بررسی اثر محافظتی ویتامینهای C ، E و A بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گلبولهای قرمز موش صحرایی  مواجهه یافته با سم دیازینون 

            پژوهشی    مجــلـــــه دانشــــگاه عـلـــــوم پزشــکـــــی مــازنــــــدران  دوره بیست و یکم   ویژه نامه 1   اسفند   سال 1390   (39-31)               بررسی اثر محافظتی                          ویتامینهای C ، E و A بر فعالیت آنزیم              سوپراکسید دیسموتاز در         گلبولهای قرمز موش صحرایی مواجهه یافته با سم دیازینون  …