میزان و سطح افشای اطلاعات

میزان و سطح افشای اطلاعات

اصطلاح افشا در گسترده ترین مفهوم به معنای ارائه اطلاعات است. در حسابداری، از این اصطلاح ‌ به­نحو محدودتری استفاده می­شود و صرفاً به معنای ارائه اطلاعات مالی مربوط به یک شرکت در گزارشهای مالی و یا گزارشهای سالانه می­باشد. در برخی موارد، مفهوم افشا باز هم محدودتر و به معنای ارائه اطلاعاتی که در صورتهای مالی منظور نشده است تلقی می­شود. مسائل مرتبط با ارائه اطلاعات در ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش یا جریان وجوه نقد نیز بر اساس ضوابط شناخت و اندازه­گیری حل و فصل می­گردد. بنابراین افشا در محدودترین معنای خود شامل مواردی نظیر بحث و تحلیل مدیریت، یادداشت های توصیفی همراه صورت های مالی و صورت های مالی مکمل می­شود.

هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی ایران نیز در این مورد به شرح زیر اظهار نظر کرده است:

«بکارگیری مبانی مختلف در اندازه­گیری ارزش عناصر حسابداری، شناسایی درآمد به انحای گوناگون، وجود مبانی مختلف برای مقابله هزینه ها با درآمد و تنوع رویه­های حسابداری، افشای رویه­های حسابداری و توضیحات دیگری را لازم می­سازد که توصیف رویدادهای اقتصادی را کامل و اقلام صورت های مالی را شفاف و گویا کند» (شباهنگ، 1382، ص 153).

سطح اطلاعاتی که لازم است افشا شود به میزان آگاهی و تخصص استفاده کنندگان بستگی دارد. نقطه نظر هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ایران در این مورد به شرح زیر است:

«اطلاعاتی قابل فهم است که استفاده­کنندگان عادی بتوانند موضوع را درک و آثار آن را ارزیابی کنند. استفاده­کنندگان عادی از اطلاعات مالی کسانی هستند که دانش متعارفی از مسائل کسب و کار، اقتصاد و حسابداری دارند و می­خواهند با مطالعه دقیق اطلاعات، بر اساس آن قضاوت یا تصمیم­گیری کنند» (شباهنگ، 1382، ص 155).

سطح اطلاعات افشا شده در عین حال به مفاهیم مورد قبول حرفه حسابداری نیز بستگی دارد  مفاهیم توصیه شده در این مورد عبارتند از افشای مناسب[1]، افشای منصفانه[2] و افشای کامل[3].

افشای مناسب از ویژگی­هایی است که بیش از بقیه مورد استفاده قرار می­گیرد و به معنی کمترین اطلاعاتی است که افشا می­شود به نحوی که استفاده­کنندگانرا گمراه نکند. افشای اطلاعات منصفانه بدین معنی است که هدف مبتنی بر رعایت اصول اخلاقی یا آیین رفتار حرفه­ای مورد توجه قرار می­گیرد به­گونه­ای که با همه خوانندگان بالقوه صورت های مالی، به صورتی یکسان رفتار خواهد شد. افشای اطلاعات کامل بدین معنی است که همه اطلاعات مهم و اثر گذار افشا خواهد شد. به هر حال چنانچه این مفاهیم سه­گانه به شکل مناسب مد نظر قرار گیرد، تفاوت واقعی میان آنها وجود نخواهد داشت(هندریکسنوون بردا، 1992).

[1].Adequate Disclosure

[2].Fair Disclosure

[3].Full Disclosure