پایان نامه گکارشناسی ارشد:نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

تکه ای از متن پایان نامه :

ماهیت اقدام انجام شده برای رهبران می شوند( پیشین :141- 142 ).

آلیسون این الگو را اینگونه توضیح می دهد؛ دولتها برای اینکه به حد کافی در برابرمشکلات آمادگی داشته باشند، از سازمانهای وسیعی تشکیل شده اند که مسئولیتهای اولیه برای انجام وظایف خاصی در بین آنها تقسیم شده می باشد. هر سازمانی برای یک دسته مخصوص از مسائل و معضلات تشکیل شده که به صورت شبه مستقل در مورد این معضلات اقدام می کنند، اما تعداد کمی از مسائل- این سازمانها چه دستورالعملها، برنامه ها و روشهای عملیاتی استاندارد شده ای دارند تا آنها را برای تکمیل راه حلهای دوره های اقدام به کارگیرند؟(آلیسون،1364 :414-415 ).

در الگوی سازمانی بر نهادهای قانونی و رسمی موجود در جامعه تأکید می گردد و تصمیم گیری وظیفه این سازمانها تلقی می گردد و هر کدام به نوبه خود نقشی را در این میان بر عهده دارند. در این فرایند جایگاه رهبران جامعه، مردم، قوای مختلف حکومتی و نحوه ارتباط آنها با هم مشخص شده و قوانین و مقرراتی که حاکم بر وظایف این نهادها و روابط بین آنها می باشد مطالعه می گردد. برای تجزیه و تحلیل دقیقتر سیاستها بایستی به قوانین اساسی و مقررات مدون هر کشور مراجعه نمود (الوانی، 1379: 103-104 ). الگوی فرایند سازمانی فرض را بر وجود بروکراسی یکپارچه ای می گیرد که اعضای آن با یک فکر و تمایل اهداف و برنامه های مشترک سازمان را پیش می برند. اما در واقعیت این موضوع وجود خارجی ندارد؛ زیرا در داخل یک سازمان نیز گروهها و منافع مختلفی هست(vandenbroucke,1984:480).  به علاوه مطالعه رفتار سازمانی نشان می دهد که رفتار سازمانها در مورد موضوعی، به طور خیلی کم و محدودی با رفتار قبلی اش تفاوت دارد. یک سازمان که با شرایط جدیدی مواجه می گردد نوعا مسئله ناشناخته را به یک مشکل و راه حل شناخته شده کاهش می دهد( Ibid: 474).

 

2-6- الگوی سیاستهای حکومتی:

الگوی سیاستهای حکومتی از قدرت تصمیم گیری رهبران سیاسی که تا حدودی دارای استقلال اقدام هستند، حکایت می کند. لزوماً رهبران سیاسی در رأس سازمانها در مورد تصمیم گیری برای حل مسائل هم نظر نیستند و تصمیمات اتخاذ شده، ممکن می باشد برآیندی از تصمیمات مختلف و یا پذیرش یک تصمیم از سوی سایر مقامات باشد. مدل سیاستهای حکومتی می گوید که تصمیمات  حکومت نتیجه بازی چانه زنی هستند. برای فهم یک تصمیم، تحلیلگران بایستی متن تصمیم گرفته شده و کانالهایی را که از آنها تصمیم عبور کرده و گرفته شده می باشد را در یابند. سپس آنها می توانند مشارکت کنندگان مهمی را که به اتخاذ تصمیم داده میمسائل

تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه