منبع تحقیق درمورد آشکارسازی، تولیدکننده

میگذرد.

شکل -۱۰-۳ خطای پائین دستی در سیستمی با اتصال DG1, DG2, DG3

شکل -۱۱-۳ خطای با? دستی در سیستمی با اتصال DG1, DG2, DG3

شکل ۱۲-۳ شرایط تشریح شده در مورد سوم را نشان میدهد. ضخامت پیکانهـا بـا مقـادیر جریـان خطا برای یک خطا در سکشن ۳ متناسب میباشد. باید توجه شود که مقدار ماکزیمم جریان خطا و محل خطایی که موجب این جریان خطا در یک سکشن است به اندازه، نوع و محل قرارگیـری DG

در آن سکشن بستگی خواهد داشت. R3 و R2 باید در حداکثر جریان خطا در سکشن ۳ شامل خط اتصال DG به فیدر هماهنگ شوند. از آنجا که R2 جریـان کمتـری (IfR2) نـسبت بـه (If R3) R3

احساس کند، منحنی اص?ح شده برای R2 به پایین انتقال مییابد (شکل -۱۲-۳ب). بطـور مـشابه، در هنگام هماهنگ کردن R2 و R1 برای حداکثر خطا در سکشن ۲، منحنی برای R1 نیز به پـایین شیفت مییابد. CTI در شکل -۱۲-۳ب مـشابه بـا CTI بـرای همـاهنگی در حالـت بـدون تولیـد پراکنده میباشد. فقط این محاسبه به سبب تفاوت جریانهای خطای احساس شـده توسـط رلـههـا بین نقاط مختلفی اندازه گیری شده است.

(الف)

۳۸

(ب)

شکل -۱۲-۳ هماهنگی رلهها برای خطاهای پاییندست با DG

(الف)

(ب)

شکل -۱۳-۳ حاشیه موجود برای باقی ماندن هماهنگی رله برای خطاهای با?دست با DG

۳۹

اکنون اجازه دهید بررسی کنیم که تا چه زمانی هماهنگی در شـکل -۱۲-۳ب بـرای خطاهـای بـا? دستی معتبر است. شکل ۱۳-۳ جریانهای خطا برای یک خطا در سکشن ۱ را (یا هر سکـشن بـا? دست دیگری در صورتی وجود چنین سکشنی) نشان میدهد (مجدداً ضخامت خط با مقدار جریـان خطا متناسب میباشد). اکنون R2 جریان بیشتری نسبت به R3 حس میکند. بنابراین اکنـون ?زم است که R2 قبل از R3 عمل نمایـد. بـرای جریـان خطـای مـذکور IfR2، شـکل -۱۳-۳ب حاشـیه موجود برای برقراری هماهنگی برای خطای با?دست را نشان مـیدهـد. در صـورتی کـه تفـاوت در جریانهای خطای احساس شده توسط R2 (If R2) و R3 (If R3) کمتر از حاشـیه نـشان داده شـده باشد، R3 قبل از R2 عمل خواهد کرد، یعنی هماهنگی از دست خواهد رفـت. بنـابراین، همـاهنگی برای تفاوتهای بزرگتر بین جریانهای حس شده توسط R2 و R3 برقرار میباشد یا درصـورتی کـه تزریق خطا از DG بیشتر باشد.

-۴-۳-۳ نتیجهگیری

از بحث صورت گرفته در بخشهای قبل میتوان نتایج زیر را برای هماهنگی رلـه – رلـه یـا فیـوز – فیوز استنباط کرد، زیرا مسائل ناشی شده از این هماهنگیها مشابه میباشند:
-۱ وسایل پایین دست آخرین DG هرگز جریان خطای مرتبط با یک خطای با?دسـت را نخواهنـد دید. در صورتی که این وسایل بتوانند جریـان خطـای افـزایش یافتـه بـه سـبب نفـوذ DG را اداره نمایند، در مورد مسأله هماهنگی آنها هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

-۲ در صورتی که وسایل جریانهای خطای مرتبط با خطاهای با?دست را مشاهده کننـد، دو حالـت ممکن است:

• در صورتی که آنها برای یک خطای پایین دست و همچنـین بـرای یـک خطـای با?دسـت جریان یکسانی مشاهده کنند، هماهنگی از دست خواهد رفت.

• در صورتی که وسایل جریان خطای متفاوتی برای خطاهای پایین دست و با? دست ببینند، آنگاه یک حاشیه برای معتبر باقی ماندن هماهنگی وجـود دارد. در صـورتی کـه تفـاوت در

جریانهای خطای مشاهده شده توسط وسـایل بیـشتر از حاشـیه باشـد، همـاهنگی برقـرار میماند. بنابراین، هماهنگی در صورتی که تزریـق خطـای DG بیـشتر باشـد، بـه احتمـال بیشتری برقرار میماند.

-۳ برای هماهنگی فیوز – ریکلوزر نیز یک حاشیه موجود برای معتبر باقی ماندن همـاهنگی وجـود دارد. در این حالت، در صورتی که تفاوت در جریانهای خطای مـشاهده شـده توسـط ایـن وسـایل کمتر از حاشیه باشد، هماهنگی برقرار میماند. بنابراین، در صورتی کـه تزریـق خطـای DG کمتـر باشد، به احتمال بیشتری هماهنگی باقی میماند.

بر طبق تحلیل مرجع [۳۹]، اثرات هماهنگی در شرایط اتصال فوق را میتوان چنین خ?صـه بنـدی کرد:

۴۰

در صورتیکه زوج رلههای هماهنگ یک جریان متفاوت برای یک خطای پـائین دسـت یـا با?دسـت پیدا کنند، مرزی برای معتبر باقی ماندن هماهنگی وجود دارد. در صـورتی کـه در جریانهـای خطـا، اخت?ف دیده شده توسط وسایل حفاظتی بیشتر از مرز فوق باشد، هماهنگی باقی مـیمانـد. هرچـه سهم منابع تولید پراکنده در تزریق بیشتر باشد، احتمال هماهنگی بیشتر است.

-۴-۳ الزامات هماهنگی حفاظتی در حضور تولیدات پراکنده

-۱-۴-۳ مقدمه

در بخشهای قبل به برخی از مشک?تی که حـضور منـابع تولیـد پراکنـده در عملکـرد طـرح هـای حفاظتی شبکه توزیع سنتی ایجاد میکند اشاره شد. روش های مقابلـه بـا ایـن مـشک?ت همچنـان یکی از مهمترین زمینههای تحقیقاتی در مباحث مربوط به سیـستم هـای توزیـع انـرژی الکتریکـی است و هنوز نمیتوان ادعا کرد که برای مشک?ت ایجـاد شـده توسـط منـابع تولیـد پراکنـده بـرای حفاظت شبکههای توزیع راه حل دقیق، کامل و بهینهای ارائه شده است و زمینه تحقیقـات در ایـن زمینه بسیار گسترده است. در این بخش، الزامات هماهنگی حفـاظتی در حـضور تولیـدات پراکنـده اشاره میگردند.

-۲-۴-۳ الزامات هماهنگی

یک مطالعه هماهنگی اضافه جریان، مقایسه و انتخاب نوع و زمانهای عملکرد وسایل حفـاظتی بـرای دستیافتن به اهداف سیستم حفاظت در شرایط غیر عادی سیستم میباشد.

وسایل حفاظتی برای ایزولهکردن تنها بخشی از سیستم که توسط یک خطـا (اتـصال کوتـاه) تحـت تأثیر قرار گرفتهاست، انتخاب و کالیبره میشوند، بگونهای که بخش باقیمانده سیستم بتواند به طـور معمول به عملکرد خود ادامه دهد. راهکار اساسی نیازمند این است که جریانهای خطای غیر عادی و ولتاژهای خطا بطور آشکار از جریانها و ولتاژهای بار معمولی قابل تمـایز باشـند و وسـایل حفـاظتی برای پاسخ دادن به ولتاژها و جریانهای غیر عادی و ایزوله کردن سریع بخش غیـر طبیعـی سیـستم قدرت طراحی شوند.
از آنجا که خطاها میتوانند در هر نقطه سیستم روی دهنـد، وسـایل حفـاظتی بـسیاری مـورد نیـاز میباشند. این وسایل بگونهای قرار گرفتهاند که یک وسیله تنها یـا ترکیبـی از وسـایل بـرای ایزولـه کردن هر خطا بکار رود. تجربه خوب دیکته میکند که ناحیه ایزوله شده باید تا حد ممکن کوچـک باشد و تنها نزدیکترین وسیله به خطا عمل کند. ع?وه بر این، احتمال خرابی یک وسـیله حفـاظتی نیز باید در نظر گرفته شود. در این موقعیت، وسیله با?دست بعـدی یـا وسـیله ترکیبـی بایـد بـرای فراهم نمودن حفاظت پشتیبان (راه دور) عمل کند. هنگامی که دو وسـیله بطـور صـحیحی در ایـن مود اولیه / ثانویه برای هر خطا در سیستم عمل کنند، آنها را هماهنگ میگویند. هماهنگی صـحیح با این تمایزگذاری بین وسایل متوالی حاصل میشود.

در یک سیستم حفاظتی، هر وسیله دارای یک کاربرد اصلی برای رفع خطاها در یک ناحیه خـاص و

۴۱

یک کاربرد ثانویه برای رفع خطاها در نواحی مجاور یا پایین دسـت بـرای توسـعه محـدوده پوشـش وسیله میباشد. زمان عملکرد وسیله حفاظتی برای یک خطا در ناحیه مورد حفاظـت بایـد بـه قـدر کافی کوتاه باشد تا به وسیله ثانویه اجازه دهد به وضعیت عادی بازنشانی شود، بدون اینکـه موجـب یک تریپ شود. در صورتی که وسیله اولیه نتواند عمل کند، از وسیله دوم انتظار می رود کـه خطـا را رفع کند.

نواحی خاصی که یک وسیله حفاظتی برای حفاظت آن تخصیص داده شده است، به نـوع تجهیـزات سیستم قدرت خاص بر میگردد. ژنراتورها، باسها، ترانسفورماتورها و موتورها در مقایـسه بـا نـواحی تحت پوشش یک سیستم قدرت بسیار فشرده میباشند. برای ایـن نـواحی، ارتباطـات بـین وسـایل حفاظتی در کرانهای ناحیه (رلهگذاری دیفرانسیل) مشکلی نیست. هنگامی که یک لینک مخابراتی بین وسایل حفاظتی روی کرانهای ناحیه وجود دارد، هماهنگی نسبتاً ساده است.
یک لینک مخابراتی خارجی بین ترمینالهای خط (رلهگذاری (pilot ممکن اسـت عملـی نباشـد یـا مطلوب باشد که یک سیستم پشتیبان داشته باشیم که به ارتباطات وابسته نباشـد. در ایـن حالـت، وسایل حفاظتی در کرانها باید اعمال شوند و برای هماهنگی با سایر سیـستم تنظـیم شـوند (زمـان کافی برای وسایل حفاظتی زون مجاور عملکرد برای خطاهای خارج از زون را اجـازه دهـد). وسـایل حفاظتی باید برای تریپ دادن یا تریپ ندادن اساساً بر مبنای اط?عـات ولتـاژ و جریـان موجـود در محل وسیله تصمیمگیری کنند.

-۳-۴-۳ الزامات کلی اتصال DG به شبکه قدرت [۳۸]

ع?وه بر هر حفاظت نیروگاه تولید که توسط DG بـرای خـودش نـصب مـیشـود، سیـستم قـدرت (PES) میبایست بتواند به اهداف زیر دست یابد:
• جلوگیری از اتصال تجهیزات تولید کننده به سیستم انرژی الکتریکی مگر در صـورتیکـه تمـام فازهای برق PES، برقدار بوده و در تنظیمات حفاظت مورد توافق عمل کنند.

• قطع ژنراتور از سیستم هنگامی که یک نابهنجاری سیستم روی میدهد کـه منجـر بـه انحـراف غیر قابل قبول از ولتاژ یا فرکانس نقطه تغذیه میشود.
• قطع ژنراتور از سیستم برق در صورت قطع یک یا چند فاز از شبکه برق به دستگاه
• مطمئن شدن از قطع اتوماتیک نیروگاه یا اینکه آیـا نظـارت مناسـبی بـر یـک دسـتگاه صـورت میگیرد، عملکرد یک آ?رم با نمایش صوتی یا ویژوال، در صورت خرابی هر یـک از منـابع بـرق

تجهیز حفاظتی که از عملکرد صحیح آن جلوگیری می کند.
برای دستیابی به اهداف فوق، سیستم قدرت نیـاز بـه حفاظـتهـایی دارد. ایـن حفاظـتهـا بـرای چیدمان منبع فشار قوی باید شامل آشکارسازی موارد زیر باشد:

• اضافه ولتاژ
• زیر ولتاژ
• اضافه فرکانس

۴۲

• زیر فرکانس

• قطع شبکه (نیروی برق)
ممکن است به سایر حفاظتها نیز نیاز باشد و این حفاظتها میتوانند شامل آشکارسازی موارد زیر باشند:

• جابجایی ولتاژ نوترال
• جریان زیاد
• خطای زمین
• توان معکوس
به مانند سیستم منبع فشار ضعیف، بـا نیروگاههـای تولیـد کوچـک بـرای مثـال زیـر ۱۵۰ kVA،

نیروگاه تولید آسنکرون کوچک نیازمند حداقل حفاظت برای برآورده کردن اهداف میباشـد. جـدول

۲-۳ تنظیمات حفاظتی پیشنهادی را که معمو?ً برای نیروگاههای تولید آسنکرون کوچـک مناسـب میباشند، نشان میدهد. این تنظیمات حفـاظتی بـه منظـور قطـع تجهیـزات در زمـان نابهنجـاری سیستم تنظیم شدهاند و حد پشتیبان برای واحد تولیدکننده نمیباشند.

جدول -۱-۳ تجهیزات حفاظتی و تنظیمات برای چیدمان سیستم فشار ضعیف (LV Supply)

Total Tripping

Tripping Setting

Phase

Protection

Time

۰ .۵ s

-۱۰%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *