No category

تحقیق با موضوع شخص ثالث، تعدی و تفریط، انتقال مالکیت، قانون مدنی

مبیع یا ثمن خودداری نماید. در این حالت عقلایی است که تسلیم کننده قسمتی از مبیع یا ثمن، مابقی آن را تا احراز حسن نیت طرف مقابل خودداری نماید. خامساً، روش تسلیم در صورت استفاده بیشتر بخوانید...

توسط y5oozita، قبل
No category

تحقیق با موضوع شخص ثالث، حقوق ایران، انتقال مالکیت، نظام حقوقی ایران

است و این موضوع از صراحت ماده ۳۲۸ ق.م که بیع را تعریف می‌نماید، برمی‌آید و آن عمومیت دارد بر مبیع و ثمن. به عقیده یکی از بزرگان در عرصه علم حقوق “نباید پنداشت که بیشتر بخوانید...

توسط y5oozita، قبل
No category

تحقیق با موضوع تأمین کننده، انتقال مالکیت، شخص ثالث، بیع متقابل

گمرکی، و سایر موارد را، در محاسبه قیمت تمام شده کالای خود محاسبه نماید. لازم به یادآوریست که این هزینه‌ها باید مختص کالای مورد مرابحه باشد و فروشنده نمی‌تواند سایر هزینه‌ها، اعم از حقوق و بیشتر بخوانید...

توسط y5oozita، قبل
No category

تحقیق با موضوع ضمن عقد، تأمین کننده، انتقال مالکیت، قانون مدنی

که نه بایع و نه مشتری می‌توانند آنرا تصاحب نمایند باطل است. این شق استثنائاتی دارد، از جمله: حیواناتی که فروخته می‌شوند عادتاً از منزل خارج شده و چند روز بعد به خانه برمی‌‌گردند. موردی بیشتر بخوانید...

توسط y5oozita، قبل
No category

تحقیق با موضوع تصور و تصدیق، فقهای امامیه، قانون مدنی، صحت معامله

قسم فرض کرده است. جهت تحقق بیع مرابحه، همچون سایر عقود بهم رسیدن دو اراده لازم و ضروری است “اراده عبارتست از حرکت نفس به طرف انجام یا ترک کاری پس از تصور و تصدیق بیشتر بخوانید...

توسط y5oozita، قبل
No category

تحقیق با موضوع سرمایه در گردش، تأمین مالی، تأمین کننده، مشارکت مدنی

البته مشارکت مدنی را می توان در غیر تأمین سرمایه در گردش در امور تولیدی صنعتی، خدماتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان حداکثر مدت سه سال جهت تسویه مشارکت تعیین نمود که در مواردی بیشتر بخوانید...

توسط y5oozita، قبل
No category

تحقیق با موضوع ماهیت حقوقی، امام صادق، حمل و نقل، قیمت تمام شده

تعریف، ماهیت ومبانی مرابحه را بررسی کرده و سپس درخصوص انواع و قلمرو مرابحه بحث نموده و در نهایت به مقایسه آن با مفاهیم مشابه و مزایا و معایب مرابحه خواهیم پرداخت. مبحث اول: تعریف، بیشتر بخوانید...

توسط y5oozita، قبل