آموزشی

ویژگی های یک سیستم ارزیابی عملکرد

ویژگیهای یک سیستم ارزیابی عملکرد: 2-3-2-1 از اهداف استراتژیک پشتیبانی کند: سیستم های ارزیابی عملکرد باید از اهداف استراتژیک نشات گرفته باشند. در غیر این صورت این سیستم ممکن است فعالیتهایی را پشتیبانی کند که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل