رابطه سرمایه های فکری و عملکرد مالی

رابطه سرمایه های فکری و عملکرد مالی

منظور از سرمایه فکری، توسعه و بکارگیری منابع دانش در شرکت ها است. سرمایه فکری شامل دانش، اطلاعات، دارایی فکری و تجربه است که می تواند برای ثروت آفرینی مورد استفاده قرار گیرد. سرمایه فکری عبارت است از توانایی ذهنی جمعی یا دانش کلیدی به صورت یک مجموعه ،بنابراین سازمانی برتر است که در هر سه جزء سرمایه فکری قدرتمند باشد.

تحقیقات صورت گرفته نشان داده است که امروزه منبع ارزش اقتصادی، تنها تولید محصولات برتر نیست بلکه وجود سرمایه فکری متمایز است. با توجه به اهمیت سرمایه فکری تحقیقات زیادی به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ابعاد مختلف عملکرد پرداخته اند(Maditinos,2011,p.135)  .

ادوینسون و مالون(1997)  یکی از اولین تعاریف سرمایه فکری را مطرح نمودند که سرمایه فکری دانش، تجربه، تکنولوژی سازمانی، روابط با مشتریان و مهارت های حرفه ای است  که سبب ایجاد مزیت رقابتی شرکت در بازار سرمایه می شود ( دیانتی و رمضانی،1392،ص4). ریاحی و بلوکی (2003) رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه های فکری و عملکرد مالی را نشان دادند، چن (2005) علاوه بر اثبات روابط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی و ارزش بازار، نشان داد سرمایه گذاران ممکن است ارزش های متفاوتی برای اجزای خلق کارایی (فیزیکی، انسانی، ساختاری) قائل باشند(Chen,2005,p.82)  .

نمازی و ابراهیمی(1388) در تحقیقی روش پالیک (2000) برای  سنجش ارزش افزوده سرمایه فکری استفاده نموده و به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه فکری و عملکرد جاری و آینده شرکت هم در سطح کلیه شرکت ها و هم در سطح صنایع، رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. همچنین تحقیقات مصطفایی و طباطبایی(1389)  و مهرانی(1389)­همگی حاکی از تاثیر مثبت سرمایه­فکری بر عملکرد و ارزش بازاراست­(­مصطفایی و طباطبایی،1389)­­.

تینگ و لین (2009) با هدف ارزیابی عملکرد سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد مالی به انجام پژوهشی در مالزی پرداختند،نتایج نشان می دهد که اجزای سرمایه فکری نیز با سودآوری رابطه معنی داری دارند.

مدیشنز و همکاران(2010) به بررسی تأثیرسرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت پرداختند. نتایج پژوهش، حاکی ازاین بود که تنها بین سرمایه انسانی و یکی از معیارهای عملکرد مالی یعنی بازده سرمایه(ROE) ارتباط معناداری وجود دارد (حمیدیان پورو نعمت اللهی،1391،ص138).