پایانامه با موضوع : بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

تکه ای از متن پایان نامه :

مقدمه

مفهوم «حق» از مهمترین مسائل حوزه اخلاق، حقـوق و سیاسـت اسـت. در ایـن زمینـه، مباحث مختلفی مانند معنا و ماهیت حق، انواع حق، منشأ حق و غیره مطرح می‌گردد. در میان، بحث از معنای حق، به خصوص در نگا‌ه‌اندیشمندان اسلامی، و به طور اخـص در حوزه‎های فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی، یکی از مباحث مهم می باشد. تبیـین دقیـق معنای «حق» در نگا‌ه‌اندیشمندان حوزه‎های مختلف دانشهای اسلامی، بـه خصـوص در دانشهای حقوق و سیاست، زمینه مناسبی را برای طرح درسـت و عالمانـه مباحـث مهـم نظامهای سیاسی و حقوقی فراهم میآورد. و همچنین «حق» در معنی مجموعه‌ای از مقررات اجتماعی و نظام حاکم بر رفتار فردی و اجتماعی شهروندان یک جامعه و همچنین مجموعه امتیازات و توانایی‌هایی می باشد که برای هر شخص به رسمیت شناخته شده و دیگران به رعایت آن مکلف می‌باشند. ادیان و مکاتب مختلف هر کدام دیدگاه و جایگاه خاصی را برای حقوق انسانها قائل شده‌اند که در این زمینه دین مبین اسلام همواره با اشرف مخلوقات دانستن مقام بشر، ارزش، جایگاه و کرامت ویژه‌ای را برای او مقصود کرده می باشد.

گفتار اول: مفهوم حق

 بند اول- معنای لغوی حق

«حق» در لغت در معانی گوناگونی به کار رفته می باشد. بعضی از معـانی لغـوی ایـن واژه، بـه توضیح زیر می باشد: راستی، عدالت، ثابت و یقین که در آن جای تردید و انکار نباشـد، شایسـته و سزاوار، راستی در گفتار، مال، بهـره و نصـیب، امـر صـورت پذیرفتـه و انجام شده، دوراندیشی، مرگ، واقع، امتیاز، باریتعالی، قرآن، امـرمقضـی و انجـام شـده، اسلام، موجود ثابت، الواجب الموجود، یقین بعـد از شـک، صـلاحیت، قطعـی، پابرجـا، مصدر، کار حتمی و قطعی و واقع شدنی، نقیض باطل، روشن می باشد از نظر لغت، معانی متعددی برای واژه «حق» به کار رفته می باشد. اما از میان معانی فوق، معانی «مطابق با واقع بودن»، «ثبوت» و همچنین «ثابت» (که معنای وصفی دارد)، ظهور و نمود بیشتری دارد. اشاره: حقوق بشر همواره از موضوعات مورد بحث بوده و تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده می باشد «حقوق» جمع حق می باشد و «حق در اصطلاح، نوع خاصى از نسبت بین مالک و مملوک». «حق یک نوع سلطه بر شىء و مرتبه ضعیف ترى از ملکیت، بلکه نوعى ملکیت می باشد». و «حق عبارت می باشد از:

 مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج