پایان نامه با واژگان کلیدی 
توسعه روستایی، توسعه روستا، مشارکت اجتماعی، روستاییان No category

پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه روستایی، توسعه روستا، مشارکت اجتماعی، روستاییان

تامین حداقل نیازهای زندگیشان یا نیازهای ضروری زندگیشان مطمئن سازد؛ ۴. توسعه باید با نیازهای مردم هماهنگی و مطابقت داشته باشد؛ ۵. توسعه باید باعث تشویق خود اتکایی گردد؛ ۶. توسعه باید بهبود طولانی و مستمر را به ارمغان آورد؛ ۷. توسعه نباید باعث تخریب محیط زیست طبیعی باشد (ایمنی، ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره 
معیارهای ارزیابی، درخت تصمیم No category

منابع مقاله درباره معیارهای ارزیابی، درخت تصمیم

ابتدا تمام صفات با جدول تصمیم مدل میشوند. در هر گام الگوریتم یک ویژگی از مدل حذف میکند. برای شبیهسازی این الگوریتم از مجموعه داده نوع اول استفاده نموده و مقادیر از دست رفته جایگزین مینماییم. جدول ۴-۴۱: معیارهای ارزیابی و نتایج الگوریتم DTNB F-measure squared_error precision recall accuracy ۰.۸۳۳۶ ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره 
شبکه عصبی، معیارهای ارزیابی No category

منابع مقاله درباره شبکه عصبی، معیارهای ارزیابی

۴-۲۷: معیارهای ارزیابی و نتایج الگوریتم KNN F-measure squared_error precision recall accuracy ۰.۸۲۴۴ ۰.۱۹۹ +/- ۰.۳۹۹ ۸۲.۸۰% ۸۲.۱۰% ۸۰.۱۰% جدول ۴-۲۸: ماتریس Confusion الگوریتم KNN true anomaly true normal class precision pred. anomaly ۸۶۸۱ ۳۳۴ ۹۶.۳۰% pred. normal ۴۱۵۲ ۹۳۷۷ ۶۹.۳۱% class recall ۶۷.۶۵% ۹۶.۵۶% در شکل ۴-۶ الگوریتمهای مدل ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره 
معیارهای ارزیابی، نرم افزار، دسته بندی No category

منابع مقاله درباره معیارهای ارزیابی، نرم افزار، دسته بندی

میکند. هسته به منظور برآورد از متغیرهای تصادفی استفاده میکند. تخمین بدون پارامتر هیچ ساختار ثابت ندارد و هدف رسیدن به یک برآورد است. برای شبیهسازی این الگوریتم از مجموعه داده نوع سوم استفاده مینماییم. جدول ۴-۲: ماتریس Confusion الگوریتم Kernel naive Baysian true anomaly true normal class precision pred. ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره 
نرم افزار، روش تحقیق، خوشه بندی، ماشین بردار پشتیبان No category

منابع مقاله درباره نرم افزار، روش تحقیق، خوشه بندی، ماشین بردار پشتیبان

بستههایی است که در شبکه رد و بدل میشود با توجه به ماهیت k_means و مفروضات مسئله فاصله بصورت زیر تعریف میشود. رابطه۲-۳۸ d(x,y)=?(?_(i=1)^m??((x_i-y_i ))?s_i ?^2 ) که si فاکتور است که بستگی به ویژگیi ام دارد. که بطور تجربی بدست میآید. ضرایب برای بسته و بایت و جفت فرستنده-گیرنده ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره 
شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک، درخت تصمیم، رگرسیون No category

منابع مقاله درباره شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک، درخت تصمیم، رگرسیون

ش بررسی نرمال کار سختی است دلیل اصلی کمبود دانش ما نسبت به تقلب است و دلیل دیگر اینکه تجربه کافی برای اینکه با این روش بتوانیم تقلب را تشخیص بدهیم نداریم به همین دلیل از روشهای آماری و دادهکاوی استفاده میکنیم[۷]. ۲-۶-۲-۲ رویکرد پژوهش: در این مقاله از رویکرد ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره 
تشخیص ناهنجاری، سیستم خبره، دسته بندی، جمع آوری اطلاعات No category

منابع مقاله درباره تشخیص ناهنجاری، سیستم خبره، دسته بندی، جمع آوری اطلاعات

وانین منجر به تصمیم میشود.مشکل اصلی سیستم خبره این است که بر پایه ورودیهای ذهنیاست که ممکن است متناقض باشد. سیستمهای تشخیص تقلب بر پایه تکنولوژی درخت تصمیم یا منطق فازی از موتورهای اتوماتیک استناج قواعد استفاده میکنند[۶]. شکل ۲-۸: انواع سیستمهای تشخیص تقلب[۶] ۲-۴ مقدمهای بر سیستم تشخیص نفوذ ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره 
دسته بندی، درخت تصمیم، نمونه آموزشی، ماشین بردار پشتیبان No category

منابع مقاله درباره دسته بندی، درخت تصمیم، نمونه آموزشی، ماشین بردار پشتیبان

روش قانون IF-THEN بصورت مستقیم از دادهها بدون تولید درخت تصمیم با استفاده از الگوریتم توالی پوشش۲۵بدست میآید. الگوریتم های مشهور مانندAQ،RIPPER و CN2 است. در شکل ۲-۵ شبه کد مربوط به الگوریتم توالی پوشش آمده است. معیار توقف الگوریتم: برای توقف الگوریتم از معبارهای زیر استفاده میکنند در اینجا ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره 
رگرسیون، درخت تصمیم، دسته بندی، رگرسیون خطی No category

منابع مقاله درباره رگرسیون، درخت تصمیم، دسته بندی، رگرسیون خطی

ن دهند. از این الگو میتوان هم برای فهم دادههای موجود و هم پیشبینی نحوه رفتار داده جدید استفاده کرد. شکل ۲-۱: معماری یک نمونه سیستم دادهکاوی‎[۳] دادهکاوی مدلهای دستهبندی را با بررسی دادههای دستهبندی شده قبلی ایجاد میکند و یک الگوی پیشبینی کننده را بصورت استقرایی ایجاد مینماید. این ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره 
سیر تکاملی، ماشین بردار پشتیبان، نرم افزار، درخت تصمیم No category

منابع مقاله درباره سیر تکاملی، ماشین بردار پشتیبان، نرم افزار، درخت تصمیم

مدل قانون محور برحسب پارامتر مختلف ۱۱۸ شکل‏۴-۲۴:نمودار ارزیابی الگوریتمهای مدل درخت برحسب پارامتر درستی ۱۲۷ شکل‏۴-۲۵: نمودار ارزیابی الگوریتمهای مدل درخت برحسب پارامتر دقت ۱۲۸ شکل‏۴-۲۶: نمودار ارزیابی الگوریتمهای مدل درخت برحسب پارامتر یادآوری ۱۲۸ شکل‏۴-۲۷: نمودار ارزیابی الگوریتمهای مدل درخت برحسب پارامتر F ۱۲۹ شکل‏۴-۲۸: نمودار ارزیابی الگوریتمهای ادامه مطلب…