مزایای عمده مدیریت دانش

مزایای عمده مدیریت دانش

دنهام گری[1] هشت مزیت خاص مدیریت دانش را شناسایی می کند:

 

  1. جلوگیری از افت دانش . سازمان را قادر می سازد تا تخصص فنی حیاتی خود را حفظ کرده ، از افت دانش حیاتی که از بازنشستگی ، کوچک سازی ، یا اخراج کارکنان و تغییرات ساخت حافظه انسانی ناشی می شود جلوگیری کند.
  2. بهبود تصمیم گیری . نوع و کیفیت دانش مورد نیاز را برای تصمیم گیریهای اثر بخشی شناسایی می کند و دسترسی به آن دانش را تسهیل می بخشد. در نتیجه ، تصمیمات سریعتر و بهتری می تواند در سطوح پایین تر سازمانی صورت گیرد.
  3. انعطاف پذیری و انطباق پذیری . به کارکنان اجازه می دهد درک بهتری از کار خود به عمل آورده ، راه حل های نوآور مطرح کنند، با سرپرستی مستقیم کمتر کار کنند و کمتر نیاز به مداخلات داشته باشند . در نتیجه ، کارکنان می توانند در موقعیتهای چند وظیفه ای فعال باشند ، و سازمان می تواند روحیه کارکنان را بالا ببرد.
  4. مزیت رقابتی . سازمانها را قادر می سازد تا کاملاً مشتریان، دیدگاهها و بازار ورقابت را درک کرده ، بتوانند شکافها و فرصتهای رقابتی را شناسایی کنند.
  5. توسعه دارایی . توانایی سازمان را در سرمایه گذاری در حفاظت قانونی برای مالکیت معنوی بهبود می بخشد . در غیر اینصورت ، ثبت اختراعات ، علائم تجاری ، اجازه نامه ها ، حق انحصاری اثر و اسرار تجاری ممکن است در زمان درست به کار گرفته نشود و منجر به حفاظت قانونی کمتر و کاهش ارزش بازار برای مالکیت معنوی شود .
  6. افزایش محصول . به سازمان اجازه می دهد که دانش را در خدمات فراورده ها به کار گیرد . در نتیجه ، ارزش درک شده محصول با نسبت مستقیم میزان و کیفیت دانش در محصولات افزایش پیدا می کند (محصولات نرم افزاری و سایر محصولات دارای عناصر نرم افزاری از این نمونه اند) .
  7. مدیریت مشتری . سازمان را قادر می سازد تا توجه کانونی و خدمت به مشتری را افزایش دهد . دانش مشتری باعث سرعت پاسخ به سؤالات ، توصیه ها و شکایتهای مشتری می شود . این امر همچنین تضمین کننده سازگاری و کیفیت بهتر خدمات به مشتریان می گردد. راه حل مشکلات عادی بسادگی قابل دسترسی است .
  8. به کار گیری سرمایه گذاریها در بخش سرمایه انسانی . از طریق توانایی بخشیدن به سهیم شدن در درسهای یاد گرفته شده ، فرایندهای اسناد و بررسی و حل استثنائات ، و در اختیار گرفتن و انتقال دانش ضمنی ، سازمانها می توانند به بهترین وجهی در استخدام و کارآموزی کارکنان سرمایه گذاری کنند (رادینگ، 1386،ص: 75-77).

[1] Denham Grey