دانلود پایان نامه ارشد با موضوع صورتهای مالی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی

کیفی
در اعمال ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری باید عواملی چون « فزونی منافع بر مخارج» ، «به موقع بودن» و « موازنه بین ویژگیهای کیفی» را لحاظ نمود.
یک عامل مهم که همواره باید مورد توجه تهیه کنندگان باشد. فزونی منافع حاصل از اطلاعات بر مخارج تهیه و ارائه آن است هر چند محاسبه منافع و مخارج اطلاعات بسیار مشکل است لیکن این امر یک فرآیند قضاوتی است. همچنین زمانی اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان مفید می باشد که به موقع در اختیار او قرار گیرد. استفاده از دوره های مالی جهت ارائه اطلاعات مالی نیز به همین منظور می باشد. از آنجائیکه نوعی تضاد بین ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی وجود دارد لذا نوعی توازن بین ویژگیهای کیفی لازم می باشد. این توازن بر مینای قضاوت درمورد اهمیت نسبی هر ویژگی کیفی با توجه به شرایط موجود برقرار می شود.
محتوای اطلاعات مالی
اطلاعات صورتهای مالی که برای استفاده کنندگان تهیه می شود شامل بخشهای مختلفی است که هر یک اطلاعات خاصی را شامل می شوند لذا سودمندی این اطلاعات با توجه به فواید آنها برای استفاده کنندگان مشخص می شود.
بطور کلی گزارش مالی در قالب صورتهای مالی شامل صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای پیوست به عنوان جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.
4 – 2 . رابطه اطلاعات حسابداری با هدفهای تهیه آن
این بحث که همه اطلاعات باید با توجه به اهداف آنها ارزیابی شوند از قدیمیترین مباحث در حسابداری بوده است. پیتون در سال 1922 به این نتیجه رسید که « حسابداری رشته هدفداری است و هر فرض، اصل و یا روش نهایتا باید براساس هدفهای موردنظر توجیه گردد».9
انجمن حسابداران آمریکا در بیانیه تئوری حسابداری چنین می نویسد « در تدوین استاندارها معیار جامع، مفید بودن اطلاعات است».
همچنین چمبرز بیان می کند. « برای اینکه اطلاعات حسابداری مفید باشد ضرورت استفاده از نوعی مفهوم تئوری قابل آزمون است. تا بتوان براساس آن روشهای مفید را از روشهای غیر مفید متمایز ساخت. علت اصلی بوجود آمدن روشهای متفاوت و متضاد درحسابداری فعلی، عدم استفاده از مفاهیم و تئوریهای قابل آزمون است.»
یکی از دلایل اصلی، ناتوانی در آزمون مثمر ثمر بودن اطلاعات حسابداری، تفسیرهای متفاوت از واژه « مفید بودن» است. لیکن تقریبا بدون استثناء ادبیاتی که در این زمینه وجود دارد موضوع مفید بودن را به تسهیل درتصمیم گیری مرتبط ساخته است.
5 – 2 . تناوب گزارشگری مالی
تناوب گزارشگری مالی ( افشاء مناسب) در حسابداری واژهای فراگیر است و تقرییاً تمامی فرآیند گزارشگری مالی را در برمی گیرد. یکی از اصول اولیه حسابداری، اصل افشای کلیه واقعیتهای با اهمیت و مربوط درباره رویدادها و فعالیتهای مالی واحدهای انتفاعی به ویژه شرکتهای سهامی عام است.
هدف از افشای این اطلاعات، کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم گیری استفاده کنندگان، در بازار سرمایه است. در صورتی که اطلاعات، نادرست توزیع شود، گروهی دارای اطلاعات بیش تری خواهند بود که این امر باعث به وجود آمدن شرایطی خواهد شد که به تصمیم گیری نادرست گروه دارای اطلاعات کمتر، می انجامد و به عبارت دیگر، منجر به انتخاب نادرست آنها خواهدشد. انتخاب نادرست، به وضعیتی اطلاق می شود که در بازار، یک شخص یا گروهی از اشخاص، نسبت به سایر اشخاص یا گروههای بازار، در مبادلات دارای مزیت اطلاعاتی داشته باشند.
6 – 2 . هدف افشاى اطلاعات مالى
هدف از افشا در گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات لازم برای نیل به مقاصد زیر است:
الف – ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی
ب – قضاوت در مورد چگونگی استفاده واحد انتفاعی از منابع موجود
ج – پیش بینی روند سودآوری واحد انتفاعی در آینده
بنابراین، اطلاعاتی که از طریق گزارشهای مالی ارائه می شود باید قابل اعتماد، مربوط، مناسب و کامل باشد. درافشای اطلاعات مالی باید نیازها و خواستهای سرمایه گذاران اصلی، موسسات سرمایه گذاری، اعتباردهندگان و تحلیل گران مالی مورد توجه قرار گیرد.
افشاء مفهومی نسبی است، اما بعد از این که مشخص شداطلاعات مالی برای چه اشخاصی و با چه هدفی ارائه می شودافشا باید به عنوان یکی از هدفهای اساسی ارائه صورتهای مالی مد نظر قرار گیرد مربوط ترین اطلاعات مالی باید به شکل کمی تلخیص و حتی المقدور در متن صورتهای مالی و سپس در یادداشتهای همراه صورتهای مزبور ارائه شود. اطلاعات توصیفی تنها باید به شکل خلاصه و مفید در متن صورتهای مالی آورده شود و توصیف جزئیات باید از طریق یادداشتهای همراه صورتهای مزبور انجام گیرد.
افشاء به عنوان یکی از مفروضات بنیادی دستوری مطرح شده است تا از گمراهی استفاده کنندگان گزارش های مالی جلوگیری کند. واژه افشای اطلاعات در گسترده ترین مفهوم خود به معنی ارائه اطلاعات است. حسابداران می کوشند تا این عبارت را به مفهومی محدودتر به کاربرند و هدف آنها ارائه اطلاعات مالی درباره شرکت است که از طریق گزارش های مالی ارائه می شود. گاهی مفهوم این عبارت باز هم محدودتر می شود و مقصود اطلاعاتی است که در محتوای صورتهای مالی گنجانده نمی شود. موضوع افشای اطلاعات در ترازنامه، صورت سودو زیان و صورت جریان وجوه نقد تحت عنوان شناخت و اندازه گیری یا ارزشیابی اقلام قرار دارد. مفهوم افشاء به اطلاعات مالی مربوط در متن و همراه با صورتهای مالی اساسی، شامل روشهای بکارگرفته شده در تهیه صورتهای مالی اشاره دارد. افشای اطلاعات همراه با صورتهای مالی
و یا خارج از متن صورتهای مالی شامل موارد زیر است :
تهیه و گزارش صورتهای مالی مکمل نظیر صورتهای مالی تورمی.
افشای اطلاعاتی که نمی توان آنها را در متن صورتهای مالی گزارش کرد از طریق یادداشتهای همراه صورتهای مالی.
افشای رویدادهای با اهمیت بعد از تاریخ صورتهای مالی از طریق یادداشتهای همراه.
پیش بینی عملیات سال آینده.
تجزیه و تحلیل مدیریت از عملیات در گزارش های سالانه.
7 – 2 . سطوح افشاء
در بیانیه شماره 5 سطوح مختلف افشاء به شرح  ذیل قید شده است:
1 – 7 – 2 . افشای مناسب
مفهوم افشای مناسب مورد استفاده بیشتری قرار می گیرد و به معنای ارائه حداقل اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان به نحوی است که آنان را گمراه نکند.
2 – 7 – 2 . افشای منصفانه
مفهوم افشای منصفانه به معنای دنبال کردن هدفی اخلاقی است که تمامی گروههای استفاده کننده را به یک اندازه مورد توجه قرار می دهد.
3 – 7 – 2 . افشای کامل
افشای کامل نیز ارائه تمامی اطلاعات مربوط را در بر می گیرد
اشکال افشاء
علاوه بر اطلاعات کمی که در صورتهای مالی سنتی ارائه می شود تامین اطلاعات مربوط به قسمتهای متشکله واحدهای انتفاعی، پیش بینی های مالی، تاریخچه فعالیت واحد انتفاعی، رویه های حسابداری، تغییرات حسابداری و رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه نیز مورد توجه و تاکید قرار داشته است.
8 – 2 . روشهای افشاء
شکل و ترتیب صورتهای مالی
اصطلاحات و ارائه مطالب توصیفی اطلاعات داخل پارانتز
یادداشت های همراه صورتهای مالی
صورتها و جداول مکمل
نکات مندرج در گزارش حسابرسی
گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی

9 – 2. عدم تقارن اطلاعاتی
به طور کلی زمانیکه نمایندگان (افراد درون سازمانی)، در یک سوی بازار از اطلاعات بهتر و بهنگام تری (مزیت اطلاعاتی) در مورد شرکت نسبت به سایر گروهها (افراد برون سازمانی) در سوی دیگر بازار برخوردار باشند به اصطلاح می گویند که بازار دارای ویژگی عدم تقارن اطلاعاتی است. وجود اطلاعات نامتقارن در بازار به مسئله گزینش مغایر(معکوس) در معاملات منجر می شود که نهایتا ناکارآمدی بازار را به همراه خواهد داشت(25). افزایش عدم تقارن اطلاعاتی اثر نامطلوبی بر هزینه سرمایه شرکت خواهد داشت زیرا تامین کنندگان نقدینگی برای حفاظت از خود در برابر ریسک گزینش مغایر، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می دهند که این امر باعث کاهش عمق بازار شده و در نتیجه به کاهش نقدینگی می انجامد بنابراین مسئله گزینش مغایر همواره هزینه هایی را به همراه خواهد داشت،
یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد) می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود . بنابراین، قبل از این که خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار س رمایه برای سهام مورد نظر قایل می شوند متفاوت خواهد بود . درنتیجه، ارزش واقعی سهام شرکت ها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت.( دیاموندو ورچیا 1994).
آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آن ها به اطلاعات مهم، اطلاعیه هایی است که از جانب شرکت ها منتشر می شود . یک نمونه از این نوع اطلاعیه ها را می توان اعلان سود برآوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هرسهم از جانب شرکت پیش بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می شود. حال اگر در بین سرمایه گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هایی که قرار است درباره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرض ه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمت ها شوند دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه است که بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود (و یا هرخبر با اهمیت دیگر ) را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم گیری مناسب تری قرار می دهد.
یکی از نکات مهمی که همواره در مورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس های اوراق بهادار مطرح می شود، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس می کنند . شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد . این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می آید.
حتی اگر قیمت بازار اوراق بهادار کاملا ” منعکس کننده اطلاعات باشد باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمانی بیش از افراد برون سازمانی در مورد وضعیت کیفی شرکت اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند به واسطه این مزیت اطلاعاتی در برای کسب منافع بیشتر اقدام کنند . در اینجا است که یکی از زیر شاخه های بحث عدم تقارن اطلاعاتی موسوم به “گزینش (انتخاب) مغایر نمایان می
شود . گزینش مغایر به وضعیتی اطلاق می شود که در آن فروشندگان، اطلاعاتی در اختیار دارند که خریداران از آن بی اطلاع هستند (و بالعکس)، که این امر دقیقا ” قبل از وقوع معامله به وجود می آید . زمانی که معامله گران در بازار از وجود افراد غیر مطلع آگاه شوند مساله گزینش مغایر افزایش می یابد . در این حالت افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی از طریق گسترش تفاوت دامنه پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام نشان داده می شود و بازارگردان ها از افزایش این تفاوت برای جبران ریسک گزینش مغای ر بهره می گیرند . به عبارت دیگر، حضور افراد ناآگاه در بازار سرمایه این امکان را فراهم می سازد تا سرمایه گذاران حرفه ای نرخ بازده بالاتری به دست آورند معمولا زمانی که اطلاعات تازه ای از وضعیت شرکت ها در بازار منتشر می شود، این اطلاعات توسط تحلیل گران، سرمای ه گذاران و سایر استفاده کنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خرید و یا فروش سهام صورت می پذیرد . این اطلاعات و نحوه واکنش به آن ها بر رفتار استفاده کنندگان، به ویژه سهامداران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش و یا کاهش قیمت و حجم مبادلات سهام می شود، زیرا نحوه برخورد افراد با این اطلاعات جدید نوسانات قیمت ها را شکل می دهد . بنابراین، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنش های متفاوتی را از سوی سرمایه گذاران به واسطه وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ش اهد می باشیم که این امر تحلیل های نادرست و گمراه کننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت . مطالب یادشده می تواند بیان گر اهمیت موضوع عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر غیر قابل انکار آن بر روی تصمیم گیری های اقتصادی افراد باشد.
موضوع عدم تقارن اطلاعاتی که به قضیه لیمو نیز معروف است، توسط آقای آکرلوف در سال 1970 مطرح شد و در سال 2001 جایزه نوبل را برای ایشان و دو دانشمند دیگر در این موضوع به ارمغان آورد.
قانون لیمو : در آمریکا یکی از روشهای مبارزه با بازارهای غیر شفاف ایجاد نوعی گارانتی ملی با پشتیبانی قانونی معروف به قانون لیمو است. مثلا اگر کسی کالایی بخرد و بعدا مشخص شود که آن کالا نامرغوب بوده است، قانون از او حمایت می کند.

1 – 9– 2 . اثرات عدم تقارن اطلاعاتی
هر چه عدم تقارن اطلاعاتی در یک بازار بیشتر باشد، یا به عبارتی بازار غیر شفاف تر باشد، کارایی آن کمتر خواهد بود و نسبت تعداد مبادلات موفق کاهش خواهد یافت.
فرض کنید یک فروشنده خدمات خوب ارائه کند، او متوجه می شود که دیگر رقبا خدمات پایین تری ارائه می دهند و قیمت کمتری هم به خریدار می دهند و خریدار نیز چون متوجه این امر نیست، از آنها خرید می کند. در این حالت فروشنده سعی می کند سطح خدماتش را آنقدر پایین بیاورد که به مرز اطلاعات خریدار برسد. از طرف دیگر خریدار، چون نمی تواند سطح کیفی خدمات فروشنده را به طور دقیق ارزیابی کند، کیفیت خدمات او را در حد میانگین شرکت های هم رده اش برآورد می کند. بنابر این باز هم از فروشنده هایی که بالاتر از میانگین می فروشند خرید نمی کند و فروشنده های خوب مجبور می شوند کیفیت خدماتشان را پایین تر بیاورند. این ماجرا آنقدر تکرار می شود که بازار به حالت تعادل می رسد و تقریبا همه با یک سطح کیفی و قیمتی خرید و فروش می کنند. در این حالت تعادل، عدم تقارن اطلاعاتی بسبار کم شده است
10 – 2 . افشای اطلاعات و هزینه سرمایه
افشاء برای گروهی خاصی از سرمایه گذارا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *