شیوع دردهای مزمن در کودکان

شیوع دردهای مزمن در کودکان

اطلاعات دقیقی در رابطه با شیوع و میزان بروز دردهای کودکان وجود ندارد. با این وجود، ما می دانیم که درد، رویداد متداولی در دوران کودکی است. به عنوان مثال، مطالعه ی روت – اسوکیت[1] (2005)، نشان داد که 83 درصد از کودکان دبستانی، حداقل سابقه ی یک رویداد درد را در 6 ماه گذشته گزارش کرده اند. درد، رویداد رایجی است، اما زمانی که تداوم یابد، با ناتوانی و رنج همراه است. در پژوهش روت – اسوکیت (2005) مشخص گردید که دردهای ماهیچه ای اسکلتی، 64 درصد از دردهای گزارش شده را نشان می دهد (کلینک واکلستون[2]،2009).

در بزرگسالان، درد مزمن، یکی از شایع ترین شکایات جسمانی است. به عنوان مثال، مرور جامعی از مطالعات مربوط به همه گیرشناسی درد های مزمن بزرگسالان نشان داد که میزان شیوع این دردها، 15 درصد می باشد. متاسفانه، درد، فقط محدود به دوران بزرگسالی نیست و تخمین زده شده که در حدود 15 تا 20 درصد از جمعیت کودکان و نوجوانان را در برمیگیرد، سطحی که به نحو قابل ملاحظه ای شبیه به بزرگسالان است (اندراسیک[3]، 2007)اما، شیوع نوع درد، در کودکان و بزرگسالان، با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال، کمر درد مزمن در بزرگسالان شیوع بالایی دارد در حالی که چنین وضعیتی در کودکان دیده نمی شود و سندرم های درد عود کننده (دردهای شکمی، سردرد، دردهای دست و پا یا “دردهای مرتبط با رشد”)، در کودکان بیشتر است (مک گرا [4]و همکاران،  2009( .

در بافت درد مزمن کودکان، درد های ماهیچه ای اسکلتی(فیبرومیالژیای جوانی[5])، دردهای مزمن مرتبط با پرتحرکی دوران کودکی، سندرم های درد ناحیه ای چند گانه، کمردرد مزمن، دردهای مداوم مفاصل(که به دنبال التهاب مفاصل دیده می شوند)، از شایع ترین دردهای مزمن کودکان به شمار می آیند (کلینک واکلستون، 2009).

نتایج برخی از پژوهش ها نشان می دهد که بیش از 25 درصد کودکان و نوجوانان،  دردهای مزمن و عودکننده، از قبیل درد های مرتبط با بیماری، روماتیسم جوانی و درد های کارکردی یا نامشخص، را تجربه می کنند. در یکی از مطالعاتی که از نمونه ی زیادی از کودکان و نوجوانان (0 تا 18 ساله) استفاده گردید، مشخص شد که میزان شیوع درد در این مقطع سنی 54 درصد می باشد که یک چهارم آن مربوط به درد های مزمنی بود که در 3 ماه اخیر تداوم داشت و بیش از یک چهارم آن مربوط به درد های چند گانه بود (پیترسون و همکاران، 2004). در یک مطالعه ی زمینه یابی که بر روی 495 دانش آموزان9 تا 13صورت گرفت مشخص شد که57 درصد از آنها حداقل یک درد عود کننده را تجربه کرده اند و 6 درصد از آنها درد مزمن را گزارش کردند. در مطالعه ی زمینه یابی دیگری که بر روی 5000 دانش آموز مدرسه ای صورت گرفت مشخص گردید که 25 درصد از آنها “دردهای عود کننده یا مداومی که بیش از 3 ماه به طول انجامد” را گزارش کردند و 8 درصد از آنها، درد فراوان و شدیدی را نشان دادند (والکر[6]،2008).

برخی داده ها، نشان می دهد که در کودکان میزان شیوع دردهای آرتریت، 3/0– 46 درصد، دردهای مرتبط با بیماری سلول داسی شکل، 8/2 – 12 درصد، دردهای دست و پا، 2/4 – 6/33 درصد، درد های شکمی عود کننده، 6-15 درصد، سردردهای میگرنی، 4-27 درصد و سردردهای غیر میگرنی، 3/6 – 29 درصد است (والکر،2008).

نتایج مطالعاتی که مربوط به4 سال پیگیری درد کودکان بوده نشان داده که دردهای ماهیچه ای اسکلتی در میان 5/63 درصد از کودکان مبتلا، به صورت یک مشکل مداوم و پایدار در آمده و در 30 درصد از کودکان، دردهای مزمن خوش خیم، پایداری دو ساله داشته است. هم چنین دردهای شایع، در29 درصد از کودکان مداومت و پایداری یک ساله نشان داده است (مارتین[7] و همکاران، 2007). مطالعات مختلف نشان داده اند که شایع ترین دردهای مزمن در کودکان، سردرد، کمردرد، شکم درد و دردهای چندگانه می باشد (مرلیجنا[8]و همکاران، 2003).

 

[1] Roth-Isigkeit,  A.

[2] Clinch, J; Eccleston, C.

[3] Andrasik, F.

[4] McGrath,P,A.

[5] juvenile  fibromyalgia

[6] Walker, S,M.

[7] Martin, A.

[8] Merlijna, V,P.