مدل های مدیریت دانش

 مدل های مدیریت دانش

مدل بسیاری راجع به مدیریت دانش پیشنهاد شده که دارای فرایندهای متفاوتی هستند. “کاکابادسه ” و همکارانش ، به چهار گروه از مدل ها به شرح زیر اشاره دارند (کاویانی و نیازی ، 1386: به نقل از کاکابادسه ، 2003):

 

  • مدل های شبکه :در این مدل ها ، تمرکز بر روی ارتباطات ،کسب ، تسهیم و انتقال به طریق تبادل اطلاعات افقی است . دانش های مهم در شبکه متشکل از افراد که به وسیله ابزار مختلف به هم می پیوندند ، نهفته است و آگاهی از این بینش ها و اطلاعات ، خارج از گروه ها ، و تیم های رسمی عامل کلیدی به شمار می رود . دراین نگرش ، ساختن روابط اجتماعی ، سرمایه اجتماعی و قائل بودن روابط متقابل ، به عنوان کار و فعالیت اصلی دانش ، مورد توجه قرار گرفته است .

 

  • مدل های شناختی : دانش به مثابه دارایی سازمانی است که نیاز به دستیابی دقیق ، بیان ، ذخیره ، اندازه گیری ، نگهداری و انتشار کنترل شده دارد. ایجاد ارزش از طریق کاربرد متوالی بهترین روش های حاصل و نیز به پرهیز از خطاهای نا آشکار ریشه یابی شده و کتبی و نیز بهره بردن از درس های آموخته شده به دست می آید . در این نگرش بر روی استفاده دوباره ، تکثیر، استاندارد سازی و حذف روش های قدیمی که کارایی خود را ازدست داده اند ، تمرکز می شود.

 

  • مدل های انجمی /ارتباطی : دراین مدل ها درباره ویژگی های گروه های کاری که باید دارای قابلیت هایی چون ، خودسازماندهی ، فراگیری مستمر و تبادلات غیر رسمی باشند، بحث می شود . دانش در تفکری ایجاد می شود که در یک در یک انجمن گردش می کند ، جایی که زبان مشترکی و جود دارد ، اعتماد اجازه بهره برداری از مکاشفه ها را می دهد ، ممکن است ارائه های نهفته به صورت خلاقانه برنامه ریزی شود و نشانه های مهم و راه حل های کاری متوالی به وسیله بیان داستان های کاری منتشر می شوند .

 

  • مدل های فلسفی: دراین مدل ها بازارها و فرایندهای داخلی بر پایه های گفتگوی دو طرفه در یک زمینه استراتژیک ، پرسش در مورد فرضیات کندوکاو مداوم درباره رفتار رقبا ، مورد توجه قرار می گیرد . این دیدگاه ، شخصی سازی رامقدم بر کدکردن می داند و تکنولوژی کمی را مورد استفاده قرار می دهد . همچنین محرک های فرهنگی اصلی این کار ، حفظ ارتباط آزاد ( تبادل نظر )، تشویق ، انعکاس نظرات ، کنکاش خلاقانه و اثبات عقیده و نظر است . باتوجه به تجربیات سازمان های پیشرفته ، در زمینه مدیریت دانش ، ترکیب مدل های شبکه ، فلسفی و انجمنی به همراه استفاده از مدل شناختی ، ترکیبی مناسب برای مدیریت دانش در سازمان است و محرک های اصلی در این راستا : ارتباطات و روابط ، اعتماد، همدلی ، انجمن ، گفتگوی دو جانبه عمیق و تکنولوژی برای دستیابی به گفتگو و برقراری ارتباط با ثبات هستند .