منابع مقاله با موضوع
ورزشکاران پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع ورزشکاران

ت بین گروهی (ابداکشن ایستا) 192 جدول 4-86: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات اسکاپولوتراسیک بین گروه‌ها (ابداکشن ایستا) 192 جدول 4-87: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه بین نسبت هم انقباضی عضلات مختلف اسکاپولوتراسیک در نگه‌داری ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 193 جدول 4-88: ادامه مطلب…

منابع مقاله با موضوع
حداکثر قدرت پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع حداکثر قدرت

اسکاپولوتراسیک 75 جدول 2- 4: خلاصه مطالعات در مورد سطح فعالیت عضلات شانه در طی الویشن شانه 75 جدول 3-1: مشخصات گروه‌های مختلف تحقیق 79 جدول 4-1: ویژگی‌های دموگرافیک گروه‌های مختلف تحقیق 103 جدول 4-2: حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها (برحسب کیلوگرم) در گروه‌های مختلف تحقیق 103 4-3: چرخش بالایی کتف ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد
135، غیر، قدامی، دلتوئید پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد 135، غیر، قدامی، دلتوئید

میانی برتر45-05/9±6/1401/5±3/126/6±7/77/6±4/11 90-06/9±6/215/11±5/208/9±5/146/10±3/20 135-04/8±7/221/12±31/199/12±3/138/10±1/22 غیر برتر45-04/8±4/1105/4±8/94/5±7/53/6±8/8 90-03/8±8/181/10±7/171/7±3/104/9±9/16 135-01/8±5/1801/11±6/157/8±8/82/6±08/16 تحت خاری- دلتوئید قدامی برتر45-08/9±02/157/4±7/1102/6±3/79/6±7/10 90-03/11±8/211/11±2/197/11±6/149/10±5/18 135-01/11±06/247/11±3/184/12±8/126/9±5/20 غیر برتر45-06/8±4/116/3±4/91/5±4/53/6±3/8 90-05/10±5/196/9±4/168/7±2/104/9±4/15 135-06/11±3/206/10±154/8±4/84/6±5/14 دلتوئید میانی- پشتی بزرگ برتر45-06/2±8/72/2±5/53/1±8/15/3±8/7 90-09/6±6/1105/3±1/84/1±5/25/5±4/7 135-03/7±1/148/2±3/119/1±3/33/4±4/11 غیر برتر45-05/3±4/59/1±2/494/0±5/14/3±2/5 90-05/5±6/96/2±3/579/0±6/15/4±2/5 135-08/5±7/114/3±6/790/0±22/3±5/8 دلتوئید قدامی – پشتی بزرگ برتر45-05/2±4/71/2±4/53/1±8/17/3±5/7 90-06/6±9/109/2±7/75/1±5/22/5±07/7 135-03/7±6/137/2±8/109/1±3/32/4±8/10 غیر برتر45-03/3±1/57/1±1/488/0±4/13/3±03/5 90-08/4±95/2±09/583/0±6/14/4±07/5 135-08/5±4/112/3±4/792/0±9/12/3±9/7 4-2-4-4-2 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد
غیر، 135، 45-0، 90-0 پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد غیر، 135، 45-0، 90-0

±7/745/4 ±9/14 غیر برتر4541/2 ±6/388/1 ±7/293/1 ±8/206/3 ±4/6 9001/2 ±5/490/2 ±7/376/2 ±1/483/3 ±7/8 13520/2 ±2/609/3 ±7/313/3 ±6/544/4 ±7/11 ذوزنقه میانی برتر4576/2 ±1/785/3 ±8/547/4 ±5/676/1 ±3/11 9061/2 ±2/1253/5 ±7/983/3 ±7/1053/5 ±3/16 13525/2 ±2/1558/6 ±4/1184/3 ±1/1416/1 ±5/22 غیر برتر454/5 ±9/521/2 ±7/404/3 ±2/428/3 ±1/9 904/5 ±5/921/4 ±7/683/2 ±6/742/5 ±9/14 13548/2 ±8/1260/5 ±9/877/3 ±7/1025/9 ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد
قصد استفاده، کنترل حرکت پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد قصد استفاده، کنترل حرکت

بازو را در مقابل مقاومت انجام دهد. سپس انقباض در ناحیه قدامی عضله پشتی بزرگ در سطح زاویه تحتانی کتف لمس می‌شد. الکترودها در جهت موازی با تارهای عضلانی قرار می‌گرفت. شکل 3-8: محل قرارگیری الکترودها برای عضله دندانه‌ای قدامی 3-5-2-2-1-8 پشتی بزرگ بعد از لمس کتف، الکترودها تقریباً 4 ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد
ورزشکاران، گروه کنترل پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد ورزشکاران، گروه کنترل

حرکات کتف در طی الویشن در آزمودنی‌های سالم در طی الویشن شانه در سطح ساجیتال، مطالعات مختلفی یک فاز اولیهای گزارش کردهاند که کتف مشارکت کمی در طی الویشن شانه دارد (Inman et al., 1944; Fung et al., 2001, McClure et al., 2001); این فاز اولیه، دامنهای از 0 تا ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد
حمل و نقل پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد حمل و نقل

1930) حرکت همزمان و مداوم کتف و بازو را در طی الویشن بازو توصیف کرد. در همین زمان کادمن (Codman, 1934) یافته مشابهی گزارش و این حرکات هماهنگ را ریتم اسکاپولوهومرال نامید. این‌چنین کارها بر اساس مشاهدات کلینیکی و X-ray صورت می‌گرفت. اگرچه یک کلینیسین باتجربه قادر بود پاتولوژی کتف ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد
ورزشکاران پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد ورزشکاران

t al, 1976, Soderberg,1986). در دامنه‌ی حرکتی کامل 180 درجه‌ی خم کردن یا دور کردن، نسبت دوری بازویی به کتف 2 به 1 است. لذا 120 درجه‌ی حرکت دوری بازویی و 60 درجه حرکت کتف، دامنه‌ی حرکتی 180 درجه را تولید میکند (Halbach et al, 1985). اعمال مفاصل مشارکت‌کننده برای ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد
بالایی، آزمودنی، ریتم، می‌شد پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد بالایی، آزمودنی، ریتم، می‌شد

ابداکشن 90 درجه شانه (از صفر تا 90 درجه) در سطح اسکاپشن در مدت 2 ثانیه و نگه‌داری آن به مدت 3 ثانیه.4- انجام ابداکشن 135 درجه شانه (از صفر تا 135 درجه) در سطح اسکاپشن در مدت 3 ثانیه و نگه‌داری آن به مدت 3 ثانیه. برای تنظیم ریتم ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد
بالایی، آزمودنی، ریتم، می‌شد پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد بالایی، آزمودنی، ریتم، می‌شد

ابداکشن 90 درجه شانه (از صفر تا 90 درجه) در سطح اسکاپشن در مدت 2 ثانیه و نگه‌داری آن به مدت 3 ثانیه.4- انجام ابداکشن 135 درجه شانه (از صفر تا 135 درجه) در سطح اسکاپشن در مدت 3 ثانیه و نگه‌داری آن به مدت 3 ثانیه. برای تنظیم ریتم ادامه مطلب…