عواملی که بر روی عملکرد یک فرد مؤثرند

عواملی که بر روی عملکرد یک فرد مؤثرند

برای شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد دو دیدگاه معروف در این زمینه را مورد بررسی قرار داده می­شود:

1- دیدگاه مک کلوی :

بر طبق این دیدگاه سه عامل اساسی زیر تعیین کننده عملکرد افراد هستند :

 • دانش رویه ای:

عبارت است از آگاهی از آنچه انجام می شود و چگونگی انجام آن. این دانش شامل مهارت های شناختی، فیزیکی، روان حرکتی و … می باشد.

 • دانش پایه ای :

اطلاعاتی درباره حقایق را در بر می گیرد.  اطلاعات شامل الزامات وظیفه خاص، اصول و اهداف می باشد.

 • انگیزش :

که متأثر از سه عامل : 1- انتخاب گستره تلاش 2- انتخاب سطح تلاش 3- میزان پافشاری و تعهد به تلاش

طبق نظر این دیدگاه، هر سه عامل ذکر شده برای سطوح عالی عملکرد لازم است برای مثال کارمندی را در نظر بگیرید که از لحاظ دانش پایه ای و رویه ای در حد عالی بوده ولی انگیزه ای برای کار کردن ندارد، در این حالت عملکرد وی در حد صفر خواهد بود.

2- دیدگاه کمپل :

کمپل با مطالعه بر روی مؤلفه های عملکرد به عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان، مدل هشت عاملی عملکرد را ارائه داد:

 1. مهارت های کاری در مشاغل تخصصی
 2. مهارت های کاری در مشاغل غیر تخصصی
 • مهارت های ارتباطی کتبی و شفاهی
 1. اثبات تلاش : کارمند تا چه حد در انجام وظایف محوله تعهد داشته و تلاش می کند.
 2. نظم و انضباط فردی: پرهیز از مواردی چون: رفتارهای منفی در محیط کاری – نقض قانون و مقررات – ….
 3. تسهیل عملکرد تیم و عملکرد همکاران
 • سرپرستی/رهبری : رفتارهای مرتبط با هدایت زیردستان در جهت تأثیر گذاری بر عملکرد آنان.
 • مدیریت/ریاست : انجام وظایفی چون: دسته بندی اهداف برای واحدها یا سازمان، سازماندهی افراد و منابع، نظارت بر پیشرفت ها و …