تولید و فروش تخصصی انواع پیچ، مهره، استاد بولت، و واشر

صنایع پیچ و مهره پایا در سال 1374 با هدف تولید روزه  External  به روش رولینگ شروع به کار نمود. تا آن زمان در داخل کشور رزوه پیچ­ها اکثرا به صورت براده برداری توسط حدیده و یا تراشکاری تولید می ­شد. صنایع پیچ و مهره پایا یکی از پیشگامان تولید…

تغییرات زمانی و مکانی جوامع بزرگ بیمهرگان کف زی آبهای خوریات خور موسی بر اساس

تغییرات زمانی و مکانی جوامع بزرگ بیمهرگان کف زی آبهای خوریات خور موسی بر اساس شاخصهای اکولوژیک چکیده موجودات کف زی به لحاظ تعداد و تنوع، در ارتباط با زنجیره غذایی و تولیدات آبها جایگاه خاصی را به خود اختصاص دادهاند .این مطالعه بهمنظور بررسی تغییرات زمانی و مکانی جوامع…

بررسی شیوع علائم افسردگی در مادران کودکان مبتلا به اختلال بیشفعالی و نقص توجه در کلینیک روانپزشکی کو دک و نوجوان شهرستان ساری

پژوهشی مجــلـــــه دانشــــگاه عــلـــــوم پـزشــکـــــی مــازنــــــدران دوره بیست و یکم ویژه نامه 1 اسفند سال 1390 (72-67) بررسی شیوع علائم افسردگی در مادران کودکان مبتلا به اختلال بیشفعالی و نقص توجه در کلینیک روانپزشکی کو دک و نوجوان شهرستان ساری عارفه شفاعت عبد الحکیم تیرگری چکیده سابقه و هدف: مطالعات…

ارائه مدل تلفيق شكاف عملكردي با AHP گروهي- فازي براي تعيين اولويتهاي بهبود

مجله مدل سازي در مهندسي سال نهم، شماره 27، زمستان 1390 ارائه مدل تلفيق شكاف عملكردي با AHP گروهي- فازي براي تعيين اولويتهاي بهبود شمسالدين ناظمي1، مصطفي كاظمي1 و اميرحسين اخروي2* اطلاعات مقاله چكيده ارتقــاي وضــع موجــود در هــر فعــاليتي مســتلزم شناســايي عوامــل مــؤثر بــر بهبــود، اولويت بندي آن عوامـل…

تاثير عصاره خوراكي گياه دارويي خارمريم (Silybum mariamum) بر برخي فاكتورهاي ايمني غيراختصاصي ماهي قزلآلاي رنگينكمان (Oncorhynchus mykiss)

احمدي، ك.، وثوقي، ع.ا.، ميرواقفي، ع.ر ،. عطايي مهر، ب. و بنايي، م ،. 1389. تاثير عصاره خوراكي گياه دارويي خارمريم (Silybum mariamum) بر برخي فاكتورهاي ايمني غيراختصاصي ماهي قزلآلاي رنگينكمان (Oncorhynchus mykiss). مجله بيولوژي دريا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز، سال دوم، شماره هفتم، پاييز 1389، صفحات 26-19. چكيده…

بررسي خشكسالي دشت سيستان و تاثير آن بر تالاب بين المللي هامون

بررسي خشكسالي دشت سيستان و تاثير آن بر تالاب بين المللي هامون چكيده حليمه پيري1 خشكسالي به عنوان پديدهاي آرام و خزنده با گسترش مكاني زياد هر ساله خسارات بسيار حسين انصاري2 زيادي را به بخشهاي مختلف اقتصادي كشور وارد ميسازد. بنابراين بايد پايش و پهنهبندي آن به عنوان يك…

اثر بخشي گروه درماني شناختي- رفتاري بر درمان اختلال اضطراب، افسردگي و ايجاد اميدواري در زنان مبتلا به سرطان سينه

فصلنامهي علمي – پژوهشي زن وجامعه، سال اول، شمارهي چهارم، زمستان 1389 61 اثر بخشي گروه درماني شناختي- رفتاري بر درمان اختلال اضطراب، افسردگي و ايجاد اميدواري در زنان مبتلا به سرطان سينه محمد پدرام1، مسعود محمدي2، قاسم نظيري3 و ندا آيين پرست*4 چكيده اين پژوهش با هدف ارزيابي اثربخشي…

تجزیه و تحلیل مفهوم مراقبت پرستاری: ارائه یک مدل هیبرید

پژوهشی مجــلـــــه دانشــــگـاه عــلـــــوم پـزشـــکـــــی مــازنــــــدران دوره بیست و یکم ویژه نامه 1 اسفند سال 1390 (164-153) تجزیه و تحلیل مفهوم مراقبت پرستاری: ارائه یک مدل هیبرید سمیه غفاری1 فرحناز محمدی2 چکیده سابقه و هدف: در طول تاریخ همواره نگاه های متفاوتی به حرفه پرستاری و مفهوم اصلی و مرکزی…

بررسی تأثیر نوع و میزان پلیمر بر پایداری فیزیکی حالت جامد و انحلال قرصهای آهسته رهش دیلتیازم

پژوهشی مجـلــــــه دانشــــگاه عــلـــــوم پـزشــکـــــی مــازنــــــدران دوره بیست و یکم ویژه نامه 1 اسفند سال 1390 (226-216) رضا عنایتی فرد1 مجید سعیدی1 جعفر اکبری1 وجیهه شفیعی2 چکیده سابقه و هدف: انحلال یک دارو نقش مهمی را در فراهمی زیستی فرآورده ایفاء می کنـد . هـر تغییـر در خـصوصیاتفیزیک و شیمیایی…

بررسی اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی اسانس گیاه درمنه کرمانی 

فصلنامه پژوهش هاي علوم گیاهی، سال هفتم، شماره ویژه زمستان 1391    بررسی اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی اسانس گیاه درمنه کرمانی   امین گنجعلی*1، مریم پوررمضانی هراتی2  مربی، دانشگاه آزاداسلامی واحد کهنوج، کهنوج، ایران. مربی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج، کهنوج، ایران.  …