« بسم الله الرحمن الرحیم » برگه ی صورت متـــــــره نام – نام خانوادگی : حاتم حشمت پروژه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریز متره ( موقت / قطعی ) شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کارکرد : . . . . . . . . . . . . . . . . تاریخ : . . . . . . . . . . . . . صفحه : 31 ردیف شرح عملیات واحد تعداد ابعاد سطح ، حجم ، وزن شماره آیتم طول عرض ارتفاع فرعی جزئی کلی 35 تهیه ، ساخت و نصب در و پنجره ی آهنی از نبشی ، سپری ، ناودانی ، میلگرد ، ورق و مانند آن ، با جاسازی و دستمزد یراق آلات همراه با جوشکاری و سائیدن لازم . 191 M.W.1 کیلو گرم 28*4 1.3 ـــــ ـــــ 0.7 0.91 101.92 کیلو گرم 28*4 0.6 ـــــ ـــــ 0.7 0.42 47.04 کیلو گرم 28*2 1.2 ـــــ ـــــ 0.7 0.84 47.04 کیلو گرم 28*2 0.4 ـــــ ـــــ 0.7 0.28 15.68 M.W.2 191 کیلو گرم 2*4 0.8 ـــــ ـــــ 0.7 0.56 4.48 کیلو گرم 2*4 0.6 ـــــ ـــــ 0.7 0.42 3.36 M.W.3 191 کیلو گرم 8*2 0.8 ـــــ ـــــ 0.7 0.56 8.96 کیلو گرم 8*2 0.5 ـــــ ـــــ 0.7 0.35 5.6 190 W.D.1 کیلو گرم 1 2.18 ـــــ ـــــ 0.7 1.526 1.526 کیلو گرم 4 1.19 ـــــ ـــــ 0.7 0.833 3.332 کیلو گرم 8 0.15 ـــــ ـــــ 0.7 0.105 0.84 کیلو گرم 4 0.91 ـــــ ـــــ 0.7 0.637 2.548 کیلو گرم 2 1.1 ـــــ ـــــ 0.7 0.77 1.54 کیلو گرم 2 1.05 ـــــ ـــــ 0.7 0.735 1.47 کیلو گرم 2 0.62 ـــــ ـــــ 0.7 0.434 0.868 کیلو گرم 2 0.64 ـــــ ـــــ 0.7 0.448 0.896 191 W.D.6 کیلو گرم 2 1.25 ـــــ ـــــ 0.7 0.875 1.75 کیلو گرم 2 1 ـــــ ـــــ 0.7 0.7 1.4 کیلو گرم 2 0.97 ـــــ ـــــ 0.7 0.679 1.358 کیلو گرم 2 0.67 ـــــ ـــــ 0.7 0.469 0.938 191 W.D.7 کیلو گرم 2 0.64 ـــــ ـــــ 0.7 0.448 0.896 کیلو گرم 2 0.8 ـــــ ـــــ 0.7 0.56 1.12 191 W.D.8 کیلو گرم 2 3 ـــــ ـــــ 0.7 2.1 4.2 کیلو گرم 12 0.38 ـــــ ـــــ 0.7 0.266 3.192 1 کیلو گرم 2 0.46 0.002 7850 7.222 14.444 6 کیلو گرم 2 0.9 0.002 7850 14.13 28.26 7 کیلو گرم 1 0.98 0.002 7850 15.7 15.7 8 کیلو گرم 3 1.829 0.002 7850 28.7153 86.1459 1612907429500جمع کل به کیلو گرم 406.5039 160102 « بسم الله الرحمن الرحیم » برگه ی صورت متـــــــره نام – نام خانوادگی : حاتم حشمت پروژه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریز متره ( موقت / قطعی ) شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کارکرد : . . . . . . . . . . . . . . . . تاریخ : . . . . . . . . . . . . . صفحه : 32 ردیف شرح عملیات واحد تعداد ابعاد سطح ، حجم ، وزن شماره آیتم طول عرض ارتفاع فرعی جزئی کلی 36 457201778000 تهیه ،ساخت ونصب چهار چوب ، در و پنجره ی آهنی از پروفیلهای تو خالی ، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاری و سائیدن لازم . M.W.1 509 کیلو گرم 28*2 1.2 ـــــ ـــــ 2.2 2.64 147.84 509 کیلو گرم 28*2 1.7 ـــــ ـــــ 2.2 3.74 209.44 507 کیلو گرم 28*1 1.2 ـــــ ـــــ 2.2 2.64 73.92 508 کیلو گرم 28*4 0.6 ـــــ ـــــ 2.2 1.32 147.84 508 کیلو گرم 28*2 1.3 ـــــ ـــــ 2.2 2.86 160.16 555 کیلو گرم 28*2 1.3 ـــــ ـــــ 2.43 3.159 176.904 M.W.2 509 کیلو گرم 2*2 0.8 ـــــ ـــــ 2.2 1.76 7.04 509 کیلو گرم 2*2 1.2 ـــــ ـــــ 2.2 2.64 10.56 508 کیلو گرم 2*4 0.6 ـــــ ـــــ 2.2 1.32 10.56 555 کیلو گرم 2*2 0.8 ـــــ ـــــ 2.43 1.944 7.776 M.W.2 509 کیلو گرم 8*2 0.5 ـــــ ـــــ 2.2 1.1 17.6 509 کیلو گرم 8*2 0.8 ـــــ ـــــ 2.2 1.76 28.16 508 کیلو گرم 8*2 0.5 ـــــ ـــــ 2.2 1.1 17.6 508 کیلو گرم 8*2 0.8 ـــــ ـــــ 2.2 1.76 28.16 1-86 کیلو گرم 1 2.18 ـــــ ـــــ 3.3 7.194 7.194 W.D.1 1-86 کیلو گرم 2 2.1 ـــــ ـــــ 3.3 6.93 13.86 1-86 کیلو گرم 1 1.5 ـــــ ـــــ 3.3 4.95 4.95 509 کیلو گرم 1 2.18 ـــــ ـــــ 2.2 4.796 4.796 509 کیلو گرم 2 2.1 ـــــ ـــــ 2.2 4.62 9.24 509 کیلو گرم 1 1.5 ـــــ ـــــ 2.2 3.3 3.3 555 کیلو گرم 2 2.5 ـــــ ـــــ 2.43 6.075 12.15 507 کیلو گرم 2 0.62 ـــــ ـــــ 2.2 1.364 2.728 507 کیلو گرم 2 2.03 ـــــ ـــــ 2.2 4.466 8.932 507 کیلو گرم 4 0.15 ـــــ ـــــ 2.2 0.33 1.32 507 کیلو گرم 2 0.64 ـــــ ـــــ 2.2 1.408 2.816 20*20 کیلو گرم 2*7 0.15 ـــــ ـــــ 1.134 0.1701 2.3814 W.D.6 86-1 کیلو گرم 2*2 1 ـــــ ـــــ 3.3 3.3 13.2 86-1 کیلو گرم 2*2 2.5 ـــــ ـــــ 3.3 8.25 33 509 کیلو گرم 2*2 1 ـــــ ـــــ 2.2 2.2 8.8 509 کیلو گرم 2*2 2.1 ـــــ ـــــ 2.2 4.62 18.48 507 کیلو گرم 2 1 ـــــ ـــــ 2.2 2.2 4.4 « بسم الله الرحمن الرحیم » برگه ی صورت متـــــــره نام – نام خانوادگی : حاتم حشمت پروژه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریز متره ( موقت / قطعی ) شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کارکرد : . . . . . . . . . . . . . . . . تاریخ : . . . . . . . . . . . . . صفحه : 33 . ردیف شرح عملیات واحد تعداد ابعاد سطح ، حجم ، وزن شماره آیتم طول عرض ارتفاع فرعی جزئی کلی 4572010287000 507 کیلو گرم 2 1.25 ـــــ ـــــ 2.2 2.75 5.5 20*20 کیلو گرم 2*2 0.96 ـــــ ـــــ 1.134 1.08864 4.35456 20*20 کیلو گرم 2 0.95 ـــــ ـــــ 1.134 1.0773 2.1546 20*20 کیلو گرم 2 0.86 ـــــ ـــــ 1.134 0.97524 1.95048 20*20 کیلو گرم 2 0.7 ـــــ ـــــ 1.134 0.7938 1.5876 20*20 کیلو گرم 2*4 0.77 ـــــ ـــــ 1.134 0.87318 6.98544 20*20 کیلو گرم 2 0.59 ـــــ ـــــ 1.134 0.66906 1.33812 W.D.7 86-1 کیلو گرم 2 0.8 ـــــ ـــــ 3.3 2.64 5.28 86-1 کیلو گرم 2 2.2 ـــــ ـــــ 1.3 2.86 5.72 509 کیلو گرم 2 0.8 ـــــ ـــــ 2.2 1.76 3.52 509 کیلو گرم 2 2.2 ـــــ ـــــ 2.2 4.84 9.68 507 کیلو گرم 1 0.8 ـــــ ـــــ 2.2 1.76 1.76 W.D.8 86-1 کیلو گرم 2 3 ـــــ ـــــ 3.3 9.9 19.8 86-1 کیلو گرم 2 2.5 ـــــ ـــــ 3.3 8.25 16.5 507 کیلو گرم 1 3 ـــــ ـــــ 2.2 6.6 6.6 507 کیلو گرم 5 0.38 ـــــ ـــــ 2.2 0.836 4.18 509 کیلو گرم 6 1 ـــــ ـــــ 2.2 2.2 13.2 509 کیلو گرم 5 2.1 ـــــ ـــــ 2.2 4.62 23.1 508 کیلو گرم 1 2.1 ـــــ ـــــ 2.2 4.62 4.62 20*20 کیلو گرم 3 0.81 ـــــ ـــــ 1.134 0.91854 2.75562 20*20 کیلو گرم 3 0.8 ـــــ ـــــ 1.134 0.9072 2.7216 20*20 کیلو گرم 3 163 ـــــ ـــــ 1.134 184.842 554.526 روشنایــــی 509 کیلو گرم 2 1.39 ـــــ ـــــ 2.2 3.058 6.116 509 کیلو گرم 2 1.04 ـــــ ـــــ 2.2 2.288 4.576 509 کیلو گرم 2 0.94 ـــــ ـــــ 2.2 2.068 4.136 509 کیلو گرم 2 0.59 ـــــ ـــــ 2.2 1.298 2.596 509 کیلو گرم 2 0.49 ـــــ ـــــ 2.2 1.078 2.156 509 کیلو گرم 4 1.1 ـــــ ـــــ 2.2 2.42 9.68 509 کیلو گرم 2 1.87 ـــــ ـــــ 2.2 4.114 8.228 507 کیلو گرم 1 0.49 ـــــ ـــــ 2.2 1.078 1.078 « بسم الله الرحمن الرحیم » برگه ی صورت متـــــــره نام – نام خانوادگی : حاتم حشمت پروژه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریز متره ( موقت / قطعی ) شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کارکرد : . . . . . . . . . . . . . . . . تاریخ : . . . . . . . . . . . . . صفحه : 34 ردیف شرح عملیات واحد تعداد ابعاد سطح ، حجم ، وزن شماره آیتم طول عرض ارتفاع فرعی جزئی کلی 507 کیلو گرم 2 0.69 ـــــ ـــــ 2.2 1.518 3.036 507 کیلو گرم 1 0.94 ـــــ ـــــ 2.2 2.068 2.068 جمع کل به کیلوگرم 1936.611 160104 37 تهیه ، ساخت و نصب حفاظ نرده و نرده بان و قاب سازی فلزی کف پله ها از لوله ی سیاه و پروفیلهای تو خالی ، با جاسازی ودستمزد نصب یراق آلات همرا ه با جوشکاری .ساییدن . 638 کیلو گرم 4*3 0.9 ـــــ ـــــ 3.1 2.79 33.48 638 کیلو گرم 4 2.78 ـــــ ـــــ 3.1 8.618 34.472 638 کیلو گرم 4 2.74 ـــــ ـــــ 3.1 8.494 33.976 638 کیلو گرم 3 0.23 ـــــ ـــــ 3.1 0.713 2.139 638 کیلو گرم 1 0.72 ـــــ ـــــ 3.1 2.232 2.232 638 کیلو گرم 1 0.75 ـــــ ـــــ 3.1 2.325 2.325 20*20 کیلو گرم 4*7 0.55 ـــــ ـــــ 1.134 0.6237 17.4636 638 کیلو گرم 1 2.35 ـــــ ـــــ 3.1 7.285 7.285 638 کیلو گرم 1 2.4 ـــــ ـــــ 3.1 7.44 7.44 638 کیلو گرم 1 0.35 ـــــ ـــــ 3.1 1.085 1.085 638 کیلو گرم 2 0.9 ـــــ ـــــ 3.1 2.79 5.58 638 کیلو گرم 1 0.73 ـــــ ـــــ 3.1 2.263 2.263 20*20 کیلو گرم 8 0.43 ـــــ ـــــ 3.1 1.333 10.664 2743208001000جمع کل به کیلو گرم 160.4046 160105 38 تهیه و نصب کف خواب سر ناودان ، کاسه ناودان ، کلاهک دودکش و مانند آن با ورق سفید گالوانیزه ، لحیم کاری ، پرچ و سایر کارهای لازم روی آن . کیلو گرم 19 ـــــ ــــــ ــــــ 0.2 0.2 3.8 38862011112500جمع کل به کیلوگرم 3.8 160305 39 تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر انـــــــدود روی دیوار 35 سانتیمتر متر مربع 1 8 0.52 ـــــ ـــــ 4.16 4.16 متر مربع 2 3.55 0.52 ـــــ ـــــ 1.846 3.692 متر مربع 2 3.05 0.52 ـــــ ـــــ 1.586 3.172 متر مربع 1 3.7 0.52 ـــــ ـــــ 1.924 1.924 متر مربع 1 4.35 0.52 ـــــ ـــــ 2.262 2.262 متر مربع 1 3.15 0.52 ـــــ ـــــ 1.638 1.638 « بسم الله الرحمن الرحیم » برگه ی صورت متـــــــره نام – نام خانوادگی : ‏‎ حاتم حشمت پروژه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریز متره ( موقت / قطعی ) شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کارکرد : . . . . . . . . . . . . . . . . تاریخ : . . . . . . . . . . . . . صفحه : 35 ردیف شرح عملیات واحد تعداد ابعاد سطح ، حجم ، وزن شماره آیتم طول عرض ارتفاع فرعی جزئی کلی 4572011684000 متر مربع 1 2.35 0.52 ـــــ ـــــ 1.222 1.222 متر مربع 1 4.5 0.52 ـــــ ـــــ 2.34 2.34 متر مربع 1 1.65 0.52 ـــــ ـــــ 0.858 0.858 متر مربع 1 6.1 0.52 ـــــ ـــــ 3.172 3.172 متر مربع 1 4 0.52 ـــــ ـــــ 2.08 2.08 متر مربع 2 3.5 0.52 ـــــ ـــــ 1.82 3.64 متر مربع 1 4.7 0.52 ـــــ ـــــ 2.444 2.444 متر مربع 1 3.35 0.52 ـــــ ـــــ 1.742 1.742 متر مربع 1 5.75 0.52 ـــــ ـــــ 2.99 2.99 سرویسهای بهداشتی متر مربع 2 0.25 0.1 ـــــ ـــــ 0.025 0.05 متر مربع 2*3 1.7 0.3 ـــــ ـــــ 0.51 3.06 متر مربع 2*3 1.9 0.3 ـــــ ـــــ 0.57 3.42 متر مربع 2*2 1.9 0.1 ـــــ ـــــ 0.19 0.76 متر مربع 2*2 1.7 0.1 ـــــ ـــــ 0.17 0.68 متر مربع 2 1.65 0.1 ـــــ ـــــ 0.165 0.33 متر مربع 2 1.3 1.3 ـــــ ـــــ 1.69 3.38 متر مربع 2 1.65 0.1 ـــــ ـــــ 0.165 0.33 متر مربع 2 0.1 0.1 ـــــ ـــــ 0.01 0.02 متر مربع 2 1.3 0.1 ـــــ ـــــ 0.13 0.26 متر مربع 2*4 0.8 0.3 ـــــ ـــــ 0.24 1.92 متر مربع 2*4 0.8 0.1 ـــــ ـــــ 0.08 0.64 متر مربع 2*2 0.4 0.3 ـــــ ـــــ 0.12 0.48 متر مربع 2*2 0.4 0.1 ـــــ ـــــ 0.04 0.16 متر مربع 2*6 0.1 0.3 ـــــ ـــــ 0.03 0.36 متر مربع 2*6 0.1 0.1 ـــــ ـــــ 0.01 0.12 بالکنها متر مربع 2 1.4 0.4 ـــــ ـــــ 0.56 1.12 متر مربع 2 2.1 0.4 ـــــ ـــــ 0.84 1.68 متر مربع 2 7.46 0.4 ـــــ ـــــ 2.984 5.968 متر مربع 2 3.25 0.4 ـــــ ـــــ 1.3 2.6 بام متر مربع 1 7.5 0.4 ـــــ ـــــ 3 3 متر مربع 2 3.55 0.4 ـــــ ـــــ 1.42 2.84 « بسم الله الرحمن الرحیم » برگه ی صورت متـــــــره نام – نام خانوادگی : حاتم حشمت پروژه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریز متره ( موقت / قطعی ) شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کارکرد : . . . . . . . . . . . . . . . . تاریخ : . . . . . . . . . . . . . صفحه : 36 . ردیف شرح عملیات واحد تعداد ابعاد سطح ، حجم ، وزن شماره آیتم طول عرض ارتفاع فرعی جزئی کلی 16002010287000 متر مربع 2 3.05 0.4 ـــــ ـــــ 1.22 2.44 متر مربع 1 3.2 0.4 ـــــ ـــــ 1.28 1.28 متر مربع 1 4.35 0.4 ـــــ ـــــ 1.74 1.74 متر مربع 1 2.9 0.4 ـــــ ـــــ 1.16 1.16 متر مربع 1 0.1 0.4 ـــــ ـــــ 0.04 0.04 متر مربع 1 4.86 0.4 ـــــ ـــــ 1.944 1.944 متر مربع 1 2.7 0.4 ـــــ ـــــ 1.08 1.08 متر مربع 2 4.35 0.4 ـــــ ـــــ 1.74 3.48 متر مربع 2 2.2 0.4 ـــــ ـــــ 0.88 1.76 متر مربع 1 0.105 0.4 ـــــ ـــــ 0.042 0.042 متر مربع 1 1.4 0.4 ـــــ ـــــ 0.56 0.56 متر مربع 1 5.6 0.4 ـــــ ـــــ 2.24 2.24 متر مربع 1 4 0.4 ـــــ ـــــ 1.6 1.6 متر مربع 2 3.5 0.4 ـــــ ـــــ 1.4 2.8 متر مربع 1 4.2 0.4 ـــــ ـــــ 1.68 1.68 متر مربع 1 3.35 0.4 ـــــ ـــــ 1.34 1.34 متر مربع 1 5.75 0.4 ـــــ ـــــ 2.3 2.3 آشپزخانـــــــه متر مربع 1 2.3 0.4 ـــــ ـــــ 0.92 0.92 متر مربع 1 2.03 0.4 ـــــ ـــــ 0.812 0.812 متر مربع 2 0.22 0.4 ـــــ ـــــ 0.088 0.176 متر مربع 4 0.7 0.4 ـــــ ـــــ 0.28 1.12 متر مربع 2 0.15 0.4 ـــــ ـــــ 0.06 0.12 متر مربع 2 0.13 0.4 ـــــ ـــــ 0.052 0.104 متر مربع 1 1.7 0.4 ـــــ ـــــ 0.68 0.68 تور گالوانیزه بین تیرآهن و نازککاری سقف متر مربع 2*2 11.25 0.2 ـــــ ـــــ 2.25 9 متر مربع 2*2 11.7 0.2 ـــــ ـــــ 2.34 9.36 متر مربع 2*2 1.5 0.2 ـــــ ـــــ 0.3 1.2 متر مربع 2*2 3.55 0.2 ـــــ ـــــ 0.71 2.84 متر مربع 2 12.83 0.2 ـــــ ـــــ 2.566 5.132 متر مربع 2 2.35 0.2 ـــــ ـــــ 0.47 0.94 متر مربع 1 7.65 0.2 ـــــ ـــــ 1.53 1.53 « بسم الله الرحمن الرحیم » برگه ی صورت متـــــــره نام – نام خانوادگی : حاتم حشمت پروژه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریز متره ( موقت / قطعی ) شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کارکرد : . . . . . . . . . . . . . . . . تاریخ : . . . . . . . . . . . . . صفحه : 37 ردیف شرح عملیات واحد تعداد ابعاد سطح ، حجم ، وزن شماره آیتم طول عرض ارتفاع فرعی جزئی کلی متر مربع 2*2 3 0.2 ـــــ ـــــ 0.6 2.4 متر مربع 0.2 4.5 2 ـــــ ـــــ 0.9 1.8 شمشیریها متر مربع 1 2.69 0.2 ـــــ ـــــ 0.538 0.538 متر مربع 2 0.95 0.2 ـــــ ـــــ 0.19 0.38 متر مربع 1 3.34 0.2 ـــــ ـــــ 0.668 0.668 متر مربع 2 2.81 0.2 ـــــ ـــــ 0.562 1.124 متر مربع 1 0.69 0.2 ـــــ ـــــ 0.138 0.138 متر مربع 1 0.4 0.2 ـــــ ـــــ 0.08 0.08 متر مربع 1 2.35 0.2 ـــــ ـــــ 0.47 0.47 جمع کل به متر مربع 139.532 160403 40 تهیه ، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیمی که در آن از میلگرد استفاده شده باشد . W.D.5 کیلوگرم 4 ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ وزن هر لنگه 104 کیلوگرم 26 کیلوگرم جمع کل به کیلوگرم 104 170101


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3 (1254)

هنر متجدد و بازاری : گرچه هنوز جامعه ی دوقطبی فرهنگی ما، اشاعه دهنده ی سنت گرایی است، لیکن شور و شرر تجدد و مدرنیته نیز گاهی بر دلهای هنرمندان تازه به دوران رسیده ی ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1255)

مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان طبقه‌بندی مشاغل یکی از پدیده‌های انقلاب صنعتی است و برای رفع مشکلات مربوط به حقوق و دستمزد و استفاده از آن تعمیم و گسترش پیدا کرده‌است. گسترش صنایع ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1256)

ارزیابی فعالیت های یونیسف در بم و زرند در ارتباط با مراکز دوستدار کودک مهدهای کودک و کانون های تفریحی – فرهنگی الف – پیشینه در بامداد دی ماه سال 1382 زلزله ویرانگری به قدرت ادامه مطلب…

background