بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93 – پایانامه ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

تکه ای از متن پایان نامه :

هربرت فوکس[1] می‏گوید‏: «فرآیند خلّاق به هر نوع فرآیند تفکری گفته می‏گردد که مسئله را به طریق مفید و بدیع حل کند‏.»‏؛

جرج سیدل[2] معتقد می باشد‏: «توانایی ربط و وصل موضوعات‏، از اصول مبحث استفادۀ خلّاق از ذهن می‏باشد‏، البته مهم نیست در چه حوزه یا زمینه‏ای باشد‏.»‏؛

اریک فرم[3] چنین اظهار میدارد‏: «خلاقیت‏، توانایی دیدن (آگاه بودن) و پاسخ دادن می باشد‏.»‏؛

آبراهام مزلو[4] می‏گوید‏: «از یک تاجر آموختم که برپایی یک سازمان تجاری می‏تواند فعالیتی خلّاق باشد‏، از ورزشکار نوجوانی آموختم که محله‏ای کاری (در بازی) می‏تواند مانند تولید یک محصول یا سرودن غزلی زیبا باشد و بایستی با همان روحیۀ خلاق با آن برخورد گردد‏.»

خلاقیت به کارگیری توانایی‏های ذهنی برای ایجادیک فکریامفهوم جدید می باشد‏.(رضائیان‏، 1373)

نوآوری به کارگیری ایده‏های جدید ناشی از خلاقیت می باشد که می‏تواند یک محصول جدید‏، خدمت جدید یا راه‏حل جدید انجام کارها باشد‏. (رضائیان‏، 1373)

خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده‏ ها و یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده‏هاست‏.

نوآوری‏، فرآیند ادراک یا ایجاد دانش مربوط و تبدیل آن به محصولات و خدمات بهبود یافته و یا جدید‏، برای افرادی که خواهان آن‏ها هستند‏، می‏باشد‏.

نوآوری‏، فرآیند اخذ ایدۀ خلاق و تبدیل آن به محصول‏، خدمات و روش‏های جدید عملیات در مورد خلاقیت نسبی می‏توان گفت که قبلاً شناختی از آن وجود نداشته می باشد و در پذیرش ایده جدید یا معرفی آن به بازار این مسئله می‏تواند به همین نحو برای اولین بار اتفاق بیفتد‏.

تفاوت خلاقیت نسبی با خلاقیت محض در این می باشد که در خلاقیت نسبی ایده یا روش جدید از روشی که قبلاً کشف گردیده به دست می‏آید‏. در یک چنین مورد نتیجه کار بسط ایده یا روش موجود خواهد بود‏، شاید به جهت ترکیب ایده‏ های مختلف و نامربوط به یکدیگر که در شکل‏گیری این نوع خلاقیت سهیم می‏باشند‏. خلاقیت نسبی عموماً به عنوان خلاقیت آگاهانه شناخته می‏گردد‏.

این نام گذاری به آن دلیل می باشد که در این نوع خلاقیت از اطلاعات فراوان موجود و در دسترس نهایت بهره گیری به اقدام می‏آید‏.

[1] . Herbert Fox

[2] . George J. Seidel

[3] . Erich Fromm

[4] . Abraham H. Maslow

 مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد