پایانامه در رابطه با : بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2-2-3. رویکردهای موجود به مدیریت دانش

مدیریت دانش به عنوان یک فعالیت، از زمان شروع آگاهی در مورد دانش شروع شده می باشد؛ منتها به عنوان یک رشته ی حرفه‌ای در اواخر دهه ی 80 ظهور یافت و در دوره های مختلفی را با رویکردهای‌ گوناگون به زوایای آن، پشت سرگذاشت. اولین رویکرد موجود در خصوص مدیریت دانش (در این عمر کوتاه)، مدیریت سنّتی دانش می باشد. نقطه ی شروع این رویکرد بر پایه ی این مفروض قرار گرفته که دانش قبلا در سازمان موجود بوده و برای پشتیبانی از تصمیمات به کار می رفته می باشد. دانش، گاهی به معنی عقاید ذهنی مورد توجه قرار گرفته و گاه دلالت ضمنی بر نوعی از اطلاعات‌ دارد و این هنگامی می باشد که رویکرد سنّتی، مدیریت دانش را این‌گونه تعریف می‌کند: «کل‌ مدیریت دانش دربارهء ارائهء اطلاعات درست به افراد مناسب در زمان مناسب می باشد». در واقع؛ در تصحیح و بهسازی پایگاه های توزیع دانش و ساختارهای این پایگاه ها به مقصود«ارائهء اطلاعات‌ صحیح به افراد مناسب در زمان مناسب» می باشد.

دومین مرحلهء مدیریت دانش، مجموعه ای از چارچوب ها، الگوها، فعالیت ها و تکنیک هاست که هر دو جنبهء عرضه و تقاضای دانش را در برمی‌گیرد. این رویکرد را می‌توان در مفاهیم دانش غیرصریح، یادگیری اجتماعی و انجمن های فعالیت جستجو نمود. مدیریت دانش در دومین دوره، تأکیدداردکه درمورد ی تغییرنظام مند سازمانی بحث میکند که فعالیت های مدیریت، سیستم­های ارزیابی، مشوّق ها، ابزارها و مدیریت محتوا را مبتنی بر همکاری و مشارکت اعضای سازمان توسعه و بهبود خواهد داد. این رویکرد بر مبنای این فرض از رویکرد اول تمیز داده می گردد که: دانش نه تنها ایجاد می گردد. در سال های اخیر، مدیریت دانش به خصوص در عرصهء کسب و کار، وارد مرحلهء جدیدی شده می باشد و به دلیل ظهور مزّیت های جدید رقابتی برای سازمان ها، آن ها میبایست به شرایط جدیدی در ادارهء دانش توجه کنند تا بتوانند در محیط پیچیده و رقابت‌آمیز کنونی، گوی سبقت را از رقبا ربوده و خالق دانش و توزیع کنندهء آن باشند. بدین ترتیب، مسائل کلیدی مدیریت نوین‌ دانش را می توان به توضیح ذیل طبقه بندی نمود. با در نظر گرفتن این سه دوره و رویکرد مختلف به مدیریت دانش، دانشگاه ها به عنوان‌ سازمان های کلیدی در خلق و تسهیم دانش، باید کوشش کنند تا خود را از محدوده های اولیهء بحث‌ مدیریت دانش رهایی داده، فعالانه به اتخاذ رویکرد سوم به سمت خلاّقیت مستمر، کشف، بهره برداری، توزیع، تسهیم و باز تولید دانش در ابعاد درونی و بیرونی

 مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد