پایانامه در مورد : بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

تکه ای از متن پایان نامه :

  • ارتباط معنی داری بین نوآوری و عملکرد در شرکت دخانیات هست.

افزار ایموس برای هر یک از متغیر های مکنون به همراه هر یک از عوامل آن تحلیل عاملی تاییدی اجرا و مقادیر شاخص های 2χ ،NFI ،GFI،RMSEA  و SRMR ،NNFI  محاسبه می گردد. برای به دست آوردن ماتریس الگو از شیوه استخراج بزرگ نمایی بیشینه و چرخش غیرمتعامد پروماکس به سبب امکان مستقل نبودن عوامل از یکدیگر بهره گیری می گردد. سنجش پایایی پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ انجام می شود. هم چنین به مقصود مطالعه وضعیت متغیر پژوهش از آزمون میانگین یک جامعه بهره گیری می گردد.

1-11. مدل مفهومی پژوهش

مدل مفهومی این پژوهش در قالب شکل شماره 1-1 ارائه شده می باشد. در این مدل مدیریت دانش و گرایش استراتژیک به عنوان متغیر مستقل و عملکرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته معرفی شده می باشد. نوآوری نیز تأثیر میانجی را در این ارتباط ایفا می نماید.

شکل شماره 1-1 مدل مفهومی پژوهش. منبع: فرارسی و همکاران(2012)

 مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد