منبع تحقیق درمورد 
قابلیت اطمینان، توزیع قدرت، ساختار صنایع، بهبود عملکرد No category

منبع تحقیق درمورد قابلیت اطمینان، توزیع قدرت، ساختار صنایع، بهبود عملکرد

یکی از مهمترین تجهیزات حفاظتی به شمار میآیند. به منظور افزایش قابلیت اطمینان سیستم قدرت و حداقل سازی قطع بار در شرایط غیر عادی و وقوع خطا، رلههای جریان زیاد با یکدیگر هماهنگ میشوند. برای حداقل ساختن آسیب و استرس به تجهیزات، حفاظت باید با سرعت بهینه صورت گیرد و ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درمورد 
استرس شغلی، توزیع فراوانی، انگیزه کارکنان، رگرسیون No category

منابع پایان نامه ارشد درمورد استرس شغلی، توزیع فراوانی، انگیزه کارکنان، رگرسیون

و بالاتر ۱۳ ۱۳/۰ جمع ۱۰۰ ۱۰۰% نمودار ۳-۴: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب تحصیلات اطلاعات جدول و نمودار فوق حاکی از این است که بیشترین میزان فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان با تعداد ۴۳ نفر یا ۰/۴۳ درصد جمعیت نمونه لیسانس و کمترین میزان فراوانی با تعداد ۱۱ نفر ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درمورد 
استرس شغلی، رضایت شغلی، رضایت شغل، توزیع فراوانی No category

منابع پایان نامه ارشد درمورد استرس شغلی، رضایت شغلی، رضایت شغل، توزیع فراوانی

از کار و نیت ترک شغل نیز افزایش خواهد یافت. -صادقی( ۱۳۸۷) در تحقیقی به “بررسی رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی کارمندان اداره کل زندان‌های استان قزوین” پرداخت.نتیجه نشان داد که جامعه تحقیق با انواع استرس‌های مربوط به محیط و شرایط کاری، ارتباط با سرپرستان، همکاران و زندانیان احساس ادامه مطلب…