تحقیق درباره انتقال اطلاعات

وان فرمان خواندن است .AA آدرس دستگاه در فرمت ASCII است که بین 1 تا 99 قابل تنظیم می گردد و P آدرس پارامتر در حافظه داخلی دستگاه است که بعد از دریافت فرمان مقدار این پارامتر برای سرور مرکزی ارسال می گردد.
* عمل نوشتن WAAPDDDD W به عنوان کاراکتر اول نوع فرمان که در اینجا فرمان نوشتن است را مشخص می نماید مانند حالت قبل AA آدرس دستگاه و P آدرس پارامتر در حافظه داخلی دستگاه است و DDDD مقدار عددی است که در پارامتر ذخیره می گردد.
* عمل تنظیم SAAP S به عنوان کاراکتر اول نوع فرمان که در اینجا فرمان تنظیم92 حالت کاری دستگاه را مشخص می نماید .در تنظیم مقدار پارامتر در حالت تنظیم AA آدرس دستگاه و P آدرس پارامتری که باید تنظیم شود می باشد.
* پاسخ دستگاه *AAPDDDD “* ” اولین کاراکتری است که در هنگام پاسخ ارسال می گردد AA آدرس دستگاهی است که پاسخ را ارسال نموده P کد پارامتر و DDDD مقدار عددی آن پارامتر است [39 ] .
جهت اجتناب از تداخل اطلاعات در هنگام ارسال و دریافت از تاخیر زمانی استفاده می شود به این صورت که سرور یک فرمان خواندن و نوشتن و یا تنظیم را ارسال می نماید و مدت زمان مشخصی را که ازقبل مشخص شده در انتظار می ماند .در این زمان کلیه دستگا ه ها فرمان را دریافت می کنند و در ابتدا آن را با آدرس خود مقایسه می کنند اگر فرمان دریافتی شامل آدرس آن دستگاه باشد بعد از مدت زمان مشخص پاسخ را در شبکه ارسال می نمایند و سرور مرکزی پاسخ را دریافت می نماید.نکته قابل توجه این است که آدرس هیچ یک از دستگا ه ها نباید مشابه باشد در این صورت با دریافت فرمان هر دو دستگاه پاسخ را همزمان ارسال می نمایند که باعث تداخل در سیستم ارتباطی می شود .
* پروتکلModBus RTU :یک پروتکل ارتباطی است که اولین بار در سال 1979 توسط شرکت Modicon فرانسه جهت ارتباط 93PLC های تولیدی این شرکت با سرور مرکزی طراحی شد. بعدا در سال 2004 با تشکیل یک سازمان94 با این نام کلیه حقوق این پروتکل به این سازمان منقل گردید.در پروتکل Modbus نیز هر دستگاه دارای یک آدرس مشخص است که معمولا عددی بین 0 تا 255 است .از قابلیت های پروتکل Modbus به توابع کنترل صحت اطلاعات در یافتی و یا ارسالی می توان اشاره نمود که به توابع Check Sum نامیده می شود .فرمت کلی بسته های اطلاعاتی در این پروتکل مانند جدول 4-2- می باشد .

جدول 4-2- قالب بسته های اطلاعاتی در پروتکل Modbus RTU [41]

با توجه به اینکه در پروتکل Modbus هر کاراکتر در زمانی مشخص ارسال می شود تاخیر در هنگام شروع و پایان هر پیام با تعداد کاراکتر بیان می گردد که در این پروتکل به اندازه 3.5 کاراکتر می باشد.اولین پارامتری که ارسال می شود آدرس دستگاه به طول 8 بیت است که مقدار عددی آن بین 0 تا 255 است .پارامتر بعدی تابع95 به طول 8 بیت است که نوع عملیات مانند خواندن و یا نوشتن را تعیین می نماید.پارامتر بعدی اطلاعات96 اصلی می باشد که شامل آدرس پارامتر و مقدار عددی که باید در آن ذخیره شود می باشد که بسته به نوع پارامتر و تنوع طول آن به صورت ضریبی از 8 بیت است .پارامتر بعدی پارامترChecksum یا CRC 97می باشد که صحت دریافت داده ارسالی یا دریافتی را کنترل می نماید و طول آن 16 بیت است بعد از ارسال CRC وقفه ای به اندازه 3.5 کاراکتر اعمال می گردد که به معنی پایان پیام است .ارتباط در پروتکل ModBus به صورت Master و Slave برقرار می گردد.جهت ارتباط سیستم SCADA با RTU هایی که از پروتکل Modbus پشتیبانی می نمایند ابتدا یک درخواست در قالب گفته شده در بالا توسط نرم افزار SCADA که در اینجا نقش Master را دارد ارسال می گردد و با توجه به درخواست ارسالی دستگاه RTU که آدرس آن فراخوانی شده است به عنوان Slave پاسخ را ارسال می نماید .در ادامه یک نمونه از درخواست و پاسخ آن در پروتکل Modbus ارائه شده است [41] .
جدول 4-3-ارسال یک درخواست از Master [42 ]

همانطور که در این جدول مشاهده می گردد فیلد اول مربوط به آدرس دستگاه مورد نظر است به صورت یک داده 8 بیتی است در فیلد بعدی تابع مورد نظر به صورت یک پارامتر 8 بیتی ارسال می گردد دو بایت بعدی مربوط به آدرس قسمتی از حافظه RTU است که عمل خواندن از آنجا شروع می شود که این قسمت از حافظه دستگاه Register نام دارد.در دو فیلد بعدی تعداد بسته های هشت بیتی که باید فراخوان گردد و در Register مورد نظر ذخیره شود مشخص می گردد دو فیلد آخر مربوط به CRC 16 می باشد که یک داده 16 بیتی بوده و جهت کنترل صحت اطلاعات دریافتی و ارسالی به کار می رود.از مزیت های پروتکل Modbus این است که می تواند در یک درخواست و پاسخ تعدادی از داده ها را بازخوانی و یا بازنویسی نماید که این قابلیت باعث افزایش سرعت ارتباط می گرددهمچنین در هر مرحله با استفاده از الگوریتم CRC صحت اطلاعات ارسالی و یا دریافتی را کنترل می نماید .
جدول 4-4-ارسال یک پاسخ از Slave [42]

همانطور که در جدول 3-4 مشاهده می گردد با دریافت در خواست از Master دستگاه RTU که آدرس آن با آدرس درخواست شده مطابق است اطلاعات درخواست شده را ارسال می نماید در فیلد اول آدرس Slave به صورت یک داده 8 بیتی در فیلد دوم کد تابع به صورت یک داده 8 بیتی در فیلد سوم تعداد بایت های ارسالی به صورت یک داده 8 بیتی و در مراحل بعد داده های منناظر با Register های فراخوانی شده به صورت داده های 16 بیتی به ترتیب ارسال می گردد و در انتها داده 16 بیتی CRC 16 ارسال می گردد.نکته قابل توجه در ارتباط Modbus این است که سیستم انتقال اطلاعات 8 بیتی است و داده هایی که دارای ارزش 2 بایت به صورت MSB 98 و LSB 99 ارسال می گردد.به طور مثال ا
گر عدد 45432 را در نظر بگیریم مقدار متناظر باینری آن برابر است با 1011000101111000 8 بیت اول از سمت چپ MSB=10110001 و 8 بیت بعدی LSB=01111000 خواهد بود که به ترتیب ارسال شده و داده ها در حافظه داخلی RTU به صورت Hexadecimal ذخیره می گردد.
همانطور که در قسمت قبل به آن اشاره شده برای اطمینان یافتن از صحت ارسال اطلاعات از CRC استفاده می شود ودر هنگام ارسال یک بسته اطلاعاتی100 دستگاهی که اقدام به ارسال اطلاعات می نماید بر مبنای اطلاعات ارسالی و الگوریتم CRC16 مقدار این داده 16 بیتی را محاسبه کرده و همراه سایر اطلاعات به مقصد ارسال می نماید در مقصد دستگاه گیرنده اطلاعات بر مبنای داده های دریافتی مجددا CRC را محاسبه می نماید و با CRC دریافتی مطابقت می دهد اگر این دو مقدار با هم مساوی باشند به معنی دریافت اطلاعات به طور صحیح می باشد و سپس داده های دریافتی در دستگاه گیرنده ذخیره می گردد.عدم رسیدن اطلاعات به طور صحیح ممکن است به علت نویز101 و تداخل و یا مشکل در مسیر ارتباطی باشد که با استفاده از این روش تنها دادهای صحیح توسط سیستم مقصد مورد پذیرش قرار می گیرد[42].
4-4-5-نصب تجهیزات جهت انجام فرآیند آزمایشی
بعد از انتخاب تجهیزات مورد نیاز جهت انجام فرآیند مدیریت مصرف انرژی باید این تجهیزات با متغیر های موثر در مصرف انرژی مرتبط شود.سیستم طراحی شده جهت مدیریت فرآیند باید بتواند تغییرات پارامتر های موثر در مصرف انرژی را اندازه گیری کرده و به نرم افزار SCADA منتقل نماید .همچنین این سیستم باید بتواند فرمانهای کنترلی ارسالی از نرم افزار را در سیستم اعمال نماید . متغیر های مربوط به دما و مصرف انرژی توسط RTU ها اندازه گیری می شود و به نرم افزار SCADA انتقال می یابد و سپس نرم افزار SCADA با توجه به داد ه های دریافتی و الگوریتم کنترلی میزان خروجی توان را محاسبه نموده و به سیستم اعمال می نماید با در نظر گرفتن موارد بالا دیاگرام سیستم نصب شده جهت مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی مطابق شکل صفحه بعد می باشد و در ادامه به تشریح قسمت های مختلف سیستم می پردازیم .

شکل 4-5-دیاگرام سیستم طراحی شده جهت مدیریت مصرف انرژی در کوره های الکتریکی
لیست تجهیزات به کار رفته در فرآیند مطابق جدول 4-5- می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *