کارشناسی ارشد: نقش مجالس مذهبی مطلوب در حفظ و تداوم حیات دینی جامعه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر مجالس مذهبی مطلوب در حفظ و تداوم حیات دینی جامعه از دیدگاه قرآن و روایات

تکه ای از متن پایان نامه :

– در تفسیرالمیزان آمده می باشد که: شعائرخدا،علامت­هایىاستکهخداوندآنهارابراىاطاعتشنصبفرموده،هم­چنانکهخودشفرمود:”إِنَّالصَّفاوَالْمَرْوَهَمِنْشَعائِرِاللَّهِ ” [1]ونیزفرموده:” وَالْبُدْنَجَعَلْناهالَکُمْمِنْشَعائِرِاللَّهِ …”.[2]

ومرادازآن،شترىاستکهبراىقربانىسوقدادهمى‏گردد،وباشکافتنکوهانشازطرفراست،آنراعلامت‏گذارىمى‏کنندتامعلومشودکهاینشترقربانىاست.

“فَإِنَّهامِنْتَقْوَىالْقُلُوبِ” یعنىتعظیمشعائرالهىازتقوىاست،بنابراینضمیردر” فانها” بهتعظیمشعائرىبرمى‏گرددکهازکلاممفهوممى‏گردد،اضافه شدنتقوىبهقلوباشارهبه آن دارد که حقیقتتقوا امرىمعنوىاست وقائمبهدلها می باشد. همچنینمنظورازقلب،دلونفوساست.[3]

علامه طباطبایى، شعایر را به معناى نشانه‏هاى عظمت و تقواى الهى دانسته و آن را منحصر به موارد خاصى نمى‏داند.

کوتاهسخناینکهتمامآنچهدربرنامه‏هاىدینىواردشدهوانسانرابهیادخداوعظمتآئیناومى‏اندازدشعائرالهىاستوبزرگداشتآننشانهتقواىدلها می­باشد.

دربارهشعائرخدااختلافاست. برخىگویند: مناسکحجاست،برخىگویند:قربانىحجاستکهبایدحیوانسالمانتخابوفربهکرد. درروایتاستکه: شعائرجمعشعیره،بهمعناىشترىاستکهکوهانآنازسمتراستبشکافندتامعلومباشدکهبراىقربانىاستپسبهترآناستکهچاق‏تروبزرگترباشد. بعضىگویند:شعائرخدایعنىدینخداوتعظیمآنیعنىالتزامبهآن.

یعنىهرکستعظیمکندشعائرخدارا،تقواىقلبىخودرا نشاندادهاست.بدیهىاستکهتقواىحقیقىهمانتقواىقلبىاست..[4]

میان علامت­هاى الهى و تقواى دلها ارتباط خاصى هست برخى از علماى شیعه و سنى به عمومیت و شمول شعائر اشاره کرده‏اند که در اینجا دو مورد از آن­ها ذکر مى‏گردد:
[1]-«صفا» و «مروه» از شعائر ( و نشانه های ) خداست! (بقره،158)

[2]-و شترهای چاق و فربه را ( در مراسم حج ) برای شما از شعائر الهی قرار دادیم ..(حج،  36)

[3]-سیدمحمدحسین طباطبایی, ج‏14،ص: 527

[4]– فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج‏16،ص 211

تأثیر مجالس مذهبی مطلوب در حفظ و تداوم حیات دینی جامعه از دیدگاه قرآن و روایات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر مجالس مذهبی مطلوب در حفظ و تداوم حیات دینی جامعه از دیدگاه قرآن و روایات