تحقیق با موضوع 
تامین مالی، نقدینگی، بانکداری اسلامی، بررسی فقهی No category

تحقیق با موضوع تامین مالی، نقدینگی، بانکداری اسلامی، بررسی فقهی

گفتار اول: فساد یا بطلان عقد ۵۳ الف- صحت بیع نسبت به یکی از طرفین وفسادآن نسبت به طرف دیگر . ۵۳ ب- عدم اعتباربیع نسبت به طرفین . ۵۳ گفتار دوم: مستحق للغیر در آمدن مبیع ۵۳ الف- در حالات مختلفه مستحق للغیر درآمدن مبیع ۵۴ اول- کل مبیع ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی 
دوره های آموزشی، دوره های آموزش، فعالیت های اجتماعی، زنان روستایی No category

پایان نامه با واژگان کلیدی دوره های آموزشی، دوره های آموزش، فعالیت های اجتماعی، زنان روستایی

سواد ۹/۱۳۰ ۰۰/۰ ۱/۱۰۶ ۰۰/۰ ابتدایی ۲/۱۲۴ ۸/۱۱۱ سیکل ۵/۱۶۹ ۳/۱۶۷ دبیرستان ۱/۱۷۳ ۱/۲۰۰ دیپلم و بالاتر ۹/۱۹۹ ۴-۱-۳-۴ آزمون های مقایسه میانگین دفعات مشارکت در دوره های آموزشی، میزان مشارکت در برنامه هایی ترویجی و مشارکتی و میزان تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی بر حسب تحصیلات همسر ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی 
دوره های آموزشی، دوره های آموزش، فعالیت های اجتماعی، زنان روستایی No category

پایان نامه با واژگان کلیدی دوره های آموزشی، دوره های آموزش، فعالیت های اجتماعی، زنان روستایی

آموزشی ۴۱/۱ ۱۵/۱ ۸۲/۰ ۱۸ تعصبات خانوادگی ۰۷/۱ ۱۰/۱ ۰۲/۱ ۱۹ (دامنه اعداد برای تمامی گویه ها بین ۱۰-۰ بوده است) ۲-۳-۲-۴ اولویت بندی موانع فردی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، ساختاری و زیر بنایی مشارکت همانطور که در فصل قبل اشاره شد، موانع مشارکت زنان روستایی به پنج دسته ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی 
دوره های آموزش، دوره های آموزشی، زنان روستایی، انحراف معیار No category

پایان نامه با واژگان کلیدی دوره های آموزش، دوره های آموزشی، زنان روستایی، انحراف معیار

آورده شده است. این فصل در دو بخش شامل یافته های توصیفی و استنباطی ارائه گردیده است. ۲-۴ یافته های توصیفی ۱-۲-۴ ویژگی های فردی نمونه مورد مطالعه ۱-۱-۲-۴ سن از مجموع ۳۰۰ نفر از پاسخ گویان مورد بررسی در این پژوهش، تعداد ۹۴ نفر (۱/۳۳درصد) در گروه سنی ۳۰- ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی 
دوره های آموزشی، دوره های آموزش، زنان روستایی، مشارکت زنان No category

پایان نامه با واژگان کلیدی دوره های آموزشی، دوره های آموزش، زنان روستایی، مشارکت زنان

اعم پژوهش های انجام گرفته در این زمینه بیشتر به واکاوی موانع مشارکت و یا شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی پرداخته اند که نتایج مرتبط با آنها در جداول ۲-۲ و ۳-۲ قابل مشاهده است. جدول ۲-۲ عوامل مؤثر بر انگیزه‌ی مشارکت عوامل مؤثر برانگیزه‌ی مشارکت زنان منبع ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی 
زنان روستایی، مشارکت زنان، سطح تحصیلات، مطالعه موردی No category

پایان نامه با واژگان کلیدی زنان روستایی، مشارکت زنان، سطح تحصیلات، مطالعه موردی

آنان در فعالیت های آموزشی و ترویجی هستند. زرافشانی و همکاران (۱۳۸۸)، در مطالعه ای تحت عنوان”تبیین جایگاه مشارکت زنان روستایی در برنامه های آموزشی، ترویجی براساس نردبان شری آرنستین (مطالعه موردی زنان روستایی شهرستان سنقر، استان کرمانشاه)”، به این نتیجه رسیدند که بین مشارکت زنان روستایی در سطوح مختلف ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی 
زنان روستایی، مشارکت زنان، دوره های آموزش، دوره های آموزشی No category

پایان نامه با واژگان کلیدی زنان روستایی، مشارکت زنان، دوره های آموزش، دوره های آموزشی

میرزایی، ۱۳۸۳). ۱-۷-۲ نقش انگیزه در مشارکت مشارکت با پاداشی که افراد درگیر آن، به دست می آورند ارتباط دارد .افراد در زندگی اجتماعی خود نیازمند دستیابی به قدرت، رقابت، اعتبار ، شهرت، اطاعت، مسئولیت پذیری و دیگر غرایز هستند. یکی از راه های تأمین این نیازها مشار کت است. ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی 
بی عدالتی، هنجار ذهنی، تفویض اختیار، روابط اجتماعی No category

پایان نامه با واژگان کلیدی بی عدالتی، هنجار ذهنی، تفویض اختیار، روابط اجتماعی

امنیت شغلی، نظارت و استقلال، زندگی اداری، زندگی شخصی ۲. عوامل انگیزشی: موقعیت، قدردانی، علاقه مندی به شغل، مسئولیت، پیشرفت ۳-۱-۶-۲ نظریه وجود، وابستگی، رشد۴۰ (E.R.G) آلدرفر در سال۱۹۷۲نیازهای پنجگانه مازلو را در سه دسته نیاز خلاصه کرد: ۱. نیاز زیستی: مرتبط با سلامت فیزیکی است. ۲. نیازوابستگی (تعلّق): نیازهای ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی 
فیزیولوژی، اجتماعی شدن، انگیزش بیرونی، سلسله مراتب No category

پایان نامه با واژگان کلیدی فیزیولوژی، اجتماعی شدن، انگیزش بیرونی، سلسله مراتب

ه پذیری یاد می گیرد، سیاست را امری مردانه تلقی می کنند (موحد، ۲۰۰۳). ۳. نظریه ی اجتماعی شدن۲۷ این نظریه ها، تفاوت های موجود در رفتار و باورهای مردان و زنان را براساس رفتار و عادات آنان که عمدتاً پیش از دوره ی بزرگسالی شکل گرفته اند، تبیین می ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی 
زنان روستایی، مشارکت زنان، توسعه انسانی، توسعه روستا No category

پایان نامه با واژگان کلیدی زنان روستایی، مشارکت زنان، توسعه انسانی، توسعه روستا

۵. کمبود متخصصان زن جهت آموزش زنان روستایی؛ ۶. مشکلات دسترسی به خدمات و تسهیلات اجتماعی و بهداشتی؛ ۷. پایین بودن میزان دستمزد زنان روستایی در مقایسه با مردان (ثبوتی، ۱۳۸۸). میرک زاده و همکاران (۱۳۸۹)، نیز به نقل از جانسون و ریورا۱۶ موانع مشارکت را به چهار دسته تقسیم ادامه مطلب…