کارشناسی ارشد: مجالس مذهبی مطلوب در حفظ و تداوم حیات دینی جامعه از دیدگاه قرآن و روایات

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر مجالس مذهبی مطلوب در حفظ و تداوم حیات دینی جامعه از دیدگاه قرآن و روایات

تکه ای از متن پایان نامه :

) خداوند متعال می­فرمایند:إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما[1]

حتمابهخاطرحوادثىاستکهدرآنایاممخصوصبهوجودآمدهوامرخداىتعالىراظاهرساختهاست،کهدردیگرایامچنینظهورىرخندادهاست.[2]

در نتیجه:اگرنقطهخاصىبنامبیتاللَّه (خانهخدا) نامیدهشددلیلبرویژگىآناست،همچنینعنوان” ایاماللَّه” مسلماًاشارهبهروزهاىمخصوصىاستکهامتیازوروشنایىودرخششفوق­العاده‏اىدارد.[3]

بههمینجهتمفسراندرتفسیرآناحتمالاتمختلفىداده‏اند:

بعضىگفته‏انداشارهبهروزهاىپیروزىپیامبرانپیشینوامت­هاىراستینآن­هامى‏باشد،وروزهایىکهانواعنعمت­هاىالهىبراثرشایستگی­هاشاملحالآن­هامى‏باشدوبعضىگفته‏انداشارهبهروزهایىاستکهخداونداقوامسرکشرابهزنجیرعذابمى‏کشیدوطاغوت­هارابایکفرماندرومى‏کرد! وبعضىاشارهبههردوقسمتدانسته‏اند.امااصولاًنمى‏تواناینتعبیرگویاورسارامحدودساخت،ایاماللَّه،تمامروزهایىاستکهداراىعظمتىدرتاریخزندگىبشراست.[4]

ازرسولخداصلی الله علیه و آلهنقلشده استکهدرتفسیرجمله” وَذَکِّرْهُمْبِأَیَّامِاللَّهِ” فرمودند: یعنىنعمت‏هاىخداو نیز عیاشی در تفسیرش همین روایت را ازامامصادقعلیه السلامآورده‏ می باشد.[5]

وشیخدرامالىبهسندخودازعبداللَّهبنعباسوجابربنعبداللَّهدرحدیثىطولانىازرسولخداصلی الله علیه و آلهنقلکردهکهفرمود: ایاماللَّهنعمت‏هاوبلاهاىخدااست.[6]

[1]– «صفا» و «مروه» از شعائر (و نشانه‏هاى) خداست! بنابراین، کسانى که حج خانه خدا و یا عمره انجام مى‏دهند، مانعى نیست که بر آن دو طواف کنندو سعىِ صفا و مروه انجام دهند. ( البقره: 158)

[2]– سیدمحمدحسین طباطبایی ,ج‏12،ص: 23

[3]– ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه ،ج‏10،ص: 272

[4]– همان

[5]– ابونصر محمدبن مسعود (عیاشی), تفسیر عیاشی, (تهران: چاپخانه علمیه, 1380),ج 2،ص 222

[6]– محمد بن حسن طوسی، امالی، ص 491

تأثیر مجالس مذهبی مطلوب در حفظ و تداوم حیات دینی جامعه از دیدگاه قرآن و روایات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر مجالس مذهبی مطلوب در حفظ و تداوم حیات دینی جامعه از دیدگاه قرآن و روایات