماعی که شامل دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی و سایر فعالیت های اجتماعی می شود، کمتر با موانع خانوادگی و اجتماعی_فرهنگی مواجه بوده به همین دلیل مشارکت بیشتری داشته اند.
جدول ۱۲- ۴ مقایسه میانگین دفعات مشارکت در دوره های آموزشی، میزان مشارکت در برنامه های ترویجی و مشارکتی و میزان تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی بر حسب سطح تحصیلات همسر (۳۰۰n= )
متغیرها
میانگین
آماره f

بی سواد
(۵۶ نفر)
ابتدایی
(۱۲۶ نفر)
سیکل
(۳۹ نفر)

دبیرستان
(۳۶ نفر)
دیپلم و بالاتر
(۴۵ نفر)

دفعات مشارکت در دوره های آموزشی
میزان مشارکت در برنامه های ترویجی و مشارکتی
میزان تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی
a19/1
a38/2
a66/2
ab51/1
a39/2
a79/2
bc2/3
ab45/2
b13/3
c66/3
bc65/2
b25/3
c37/4
c72/2
c43/3
**۴۱/۳۳
**۷۲/۴
**۰۱/۳۹
**: معنی داری در سطح یک درصد
۵-۱-۳-۴ آزمون های مقایسه میانگین میزان مشارکت در دوره های آموزشی، میزان مشارکت در برنامه های ترویجی و مشارکتی و میزان تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی بر حسب میزان فعالیت در زمینه کشاورزی توسط زنان روستایی
به منظور پی بردن به این موضوع که آیا میزان فعالیت زنان روستایی در زمینه فعالیت های کشاورزی می تواند باعث افزایش مشارکت آنها در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی شود آزمون های مقایسه میانگین میزان مشارکت در دوره های آموزشی، میزان مشارکت در برنامه های ترویجی و مشارکتی و میزان تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی بر حسب میزان فعالیت در زمینه کشاورزی توسط زنان روستایی انجام شد. با توجه به نتایج جدول میزان فعالیت در زمینه کشاورزی توسط زنان روستایی توانسته است در میزان مشارکت در برنامه های ترویجی و مشارکتی تفاوت آماری معناداری ایجاد نماید. بدین ترتیب که با استفاده از آزمون دانکن مشخص شد که میزان مشارکت زنان روستایی خانه دار در برنامه های ترویجی و مشارکتی از دیگر زنان بیشتر است.

جدول ۱۳- ۴مقایسه میانگین میزان مشارکت در برنامه های ترویجی و مشارکتی بر حسب میزان فعالیت در زمینه کشاورزی توسط زنان روستایی (۳۰۰= n)
متغیرها
میانگین
آماره f

کشاورز
(۱۱۷نفر)
دامدار
(۱۱۳نفر)
سایر
(۳۴نفر)
خانه دار
(۳۶نفر)
میزان مشارکت در برنامه های ترویجی و مشارکتی
۳۹/۲a
۴۵/۲ab
۴۸/۲ab
۶۴/۲c
*۳۹/۲
*: معنی داری در پنج درصد

مطابق جدول ۱۳-۴ آزمون کروسکال والیس نشان داد میزان فعالیت در زمینه کشاورزی توسط زنان روستایی نتوانسته است در دفعات مشارکت در دوره های آموزشی تفاوت آماری معنا داری ایجاد کند. از طرفی میزان فعالیت در زمینه کشاورزی توسط زنان روستایی در میزان تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی تفاوت آماری معنا دار ایجاد نموده است. با توجه به میانگین های ارائه شده در جدول می توان بیان نمود که زنان روستایی خانه دار تمایل بیشتری به مشارکت در فعالیت های اجتماعی از خود نشان داده اند.

جدول ۱۴-۴ نتایج آزمون های مقایسه میانگین دفعات مشارکت در دوره های آموزشی و میزان تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی بر حسب بر حسب میزان فعالیت در زمینه کشاورزی توسط زنان روستایی (۳۰۰= n)
گروه ها
دفعات مشارکت در دوره های آموزشی

میزان تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی

میانگین
sig

میانگین
sig
دامدار
۸/۱۴۸

۱۷/۰

۷/۱۴۰

۰۰/۰
کشاورز
۹/۱۴۲

۷/۱۲۸

خانه دار
۲/۱۷۸

۶/۲۳۳

سایر
۸/۱۵۲

۴/۱۶۸

۶-۱-۳-۴ آزمون های مقایسه میانگین دفعات مشارکت در دوره های آموزشی، میزان مشارکت در برنامه های ترویجی و مشارکتی و میزان تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی بر حسب شغل همسر
با توجه به نتایج جدول۱۳- ۴ شغل همسر توانسته است در دفعات مشارکت در دوره های آموزشی و میزان مشارکت در فعالیت های اجتماعی تفاوت آماری معناداری ایجاد نماید. آزمون دانکن نشان داد تعداد دفعات مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی، که شغل همسرشان سایر مشاغل (رانندگی، مغازه داری و …) بوده است، بیشتر از دیگر زنان روستایی است. آن دسته از زنان روستایی که شغل همسرشان کشاورزی و دامداری می باشد میزان مشارکت شان در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی تفاوتی با یکدیگر ندارد.

جدول ۱۵- ۴ مقایسه میانگین دفعات مشارکت در دوره های آموزشی، میزان مشارکت در برنامه های ترویجی و مشارکتی و میزان تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی بر حسب شغل همسر(۳۰۰n= )
متغیرها
میانگین
آماره f

کشاورز
(۱۴۳نفر)
کارگر
(۸۴ نفر)
دامدار
(۳۵نفر)
سایر(۳نفر)

دفعات مشارکت در دوره های آموزشی
میزان تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی
۷/۲a
۸۲/۲a
۲/۹ab
۹۴/۲ab
۸/۲a
۹۶/۲ab
۶/۳b
۰۵/۳c
*۱۸/۰
*۷/۱
*: معنی داری در سطح پنج درصد
با توجه به نتایج جدول۱۶-۴ آزمون کروسکال والیس نشان داد آن دسته از زنان روستایی که همسرانشان به سایر مشاغل(مغازه دار، راننده و…) می پردازند مشارکت بیشتری در برنامه های ترویجی و مشارکتی داشته اند. این مسئله را از یک بعد می توان به این صورت تحلیل نمود: با توجه به این که در منطقه مورد مطالعه کشاورزی بیشتر به صورت دیم است به همین دلیل زنان روستایی که همسرشان کشاورز یا دامدار می باشد، به دلیل تصوری که راجع به معیشتی بودن کشاورزی و دامداری دارند و اینکه تصور می کنند، فعالیت های آموزشی و ترویجی تنها در زمینه کشاورزی است بنابراین تمایل زیادی به مشارکت همسرانشان (زنان روستایی) به مشارکت در این دوره ها و برنامه ها ندارند و حتی گاهی مانع مشارکت آنها می شوند. چنانچه مشاهده می شود زنان روستایی که شغل همسرشان کشاورزی می باشد، میزان مشارکت کمتری در برنامه های ترویجی و مشارکتی دارند.
جدول ۱۶-۴ نتایج آزمون های مقایسه میانگین میزان مشارکت در برنامه های ترویجی و مشارکتی بر حسب بر حسب شغل همسر (۳۰۰= n)
گروه ها
میانگین
sig
دامدار
۲/۱۶۴

۰۰/۰

کشاورز
۲/۱۳۰

کارگر
۱/۱۵۸

سایر(مغازه دار، راننده و …)
۴/۱۷۴

۲-۳-۴ آزمون های همبستگی
برای تحلیل ارتباط بین متغیرهای پژوهش از آزمون های همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون های همبستگی و تحلیل های مربوط به آنها در ادامه ارائه شده است:
۱-۲-۳-۴ نتایج آزمون همبستگی بین دفعات مشارکت در دوره های آموزشی با متغیرهای اصلی پژوهش
نتایج آزمون پیرسون نشان دادند که بین دفعات مشارکت در دوره ها و میزان رضایت از دوره های آموزشی و همچنین موانع مشارکت همبستگی معناداری وجود ندارد. از طرفی با اطمینان ۹۹ درصد می توان ابراز داشت بین دفعات مشارکت در دوره ها و میزان مشارکت در برنامه های ترویجی و مشارکتی و میزان تمایل به عضویت در فعالیت های اجتماعی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.
جدول ۱۷- ۴ آزمون همبستگی بین دفعات مشارکت در دوره های آموزشی با متغیرهای اصلی پژوهش (۳۰۰ n=)
متغیر
ضریب همبستگی
نوع آزمون
میزان رضایت از دوره های آموزشی
۰۷/۰
پیرسون
میزان مشارکت در برنامه های ترویجی و مشارکتی
**۳۱/۰
پیرسون
میزان تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی
**۳۳/۰
پیرسون
دیدگاه پاسخگویان درباره موانع مشارکت
۰۷/۰-
پیرسون
**: معنی داری در سطح یک درصد

۲-۲-۳-۴ نتایج آزمون همبستگی بین میزان مشارکت در برنامه های ترویجی و مشارکتی با متغیرهای اصلی پژوهش
با توجه به نتایج جدول، با اطمینان ۹۹ درصد می توان بیان نمود بین میزان تمایل به عضویت در فعالیت های اجتماعی و میزان مشارکت در برنامه های ترویجی و مشارکتی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. اما بین میزان مشارکت در برنامه های ترویجی با میزان رضایت از دوره های آموزشی و موانع مشارکت همبستگی معنادار وجود ندارد.
جدول ۱۸- ۴ آزمون همبستگی بین میزان مشارکت در برنامه های ترویجی و مشارکتی با متغیرهای اصلی پژوهش (۳۰۰n= )
متغیر
ضریب همبستگی
نوع آزمون
میزان رضایت از دوره های آموزشی
۰۹/۰
پیرسون
میزان تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی
** ۲۲/۰
پیرسون
موانع مشارکت
۰۶/۰-
پیرسون
**: معنی داری در سطح یک د

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *