پایان نامه با واژگان کلیدی دوره های آموزشی، دوره های آموزش، زنان روستایی، مشارکت زنان

اعم پژوهش های انجام گرفته در این زمینه بیشتر به واکاوی موانع مشارکت و یا شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی پرداخته اند که نتایج مرتبط با آنها در جداول ۲-۲ و ۳-۲ قابل مشاهده است.
جدول ۲-۲ عوامل مؤثر بر انگیزه‌ی مشارکت
عوامل مؤثر برانگیزه‌ی مشارکت زنان
منبع
پیشرفت، ابرازوجود و ارتباط، انگیزه توانمندی اقتصادی وخدمت
علی بیگی و همکاران (۱۳۹۱)
عوامل اقتصادی، اجتماعی و سازمانی – عملکردی تعاونی های تولیدی
روستا و همکاران (۱۳۸۹)
تماس زیاد با مروجان، افزایش تولید و درآمد، خوشنودی از برنامه های
آموزشی و ترویجی گذشته، علاقمند بودن به کشاورزی
علی بیگی و بنی عامریان (۱۳۸۸)

پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده
صفری شالی (۱۳۸۷)
کسب درآمد بیشتر و کمک به بهبود شرایط مالی خانواده
فلاح جلودار و همکاران (۱۳۸۶)
ادامه جدول ۲-۲ عوامل موثر بر انگیزه مشارکت
نوگرایی، تصور خیر محدود و خود اثر بخشی
زارع و میرباقری (۱۳۸۵)
سن، تحصیلات، میزان دسترسی زنان به مراکز شهری و وسایل ارتباط جمعی
وثوقی و یوسفی آقابین (۱۳۸۴)
نیاز به موفقیت، انگیزه اقتصادی، فردگرایی، آرزوهای شغلی
وضعیت اقتصادی و اجتماعی، رضایت از زندگی، ناهنجاری های اجتماعی و التزام به کار
محسنی تبریزی و میرزایی (۱۳۸۳)
میزان مشارکت در امور کشاورزی، میزان تجربه دامداری، سطح تحصیلات مادر، میزان تجربه کشاورزی خانواده، تعداد فرزندان پسر
شعبانعلی فمی و همکاران (۱۳۸۳)
آموختن دانش و مهارت به خاطر علاقه، یادگرفتن نکات جدید، استفاده مفید از وقت، تعدادفرزندان ، درآمدزنان روستایی، میزان استفاده از رادیو و تلوزیون، نگرش نسبت به برنامه های ترویجی، نگرش نسبت به آموزشگر، ادراک زنان از نگرش مردان نسبت به مشارکت

حسینی نیا (۱۳۷۷)

سن و سطح تحصیلات
احمد وند و شریف زاده (۲۰۱۰)
استقلال طلبی
مک گی و همکاران (۲۰۰۷)
سن، تحصیلات، شغل اصلی زنان، کسب درامد
ادریسا و همکاران (۲۰۰۷)
داشتن تفریح و سرگرمی
آرنولد و همکاران (۲۰۰۷)
پیداکردن دوستان جدید، سازگار شدن با شرایط جدید، مسئولیت پذیری
آرنولد (۲۰۰۴)
سطح تحصیلات بالا
بامگوس و کانگولا (۲۰۰۲)

جدول ۳-۲ موانع مشارکت
موانع
منبع
وابستگی زنان روستایی به همسرانشان
روستا و همکاران (۱۳۸۹)
آداب و رسوم و اعتقادات سنتی حاکم بر منطقه، اشتغال زنان به فعالیت های سخت، تربیت فرزندان، بی سوادی و کم سوادی زنان، عدم رضایت همسر جهت حضور در برنامه های ترویجی و مشارکتی،تمسخر و ایراد اهالی، تعداد زیاد فرزندان خانواده، پایین بودن سطح بینش زنان روستایی
میرک زاده و همکاران (۱۳۸۹) و امیری اردکانی (۱۳۸۵)
کم سوادی، وضعیت تاهل
زرافشانی و همکاران (۱۳۸۸)
تبعیض جنسیتی، نبود اجازه برای حضور زنان در فعالیت های گروهی، پایین بودن سواد، فقر اقتصادی خانواده، نبود آگاهی نسبت به شیوه برخورد با زنان
علی بیگی و بنی عامریان (۱۳۸۸)
اطلاع رسانی نامطلوب
میرزایی و شهیدی (۱۳۸۶)
بالا بودن سطح سواد، وضعیت اقتصادی خانواده، میزان بالای زمین
بشردوست و همکاران (۱۳۷۳)

شکل ۱-۲ چارچوب نظری پژوهش

فصل سوم
روش شناسی پژوهش‌ها

فصل سوم
روش‌شناسی پژوهش

۱-۳ مقدمه
در این فصل روش تحقیق، جامعه آماری مورد مطالعه، روش تعیین حجم نمونه، متغیرهای تحقیق، سؤالات تحقیق، اهداف تحقیق، ابزار جمع آوری داده ها، روایی و پایایی ابزار تحقیق، روش های جمع آوری و پردازش داده ها و در نهایت روش های آماری مورد استفاده برای توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها آمده است.
۲-۳ روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و بر حسب نحوه جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی _ پیمایشی می باشد. که در بازه زمانی سال های ۱۳۹۲- ۱۳۹۱ در سطح شهرستان مسجدسلیمان انجام شد.
۳-۳ جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری این پژوهش زنان دهستان های گلگیر، جهانگیری و تلبزان از شهرستان مسجدسلیمان می باشند. با توجه به آمار بدست آمده از خانه های بهداشت، تعداد روستاهای بالای بیست خانوار در این سه دهستان۳۳ روستا می باشد. با توجه به ماهیت و هدف پژوهش، ۲۱ روستا که دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی در آنها کم و بیش اجرا شده است انتخاب شدند. حجم جامعه آماری مورد نظر ۲۵۷۶ نفر و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۳۳۵ نفر تعیین شد. با این وجود ۳۵۰ پرسشنامه توزیع شد که ۳۲۷ پرسشنامه عودت داده شده و پس از حذف پرسشنامه های مخدوش، در نهایت ۳۰۰ پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفتند. جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه استفاده شد. جدول ۱-۳ نمایانگر توزیع جامعه و نمونه در روستاهای مورد مطالعه می باشد.
جدول۱-۳ حجم نمونه و جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
حجم جامعه
دهستان
۱۱۳
۱۰۳
۸۴
۱۰۹۹
۹۲۴
۵۵۳
گلگیر
جهانگیری
تلبزان
۳۰۰
۲۵۷۶
کل

۴-۳ متغیرهای پژوهش
این پژوهش، شامل دو دسته متغیر وابسته و متغیرهای مستقل می باشد.

جدول ۲-۳ متغیرهای پژوهش
متغیر
نوع متغیر
مقیاس
انگیزه مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی
سن
تحصیلات
شغل
تعداد فرزند
تحصیلات همسر
شغل همسر
دفعات مشارکت در دوره های آموزشی
میزان مشارکت در برنامه های ترویجی و مشارکتی
وضعیت مشارکت در فعالیت های اجتماعی
دیدگاه پاسخگویان درباره میزان تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی
دیدگاه پاسخگویان درباره میزان رضایت از دوره های آموزشی
دیدگاه پاسخگویان درباره موانع مشارکت
دیدگاه پاسخگویان درباره انگیزه های مشارکت
میزان انگیزه استقلال طلبی
میزان انگیزه مشارکت مدنی
میزان انگیزه تنوع بخشی به تولیدات
وابسته
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
نسبی
نسبی
رتبه ای
اسمی
نسبی
رتبه ای
اسمی
نسبی
رتبه ای
اسمی
رتبه ای
رتبه ای
نسبی
نسبی
نسبی
نسبی
نسبی

۵-۳ سوالات تحقیق
۱. آیا بین مؤلفه های مؤثر بر انگیزه مشارکت در مدل تعدیل یافته باس و دانلاپ و میزان مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی رابطه وجود دارد؟
۲. میزان مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی چگونه است؟
۳. متغیرهای مؤثر بر ایجاد انگیزه مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی کدامند؟
۴. موانع مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی چه هستند؟

۶-۳ ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساخت می باشد که در قالب سوالات باز و بسته که اساس طراحی آن ها استخراج متغیرها از پیشینه نگاشته ها بوده، طراحی شده است. پرسشنامه از هفت بخش تشکیل شده است. بخش اول به ویژگی های فردی پاسخگویان اختصاص داشت. بخش دوم جهت تعیین وضعیت مشارکت در دوره های آموزشی و دفعات شرکت در دوره های آموزشی بوده است که به ترتیب از مقیاس اسمی بله،خیر و مقیاس عددی که نشان دهنده تعداد دوره هایی که پاسخگویان شرکت کرده اند می باشد، استفاده شد. در بخش سوم سنجش میزان رضایت از دوره های آموزشی آمده است و برای سنجش آن از طیف یک تا پنج امتیازی لیکرت (امتیاز یک بیانگر کمترین میزان تمایل و عدد پنج بیانگر بیشترین تمایل بوده است) استفاده شد. در بخش چهارم سنجش میزان مشارکت در برنامه های ترویجی و مشارکتی آمده است و با طیف یک تا پنج امتیازی لیکرت سنجیده شد. در بخش پنجم وضعیت مشارکت در فعالیت های اجتماعی نیز با بله و خیر و نیز میزان تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی نیز با طیف لیکرت یک تا پنج امتیازی مورد سنجش قرارگرفت. در بخش ششم و هفتم به ترتیب دیدگاه پاسخگویان در رابطه با موانع مشارکت که برای این منظور موانع به پنج دسته تقسیم بندی شدند و شامل موانع فردی، موانع خانوادگی، موانع اجتماعی_فرهنگی و موانع ساختاری_زیر بنایی بوده است و برای هریک چند گویه تعریف شد و نیز عوامل برانگیزاننده که با مقیاس عددی صفر تا ده مورد سنجش قرار گرفتند.
۷-۳ روایی و پایایی ابزار پژوهش
روایی فنی و ظاهری پرسشنامه با استفاده از نظر تعدادی از اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان تایید گردید. برای سنجش میزان پایایی سوالات طرح شده و انجام اصلاحات لازم، آزمون پیش آهنگ در خارج از نمونه اصلی برای ۳۰ نفر انجام شد. ضریب آلفای کرونباخ مربوط به اجزای مختلف پرسشنامه، در جدول ۳-۳ آمده است.
جدول ۳-۳ ضریب آلفای کرونباخ (۳۰۰n=)
متغیر
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد گویه
میزان رضایت از دوره های آموزشی
۷۱/۰
۱۶
میزان تمایل به مشارکت
۷۴/۰
۷
موانع مشارکت
۷۸/۰
۱۹
عوامل برانگیزاننده
۸۷/۰
۲۱

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها
پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده های بدست آمده کدگذاری گردیده و با استفاده از نرم افزارآماری spss نسخه ۱۷ مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. آمار توصیفی مورد استفاده شامل فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، بیشینه و کمینه، انحراف معیار، واریانس و تعیین اولویت متغیرهاست که برای توصیف و دسته بندی داده ها استفاده شد. آمار استنباطی مورد استفاده نیز شامل آزمون مقایسه میانگین (t-test)، کروسکال والیس، تحلیل واریانس، دانکن، ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن بوده و برای بررسی عوامل مؤثر بر متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده شد.
۳-۹ محدودیت ها و مشکلات پژوهش
۱. فقدان بودجه لازم: هرکار تحقیقی در مراحل مختلف خود نیازمند صرف هزینه های مالی است. که مسلماٌ تحقیقات دانشجویی به دلیل شرایط خاص محقق از این موضوع مستثنی نیست؛
۲. پایین بودن سواد برخی از پاسخگویان؛

فصل چهارم
نتایج و بحث

فصل چهارم
نتایج و بحث
۱-۴ مقدمه
در این فصل یافته های پژوهش با استفاده از روش های آماری و نرم افزار Spss نسخه ۱۷ ارائه و مورد بحث قرار گرفته اند. نتایج حاصل از توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها در قالب جدول ها به همراه تحلیل های مربوطه، به منظور پاسخ به سوالات و تحقق اهداف تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *