بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل- کارشناسی ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

تکه ای از متن پایان نامه :

به عنوان مثال مقدس اردبیلی بعد از اظهار بحث عاقد، اجماع را در ردیف ادله قرار می دهد و می فرماید: و کان دلیل ذالک کله الاخبار و الاجماع ایضا فی الجمله[1].

و یا صاحب جواهر هر دو قسم اجماع را برای قرارداد امان قائل می باشد و می فرماید: «و علی کل حال فلا خلاف فی مشروعیته بیننا بل و بین المسلمین کما فی المنتهی بل الاجماع بقسمه علیه[2]».

صاحب کتاب فقه الصادق نیز دعوای اجماع را برای قرارداد امان به همه نسبت داده می باشد[3].

پس با در نظر داشتن سخنان بزرگان یکی از ادله مشروعیت امان را می توان اجماع دانست و امان نزد همه پذیرفته شده می باشد. ولیدر بین فقها نسبت به بعضی مصادیق و روشهای امان دادن اختلاف هست، مانند اینکه آیا هر فرد مسلمان، بدون اجازه فرمانده و امام می تواند به صورت دسته جمعی به همگی سپاه دشمن و همه ساکنان مناطق درگیر جنگ با مسلمین امان و پناه دهد و یاتنها می تواند به افراد معدودی از آنان پناهندگی دهد. بعضی فقها پناه دادن به صورت دسته جمعی و عمومی را خاص فرمانده سپاه اسلام دانسته و آحاد رزمندگان مسلمان و یا مسلمان غیررزمنده را مجاز می دانند که به آحاد قوای خصم پناهندگی و امان دهد؛ به شرط این که فرمانده سپاه و یا رهبر مسلمین امان او را تنفیذ نماید.

اما بعضی دیگر به اطلاق روایات این باب تمسک جسته و برای هر فرد مسلمان چنین حقی قائلند؛ یعنی هر فرد می تواند به همه سپاه خصم امان دهد و حاکم اسلامی و فرمانده سپاه نیز موظف به رعایت تعهد همه افراد مسلمان و حتی گمنام ترین آنها خواهند بود. بعضی از فقها متمایل به عدم جواز امان دادن جمعی، از عناصر تشکیل دهنده پناهندگی را می توان به دو قسم اصلی و فرعی تقسیم نمود، که در ذیل آنها را مطالعه می کنیم.

گفتار اول: عناصر اصلی

الف طرفین قرارداد پناهندگی

امان عقد و قراردادی می باشد همچون هر عقد دیگر گه دو طرف دارد: طرف بیگانه و طرف مسلمان و دولت اسلامی.

1- طرف بیگانه (مستامن)

مستامن، در مفهوم عام و غالب، عبارت می باشد از بیگانه ای که براساس عقد امان به طور موقت وارد دارالاسلام شده یا در آن اقامت گزیده می باشد. مستامین یا بیگانه طرف قرارداد امان می تواند تنها یک فرد باشد[4]

[1] – اردبیلی، محمد بن احمد (مقدس اردبیلی) مجمع الفئده و البرعان، ج7، چاپ اول، موسسه نشر اسلامی، قم، 1409، ص455

[2] – نجفی، محمدحسن، ج21، پیشین، ص92

[3] – حسینی روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق، ج13، چاپ دوم، دارالکتاب قم، 1414ق،ص90

[4] – ابن براج قاضی، عبدالعزیز، المهذب، ج9، چاپ اول، جامعه مدرسین قم، 1411ق، ص86

 مطالعه تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه