آموزشی

میزان و سطح افشای اطلاعات

میزان و سطح افشای اطلاعات اصطلاح افشا در گسترده ترین مفهوم به معنای ارائه اطلاعات است. در حسابداری، از این اصطلاح ‌ به­نحو محدودتری استفاده می­شود و صرفاً به معنای ارائه اطلاعات مالی مربوط به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

رابطه ی بین نظر مدیران و تمایل رفتاری

رابطه ی بین نظر مدیران و تمایل رفتاری وجود سازمان ها برای حصول هدف سازمانی می باشد. همچنین برای حصول این اهداف، مدیران    سازمان ها نیاز به تغییر علمشان برای تشکیل مفهوم و حل مسائل بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل