منابع پایان نامه ارشد درمورد قابلیت اعتماد، عدم قطعیت

اعتمادBeamsP_fβC30-P1-R5-UR1.80E-043.5678C30-P1-R5-TR3.03E-032.7445C30-P1-R5-OR1.12E-022.2825C30-P2-R5-UR1.60E-043.5985C30-P2-R5-TR1.47E-032.9739C30-P2-R5-OR6.52E-032.4827C30-P3-R5-UR2.40E-043.4917C30-P3-R5-TR1.30E-033.0115C30-P3-R5-OR5.32E-032.5543C50-P1-R5-UR4.50E-043.3201C50-P1-R5-TR6.79E-032.4682C50-P1-R5-OR1.64E-022.1345C50-P2-R5-UR3.10E-043.4227C50-P2-R5-TR2.58E-032.7969C50-P2-R5-OR1.29E-022.2286C50-P3-R5-UR4.00E-043.3528C50-P3-R5-TR3.34E-032.7124C50-P3-R5-OR1.16E-022.2695C70-P1-R5-UR1.46E-032.976C70-P1-R5-TR1.46E-022.1802C70-P1-R5-OR3.08E-021.8696C70-P2-R5-UR8.80E-043.128C70-P2-R5-TR6.89E-032.4629C70-P2-R5-OR2.62E-021.9397C70-P3-R5-UR1.63E-032.9421C70-P3-R5-TR8.88E-032.3706C70-P3-R5-UR1.46E-032.976 فقط دو مد شکست برای این تیرها در نظر گرفته شده است. از آنجاییکه احتمال رخداد این دو مد …