دانلود پایان نامه ارشد درباره کارآفرینی، بازاریابی، کسب و کار، جامعه آماری

می برد ، اما خود کارآمدی بالا باعث کاهش انجام وظایف قضاوتی می شود .
۶. سانچز کانیزار در سال ۲۰۱۰ تحقیقی با عنوان ” تفاوت های جنسیتی در نگرش کارآفرینی ” را شکل داد . هدف اصلی این تحقیق تجزیه و تحلیل عمیق ، میان نقش تفاوت های جنسی در میان کارآفرینان بالقوه ، صفات روانی جامعه شناختی و انگیزه ها و موانع اصلی زنان هنگام شروع یک فعالیت و کسب و کار جدید را شامل می شود . امروزه تعداد فزاینده ای از زنان در حال ورود به بازار وجود دارند با این حال درصد قابل توجهی از زنان و مردان در اروپا در صدد راه اندازی شرکت های جدیدی هستند . علاوه بر این آمارهای اقتصادی بر نیاز به تمرکز بیشتری در پدیده های اقتصادی و اجتماعی زنان ، به منظور اعمال سیاست های کاری آینده و تجزیه و تحلیل رفتارهای کارآفرینی تاکید می کند و جنسیت را به عنوان تعیین کننده رفتار کارآفرینی بر می شمارد .
۷. اس دی هسی۹۲ در سال ۲۰۱۰ تحقیقی با عنوان ” پراکندگی کارآفرینان اجتماعی و توسعه جامعه ” را ارائه نموده است . با توجه به اهمیت فعالیت های کارآفرینی اجتماعی برای توسعه جامعه ، هدف اصلی این مقاله تلاش برای شناسایی ویژگی های کارآفرینان اجتماعی و بشردوستان در بازگشت موفقیت آمیز از کشورهای خارجی به روستاهای شمال هند می باشد . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل تجربی نشان می دهد که وجود عوامل قابل توجهی، مانند اجتماعی شدن اولیه، تجربه در کار جامعه، آموزش و بهداشت تمایز کارآفرینان اجتماعی و کارآفرینان غیر اجتماعی را نشان می دهد . برجستگی ارتباط بین نهادهای رسمی و غیر رسمی، صفات شخصی و مهارت های اجتماعی کارآفرینان اجتماعی در تاثیر گذاری بر نتایج فعالیت های کارآفرینی اجتماعی نشان داده شده است. با سرمایه گذاری منابع معنوی و مادی در جوامع، کارآفرینان اجتماعی باعث تقویت سرمایه اجتماعی و تسهیل عمل اجتماعی می شوند . در مقابل، کارآفرینان غیر اجتماعی ممکن است به انحرافات در عملکرد جامعه دامن بزنند ، به ویژه اگر آنها انتخاب کردن را از طریق نهادهای رسمی محلی تا حد زیادی ناکارآمد در مناطق روستایی است ، انجام دهند .
۸. پلتیر و همکار در سال ۲۰۱۰ تحقیقی با عنوان ” افزایش آموزش بازاریابی کارآفرینانه : دیدگاه دانشجویی ” را مورد بررسی قرار دادند . این مقاله با هدف گزارش یافته های یک مطالعه چند ملیتی در مقیاس بزرگ ازدانش آموزان در یک سازمان بازاریابی است که به بررسی نیاز به گسترش آموزش کارآفرینی در برنامه درسی بازاریابی دانش آموزان پرداخته است . سوالات کلیدی شامل : دانش آموزان با چه طرز فکر کارآفرینی علاقه مند به بازاریابی هستند ، فکر می کنیم آنها چه چیزی را باید بدانند تاتصمیم به دنبال فرصت های کارآفرینی بگیرند ، و اینکه با قرار گرفتن در چه موقعیتی ، راضی به تجربه بازاریابی کارآفرینانه می شوند . این یافته ها نشان می دهد که بخش بزرگی از دانش آموزان بازاریابی تمایل به کارآفرین بودن دارند و به شدت در مورد آموزش کارآفرینی علاقه نشان دادند . همچنین آنها قرار گرفتن در معرض ابزار کارآفرینی بازاریابی ، فعالیت های یادگیری تجربی و فرصت های شبکه ای را مهم تلقی کردند . مطالعه آنها نشان داد که بخش قابل توجهی از دانش آموزان بازاریابی ، علاقه فراوانی برای تبدیل شدن به یک کارآفرین و / یا صاحب کسب و کار کوچک دارند . با این وجود در دانش آموزان ، بسیاری از ویژگی های شخصیتی مدیران موفق یافت نشد. اما محدودیت های این مطالعه این بوده است که وسعت سوالات تحقیق محدود به مجموعه ای از صفات بالقوه کارآفرینانه بوده است .

۳-۵- نتیجه گیری :
به طور کلی این فصل شامل سه بخش می باشد که در بخش اول گذری بر دوره های دگرگونی کارآفرینی داشتیم . سپس به تعریفی از کارآفرینی و انواع آن پرداختیم . همچنین تعاریفی از فرد کارآفرین و ویژگی های شخصیتی کارآفرینان بیان گردید . و در نهایت اهمیت ، پیامدها ، رویکردها و عوامل موثر بر کارآفرینی خاتمه دهنده ی این بخش بود . در بخش دوم به تعریفی از انگیزه و انواع آن پرداختیم ..همچنین ویژگی های انگیزه را برشمردیم . به تشریح موضوع ، انگیزه مهمترین عامل بهره وری پرداختیم و در نهایت عوامل ضدانگیزشی کارآفرینی خاتمه دهنده ی این بخش بود و در نهایت در بخش سوم گذری بر پیشنه و تحقیقات مشابهی که در گذشته توسط محققین داخل و خارج از کشور صورت گرفته شده بود داشتیم .

۳-۱ مقدمه :
جان دیویی تحقیق را چنین تعریف کرده است : تحقیق عبارتست از تغییر کنترل شده ی یک موقعیت غیر ثابت یا نا معین به موقعیتی که از لحاظ ویژگی ها و روابط ، کاملاً معین و ثابت است و در وضعی قرار دارد که عناصر موقعیت اصلی یا اولی به صورت یک کل متحد تغییر یافته اند .(دلاور ، ۱۳۹۱، ۳۰ ) بنابراین پژوهش فر?یندی است که از طریق آن می توان درباره ی نا شناخته به جستحو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد . در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها تحت عنوان ” روش شناسی ” یاد می شود . (طالبی کلیدبری ، ۱۳۸۹ )
در فصل حاضر به بیان خصوصیات ویژه جامعه مورد مطالعه، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری می پردازیم و سپس با ابزارهایی که در این پژوهش به منظور جمع آوری داده ها از آنها استفاده شده است، آشنا میشویم. در نهایت به ماهیت و کیفیت و اهداف پژوهش و روشهای آماری متناسب سوالهای پژوهش جهت تلخیص و تحلیلی داده ها میپردازیم .

۳-۲-روش تحقیق
این تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی _ همبستگی است که بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد . مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های متغیر های یک موقعیت صورت می گیرد از این رو هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر با دیدگاهی سازمانی ، صنعتی و نظایر آن .(سکاران ، ۱۳۸۱ ، ۱۲۳-۱۲۴) در روش همبستگی سعی میشود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود. در این پژوهش رابطه بین انگیزه وابستگی و علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی رشت مورد بررسی قرار می گیرد.
۳-۳- جامعه آماری
در واقع جامعه آماری مجموعه ای از افراد ، اشیاء و یا چیزهایی است که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند . جامعه آماری تحقیق حاضر دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، که در سال های ۱۳۹۱ (ورودی های نیمه اول و نیمه دوم ) و ۱۳۹۲( فقط ورودی های نیمه اول ) وارد دانشگاه شده اند ، می باشد .در کل جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۰۲۴ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می باشد که اطلاعات به دست آمده توسط واحد آموزشی مربوطه جمع آوری گردید .
۳-۴- نمونه آماری و روش نمونه گیری
عمده ترین مسئله نمونه گیری ، انتخاب واقعی نمونه است . در این پژوهش از نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس استفاده شده است ، که دلیل استفاده از این روش دسترسی آسان به افراد و صرفه جویی در زمان و هزینه می باشد . در حقیقت گاهی اوقات ، انتخاب نمونه به صورت تصادفی یا غیر تصادفی مشکل و حتی در برخی مواقع غیر ممکن است . در چنین شرایطی ، پژوهشگر از نمونه گیری در دسترس استفاده می کند . نمونه در دسترس ،گروهی از اعضای یک جامعه هستندکه انتخاب آنها فقط به خاطر سهولت در نمونه گیری بوده است . (دلاور ، ۱۳۹۱ ،۹۸ ) در مجموع نمونه مورد پژوهش ۲۷۸ نفر می باشد که این تعداد از جدول مورگان ( مومنی ، ۱۳۹۱ ، ۲۲۶ ) استخراج گردید ، دلیل استفاده از جدول مورگان نیز این بوده است که تعداد نمونه بر اساس این جدول محافظه کارانه تعیین شده و در صورتی که تعداد نمونه براساس فرمول های آماری محاسبه شود ، معمولا عدد کوچکتری خواهد شد (مومنی ، ۱۳۹۱ ، ۲۲۵ ) همچنین ۲۷۸ پرسشنامه بین دانشجویان توزیع گردید که تمامی پرسشنامه ها توسط افراد تکمیل و جمع آوری گردید در واقع نرخ جمع آوری پرسشنامه ها ۱۰۰ درصد می باشد .
۳-۵روش گردآوری و ابزار گردآوری اطلاعات
یکی از روش های جمع آوری اطلاعات روش میدانی می باشد که در این تحقیق از همین روش جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است . در بررسی های میدانی یک پرسشنامه ساختاریافته به نمونه ای از جامعه داده می شود که قصد آن پی بردن به اطلاعات خاص از پاسخ دهندگان می باشد . بررسی ها برای جمع آوری اطلاعات در مورد چیزهایی از قبیل نگرش ها ، مقاصد ، آگاهی ها ، رفتارها و انگیزه ها طراحی می شوند . ( ایران نژاد پاریزی ، ۱۳۹۲ ، ۱۰۶ )
یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها ، پرسشنامه می باشد . در این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات ، پرسشنامه ای شامل ۲ قسمت است : که در آن انگیزه وابستگی با استفاده از مقیاس بین فردی ( IOS) که شامل حمایت عاطفی ، مقایسه اجتماعی ، محرک مثبت و توجه می باشد و همچنین علاقه به کارآفرینی توسط مقیاس خوداشتغالی (VSE)که شامل توانایی تشخیص ایده ، اعتماد به نفس برای ترک شغل در یک سازمان بزرگ و شروع کسب و کار جدید ، توانایی خوداشتغالی ، توانایی اداره کسب و کار و وقت آزاد برای بررسی و برنامه ریزی کسب و کار خود می باشد ، سنجیده می شوند .

متغیرها
ابعاد
سوالات
انگیزه وابستگی
حمایت عاطفی
۱-۶

محرک مثبت
۷-۱۳

توجه
۱۴-۱۸

مقایسه اجتماعی
۱۹-۲۲
علاقه به کارآفرینی
توانایی تشخیص ایده ها
۲۳-۳۶

اعتماد به نفس برای ترک شغل
۳۷-۴۷

قصد خوداشتغالی
۴۸-۵۵

توانایی اداره کسب و کار
۵۶-۶۱

اختصاص وقت آزاد برای بررسی و برنامه ریزی کسب و کار
۶۲-۷۶

۳-۶ روایی۹۳ ابزار گردآوری داده ها
به منظور سنجش روایی پرسشنامه مذکور ، پرسشنامه در اختیار جمعی از اساتید و صاحبنظران مدیریت قرار داده شد که همگی بر این باور بودند که پرسشنامه مذکور از روایی محتوایی قابل قبول برخوردار است .
۳-۷ پایایی۹۴ ابزار گردآوری داده ها
برای محاسبه ضریب پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید . پرسشنامه تحقیق دارای قابلیت اعتماد است زیرا ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برابر با ۸۵ درصد می باشد .
جدول پایایی متغیرها به شرح زیر می باشد :

متغیر
ضریب آلفای کرونباخ
حمایت عاطفی
۷۹۲/۰
محرک مثبت
۸۴۲/۰
توجه
۸۴۳/۰
مقایسه اجتماعی
۸۷۲/۰
انگیزه وابستگی
۹۱۸/۰
علاقه به کارآفرینی
۸۶۵/۰
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در بخش آمار توصیفی به توصیف ویژگیهای گروه نمونه در قالب شاخصهای پراکندگی و گرایش مرکزی مانند میانگین ، میانه ، انحراف معیار ، جداول توزیع فراوانی ، نمودارها و … پرداخته شده است. در بخش آمار استنباطی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *