پایان نامه ارشد درباره ی چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

تکه ای از متن پایان نامه :

سیاست جنایی، با وجود اینکه از هدف مشترک کاهش نرخ جرم، برخوردارند، امّا ویژگی‌های گوناگونی دارند؛ زیرا از یک طرف، تدابیر پیشگیرانه، ماهیّت قهرآمیز دارند، از طرف دیگر، با مشارکت جامعه‌ی مدنی و دولت قابل اعمال هستند. این در حالی می باشد که نهاد سرکوبگری و سزادهی، تنها در اختیار دولت قرار دارد و قابل واگذاری به جامعه‌ی مدنی یا بخش خصوصی نیست.

 و بالأخره؛ ایراد دوّم این می باشد که از نظر کارکرد نیز میان این دو مقوله، تفاوت هایی هست؛ زیرا اگر چه بعضی از مجازات ها جنبه ی پیشگیرانه دارند، اما دسته ای از پاسخ های کیفری- مانند پرداخت جریمه ی روزانه، که هدفی غیر از اجرای کیفر، دنبال نمی کنند-، کارکرد پیشگیرانه ندارند.[1]

بند دوّم- تعریف خاصّ: اگر چه در خصوص پیشگیری از جرم در معنای خاصّ، تعاریف گوناگونی از ناحیه ی جرمشناسان ارائه شده می باشد،[2]مع الوصف به صورت کلّی می توان گفت؛ «پیشگیری از جرم در معنای خاصّ، مجموعه ی تدابیر و اقدامات غیر کیفری با هدف مقابله با بزهکاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز، اثر گذاری بر فرصت های پیش جنایی می باشد؛ به گونه ای که بتوان با بهره گیری از ابتکارات و ساز و کارهای غیر قهر آمیز، بر شخصیّت افراد و وضعیّت پیش از ارتکاب جرم، اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه، جلوگیری گردد.»[3] پس، با توجّه به تعریف فوق و نیز آن چیز که درمورد‌ی مفهوم پیشگیری در جرمشناسی گفته شده، شاخصه های این تعریف را می توان به توضیح زیر بیان نمود:

اوست.[4]رهیافت پیشگیری واکنشی این می باشد که با رعب انگیزی فردی، جمعی و عبرت آموزی، از بزهکاری نخستین و بزهکاری دوباره ی افراد، جلوگیری می کند. این پیشگیری بر اساس اثری

[1]– برای آگاهی بیشتر ر.ک: نیازپور (امیرحسن)، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه ی پیشگیری از وقوع جرم، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی 45، زمستان 1382.

[2]– در این خصوص ر.ک: نجفی ابرندآبادی (علی حسین) پیشگیری از جرم: از آموزه های جرم شناختی تا قانونگذاری جرم شناختی (به مناسبت برّرسی لایحه ی قانون پیشگیری از وقوع جرم)، مجموعه ی سخنرانی های همایش ملی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مشهد، 12 و 13 اسفند 1388، جلد اوّل، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، چاپ اوّل، مردادماه 1389.

[3] – نیازپور (امیرحسن)، منبع پیشین.

[4]– بولک (برنار)، کیفرشناسی، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشر مجد، چاپ سوّم، سال 1382، ص 33.

«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه