عنوان مدرک : طرح کیفیت پروژه / محصول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی عنوان پروژه / محصول : تهیه حسابهای منطقه‌ای استان مرکزی مسئول : معاونت آمار و اطلاعات تاریخ تهیه : 30/1/82 بازبینی متن : 0 ردیف فعالیتها مسئول منابع مورد نیاز مدارک ، قوانین و مقررات ذیربط زمان نتایج شروع خاتمه 1 گزینش کارشناسان مجرب در قسمتهای مختلف و مرتبط با فعالیت کارشناس مسئول معاون آمار ابلاغ مرکز آمار و دستورالعملها 1/4/83 30/4/83 2 توزیع 72 رشته فعالیت بین کارشناسان باتوجه به تجربه و تخصص افراد = تجربه و تخصص افراد 30/4/83 30/5/83 3 تهیه گزارشات کارشناسان مرتبط دستورالعملها 30/5/83 29/12/83 4 تأئید گزارشات کارشناس مسئول معاون آمار دستورالعملها 1/10/83 31/2/84 5 ارسال گزارشات کارشناس ـ کارشناس مسئول برنامه عملیاتی مرکز آمار ایران 1/11/83 31/3/84 6 تأئید نهایی گزارشات مرکز آمار ایران برنامه عملیاتی مرکز آمار ایران 31/3/84 31/4/84 7 8 9 10 ملاحظات : معیار پذیرش دوره / محصول عبارت است از : تهیه کننده : مسعود اخوان تائید کننده : نعمت ا . . . رضائی صفحه : F-710-01 REV : 0 عنوان مدرک : طرح کیفیت پروژه / محصول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی عنوان پروژه / محصول : سالنامه آماری استان مسئول : معاونت آمار و اطلاعات تاریخ تهیه : 30/1/82 بازبینی متن : 0 ردیف فعالیتها مسئول منابع مورد نیاز مدارک ، قوانین و مقررات ذیربط زمان نتایج شروع خاتمه 1 ایجاد تغییرات در جداول الگو کارشناس طرح راهنما و الگوی تهیه سالنامه استان 15/1/83 5/2/83 1-1 استخراج جداول خام کارشناس طرح راهنما و الگوی تهیه سالنامه استان 5/2/83 20/1/83 2-1 اصلاح مورد نیاز در جداول خام کارشناس طرح راهنما و الگوی تهیه سالنامه استان 20/1/83 5/2/83 2 کنترل جداول خام دریافتی برای ارسال دستگاهها کارشناس طرح راهنما و الگوی تهیه سالنامه استان 6/2/83 10/2/83 3 ارسال جداول خام برای دستگاهها و سازمانها کارشناس طرح راهنما و الگوی تهیه سالنامه استان 11/2/83 15/2/83 4 دریافت جداول تکمیل شده و مطابقت با سالنامه کشور کارشناس طرح راهنما و الگوی تهیه سالنامه استان 20/2/83 31/4/83 5 کنترل و بررسی و جمع‏بندی جداول دریافتی کارشناس طرح راهنما و الگوی تهیه سالنامه استان 1/5/83 10/6/83 6 کنترل نتایج جمعبندی جداول معاون آمار راهنما و الگوی تهیه سالنامه استان 10/6/83 15/6/83 7 نظارت و کنترل بر نحوه تایپ جداول کارشناس طرح راهنما و الگوی تهیه سالنامه استان 15/5/83 25/6/83 8 غلط گیری جداول تایپ شده کارشناس طرح راهنما و الگوی تهیه سالنامه استان 15/5/83 25/6/83 9 تهیه نمودارهای مورد نیاز برای هر فصل کارشناس طرح راهنما و الگوی تهیه سالنامه استان 15/5/83 25/6/83 10 نظارت بر نحوه تهیه نقشه‏های مورد نیاز معاون آمار راهنما و الگوی تهیه سالنامه استان 15/5/83 25/6/83 11 تهیه تصاویر برای هر فصل کارشناس طرح راهنما و الگوی تهیه سالنامه استان 15/5/83 20/6/83 12 کنترل فرمت نهائی سالنامه معاون آمار راهنما و الگوی تهیه سالنامه استان 20/6/83 25/6/83 13 نظارت بر چاپ سالنامه آماری کارشناس طرح راهنما و الگوی تهیه سالنامه استان 25/6/83 25/7/83 ملاحظات : معیار پذیرش دوره / محصول عبارت است از : تهیه کننده : شاهرخ معصومی تائید کننده : نعمت ا . . . رضائی صفحه : F-710-01 REV : 0 عنوان مدرک : طرح کیفیت پروژه/ محصول سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان مرکزی عنوان پروژه / محصول : طرح آمار کشتار دام مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات تاریخ تهیه : 30/1/83 بازبینی متن: ردیف فعالیت ها مسئول منابع مورد نیاز مدارک ،قوانین و مقررات ذیربط زمان نتایج شروع خاتمه 1 دریافت پرسشنامه خام طرح از مرکز آمار ایران کارشناس طرح ـ ـ ـ ـ ـ 2 ارسال پرسشنامه خام به دامپزشکی و شهرداری کارشناس طرح ـ ـ ـ ـ ـ 3 نظارت موردی هنگام تکمیل پرسشنامه کارشناس طرح ـ ـ ـ ـ ـ 4 دریافت اطلاعات بصورت ماهیانه کارشناس طرح ـ ـ ـ ـ ـ 5 جمع بندی اطلاعات بصورت فصلی کارشناس طرح - - - - - 6 ارائه گزارش به مرکز آمار ایران کارشناس طرح - - - - - ملاحظات :‌معیار پذیرش پروژه / محصول عبارت است از : تهیه کننده : تأئید کننده : عنوان مدرک : طرح کیفیت پروژه/ محصول سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان مرکزی عنوان پروژه / محصول : تهیه نقشه های آماری و GISمنطقه ای و شهری استان مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات تاریخ تهیه : 30/1/83 بازبینی متن: ردیف فعالیت ها مسئول منابع مورد نیاز مدارک ،قوانین و مقررات ذیربط زمان نتایج شروع خاتمه 1 عملیات میدانی تهیه نقشه آقای ترکمانی نقشه های پایه - 15/1/83 29/12/83 - 2 ادیت و بهنگام سازی نقشه های آماری خانم توانچه نقشه های رقومی مدارک مربوط ذکر شود 1/5/83 29/12/83 - 3 دیجیت کردن لایه‏های نقطه ای و خطی و پلی گونی GIS خانم حشامی نقشه های رقومی ـ 1/5/83 29/12/83 ـ 4 خطایابی نقشه های خطی آقای مختاری نقشه های دیجیت شده ـ 1/5/83 29/12/83 ـ 5 جمع آوری اطلاعات توصیفی خانم رمضانی - - 1/5/83 29/12/83 - 6 داده آمایی اطلاعات توصیفی خانم توانچه - - 1/5/83 29/12/83 - 7 بهنگام نمودن نقشه روستایی ( کارتوگرافی واعمال تغییرات تقسیمات کشوری آقای ترکمانی ـ‌ربیعی ـ توانچه - - 1/5/83 29/12/83 - 8 افزایش تعداد روستاهای دارای نقشه بلوکه آقای ترکمانی ـ‌ربیعی - - 15/1/83 29/12/83 ملاحظات :‌معیار پذیرش پروژه / محصول عبارت است از : تهیه کننده : تأئید کننده : صفحه 16از 8 : Rev 01_710_ F عنوان مدرک : طرح کیفیت پروژه/ محصول سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان مرکزی عنوان پروژه / محصول : جمع آوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور جهت احداث یا افزایش بنا مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات تاریخ تهیه : 30/1/83 بازبینی متن: ردیف فعالیت ها مسئول منابع مورد نیاز مدارک ،قوانین و مقررات ذیربط زمان نتایج شروع خاتمه 1 دریافت فهرست شهرداریها کارشناس طرح لیست ارسالی از مرکز آمار لیست ارسالی از مرکز آمار 5/1/83 30/1/83 ـ 2 دریافت فرمهای سفید ارسالی از مرکز آمار کارشناس طرح = فرمهای سفید ارسالی ازمرکز = = ـ 3 آموزش افراد تکمیل کننده فرمهادر شهرداریها کارشناس طرح طی دستورالعمل ارسالی از مرکز راهنمای تکمیل پرسشنامه 20/1/83 22/1/83 ـ 4 ارسال فرمها به شهرداریهای استان کارشناس طرح فرمهای سفیدموجود فرمهای سفید ارسالی از مرکز 25/1/83 30/1/83 ـ 5 دریافت فرمهای تکمیل شده از شهرداریهای استان کارشناس طرح فرمهای سفید از شهرداریها فرمهای ارسالی از شهرداریها 20/2/83 30/1/84 - 6 بازبینی فرمها کارشناس طرح فرمهای سفید از شهرداریها فرمهای ارسالی از شهرداریها 15/2/83 15/2/84 - 7 داده آمایی و وریف فرمها کارشناس طرح فرمهای سفید از شهرداریها فرمهای ارسالی از شهرداریها 15/2/83 15/2/84 - 8 ادیت موضوعی کارشناس طرح فرمهای سفید از شهرداریها فرمهای ارسالی از شهرداریها 20/2/83 20/2/84 - 9 ارسال فایل به مرکز آمار ایران کارشناس طرح اطلاعات جمع آوری شده اطلاعات جمع آوری شده 25/5/83 25/2/84 ملاحظات :‌معیار پذیرش پروژه / محصول عبارت است از : تهیه کننده : تأئید کننده : /ع عنوان مدرک : طرح کیفیت پروژه/ محصول سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان مرکزی عنوان پروژه / محصول :اجرای طرح آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوارهای شهری و روستایی مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات تاریخ تهیه : 30/1/83 بازبینی متن: ردیف فعالیت ها مسئول منابع مورد نیاز مدارک ،قوانین و مقررات ذیربط زمان نتایج شروع خاتمه 1 دریافت فهرست نمونه‏های طرح کارشناس مسئول طرح شبکه اینترنت - 19/1/83 19/1/83 ـ 2 تکثیر فهرست نمونه‏های طرح برای رده ها کارشناس مسئول طرح - - 20/1/83 22/1/83 ـ 3 جذب نیروی آمارگیر و بازبین کارشناس مسئول طرح - - 20/1/83 12/2/83 ـ 4 آموزش نیروها کارشناس مسئول طرح - - 12/2/83 17/2/83 ـ 5 تهیه پوشه نقشه واحد نقشه - - - - - 6 صدور کارت شناسایی برای رده‏های مأمور ،‌مسئول گروه کارشناس مسئول طرح - - 18/2/83 18/2/83 - 7 شروع عملیات اجرایی طبق برنامه زمانبندی کارشناس مسئول طرح - - 19/2/83 2/3/83 - 8 نظارت در حین اجرا کارشناس مسئول و معاون آمار - - 19/2/83 2/3/83 - 9 بازبینی پرسشنامه ها بازبین - - 20/2/83 3/3/83 - 10 نظارت پس از اجرا کارشناس مسئول ومعاون آمار - - 4/3/83 8/3/83 - 11 پایان عملیات اجرایی و بسته بندی پرسشنامه‏ها کارشناس مسئول طرح - - 14/3/83 23/3/83 - 12 ارسال مدارک (پرسشنامه،‌فهرست ونامه مربوطه) به مرکز آمار ایران کارشناس مسئول - - 24/3/83 24/3/83 - ملاحظات :‌معیار پذیرش پروژه / محصول عبارت است از : تهیه کننده : تأئید کننده : صفحه : Rev 01_710_ F /ع عنوان مدرک : طرح کیفیت پروژه/ محصول سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان مرکزی عنوان پروژه / محصول : طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات تاریخ تهیه : 30/1/83 بازبینی متن: ردیف فعالیت ها مسئول منابع مورد نیاز مدارک ،قوانین و مقررات ذیربط زمان نتایج شروع خاتمه 1 شرکت در سمینار آموزشی طرح علی بابایی نامه معرفی کارشناس به تهران زمان سمینار اعلامی از مرکز آمار 24/1/83 26/1/83 - 2 انجام آزمون سمینار علی بابایی نامه مرکز مبنی بر روی شبکه بودن فایل 3 دریافت فایل نمونه های فصل از مرکز علی بابایی 4 آموزش آمارگیران و بازبین علی بابایی زمانبندی آموزشی از طرف مرکز آمار 2/2/83 5/2/83 5 برگزاری آزمون برای شرکت کنندگان علی بابایی = 6 عملیات میدانی علی بابایی آمارگیری طبق راهنمایی آمارگیری 6/2/83 30/4/83 7 نظارت بر عملیات میدانی علی بابایی 8 بازبینی پرسشنامه ها علی بابایی مطابق راهنمای بازبین 6/2/83 30/4/83 9 نظارت بر بازبینی علی بابایی 10 داده آمایی و وریف علی بابایی 11 ادیت موضوعی علی بابایی 12 ارسال فایل به مرکز آمار علی بابایی ملاحظات :‌معیار پذیرش پروژه / محصول عبارت است از : تهیه کننده : علی بابایی تأئید کننده : صفحه : Rev 01_710_ F عنوان مدرک : طرح کیفیت پروژه/ محصول سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان مرکزی عنوان پروژه / محصول : طرح آمار کشتار دام مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات تاریخ تهیه : 30/1/83 بازبینی متن: ردیف فعالیت ها مسئول منابع مورد نیاز مدارک ،قوانین و مقررات ذیربط زمان نتایج شروع خاتمه 1 دریافت پرسشنامه خام طرح از مرکز آمار ایران کارشناس طرح ـ ـ ـ ـ ـ 2 ارسال پرسشنامه خام به دامپزشکی و شهرداری کارشناس طرح ـ ـ ـ ـ ـ 3 نظارت موردی هنگام تکمیل پرسشنامه کارشناس طرح ـ ـ ـ ـ ـ 4 دریافت اطلاعات بصورت ماهیانه کارشناس طرح ـ ـ ـ ـ ـ 5 جمع بندی اطلاعات بصورت فصلی کارشناس طرح - - - - - 6 ارائه گزارش به مرکز آمار ایران کارشناس طرح - - - - - ملاحظات :‌معیار پذیرش پروژه / محصول عبارت است از : تهیه کننده : تأئید کننده : /ع عنوان مدرک : طرح کیفیت پروژه/ محصول سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان مرکزی عنوان پروژه / محصول : تهیه نقشه های آماری و GISمنطقه ای و شهری استان مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات تاریخ تهیه : 30/1/83 بازبینی متن: ردیف فعالیت ها مسئول منابع مورد نیاز مدارک ،قوانین و مقررات ذیربط زمان نتایج شروع خاتمه 1 ادیت و بهنگام سازی نقشه‏های آماری خانم توانچه نقشه های رقومی ـ 1/5/83 29/12/83 ـ 2 عملیات میدانی تهیه نقشه آقای ترکمانی نقشه های پایه ـ 15/1/83 29/12/83 ـ 3 دیجیت کردن لایه‏های نقطه ای و خطی و پلی گونی GIS خانم حشامی نقشه های رقومی ـ 1/5/83 29/12/83 ـ 4 خطایابی نقشه های خطی آقای مختاری نقشه های دیجیت شده ـ 1/5/83 29/12/83 ـ 5 جمع آوری اطلاعات توصیفی خانم رمضانی - - 1/5/83 29/12/83 - 6 داده آمایی اطلاعات توصیفی خانم توانچه - - 1/5/83 29/12/83 - 7 بهنگام نمودن نقشه روستایی آماری و گرافی واعمال تغییرات تقسیمات کشوری آقای ترکمانی ـ‌ربیعی ـ توانچه - - 1/5/83 29/12/83 - 8 افزایش تعداد روستاهای دارای نقشه بلوکه از 26روستا به73روستا آقای ترکمانی ـ‌ربیعی - - 15/1/83 29/12/83 ملاحظات :‌معیار پذیرش پروژه / محصول عبارت است از : تهیه کننده : تأئید کننده : عنوان مدرک : طرح کیفیت پروژه/ محصول سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان مرکزی عنوان پروژه / محصول : جمع آوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور جهت احداث یا افزایش بنا مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات تاریخ تهیه : 30/1/83 بازبینی متن: ردیف فعالیت ها مسئول منابع مورد نیاز مدارک ،قوانین و مقررات ذیربط زمان نتایج شروع خاتمه 1 دریافت فهرست شهرداریها کارشناس طرح لیست ارسالی از مرکز آمار لیست ارسالی از مرکز آمار 5/1/83 30/1/83 ـ 2 دریافت فرمهای سفید ارسالی از مرکز آمار کارشناس طرح = فرمهای سفید ارسالی ازمرکز = = ـ 3 آموزش افراد تکمیل کننده فرمهادر شهرداریها کارشناس طرح طی دستورالعمل ارسالی از مرکز راهنمای تکمیل پرسشنامه 20/1/83 22/1/83 ـ 4 ارسال فرمها به شهرداریهای استان کارشناس طرح فرمهای سفیدموجود فرمهای سفید ارسالی از مرکز 25/1/83 30/1/83 ـ 5 دریافت فرمهای تکمیل شده از شهرداریهای استان کارشناس طرح فرمهای سفید از شهرداریها فرمهای ارسالی از شهرداریها 20/2/83 30/1/84 - 6 بازبینی فرمها کارشناس طرح فرمهای سفید از شهرداریها فرمهای ارسالی از شهرداریها 15/2/83 15/2/84 - 7 داده آمایی و وریف فرمها کارشناس طرح فرمهای سفید از شهرداریها فرمهای ارسالی از شهرداریها 15/2/83 15/2/84 - 8 ادیت موضوعی کارشناس طرح فرمهای سفید از شهرداریها فرمهای ارسالی از شهرداریها 20/2/83 20/2/84 - 9 ارسال فایل به مرکز آمار ایران کارشناس طرح اطلاعات جمع آوری شده اطلاعات جمع آوری شده 25/5/83 25/2/84 ملاحظات :‌معیار پذیرش پروژه / محصول عبارت است از : تهیه کننده : تأئید کننده : عنوان مدرک : طرح کیفیت پروژه/ محصول سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان مرکزی عنوان پروژه / محصول :اجرای طرح آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوارهای شهری و روستایی مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات تاریخ تهیه : 30/1/83 بازبینی متن: ردیف فعالیت ها مسئول منابع مورد نیاز مدارک ،قوانین و مقررات ذیربط زمان نتایج شروع خاتمه 1 دریافت فهرست نمونه‏های طرح کارشناس مسئول طرح شبکه اینترنت - 19/1/83 19/1/83 ـ 2 تکثیر فهرست نمونه‏های طرح برای رده ها کارشناس مسئول طرح - - 20/1/83 22/1/83 ـ 3 جذب نیروی آمارگیر و بازبین کارشناس مسئول طرح - - 20/1/83 12/2/83 ـ 4 آموزش نیروها کارشناس مسئول طرح - - 12/2/83 17/2/83 ـ 5 تهیه پوشه نقشه واحد نقشه - - - - - 6 صدور کارت شناسایی برای رده‏های مأمور ،‌مسئول گروه کارشناس مسئول طرح - - 18/2/83 18/2/83 - 7 شروع عملیات اجرایی طبق برنامه زمانبندی کارشناس مسئول طرح - - 19/2/83 2/3/83 - 8 نظارت در حین اجرا کارشناس مسئول و معاون آمار - - 19/2/83 2/3/83 - 9 بازبینی پرسشنامه ها بازبین - - 20/2/83 3/3/83 - 10 نظارت پس از اجرا کارشناس مسئول ومعاون آمار - - 4/3/83 8/3/83 - 11 پایان عملیات اجرایی و بسته بندی پرسشنامه‏ها کارشناس مسئول طرح - - 14/3/83 23/3/83 - 12 ارسال مدارک (پرسشنامه،‌فهرست ونامه مربوطه) به مرکز آمار ایران کارشناس مسئول - - 24/3/83 24/3/83 - ملاحظات :‌معیار پذیرش پروژه / محصول عبارت است از : تهیه کننده : تأئید کننده : عنوان مدرک : طرح کیفیت پروژه/ محصول سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان مرکزی عنوان پروژه / محصول : طرح آمار کشتار دام مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات تاریخ تهیه : 30/1/83 بازبینی متن: ردیف فعالیت ها مسئول منابع مورد نیاز مدارک ،قوانین و مقررات ذیربط زمان نتایج شروع خاتمه 1 دریافت پرسشنامه خام طرح از مرکز آمار ایران کارشناس طرح ـ ـ ـ ـ ـ 2 ارسال پرسشنامه خام به دامپزشکی و شهرداری کارشناس طرح ـ ـ ـ ـ ـ 3 نظارت موردی هنگام تکمیل پرسشنامه کارشناس طرح ـ ـ ـ ـ ـ 4 دریافت اطلاعات بصورت ماهیانه کارشناس طرح ـ ـ ـ ـ ـ 5 جمع بندی اطلاعات بصورت فصلی کارشناس طرح - - - - - 6 ارائه گزارش به مرکز آمار ایران کارشناس طرح - - - - - ملاحظات :‌معیار پذیرش پروژه / محصول عبارت است از : تهیه کننده : تأئید کننده : /ع عنوان مدرک : طرح کیفیت پروژه/ محصول سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان مرکزی عنوان پروژه / محصول : تهیه نقشه های آماری و GISمنطقه ای و شهری استان مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات تاریخ تهیه : 30/1/83 بازبینی متن: ردیف فعالیت ها مسئول منابع مورد نیاز مدارک ،قوانین و مقررات ذیربط زمان نتایج شروع خاتمه 1 ادیت و بهنگام سازی نقشه‏های آماری خانم توانچه نقشه های رقومی ـ 1/5/83 29/12/83 ـ 2 عملیات میدانی تهیه نقشه آقای ترکمانی نقشه های پایه ـ 15/1/83 29/12/83 ـ 3 دیجیت کردن لایه‏های نقطه ای و خطی و پلی گونی GIS خانم حشامی نقشه های رقومی ـ 1/5/83 29/12/83 ـ 4 خطایابی نقشه های خطی آقای مختاری نقشه های دیجیت شده ـ 1/5/83 29/12/83 ـ 5 جمع آوری اطلاعات توصیفی خانم رمضانی - - 1/5/83 29/12/83 - 6 داده آمایی اطلاعات توصیفی خانم توانچه - - 1/5/83 29/12/83 - 7 بهنگام نمودن نقشه روستایی آماری و گرافی واعمال تغییرات تقسیمات کشوری آقای ترکمانی ـ‌ربیعی ـ توانچه - - 1/5/83 29/12/83 - 8 افزایش تعداد روستاهای دارای نقشه بلوکه از 26روستا به73روستا آقای ترکمانی ـ‌ربیعی - - 15/1/83 29/12/83 ملاحظات :‌معیار پذیرش پروژه / محصول عبارت است از : تهیه کننده : تأئید کننده : /ع عنوان مدرک : طرح کیفیت پروژه/ محصول سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان مرکزی عنوان پروژه / محصول : جمع آوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور جهت احداث یا افزایش بنا مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات تاریخ تهیه : 30/1/83 بازبینی متن: ردیف فعالیت ها مسئول منابع مورد نیاز مدارک ،قوانین و مقررات ذیربط زمان نتایج شروع خاتمه 1 دریافت فهرست شهرداریها کارشناس طرح لیست ارسالی از مرکز آمار لیست ارسالی از مرکز آمار 5/1/83 30/1/83 ـ 2 دریافت فرمهای سفید ارسالی از مرکز آمار کارشناس طرح = فرمهای سفید ارسالی ازمرکز = = ـ 3 آموزش افراد تکمیل کننده فرمهادر شهرداریها کارشناس طرح طی دستورالعمل ارسالی از مرکز راهنمای تکمیل پرسشنامه 20/1/83 22/1/83 ـ 4 ارسال فرمها به شهرداریهای استان کارشناس طرح فرمهای سفیدموجود فرمهای سفید ارسالی از مرکز 25/1/83 30/1/83 ـ 5 دریافت فرمهای تکمیل شده از شهرداریهای استان کارشناس طرح فرمهای سفید از شهرداریها فرمهای ارسالی از شهرداریها 20/2/83 30/1/84 - 6 بازبینی فرمها کارشناس طرح فرمهای سفید از شهرداریها فرمهای ارسالی از شهرداریها 15/2/83 15/2/84 - 7 داده آمایی و وریف فرمها کارشناس طرح فرمهای سفید از شهرداریها فرمهای ارسالی از شهرداریها 15/2/83 15/2/84 - 8 ادیت موضوعی کارشناس طرح فرمهای سفید از شهرداریها فرمهای ارسالی از شهرداریها 20/2/83 20/2/84 - 9 ارسال فایل به مرکز آمار ایران کارشناس طرح اطلاعات جمع آوری شده اطلاعات جمع آوری شده 25/5/83 25/2/84 ملاحظات :‌معیار پذیرش پروژه / محصول عبارت است از : تهیه کننده : تأئید کننده : /ع عنوان مدرک : طرح کیفیت پروژه/ محصول سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان مرکزی عنوان پروژه / محصول :اجرای طرح آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوارهای شهری و روستایی مسئول :‌ معاونت آمار واطلاعات تاریخ تهیه : 30/1/83 بازبینی متن: ردیف فعالیت ها مسئول منابع مورد نیاز مدارک ،قوانین و مقررات ذیربط زمان نتایج شروع خاتمه 1 دریافت فهرست نمونه‏های طرح کارشناس مسئول طرح شبکه اینترنت - 19/1/83 19/1/83 ـ 2 تکثیر فهرست نمونه‏های طرح برای رده ها کارشناس مسئول طرح - - 20/1/83 22/1/83 ـ 3 جذب نیروی آمارگیر و بازبین کارشناس مسئول طرح - - 20/1/83 12/2/83 ـ 4 آموزش نیروها کارشناس مسئول طرح - - 12/2/83 17/2/83 ـ 5 تهیه پوشه نقشه واحد نقشه - - - - - 6 صدور کارت شناسایی برای رده‏های مأمور ،‌مسئول گروه کارشناس مسئول طرح - - 18/2/83 18/2/83 - 7 شروع عملیات اجرایی طبق برنامه زمانبندی کارشناس مسئول طرح - - 19/2/83 2/3/83 - 8 نظارت در حین اجرا کارشناس مسئول و معاون آمار - - 19/2/83 2/3/83 - 9 بازبینی پرسشنامه ها بازبین - - 20/2/83 3/3/83 - 10 نظارت پس از اجرا کارشناس مسئول ومعاون آمار - - 4/3/83 8/3/83 - 11 پایان عملیات اجرایی و بسته بندی پرسشنامه‏ها کارشناس مسئول طرح - - 14/3/83 23/3/83 - 12 ارسال مدارک (پرسشنامه،‌فهرست ونامه مربوطه) به مرکز آمار ایران کارشناس مسئول - - 24/3/83 24/3/83 - ملاحظات :‌معیار پذیرش پروژه / محصول عبارت است از : تهیه کننده : تأئید کننده : /ع عنوان مدرک : طرح کیفیت پروژه / محصول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی عنوان پروژه / محصول : تهیه نقشه‌های آماری و GIS منطقه‌ای و شهری استان مسئول : معاونت آمار و اطلاعات تاریخ تهیه : 30/1/82 بازبینی متن : 0 ردیف فعالیتها مسئول منابع مورد نیاز مدارک ، قوانین و مقررات ذیربط زمان نتایج شروع خاتمه 1 عملیات میدانی تهیه نقشه آقای ترکمانی نقشه های پایه راهنماها و دستورالعملهای مرکز آمار و سازمان نقشه برداری کشور 15/1/83 29/12/83 2 ادیت و بهنگام سازی نقشه های آماری خانم توانچه نقشه های رقومی راهنماها و دستورالعملهای مرکز آمار و سازمان نقشه برداری کشور 1/5/83 29/12/83 3 دیجیت کردن لایه‏های نقطه ای و خطی و پلی گونی GIS خانم حشامی نقشه های رقومی راهنماها و دستورالعملهای مرکز آمار و سازمان نقشه برداری کشور 1/5/83 29/12/83 4 خطایابی نقشه های خطی آقای مختاری نقشه های دیجیت شده راهنماها و دستورالعملهای مرکز آمار و سازمان نقشه برداری کشور 1/5/83 29/12/83 5 جمع آوری اطلاعات توصیفی خانم رمضانی - راهنماها و دستورالعملهای مرکز آمار و سازمان نقشه برداری کشور 1/5/83 29/12/83 6 داده آمایی اطلاعات توصیفی خانم توانچه - راهنماها و دستورالعملهای مرکز آمار و سازمان نقشه برداری کشور 1/5/83 29/12/83 7 بهنگام نمودن نقشه روستایی ( کارتوگرافی واعمال تغییرات تقسیمات کشوری آقای ترکمانی ـ‌ربیعی ـ توانچه - راهنماها و دستورالعملهای مرکز آمار و سازمان نقشه برداری کشور 1/5/83 29/12/83 ملاحظات : معیار پذیرش دوره / محصول عبارت است از : تهیه کننده : حشامی تائید کننده : نعمت ا . . . رضائی صفحه : F-710-01 REV : 0 عنوان مدرک : طرح کیفیت پروژه / محصول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی عنوان پروژه / محصول : اجرای طرح آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوارهای شهری و روستائی مسئول : معاونت آمار و اطلاعات تاریخ تهیه : 30/1/82 بازبینی متن : 0 ردیف فعالیتها مسئول منابع مورد نیاز مدارک ، قوانین و مقررات ذیربط زمان نتایج شروع خاتمه 1 دریافت فهرست نمونه‏های طرح کارشناس مسئول طرح شبکه اینترنت دستورالعمل و نامه مرکز آمار ایران 19/1/83 19/1/83 2 تکثیر فهرست نمونه‏های طرح برای رده ها کارشناس مسئول طرح - دستورالعمل و نامه مرکز آمار ایران 20/1/83 22/1/83 3 جذب نیروی آمارگیر و بازبین کارشناس مسئول طرح - دستورالعمل و نامه مرکز آمار ایران 20/1/83 12/2/83 4 آموزش نیروها کارشناس مسئول طرح - دستورالعمل و نامه مرکز آمار ایران 12/2/83 17/2/83 5 تهیه پوشه نقشه واحد نقشه - دستورالعمل و نامه مرکز آمار ایران - - 6 صدور کارت شناسایی برای رده‏های مأمور ،‌مسئول گروه کارشناس مسئول طرح - دستورالعمل و نامه مرکز آمار ایران 18/2/83 18/2/83 7 شروع عملیات اجرایی طبق برنامه زمانبندی کارشناس مسئول طرح - دستورالعمل و نامه مرکز آمار ایران 19/2/83 2/3/83 8 نظارت در حین اجرا کارشناس مسئول و معاون آمار - دستورالعمل و نامه مرکز آمار ایران 19/2/83 2/3/83 9 بازبینی پرسشنامه ها بازبین - دستورالعمل و نامه مرکز آمار ایران 20/2/83 3/3/83 10 نظارت پس از اجرا کارشناس مسئول ومعاون آمار - دستورالعمل و نامه مرکز آمار ایران 4/3/83 8/3/83 11 پایان عملیات اجرایی و بسته بندی پرسشنامه‏ها کارشناس مسئول طرح - دستورالعمل و نامه مرکز آمار ایران 14/3/83 23/3/83 12 ارسال مدارک (پرسشنامه،‌فهرست ونامه مربوطه) به مرکز آمار ایران کارشناس مسئول - دستورالعمل و نامه مرکز آمار ایران 24/3/83 24/3/83 ملاحظات : معیار پذیرش دوره / محصول عبارت است از : تهیه کننده : اخوان تائید کننده : نعمت ا . . . رضائی صفحه : F-710-01 REV : 0 عنوان مدرک : طرح کیفیت پروژه / محصول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی عنوان پروژه / محصول : طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار مسئول : معاونت آمار و اطلاعات تاریخ تهیه : 30/1/82 بازبینی متن : 0 ردیف فعالیتها مسئول منابع مورد نیاز مدارک ، قوانین و مقررات ذیربط زمان نتایج شروع خاتمه 1 شرکت در سمینار آموزشی طرح علی بابایی نامه معرفی کارشناس به تهران زمان سمینار اعلامی از مرکز آمار 24/1/83 26/1/83 2 انجام آزمون سمینار علی بابایی نامه مرکز مبنی بر روی شبکه بودن فایل 26/1/82 26/1/83 3 دریافت فایل نمونه های فصل از مرکز علی بابایی نامه مرکز مبنی بر روی شبکه بودن فایل 25/1/82 31/1/83 4 آموزش آمارگیران و بازبین علی بابایی زمانبندی آموزشی از طرف مرکز آمار 2/2/83 5/2/83 5 برگزاری آزمون برای شرکت کنندگان علی بابایی زمانبندی آموزشی از طرف مرکز آمار 5/2/83 5/2/83 6 عملیات میدانی علی بابایی آمارگیری طبق راهنمایی آمارگیری 6/2/83 30/4/83 7 نظارت بر عملیات میدانی علی بابایی راهنمائی اجرائی 30/1/83 29/12/83 8 بازبینی پرسشنامه ها علی بابایی مطابق راهنمای بازبین 6/2/83 30/4/83 9 نظارت بر بازبینی علی بابایی مطابق راهنمای بازبین 20/1/83 29/12/83 10 داده‌آمایی و وریف علی بابایی مطابق راهنمای بازبین 20/1/83 29/12/83 11 ادیت موضوعی علی بابایی مطابق راهنمای بازبین 20/1/83 29/12/83 12 ارسال فایل به مرکز آمار علی بابایی فاقد آمار 30/1/83 30/1/84 ملاحظات : معیار پذیرش دوره / محصول عبارت است از : تهیه کننده : اخوان تائید کننده : نعمت ا . . . رضائی صفحه : F-710-01 REV : 0 عنوان مدرک : طرح کیفیت پروژه / محصول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی عنوان پروژه / محصول : طرح آمارگیری از کشتار دام مسئول : معاونت آمار و اطلاعات تاریخ تهیه : 30/1/82 بازبینی متن : 0 ردیف فعالیتها مسئول منابع مورد نیاز مدارک ، قوانین و مقررات ذیربط زمان نتایج شروع خاتمه 1 دریافت پرسشنامه خام طرح از مرکز آمار ایران کارشناس طرح بودجه سازمان ابلاغ مرکز آمار ایران و برنامه عملیاتی 30/1/83 30/2/83 2 ارسال پرسشنامه خام به دامپزشکی و شهرداری کارشناس طرح بودجه سازمان ابلاغ مرکز آمار ایران و برنامه عملیاتی 15/2/83 15/3/83 3 نظارت موردی هنگام تکمیل پرسشنامه کارشناس طرح بودجه سازمان ابلاغ مرکز آمار ایران و برنامه عملیاتی 30/1/83 29/12/83 4 دریافت اطلاعات بصورت ماهیانه کارشناس طرح بودجه سازمان ابلاغ مرکز آمار ایران و برنامه عملیاتی 30/1/83 29/12/83 5 جمع بندی اطلاعات بصورت فصلی کارشناس طرح بودجه سازمان ابلاغ مرکز آمار ایران و برنامه عملیاتی 30/6/83 29/12/83 6 ارائه گزارش به مرکز آمار ایران کارشناس طرح بودجه سازمان ابلاغ مرکز آمار ایران و برنامه عملیاتی 30/1/83 29/12/83 7 بودجه سازمان 8 9 10 11 12 ملاحظات : معیار پذیرش دوره / محصول عبارت است از : تهیه کننده : علیرضا مرادی تائید کننده : نعمت ا . . . رضائی صفحه : F-710-01 REV : 0 عنوان مدرک : طرح کیفیت پروژه / محصول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی عنوان پروژه / محصول : انجام طرح قیمت گیری مسئول : معاونت آمار و اطلاعات تاریخ تهیه : 30/1/82 بازبینی متن : 0 ردیف فعالیتها مسئول منابع مورد نیاز مدارک ، قوانین و مقررات ذیربط زمان نتایج شروع خاتمه 1 دریافت فهرست نمونه‌ها کارشناس مسئول طرح و معاون آمار و اطلاعات بودجه تخصیص یافته راهنما و دستورالعملهای مامور آمارگیری و بازبینی 30/1/83 5/2/83 2 جذب نیرو کارشناس مسئول طرح و معاون آمار و اطلاعات راهنما و دستورالعملهای مامور آمارگیری و بازبینی 30/1/83 5/2/83 3 آموزش نیروها کارشناس مسئول طرح و معاون آمار و اطلاعات راهنما و دستورالعملهای مامور آمارگیری و بازبینی 5/2/83 5/2/83 4 اجرا عملیات میدانی کارشناس مسئول طرح و معاون آمار و اطلاعات راهنما و دستورالعملهای مامور آمارگیری و بازبینی 30/1/83 30/1/84 5 نظارت ( زمان اجرا و بعد از اجرا ) کارشناس مسئول طرح و معاون آمار و اطلاعات راهنما و دستورالعملهای مامور آمارگیری و بازبینی 30/1/83 30/1/84 6 بازبینی کیفیت پرسشنامه ها کارشناس مسئول طرح و معاون آمار و اطلاعات راهنما و دستورالعملهای مامور آمارگیری و بازبینی 30/1/83 30/1/84 7 ارسال سوابق به مرکز آمار ایران کارشناس مسئول طرح و معاون آمار و اطلاعات راهنما و دستورالعملهای مامور آمارگیری و بازبینی 30/1/83 30/1/84 8 9 ملاحظات : معیار پذیرش دوره / محصول عبارت است از : تهیه کننده : مسعود اخوان تائید کننده : نعمت ا . . . رضائی صفحه : F-710-01 REV : 0 عنوان مدرک : طرح کیفیت پروژه / محصول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی عنوان پروژه / محصول : طرح آمارگیری از پروانه‌های ساختمانی مسئول : معاونت آمار و اطلاعات تاریخ تهیه : 30/1/82 بازبینی متن : 0 ردیف فعالیتها مسئول منابع مورد نیاز مدارک ، قوانین و مقررات ذیربط زمان نتایج شروع خاتمه 1 دریافت پرسشنامه‌های خام از مرکز آمار ایران کارشناس طرح بودجه سازمانی ابلاغیه مرکز آمار ایران و برنامه عملیاتی 30/1/83 30/2/83 2 ارسال پرسشنامه‌های خام به شهرداریها کارشناس طرح بودجه سازمانی ابلاغیه مرکز آمار ایران و برنامه عملیاتی 15/2/83 15/3/83 3 نظارت بر شهرداریها کارشناس طرح بودجه سازمانی ابلاغیه مرکز آمار ایران و برنامه عملیاتی 30/1/83 29/12/83 4 دریافت اطلاعات به صورت ماهانه کارشناس طرح بودجه سازمانی ابلاغیه مرکز آمار ایران و برنامه عملیاتی 30/1/83 29/12/83 5 جمعبندی اطلاعات و داده آمائی کارشناس طرح بودجه سازمانی ابلاغیه مرکز آمار ایران و برنامه عملیاتی 30/1/83 29/12/83 6 ارسال گزارش به مرکز آمار ایران کارشناس طرح بودجه سازمانی ابلاغیه مرکز آمار ایران و برنامه عملیاتی 30/1/83 29/12/83 7 8 9 10 ملاحظات : معیار پذیرش دوره / محصول عبارت است از : تهیه کننده : مسعود اخوان تائید کننده : نعمت ا . . . رضائی صفحه : F-710-01 REV : 0


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3 (1257)

نظریه اعداد شاخه ای است از ریاضیات که از خواص اعداد درست ، یعنی 1،2،3،4،5 و … که اعداد شمار یا اعداد صحیح مثبت نیز نام دارند ، سخن می گوید . شک نیست که ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1258)

فهرست مطالب عنوانصفحه مقدمه آ تاریخچه صنعت برق 1 هیتر2 بویلر3 توربین7 ژنراتور9 ترانسفورماتور14 پست های فشار قوی18 کلیدهای قدرت19 پست های برق قدرت22 پست 25 اجزای تشکیل دهنده پست ها32 خصوصیات برقگیر34 ترانسفورماتور40 استقامت ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1259)

مقدمه پیشگفتار بخش اول 1-هدف قانونگذار سال 1356 از وضع آن 2-هدف قانونگذار سال 1376 از وضع آن 3-نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون بخش دوم معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی 1-تعریف ادامه مطلب…

background