منبع پایان نامه درباره ???/?، ?????، ??/??، ایستگاه

برگشت
(T)
?????
???
???
?/???
?
?/???
??/??
?????
???
???
???/?
?
?/???
??/??
?????
???
???/?
???/?
?
?/???
??/??
?????
???/?
???/?
???/?
?
?/??
??/??
?????
???/?
???/?
???/?
?
?/???
??/??
?????
???
???
???
?
?/???
??/??
?????
???/?
???/?
???
?
?/??
??/??
?????
???/?
???
???/?
?
?/??
??
?????
???/?
???
???/?
?
?/??
??/??
?????
???/?
???
???/?
??
?/??
??/??
?????
???
???
???/?
??
?/??
??/??
?????
???
???
???
??
?/??
??/??
?????
???
???
???
??
?/??
??/??
?????
???/?
???/?
???
??
?/??
??/??
?????
???/?
???/?
???
??
?/??
??/??
?????
???
???
???/?
??
?/??
??/??
?????
???/?
???
???/?
??
?/??
??/??
?????
???
???
???
??
?/??
??/??
?????
???
???
???
??
?/??
??/??
?????
???/?
???/?
???
??
?/??
??/??
?????
???/?
???/?
???
??
?/??
??/??
?????
???
???/?
???
??
?/??
??/??
?????
???
???/?
???
??
?/??
??/??
?????
???
???
???/?
??
?/??
??/??
?????
???
???
???
??
?/??
??/??
?????
???
???/?
???/?
??
?/??
??/??
?????
???/?
???/?
???/?
??
?/??
??/??
?????
???
???/?
???/?
??
?/??
??/??
?????
???/?
???/?
???
??
?/??
??/??
?????
???
???/?
???
??
?/??
??/??

4-4-دما
دما یکی از عناصر اصلی شناخت هواست. با توجه به د ریافت نامنظم انرژی خورشیدی توسط زمین دمای هوا در سطح زمین دارای تغییرات زیادی است که این تغییرات به نوبه خود سبب تغییرات دیگری در سایر عناصر هوا می گردد. دمای خوب مقداری از انرژی تابشی خورشید توسط عوارض سطح زمین می باشد که تبدیل به انرژی حرارتی می شود و بصورت (دما)جلوه می کند(علیزاده، کمالی، موسوی، موسوی، 1379).
امروزه در ایستگاههای مجهز هواشناسی نوسان شبانه روزی دما بررسی و ثبت می شود. از اندازه گیری های روزانه یک رقم حداکثر (بیشینه )، یک رقم حداقل (کمینه)، یک رقم متوسط (میانگین متوسط شبانه روز) و یک رقم دامنه اصول آماری محاسبه کرده و متوسط هایی برای ماه، سال ودورانهای چند ساله فراهم می‎سازند. براین اساس هر ایستگاه را بطور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده سپس به جمع بندی آنها می پردازیم.
بطور معمول حداقل دمای روز (کمینه، مینیمم )، مقارن طلوع آفتاب و حداکثر آن (بیشینه، ماکزیمم) پس از انقضای حداکثر تابش خورشید یعنی دو یا سه ساعت بعد از ظهر ایجاد می شود. روند مزبور با افزایش ارتفاع و فاصله از دریا در منطقه مورد مطالعه نیز با بررسی وضع دما می توان به اختلاف دمایی در مناطق مختلف که می تواند دارای اثرات مفیدومخرب در سطح منطقه باشد پی برد و با یک برنامه ریزی منظم راههای جلوگیری از خسارت ناشی از آن را مورد ارزیابی قرار داد.
4-4-1-میانگین سالانه و ماهانه در جه حرارت
این دو ایستگاه از ایستگاههای سینوپتیک منطقه مورد مطالعه می باشند که با توجه به اینکه در قسمت شرق و غرب شهرستان تنکابن قرار گرفته اند و خود منطقه رامسر تا حدود زیادی می توانند در شناخت پدیده‎های آب و هوایی ما را یاری کنند.

جدول 4-6-دمای حداکثر، متوسط و حداقل رامسر و نوشهر
سالانه
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
ماه
نوع دما

ایستگاه
19. 5
11. 9
10. 5
11
13. 5
17. 3
21. 9
26. 1
28. 7
25. 9
25. 9
21. 4
16. 9
دمای حداکثر

نوشهر
16. 1
9. 1
7. 3
7. 4
9. 6
13. 5
18. 1
22. 7
25. 3
25. 2
22. 6
18. 3
13. 8
دمای متوسط

12. 7
6. 3
4
3. 8
5. 7
9. 7
14. 4
19. 2
21. 9
21. 7
19. 4
15. 2
10. 8
دمای حداقل

19. 3
11. 7
10. 5
10. 9
13. 4
17. 2
21. 6
25. 7
28. 6
28. 6
25. 8
21. 5
16. 5
دمای حداکثر

رامسر
15. 9
8. 3
7. 2
7. 4
9. 7
13. 5
18. 2
22. 5
25. 2
25. 1
22. 4
18. 1
13. 3
دمای متوسط

12. 5
6
3. 9
3. 8
5. 9
9. 9
14. 8
19. 3
21. 8
21. 5
18. 9
14. 7
10
دمای حداقل

نمودار4-3-دمای حداکثر، متوسط، حداقل ماهانه ایستگاه سینوپتیک نوشهر

نمودار 4-4-دمای حداکثر، متوسط، حداقل ماهانه ایستگاه سینوپتیک رامسر

با توجه به جدول و نمودارهای 4-1-. 4-2- میانگین سالانه درجه حرارت ایستگاه رامسر 15. 9 درجه سانتیگراد می باشد. بالاترین درجه حرارت ماهانه درایستگاه رامسر 25. 2 درجه سانتیگراد در آگوست (مرداد) و پایین ترین درجه حرارت 7. 2 درجه سانتیگراد در ماه فوریه (بهمن) است. ایستگاه نوشهر نیز دارای میانگین سالانه درجه حرارتی معادل 16. 1 درجه سانتیگراد می باشد. بالاترین درجه حرارت ماهانه 25. 3 درجه سانتیگراد در مرداد ماه و پایین ترین درجه حرارت 7. 3 درجه سانتیگراد در ماه (بهمن) است.

4-4-2-حداقل و حداکثر دمای ماهانه
با حرکت توده های هوا به سمت عرضهای شمالی حداکثر درجه حرارت در ا ین منطقه از اواخر بهار شروع شده و به تدریج افزایش پیدا می کند بطوریکه جدول 4-2 و نمودارهای 4-1. 4-2 نشان می دهند میانگین بیشینه گرمترین ماه سال در ایستگاه رامسر، جولای و آگوست (تیر و مرداد)و برابر 28. 6 درجه سانتیگراد می باشد و از سپتامبر (شهریور )به تدریج کاهش پیدا می کند. همچنین میانگین کمینه سردترین ماه سال ژانویه (دی )بوده که برابر 3. 8 درجه سانتیگراد می باشد. دامنه گرمای سالانه برابر 6. 8 درجه سان
تیگراد می‎باشد و از سپتامبر (شهریور) به تدریج کاهش پیدا می کند. همچنین کمینه سردترین ماه سال ژانویه (دی) بوده که برابر 3. 8 درجه می باشد. دامنه گرمای سالانه برابر 6. 8 درجه سانتیگراد می باشد.

4-4-3-متوسط ماهانه تعداد روزهای یخبندان
با توجه به آمارهای موجود در جدول و نمودار 4-1 4-2 متوسط روزهای یخبندان در سال در ایستگاه رامسر 10. 1 روز می باشد که بسیار ناچیز است و در ماههای دسامبر، ژانویه، فوریه و مارس (آذر، دی، بهمن و اسفتد) بیشترین یخبندان به وقوع می پیوندد و بیشترین روزهای آن متعلق به ژانویه (دی ماه ) می‎باشد (3. 8 روز).

جدول 4-7 -متوسط ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک رامسر و نوشهر
سالانه
سالانه
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
ماه

ایستگاه
10
1. 1
3. 6
3. 8
1. 5
0
0
0
0
0
0
0
0
رامسر
7
0. 6
2. 4
2. 7
1. 3
0
0
0
0
0
0
0
0
نوشهر

نمودار 4-5- متوسط تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک رامسر نوشهر

4-4-4-متوسط ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک منطقه مورد مطالعه
رطوبت نسبی عبارت است از نسبت بخار آب موجود در هوا به مقدار بخار آبی که در همان دما می تواند داشته باشد. نم نسبی درجه اشباع وتوان بارندگی هوا را نشا ن می دهد. با توجه به جدول و نمودار 4-1. 4-2 و با توجه به میانگین کل دوره آماری، در ایستگاه رامسر بالاترین مقادیر نم نسبی در اسفند به مقدار 87 % و کمترین آن در تیر 79 % است. از توزیع نم نسبی چنین بر می آید که هوای تابستان با توجه به مقادیر زیاد دما، شرجی می باشد. مرداد ماه گرمترین ماه سال است، با توجه به رطوبت نسبی بالا در این ماه (81 %)، گرما محسوس تر بوده و بعبارت دیگر هوا به شرجی ترین حالت خود می رسد. در ایستگاه نوشهر نیز بالاترین مقادیر نم نسبی در اسفند به مقدار 86 % و کمترین آن در تیر به مقدار 80 %است. از توزیع نم نسبی چنین بر می آید که هوای تابستان با توجه به مقادیر زیاد دما، شرجی می باشد. در این ایستگاه رامسر چون مرداد ماه گرمترین ماه سال است دارا بودن رطوبت نسبی بالا در این ماه (82 %)شاهد گرما بیشتری نسبت به ماه های دیگر هستیم و هوا به شرجی ترین حالت خود می رسد.

جدول 4-8- متوسط ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک رامسر و نوشهر
سالانه
سالانه
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
ماه
ایستگاه
84
87
85
84
85
85
85
84
81
79
81
84
86
نوشهر
83
86
84
83
84
85
84
84
82
80
81
83
85
رامسر

نمودار 4-6-متوسط ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک رامسر و نوشهر
4-4-5-ساعات آفتابی
متوسط سالانه ساعات آفتابی در ایستگاه رامسر 1560. 1 ساعت در سال که حداکثر آن در خرداد و تیر به ترتیب با 188 و 186 ساعت و حداقل آن با 90. 3 ساعت در ژانویه (دی ماه)مشاهده می شود. در ایستگاه نوشهر این مقدار کمی بیشتر بوده وخرداد و تیز با 204 و 203 ساعت بیشترین ساعات آفتابی و اسفند با 111 ساعت کمترین ساعات آفتابی را به خود اختصاص داده است. با مشاهده جدول 4-5 و نمودار 4-5 بخوبی می توان به این موضوع پی برد.

جدول 4-9-متوسط ماهانه ساعات آفتابی ایستگاههای سینوپتیک رامسر و نوشهر
سالانه

اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین

ماه

ایستگاه
1560. 1
90. 3
99
105
95. 7
108. 2
117. 8
123
161
186
188
165. 4
120. 2
نوشهر
1773. 5
111
114
118
115. 2
122. 6
144. 2
142
167
203
204
190. 4
142. 8
رامسر

نمودار 4- 7- متوسط تعداد ساعات آفتابی ایستگاههای سینوپتیک رامسر ونوشهر

4-4-6-طبقه بندی اقلیمی منطقه
از جمله هدفهای علم جغرافیا، تفکیک مکان به واحدهای کمابیش مستقل از یکدیگر، بر اساس یک یا چند معیار فرض شده می باشد که هر معیار می تواند در جوامع آماری دیگر صدق کند. کشف نقاط مشترک کمک می کند که به جای مجموع افراد متشابه، یکی را انتخاب کرده و مطالعه کنیم (سیدان، محمدی، 1376).
روشهای طبقه بندی، برحسب بکارگیری فاکتورهای اقلیمی یا عوامل پدید آورنده اقلیم به دو دسته تقسیم می شوند:
الف)طبقه بندی زنتیک
ب)طبقه بندی تجربی

4-4-6-1-طبقه بندی ژنتیک
این تقسیم بندی بر پایه حرکات جوی و فرآیند هایی که باعث بوجود آوردن حرکات می شوند قرار دارد که طبقه بندی ژنتیکی نامیده می شود. به عبارتی، اساس و منشأ این نوع طبق بندی ها را عوامل پدید آورنده اقلیم از قبیل تابش خورشید، ویژگیهای توده هوا، گردش عمومی جو…. تشکیل می دهد (سیدان، محمدی، 1376).

4-4-6-2-طبقه بندی تجربی
به علت قابل مشاهده بودن تأثیر اقلیم بر کل تغییرات پدیده های محیطی، موارد متعددی وجود دارد که بر پایه آنها می توان یک سیستم طبقه بندی را فرموله نمود.

4-4-7-طبقه بندی اقلیمی به روش ایوانف
روش ایوانف بر مبنای مقایسه تبخیر سالیانه یا بارندگی سالیانه استوار است. (علیزاده، امین، 1382). روابط و جداول مربوطه به شرح زیر است.

که در آن:
I=ظریب رطوبتی ایوانف
P=مقدار بارندگی سالانه به سانتیمتر
E ? =مجموع تبخیر سالانه به سانتیمتر
E =مقدار تبخیر ماهانه به سانتیمتر
T =متوسط دمای ماهانه به سانتیگراد
R =متوسط رطوبت نسبی ما
هانه (درصد)
در این روش پس از محاسبه مقدار I براساس جداول زیر، نوع اقلیمهای مختلف تعیین می گردد.

جدول 4-10- تعیین نوع اقلیم به روش ایوانف
نوع اقلیم
محدوده ضریب رطوبتی ایوانف
اقلیم بسیار مرطوب جنگلی
1. 50 I?
اقلیم مرطوب جنگلی
1 I ? ?1. 49
اقلیم استپی جنگلی
1 I ? ?0. 9
اقلیم استپی
0. 3 I ? ?0. 59
اقلیم بیابانی
0. 13 I ? ?0. 29
اقلیم صحرایی
0 I ? ?0. 12

پارامتر های ایستگاه سینوپتیک رامسر مطابق فوق مورد محاسبه قرار گرفته ونتیجه آن در جدول زیر آمده است.

جدول 4-11- پارامتر های مورد مطالعه ایستگاه رامسر در متد ایوانف

بارندگی ماهانه
(mm)
تبخیر ماهانه E
(Cm)
دمای متوسط ماهانه(C)
رطوبت نسبی (درصد)
ماههای سال

47. 9
4. 42
13. 3
86. 3
فروردین

48
9. 09
18. 1
84. 7
اردیبهشت

56. 8
17. 25
22. 4
81
خرداد

37. 2
23. 68
25. 1
79. 2
تیر

65. 9
21. 57
25. 2
81. 2
مرداد

167. 9
14. 65
22. 5
84
شهریور

275. 2
8. 89
18. 2
85. 2
مهر

175. 3
4. 89
13. 5
85. 3
آبان

111. 6
2. 66
9. 7
84. 7
آذر

80. 5
1. 62
7. 4
84. 3
دی

75. 1
1. 40
7. 2
84. 9
بهمن

85. 2
1. 81
8. 3
87. 4
اسفند
1. 10

=112. 02
16
84
سالانه

با توجه به مقادیر بدست آمده ضریب ، ارزیابی اقلیم رامسر به شرح زیر می باشد.
اقلیم مرطوب جنگلی 1? 1. 10 = I ?1. 49

4-4-8-اقلیم بر اساس طبقه بندی
1- بر اساس طبقه بندی هانسن ( Hansen ) این استان در مدار معتدله گرم قرار گرفته است.
2-به روش ضریب اعتدال ( Temoenatenus Index ) این استان بسیار معتدل و فوق معتدل است. (منظور از ضریب اعتدال بدست آوردن دوری یا نزدیکی یک منطقه به منطقه معتدله است)
3- بر اساس طبقه بندی دومارتن ( De Martounne ) نواحی غربی مازندران بسیار مرطوب، نواحی مرکزی مازندران مرطوب و نواحی شرقی مازندران مدیترانه ای و نواحی کوهستانی مازندران نیمه مرطوب می باشد.
4- بر اساس طبقه بندی دکتر کریمی، نواحی غربی و مرکزی دارای اقلیمی مرطوب با تابستان گرم و زمستان کمی سرد، نواحی شرقی نیمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان نسبتا سرد و نواحی کوهستانی مازندران دارای اقلیم مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسیار سرد می باشد.

جدول 4-12- طبقه بندی اقلیمی
نوع اقلیم
طبقه بندی اقلیمی ایستگاه سینوپتیک به روش
روش
بسیار مرطوب
رامسر
دومارتن
بسیار مرطوب
تنکابن
دومارتن

4-4-8-1-طبقه بندی اقلیمی به کمک نموگرام دومارتن
یکی از روشهای تعیین موقعیت اقلیم منطقه مورد مطالعه، توسط اقلیم نمای دومارتن می باشد. در این روش به کمک رابطه و نموگرام مربوطه و با توجه به ضریب بدست آمده، موقعیت اقلیمی منطقه مورد نظر را مشخص می نمایند (علیزاده، امین، 1382).
رابطه مورد نظر بدین شرح است:

I=ظریب خشکی دومارتن
P=متوسط بارندگی سالانه به میلیمتر
T=متوسط دمای سالانه به سانتیگراد
به کمک نموگرام مربوطه، همانند شکلی که در زیر آمده، وضعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه تعیین می گردد.

میانگین دمای سالانه (سانتیگراد)
نمودار 4-8-نموگرام موقعیت رامسر در اقلیم نمای دومارتن

با توجه به ضریب بدست آمده از ایستگاه سینوپتیک رامسر، موقعیت اقلیمی به شرح زیر می باشد.
اقلیم رامسر( بسیار مرطوب )ارزیابی می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *