پایان نامه با واژگان کلیدی دوره های آموزش، دوره های آموزشی، زنان روستایی، انحراف معیار

آورده شده است. این فصل در دو بخش شامل یافته های توصیفی و استنباطی ارائه گردیده است.
۲-۴ یافته های توصیفی
۱-۲-۴ ویژگی های فردی نمونه مورد مطالعه
۱-۱-۲-۴ سن
از مجموع ۳۰۰ نفر از پاسخ گویان مورد بررسی در این پژوهش، تعداد ۹۴ نفر (۱/۳۳درصد) در گروه سنی ۳۰- ۱۵ سال، ۱۸۲ نفر (۷/۶۰ درصد) در گروه سنی ۴۵- ۳۱ سال و تعداد ۲۴ نفر (۸ درصد) در گروه سنی ۶۰- ۴۶ سال بودند. کمینه سن ۱۷ سال و بیشینه سن ۵۹ سال و میانگین سنی ۳۳ سال بوده است.
۲-۱-۲-۴ تحصیلات
آماره های استخراج شده در رابطه با وضعیت تحصیلی بیانگر این بودند که ۱۶۰ نفر از پاسخگویان (بیش از ۵۰ درصد) زیر سیکل، ۶۶ نفر (۲۲ درصد) سیکل، ۳۶ نفر (۱۲ درصد) دبیرستان و ۳۸ نفر (۷/۱۲ درصد) در سطح دیپلم و بالاتر بودند. که نشان دهنده ی پایین بودن سطح سواد در نمونه مورد مطالعه است.
۳-۱-۲-۴ تعداد فرزند
نتایج نشان دادند که ۱۴۲ نفر ( ۴۷.۳ درصد) از پاسخگویان دارای کمتر از ۳ فرزند یا ۳ فرزند بوده و ۵۱ درصد دارای بیش از ۳ فرزند بودند. ضمن اینکه ۵ نفر به این سوال پاسخ ندادند.
۴-۱-۲-۴ میزان فعالیت در زمینه ی کشاورزی
برای سنجش این متغیر، زنان به چهار گروه طبقه بندی شدند، یافته ها نشان دادند که ۱۱۳ نفر از زنان ( ۷/۳۷ درصد) در فعالیت های دامداری و ۱۱۷ نفر (۳۹ درصد) در امور زراعی در کنار همسر خود مشغول به کار بوده اند.۳۶ نفر (۱۲ درصد) خانه دار و ۳۴ نفر (۳/۱۱درصد) نیز در سایر زمینه ها مانند: خیاطی و قالی بافی مشغول بوده اند.
۵-۱-۲-۴ تحصیلات همسر
۱۸۲ نفر (بیش از ۶۰ درصد) همسران در نمونه مورد مطالعه زیرسیکل و ۳۹ نفر (۱۳ درصد) سیکل، ۴۵ نفر (۱۵ درصد) دبیرستان و ۲۹ نفر (حدود ۱۰ درصد) دیپلم و بالاتر بودند. ۵ نفر نیز به این سوال پاسخ ندادند.
۶-۱-۲-۴ شغل همسر
یافته ها نشان دادند ۱۴۳ نفر (حدود ۴۸ درصد) از همسران زنان روستایی در نمونه مورد مطالعه به کشاورزی اشتغال داشتند. ۸۳ نفر (۲۸ درصد) از همسران زنان روستایی کارگر بودند، ۳۵ نفر (۷/۱۱ درصد) از آنان به دامدار بوده.۳۱ نفر(حدود ۱۰ درصد) نیز به سایر مشاغل مانند: رانندگی، مغازه داری و … می پرداختند.
۱-۲-۲-۴ مشارکت در دوره های آموزشی
به منظور ارزیابی فراوانی و درصد میزان مشارکت زنان در دوره های آموزشی، میزان مشارکت به سه سطح طبقه بندی شد. نتایج بدست آمده در جدول ۱-۴ ، حاکی از مشارکت بیش از نیمی از زنان (۷/۵۳ درصد) در کمتر از سه دوره آموزشی که مبین مشارکت پایین آنان در دوره های آموزشی بوده است.

جدول ۱-۴ فراوانی دفعات مشارکت زنان در دوره های آموزشی (۳۰۰ = n )
متغیر
سطح مشارکت
فراوانی
درصد
دفعات مشارکت
کم (کمتر از ۳ دوره)
متوسط (بین ۳ تا ۵ دوره)
زیاد (بیشتر از ۵ دوره)
۱۶۱
۹۸
۴۱
۷/۵۳
۷/۳۲
۷/۱۳

جمع:
۳۰۰
۱۰۰

۲-۲-۲-۴ رضایت از دوره های آموزشی
یافته ها نشان دادند که پاسخگویان از کل گویه ها به جز چند مورد، رضایت زیادی داشتند. ۱۱۵ نفر (۳۸.۳ درصد) از آنان رضایت کمی ازمیزان تناسب محتوا با نیازهای آموزشی داشته اند. ۷۵ نفر (۲۵ درصد) نیز از گویه میزان اطلاع رسانی مناسب زمان برگزاری دوره ها رضایت کمی داشتند.
جدول ۲- ۴ فراوانی میزان رضایت از دوره های آموزشی (۳۰۰n = )
گویه ها
کم
متوسط
زیاد

فراوانی درصد
فراوانی درصد
فراوانی درصد
میزان تناسب محتوا با نیازهای آموزشی
۱۱۵ ۳/۳۸
۱۴۱ ۴۷
۴۴ ۷/۱۴
زمان برگزاری دوره ها از لحاظ همزمان بودن با فصل کار
– –
۱۱۲ ۳/۳۷
۱۸۸ ۷/۶۲
طول دوره
۷۵ ۲۵
۹۳ ۳۱
۱۳۲ ۴۴
زمان برگزاری دوره های آموزشی (ساعت مناسب در طول روز)
– –
۱۶۰ ۳/۵۳
۱۴۰ ۷/۴۶
میزان تسلط مربی بر مطالب
۱ ۳/۰
۵۵ ۳/۱۸
۲۴۴ ۴/۸۱
نحوه بیان مطالب توسط مربی
۱ ۳/۰
۲۷ ۹
۲۷۲ ۷/۹۰
میزان رضایت از مکان برگزاری دوره ها
– –
۷۰ ۷/۲۳
۲۳۰ ۷/۷۶
میزان اطلاع رسانی مناسب زمان برگزاری دوره ها
۵۰ ۶/۱۶
۷۰ ۳/۲۳
۱۸۰ ۱/۶۰

ادامه جدول ۲- ۴ فراوانی میزان رضایت از دوره های آموزشی (۳۰۰n = )
میزان ارتباط دوسویه بین زنان روستایی و مربی
۱۶ ۷/۳
۷۵ ۶/۲۶
۲۰۹ ۷/۶۹
روش آموزش
۲۰ ۷/۶
۶۰ ۲۰
۲۲۰ ۳/۷۳
شیوه ارزشیابی از دوره آموزشی
۵۴ ۱۸
۳۱ ۳/۱۰
۲۱۵ ۷/۷۳
میزان بهبود آگاهی و دانش شما در نتیجه شرکت در دوره ها
– –
۵۴ ۱۸
۲۴۶ ۷/۸۱
میزان توانایی مربی در هدایت و کنترل کلاس
– –
۵۳ ۷/۱۷
۲۴۷ ۳/۸۳
روشن بودن توضیحات و آموزش های مربی
– –
۳۶ ۱۲
۲۶۴ ۸۸
کیفیت بحث کلاسی
۳۶ ۱۲
۳۰ ۱۰
۱۲۴ ۷۸
میزان برآورده شدن انتظارات شما از این دوره ها
– –
۸۶ ۷/۲۸
۲۱۴ ۳/۷۱

۳-۲-۲-۴ مشارکت در برنامه های ترویجی و مشارکتی
مطابق جدول ۳-۴یافته ها بیانگر آن بودند که میزان مشارکت زنان نمونه مورد مطالعه در برنامه های ترویجی و مشارکتی محدود بوده است. به طوری که تقریباٌ کل پاسخ دهندگان (درصد ۸/۹۷) و ۱۸۶ نفر (۶۲ درصد) از آنان، به ترتیب ارتباط کمی با سایر مروجین و تسهیلگران زن روستایی داشتند. البته ۱۳۱ نفر (۷/۴۳ درصد) ارتباط زیادی با کارشناس ناظر زنان داشتند و ۲۸۰ نفر (۳/۹۳ درصد) نیز برنامه های رادیویی و تلویزیونی ترویجی را زیاد پیگیری کرده اند.

جدول ۳- ۴ میزان مشارکت زنان در برنامه های ترویجی و مشارکتی (۳۰۰=n)
گویه ها
کم
متوسط
زیاد

فراوانی درصد
فراوانی درصد
فراوانی درصد
ارتباط با کارشناس ناظر زنان
۱۳۱ ۷/۴۳
۱۰۲ ۳۴
۶۷ ۳/۲۲
ارتباط با سایر مروجین
۲۹۶ ۷/۹۸
۴ ۳/۱
– –
ارتباط با تسهیلگران زن
۱۸۶ ۶۲
۸۸ ۳/۲۹
۲۶ ۷/۸
مشارکت در بازدیدهای ترویجی
۲۵۴ ۷/۸۴
۳۳ ۱۱
۱۴ ۴/۴
استفاده از نشریات و بروشورهای ترویجی
۱۷۹ ۵۹
۸۴ ۷/۲۷
۳۷ ۳/۱۲
مشارکت در توزیع نشریات و بروشورهای ترویجی
۲۳۰ ۷۶
۵۵ ۳/۱۸
۱۵ ۷/۷
پیگیری برنامه های رادیویی و تلویزیونی ترویجی
۴ ۳/۱
۱۶ ۳/۵
۲۸۰ ۳/۹۳

۴-۲-۲-۴ تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی
نتایج نشان دادند که ۲۰۴ نفر (۶۸ درصد) از پاسخ دهندگان تمایل زیادی به عضویت در صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی داشتند. ۱۷۰ نفر (۵۶ درصد) و ۲۰۹ نفر (حدود ۷۰ درصد زنان) به ترتیب تمایل کمی به عضویت در کتابخانه و شورای اسلامی روستا داشتند که این موضوع را می توان به سطح پایین سواد در نمونه مورد مطالعه نسبت داد. ۲۱۹ نفر (۷۳ درصد) و ۲۴۶ نفر (۸۲ درصد) و ۲۱۵ نفر (۶/۷۱ درصد) از زنان به ترتیب، به عضویت در هیئت های مذهبی ، خیریه و نیز کلاس های هنری (قالی بافی، خیاطی و …) و به عضویت در تعاونی های تولیدی تمایل زیادی از خود نشان دادند. سازمان های غیر دولتی نیز در زمره گویه هایی بوده است که ۱۶۹ نفر (۳/۵۶ درصد) از زنان تمایل کم یه عضویت در آن داشتند.

جدول۴- ۴ تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی
گویه ها
کم
متوسط
زیاد

فراوانی درصد
فراوانی درصد
فراوانی درصد
عضویت در صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی
– –
۹۶ ۳۲
۲۰۴ ۶۸
عضویت در کتابخانه روستا
۱۷۰ ۷/۵۶
۹۵ ۷/۳۱
۳۵ ۷/۱۱
عضویت در هیئت های مذهبی و خیریه
– –
۸۱ ۲۷
۲۱۹ ۷۳
عضویت در کلاس های هنری (خیاطی، قالی بافی، گلدوزی و …)
– –
۵۴ ۱۸
۲۴۶ ۸۲
عضویت در شورای اسلامی روستا
۲۰۹ ۷/۶۹
۷۷ ۷/۲۵
۳/۴ ۱۴
عضویت در سازمان های غیر دولتی (NGO)
۳/۵۶ ۱۶۹
۸۶ ۳۲
۳۵ ۷/۱۱
عضویت در تعاونی های تولید زنان روستایی
– –
۸۵ ۴/۲۸
۲۱۵ ۶/۷۱

۳-۲-۴ اولویت بندی ها
۱-۳-۲-۴ اولویت بندی کلی موانع مشارکت
یافته های پژوهش نشان دادند مهم ترین موانع مشارکت زنان در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی به ترتیب عبارتند از: فقر اقتصادی خانواده با میانگین۷۵/۵ و انحراف معیار۲۹/۱؛ حجم زیاد فعالیت‌های داخل و خارج از خانه با میانگین۴۲/۵ و انحراف معیار ۲۲/۱؛ کمبود وسایل ایاب و ذهاب با میانگین۶۶/۶ و انحراف معیار ۵۹/۱. از سوی دیگر، موقعیت های محدود کننده با میانگین۰۲/۲ و انحراف معیار۵۱/۱ ؛ نگرش منفی نسبت به اثر بخش بودن دوره های آموزشی با میانگین۴۱/۱ و انحراف معیار۱۵/۱ و تعصبات خانوادگی با میانگین۰۷/۵ و انحراف معیار۱/۱، از موانعی بودند که در سه اولویت آخر قرار داشتند. این نتایج با یافته های علی بیگی و بنی عامریان (۱۳۸۸) مغایرت دارد.

جدول ۵-۴ اولویت بندی کلی موانع مشارکت
گویه ها
میانگین
انحراف معیار
ضریب تغییرات
اولویت
فقر اقتصادی خانواده
۷۵/۵
۲۹/۱
۲۲۴/۰
۱
حجم زیاد فعالیت های داخل و خارج از خانه (تنوع زیاد کار)
۴۲/۵
۲۲/۱
۲۲۵/۰
۲
کمبود وسایل و امکانات ایاب و ذهاب
۶۶/۶
۵۹/۱
۲۳/۰
۳
هزینه های بالای بکارگیری نوآوری
۲۳/۵
۴۵/۱
۲۷/۰
۴
سوگیری فعالیت های اجتماعی و برنامه های ترویجی و مشارکتی به سمت مردان
۲۵/۵
۶۸/۱
۳۲/۰
۵
دور از دسترس بودن خدمات ترویجی
۳۲/۶
۳۲/۲
۳۶/۰
۶
اهمیت ندادن برنامه ریزان به مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی
۹۷/۴
۹۳/۱
۳۸/۰
۷
سطح پایین درآمد
۹۴/۴
۹۳/۱
۳۹/۰
۸
کیفیت پایین دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتیِ برگزار شده
۵۸/۱
۷۰/۰
۴۴/۰
۹
عدم علاقه به فعالیت های گروهی و جمعی
۷۲/۱
۹۶/۰
۵۵/۰
۱۰
وابستگی مالی به همسر یا والدین
۶۵/۲
۵۲/۱
۵۷/۰
۱۲
مخالفت پدر یا همسر به دلیل عدم تمایل به از دست دادن نیروی کار در منزل
۸۴/۲
۸۰/۱
۶۳/۰
۱۳
آداب و رسوم واعتقادات سنتی حاکم بر منطقه
۰۷/۳
۰۲/۲
۶۶/۰
۱۴
پایین بودن سواد زنان روستایی
۰۹/۲
۴۰/۱
۶۷/۰
۱۵
باور و نگرش منفی نسبت به توانایی دختران و زنان از سوی والدین یا همسر
۴۵/۲
۶۹/۱
۶۹/۰
۱۶
موقعیت های محدود کننده (مانند دوره های آموزشی که مردان نیز در آن حضور دارند یا وجودِ آموزشگر مرد)
۰۲/۲
۵۱/۱
۷۵/۰
۱۷
نگرش منفی نسبت به اثر بخش بودن دوره های

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *