پایان نامه ارشد:نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

تکه ای از متن پایان نامه :

مربوط به هر گروه از اهداف و خط مشی ها گردد، فرصتهای از دست رفته ای را که می توانست در مطالعه و رسیدگی به امور دیگر بکار رود، عدم برخورداری از تکنولوژی و تکنیک لازم برای گردآوری تمامی اطلاعات لازم و کافی و … عقلانیت را از فرایند می ستاند(پیشین: 120).

در سایه انتقاداتی که به مدل عقلانی در تصمیم گیری صورت گرفت، زمینه برای طرح گونه های تعدیل شده الگوی عقلانی تصمیم گیری فراهم گردید . البته ذکر این نکته لازم می باشد که گروهی از نویسندگانی که به مطالعه مدلهای تصمیم گیری پرداخته اند، مدلهای زیر را تحت عناوین جداگانه موردبررسی قرارداده اند، اما به نظر می رسد مبانی این مدلها بر اساس مدل عقلانی تصمیم گیری قرار داده شده اما با این تفاوت که کوشش شده تا انتقادات وارده را نیز مورد لحاظ قرار دهد. مدلهایی زیرا مدل رضایتبخش و مدل فزاینده گونه های تعدیل شده مدل عقلانی هستند.

بر اســاس الگوی رضـایت بخـش مـدیر می داندکه نمـی تواند “مطلوبیت” حداکثر را از تصمیمات خود

انتظار داشته باشد، مگر اینکه دارای یک هدف واحد مشخص و یا چند هدف سازگار با یکدیگر باشد. متأسفانه این وحدت و یا سازگاری هدفها با یکدیگر غالبا ًمیسر نیست. درارزیابی کلی این الگوی تصمیم گیری، می توان گفت که مدیر بر اساس این الگو، به جای جستجوی مطلوبیت حداکثر رضایت بخشی، به جای شرایط مطمئن در شرایط نامطمئن، به جای عینیت عقلائی با ذهنیت عقلائی، به جای اطلاعات کاملکه عقلانیت یعنی ظرفیت و قوه ذهنی و فکری بشر حدومرز مشخص و محدودی دارد. به علاوه گذشته از این که اطلاعاتی که مدیر بر اساس آن تصمیم می گیرد و اقدام می کند، غالبا ًناقص و جزیی از کل اطلاعاتی می باشد که می بایستی در اختیار داشته باشد، اغلب حتی وقت کافی برای تجزیه و تحلیل دقیق و پردازش کامل همین اطلاعات محدود نیز وجود ندارد. پس لیندبلوم نیز به این نتیجه می­رسد که در اثر وجود این دو عامل یعنی عقلانیت و اطلاعات محدود، بشر نمی تواند در تصمیم گیریهای خود عمیق باشد و نمی تواند تصمیماتی جامع و کافی اتخاذ نماید. لیندبلوم پیشنهاد می کند که راه رسیدن به یک جامعیت، تصمیم گیری گام به گام و اکتشافی می باشد، یعنی در هر مرحله تصمیمی گرفته
می گردد که اگرچه بهترین تصمیم ممکن نیست، اما تصمیمی می باشد که می­تواند فعلاً جوابگوی مسئله باشد. هر تصمیم در هر مرحله با تصمیم قبلی مقایسه می گردد و در صورت نیاز تغییرات ضروری به موضوع تصمیم گیری افزوده می گردد . یعنی طی مراحل مختلف تصمیم گیری مرتبا ًمورد ارزیابی و تجدید نظر قرار
می گیرد . تصمیم گیری و سیاستگذاری به این ترتیب نزدیکی تدریجی و تقریبی به یک هدف مطلوب را امکانپذیر می نماید (سلیمانی،1390: 347 ).

تأثیر مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه