مزایای افزایش تعلق خاطر کارکنان بر سازمان ها

مزایای افزایش تعلق خاطر کارکنان

تعلق خاطر کارکنان منافع بسیاری را به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای سازمان و افراد در پی دارد(گیبونز، 2006). این منافع در سطوح متفاوتی از سازمان نمودار می گردد. بعضی منافع فقط در محیط داخلی سازمان هویدا می گردند؛ در حالی که بعضی از منافع تاثیر مستقیمی بر ذی نفعان خارجی سازمان دارند. مزایای داخلی تعلق خاطر کارکنان شامل بهبود مدیریت دانش، کاهش غیبت کارکنان، بهبود روحیه کارکنان، افزایش ایمنی، قابلیت استفاده از داوطلبان داخلی با استفاده از برنامه های جانشین پروری، کاهش جا به جایی کارکنان و افزایش انگیزه آنان می باشد.

مزایای خارجی تعلق خاطر کارکنان شامل افزایش بهره وری، افزایش حاشیه سود و درآمد، افزایش سطح وفاداری مشتریان و افزایش توانایی جذب کارکنان با استعداد از خارج از سازمان با اتکا به شهرت کارفرمای برگزیده می باشد(گیبونز، 2006).

اثرات مثبت تعلق خاطر کارکنان نه تنها به نفع سازمان بلکه به نفع تک تک کارکنان می باشد. این مزایا ممکن است شامل افزایش بهره وری کارکنان، بالا رفتن نرخ دستمزد، افزایش عزت نفس و بهبود سلامتی کارکنان می باشد(ساکز، 2006).

اکسل رود[1](2002) علاوه بر موافقت با مزایای برشمرده برای افزایش تعلق خاطر کارکنان، درباره ی تاثیر پیاده سازی اشتباه این استراتژی هشدار داده و بیان داشته است که اگر تعلق خاطر کارکنان به صورت ناصحیح و ناقص اجرا گردد، بدبینی و تردید همچون بیماری فراگیر همه سازمان را در بر خواهد گرفت.

2-3-6-سطح تعلق خاطر کارکنان در کشورهای مختلف

تحقیقات نشان داده است که از هر سه فرد شاغل تنها یک نفر به کار خود تعلق خاطر دارد. البته این میزان در میان کشورهای مختلف متفاوت است، چنانچه تحقیقات انجام شده در سال 2009 نشان می دهد که کشور هند با 45%، بیشترین میزان تعلق خاطر کارکنان را در میان کشورهای جهان دارا است. بعد از آن کشور ایالات متحده با 44%، نیوزلند با 43% و کانادا با 41% قرار دارند. کمترین میزان تعلق خاطر نیز در این اندازه گیری به کشور ژاپن با 11% تعلق خاطر اختصاص یافته است. سطح تعلق خاطر در سازمان های کشور ایران نیز مقداری در حدود 30 تا 33% را برآورد می شود.(رایت منیجمنت[2]، 2009)

 

[1]-Axelrod

right management[2]