دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

تکه ای از متن پایان نامه :

چکیده

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارتباط مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات به مقصود بهبود عملکرد سازمانی و نوآوری می باشد. روش پژوهش در این پژوهش از نوع همبستگی و توصیفی می باشد. همچنین می توان این پژوهش را از نظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی دانست. در این پژوهش به مقصود سنجش متغیر های پژوهش در بخش میدانی از ابزار پرسشنامه بهره گیری شده . این پرسشنامه ها در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت ارائه می گردد. در این تحقیق از آمار استنباطی و توصیفی بهره گیری شده می باشد . به مقصود انجام تجزیه و تحلیل های مورد نظر و تایید یا رد فرضیات تحقیق از نرم افزار SPSS-AMOS بهره گیری شده. در تعیین روایی پرسشنامه، تأکید پژوهشگر بیشتر به روایی سازه بوده می باشد. در این پژوهش جهت ارزیابی روایی سازه از نتایج تحلیل عاملی تأییدی(CFA) بهره گیری می گردد . برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS بهره گیری شده می باشد.  جامعه آماری این پژوهش را مدیران، معاونان، روسای ادارات و کارشناسان مسئول ادارات شرکت دخانیات ایران تشکیل می دهند.  حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران 118 نفر  تعیین گردید . روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری تصادفی ساده بود. درتحلیل نتایج پژوهش باتوجه به جدول ضرائب رگرسیونی  فرضیات زیر مورد تایید قرار گرفت:

ارتباط معنی داری بین مدیریت دانش و نوآوری در شرکت دخانیات هست.

ارتباط معنی داری بین مدیریت دانش و عملکرد در شرکت دخانیات هست.

ارتباط معنی داری بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات هست.

ارتباط معنی داری بین گرایش استراتژیک و عملکرد در شرکت دخانیات هست.

ارتباط معنی داری بین گرایش استراتژیک و نوآوری در شرکت دخانیات هست.

ارتباط معنی داری بین نوآوری و عملکرد در شرکت دخانیات هست.

 

واژگان کلیدی: نوآوری، گرایش استراتژیک، عملکرد، مدیریت دانش، شرکت دخانیات

 مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد