پایان نامه ارشد درمورد ****، -3، ME4/EM3، ME2/EM2

-2
92/55%
59/1
2
51
ME4/EM3 -3
25/23%
13/1
2
51
ME4/EM3 -4
19/69%
99/1
2
51
ME4/EM1 -1
0%
1
1
51
ME4/EM1 -2
17/66%
88/1
2
51
ME4/EM6 -1
0%
1
1
51
ME4/EM6 -2
69/41%
46/1
84/1
51
میانگین

3-3 بررسی تنوع و تفاوت ژنتیکی بین جمعیتها براساس آنالیز Nei
از شاخصهای تنوع بین جمعیتی GST میباشد که از روی HT و HS محاسبه میشود. HT تنوع ژنتیکی برای کل نمونهها برابر 275/0 و HS یا تنوع ژنتیکی درون جمعیت 219/0 بود که GST با توجه به این دو پارامتر 203/0 محاسبه شد. با فرض اینکه اختلاف جمعیت متعادل است GST اجازه میدهد که جریان ژنی Nem (متوسط مهاجرت در هر نسل) را برآورد کنیم. میزان Nem محاسبه شده براساس GST، 96/1 بود که این دلالت بر جریان بالای ژن در بین جمعیتها میکند.(جدول3-4 )

جدول3-4 شاخصهای تنوع بین جمعیتی HT، HS، GST و Nem در جمعیتهای Q. brantii
Nem
Gst
Hs
Ht
تعداد نمونه
نام لوکوس
3918/2
1729/0
3949/0
4774/0
51
ME1/EM6 -1
7208/1
2251/0
2820/0
3640/0
51
ME1/EM3 -1
7848/17
0273/0
1311/0
1347/0
51
ME2/EM6 -1
7848/17
0273/0
1311/0
1347/0
51
ME2/EM6 -2
4615/3
1262/0
3534/0
4045/0
51
ME2/EM6 -3
6936/0
4189/0
2696/0
4639/0
51
ME2/EM6 -4
****
****
0
0
51
ME2/EM6 -5
5027/3
1249/0
3627/0
4145/0
51
ME2/EM4 -1
****
****
0
0
51
ME2/EM4 -2
5143/4
0997/0
3439/0
3820/0
51
ME2/EM4 -3
6046/1
2376/0
2082/0
2731/0
51
ME2/EM3 -1
****
****
0
0
51
ME2/EM3 -2
5694/1
2416/0
2384/0
3144/0
51
ME8/EM6 -1
6311/8
0548/0
4409/0
4664/0
51
ME8/EM6 -2
3285/2
1768/0
3676/0
4466/0
51
ME8/EM6 -3
4227/1
2601/0
3516/0
4751/0
51
ME8/EM6 -4
2014/3
1351/0
0547/0
0632/0
51
ME2/EM2 -1
5089/1
2489/0
0828/0
1103/0
51
ME2/EM2 -2
3200/1
2747/0
2755/0
3799/0
51
ME2/EM2 -3
0797/8
0583/0
0572/0
0608/0
51
ME2/EM2 -4
7208/1
2251/0
2820/0
3640/0
51
ME2/EM2 -5
7201/17
0274/0
2802/0
2881/0
51
ME8/EM4 -1
9145/2
1464/0
4237/0
4963/0
51
ME8/EM4 -2
6537/0
4334/0
1919/0
3386/0
51
ME8/EM4 -3
0066/5
0908/0
1590/0
1749/0
51
ME4/EM3 -1
6438/17
0276/0
3224/0
3315/0
51
ME4/EM3 -2
7595/3
1174/0
3270/0
3705/0
51
ME4/EM3 -3
3514/1
2701/0
0865/0
1185/0
51
ME4/EM3 -4
4018/0
5545/0
2221/0
4985/0
51
ME4/EM1 -1
****
****
0
0
51
ME4/EM1 -2
3885/2
1731/0
3895/0
4711/0
51
ME4/EM6 -1
****
****
0
0
51
ME4/EM6 -2
9663/1
2027/0
2197/0
2755/0
51
میانگین
3-4 شباهت و فاصله ژنتیکی بین 5 جمعیت
ماتریس تشابه برای نمونه ها براساس ضریب تشابه نی(Nei) محاسبه شد (جدول3-5) و دندروگرام مربوطه ترسیم شد(شکل3-2)، محدوده تشابه ژنتیکی 5 جمعیت بین 8818/0و 9587/0 قرار داشتند. با توجه به دندروگرام رسم شده گروه بندی نمونه ها با الگوی تنوع جغرافیایی مطابقت زیادی نداشت. بر اساس آنالیز دادههای SRAP جمعیت هایPOP3 مربوط به منطقه بیستون وPOP4 مربوط به منطقه آبدانان بیشترین تشابه ژنتیکی و جمعیتهای POP4 مربوط به منطقه آبدانان و POP1 مربوط به منطقه یاسوج کمترین تشابه را نشان دادند. دندروگرام ترسیم شده با استفاده از روش UPGMA، چهار گروه اصلی را در بین 5 جمعیت مشخص کرد، گروه اول شامل جمعیت POP1 مربوط به یاسوج، گروه دوم شامل جمعیتPOP2 مربوط به برمدشت، گروه سوم شامل جمعیتهای POP3 و POP4 که به ترتیب مربوط به مناطق بیستون و آبدانان بودند و گروه چهارم شامل جمعیتPOP5 مربوط به منطقهی خوزستان میباشد. در مجموع نشانگر SRAP توانست پلی مورفیسم چندان بالائی را بین این جمعیتها آشکار نکرد و این نتایج نشان میدهد که تکنیک مولکولی SRAP نمیتواند روشی موثر و کارا در مطالعه روابط ژنتیکی میان جمعیتهای مختلف بلوط ایرانی میباشد.

جدول 3-5 جدول ماتریس تشابه بدست آمده برای نشانگر SRAP در بین جمعیتها

POP1
YASOUJ
POP2
BARMDASHT
POP3
BISTOON
POP4
ABDANAN
POP5
KHOOZESTAN
POP1
YASOUJ

1

POP2
BARMDASHT

8818/0

1

POP3
BISTOON

8832/0

9380/0

1

POP4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *