مأموریت ، فلسفه ، اهداف و طرح های مدیریت استاد راهنما : سرکار خانم دکتر منیژه قابلجو تهیه کننده : : Pages سمیه بابا 91 - 89 زهرا نامجو 82-80 سمیه کریمی 85 - 83 هلن درودگر 94-92 (L) وحیده سلطانی بهروز 88-86 مأموریت، فلسفه، اهداف و حرکهای مدیریت:فراگیری اهداف و فعالیتها تعریف کردن بیانیه هدف و مأمریت مربوط به خدمات پرستاری استفاده از یک دسته از استانداردها برای ارزیابی کردن اظهار هدف یا مأموریت برای علل پرستاری نوشتن بیانیه هدف یا مأمریت برای عمل پرستاری، شناختن دیدگاه و ارزشها برای بیان کردن به مشتری ها تعریف کردم فلسفه برای عمل پرستاری شرح اهداف مربوط به خدمات پرستاری تعریف طرحها مؤثر (طرح مدیریت) مربوط به عمل پرستاری توصیف استراتژی مربوط به برنامه ریزی شده و خدمات پرستاری مفهومها: مأموریت، هدف، دیدگاه، ارزشها، فلسفه، اهداف، طرحهای قابل اجرا، خط مشی (استراتژی) رفتار مدیر:مدیرهای ارشد صریحاً بیانیه مأمریت (هدف)، دیدگاه، ارزشها، فلسفه، اهداف و طرحهای مؤثر را توسعه می دهند و به مردم شعبه های منابع به کار گماشته شده برای پخش اطلاعات این بیانیه ها را می دهد. رفتار سرپرست:نمایندگی همه بخشهای سازمان را در توسعه دادن و اجرا کردن بیانیه ها مأمریت (هدف)، دیدگاه، ارزشها فلسفه، اهداف و طرحهای مؤثر را در بر می گیرد. یک سیستم برای ارزیابی، بازخورد و مطابق روز پیش بردن این بیانیه ها را شامل می شود. مقدمه:بیانیه های مأموریت یا هدف، دیدگاه و ارزشها، فلسفه یا عقیده ها و اهداف و طرحهای مؤثر در فصل قبل عنوان شده این فصل در مورد روشهای پایه مدیریت به تفضیل بحث می کند. دانسته های آنها در بخشی از اصول نظری مدیریت پرستاری استفاده می شود. روشها بخشی از برنامه ریزی عملکرد مدیریت پرستاری هستند و مهارت در استفاده موفقیت آمیز از آنها بخشی از استراتژی برنامه ریزی مدیریت پرستاری است. بیانیه های مکتوب هدفها، دیدگاه، ارزشها، فلسفه و طرحهای مؤثر، طرح اولیه برای مدیریت مؤثر هر مؤسسه ای شامل سازمان مراقبت از سلامتی است. این مؤلفه های برنامه ریزی در هر سطحی ار مدیریت وجود دارند. بیانیه ها در سطح خدمات بالای مدیریت سازمانها یکی شده است. بیانیه ها در طبقه بندی سطح خدمت مدیر و پرسنل عمده تقسیمات به عنوان مثال پرستاری، جراحی، سرمایه گذار است. این بیانیه ها در نتیجه استنتاج می شود و از آن مؤسسه ها حمایت می کند. سرویسها اداره ها و واحدها هر کدام بیانیه هایی از اهداف، دیدگاه ها و ارزشها، فلسفه، اهداف و طرح های مؤثر نوشته شده دارند که در حال توسعه هستند و مدارک در تقسیمات و سطحهای یکی شده حفظ می شوند.(در 1-6 نمایش داده شده) نمایش 6-1 946785426720یکی شدن طبقه بندی سازمان واحد بیانیه های مأموریت(اهداف) بیانیه های ارزش و دیدگاه بیانیه های فلسفه(عقیده ها) بیانیه های اهداف طرحهای مؤثر(مدیریت) 00یکی شدن طبقه بندی سازمان واحد بیانیه های مأموریت(اهداف) بیانیه های ارزش و دیدگاه بیانیه های فلسفه(عقیده ها) بیانیه های اهداف طرحهای مؤثر(مدیریت) ارزیابی مأموریت، دیدگاه و ارزشها، فلسفه و اهداف بیانیه ها و طرحهای مؤثر. مأموریت یا هدف، دیدگاه و ارزشها مأمریت یا هدف مأموریت یک سازمان هدفی را که هر سازمانی به خاطر آن وجود دارد را شرح می دهد. بیانیه های مأموریت اطلاعات را فراهم می کند و طرحی را به صورت آشکار و صریح برای پیش بردن سازمان، به سمت جلو الهام می کند. بیانیه های مأموریت، دیدگاه را فراهم می کند هدف هر سازمانی فراهم کردن افراد با روشهایی برای منجر شدن به زندگی پر بار و معنی داراست. بنابراین هدف هر سازمان و هر واحدی باید تعریف بشود یک شیوه کار دسته جمعی باید غالب شود، اجزاء تشکیل دهنده باید به طور شایسته ای تعلیم ببینند و همه افراد باید با احترام رفتار کنند. هدف سازمانی حرکت می دهد، راهنمایی می کند و انتقال می دهد سازمان را برای درک کردن اهداف بسیاری از نویسندگان اشاره می کنند که بیانیه مأموریت یا هدف باید از بیانیه دیدگاهی که چیزهایی را که گروه به خاطر آن ایستاده است را شرح می‌دهد، خلق بشود. بیانیه دیدگاهی با نیازهای مشتری در ذهن خلق می شود. برای تعیین کردن این نیازها شخص باید بپرسد و گوش کند به مشتری. مشتری های خارجی که فرآورده ها یا خدمات را دریافت می کند ممکن است یا مأموریتی را به سازمان بدهند. مدیر پرستاری بیماران و خانواده هایشان، اعتبار گذاران، اعطا کنندگان جواز و سهام داران مشتری های خارجی مربوط به آینده هستند. مشتری های داخلی شامل کارمندان اداری و غیر اداری هستند. بیانیه مأموریت یا هدف، فرهنگ سازمان را متحد می کند شامل مدیریت، قانون و نظامنامه قوی، دستیابی اهداف تصور اندکی که مردم نسبت به کار مهم تر هستند. دیدگاه:کارمندانی که در توسعه دادن بیانیه های دیدگاه شرکت می کند توانایی های خودشان را باور دارند و نسبت به کارمندانی که در این امر شرکت نمی کنند بیشتر به سازمان ارجاع داده می شوند. بیانیه دیدگاه سهم جمعیتی بزرگ که کارکنان ممکن است دیدگاه را زندگی کند. آن بر امر گام برداشتن با تکنولوژی و سبکها به روز در آورده شده است. یک بیانیه دیدگاهی گاهی اوقات توجه بیشتری به استراتژی نسبت به بیانیه مأموریت می کند. فعالیتهای ذهنی یک مشخص خلاق نسبت به مفهوم بیانیه‌های خودش معنای بیشتری دارد. بیانیه های دیدگاه: ارزشها، مأموریت یا هدف فقط برای خلاق پر معناست. ترجمه کردن این بیانیه ها برای جامعه راههای مراقبت پرستاری را برای مردم ارزش می‌بخشد. این فهمیده می شود که جمعیتهای قومی در توسعه دادن بیانیه های دیدگاه و ارزشها برای وجود پرستاری قابل توجه هستند. تحصیلات پرستاری معنای ارزشهایی مانند تحمل و سازش را می آموزد. مدیر پرستاری باید دیدگاه و جرأت حرکت دادن پرستاری را به سمت جلو از طریق اطلاعات مفرط حرفه ای پیدا کنند. ارزشها:غیر رسمی بودن، خلاقیت، صداقت، کیفیت، توضاع، احتیاط مثالهایی از ارزشها هستند. ارزشها اخلاق منطقی برای کسب و کار هستند. بیانیه های ارزشها به کارکنان احساس سر بلندی و به مدیران احساس تعهد می بخشد. آنها به راه درست برای انجام کارها معنا می بخشند، آنها به کارکنان اشتیاق و انرژی می بخشند. ارزشها مردم را به هم ربط می دهند و رفتارهای استاندارد کارکنان را جهت می دهند. توافق روی ارزشها مدیریت را دفع می کند و بنا کردن کیفیت را فراهم می کند. الصاق به ارزشها سازمانها را موفق می سازد. هر مؤسسه و سازمانی برای هدفها و مأموریتهای ویژه و تکمیل کرد عملکردهای اجتماعی مخصوص وجود دارد. این راهها خدمات مراقبت از سلامتی را برای حفظ کردن سلامتی، درمان بیماریها و آران کردن درد و رنج را برای سازانهای مراقبت از سلامتی فراهم می کند. شغلهای مهم و نمایندگان دولت بیشترین منابع اقتصادی برای پرداخت این خدمات را فراهم می کنند. اگر به مراقبتهای پرستاری به صورت قابل توجهی تعهد سودمندی ایجاد نمی کند اما این وضعیت یک تغییری است که باعث ادا شدن نیازهای گروه سومی از افرادی می شود که این پروسیجر برایشان صورت گرفته است. - هدف یا مأموریت پرستاری: تعریف کردن مأمورین یا هدف اجازه می دهد پرستاری اجرا اداره شود. این توضیح می دهد که پرستاری چرا باید باشد و خواهد بود. مأموریت و هدف توضیح ی دهد که هیئت مؤسسان جبران کننده خواهند بود. این تعهد مدیر پرستاری حرفه ای برای تعریف خاص هدف یا مأموریت است. یک هدف از نهاد پرستاری فراهم کردن مراقبت پرستاری برای مدد جو است که می تواند شامل ارتقاء مفهوم مراقبت از خود باشد. بنابراین بیانیه باید شامل تعریفی از پرستاری و مراقبت از خود به عنوان تعریفی بر طبق پرستاری حرفه ای باشد. virginia Henderson تعریفی از پرستاری دارد که به این صورت دنبال می شود؟ عملکرد منحصر به فرد پرستار برای کمک کردن به افراد بیمار یا سالم است که در اجرای این فعالیتها برای سلامتی و بهبودی خودش (یا مرگ آرام) شرکت می کند اگر استقامت و اراده و دانش کافی داشته باشد بدون کمک می تواند این کارها را انجام دهد و انجام چنین کارهایی کمک می کند که او هرچه سریعتر استقلالش را بدست آورد. Walsh و Yora روند پرستاری را اینگونه شرح می دهند، یک روش اصولی و منظم تشخیص وضع شلامت مددجو، تعیین مشکلات تعریف شده به عنوان عامل دگرگون کننده تکامل نیازهای انسان، نقشه کشیدن برای حل مشکلات آنها، شروع کردن و انجام دادن طرح ها و ارزیابی اینکه طرح ها چه مقدار در پیشرفت حس مطلوب سلامتی و حل کردن تشخیص مشکلات مؤثر بوده است. King پرستاری را تعریف می کند به عنوان: م روندی از عمل، عکس العمل، فعل و انفعال و تبادل که بوسیله آن پرستار به افراد کمک می کند. پرستار این فعالیتها را داخل پایه اساسی در کنار آمدن با وضعیت سلامتی شان در بعضی نقاط مخصوص از دوره زندگیشان کمک می کند. پرستار این فعالیتها را داخل نهادهای اجتماعی انجام می دهد و آنها با افراد و گروهها عمل متقابل دارند. بنابراین سه سطح مجزا از عملکرد وجود دارد:1)افراد3)گروهها4)جامعه Orem پرستاری را اینگونه تعریف می کند: پرستاری یک هنر است بخاطر اینکه پرستار، پرستار شاغل، کمک های ویژه ای به فرد و برای شرکت کردن به طور هوشمندانه در مراقبتهای طبی که از پزشک دریافت می کند لازم دارد را می کند. هنر پرستاری بوسیله اقداماتی برای اشخاص با ناتوانی برای انجام دادن کارها برای خودش و یا بوسیله کمک به او برای آموختن اینکه چطور کارها را برای خودش انجام بدهد اجرا می شود. بدین ترتیب پرستاری هنر کاربردی (علمی) و اموزشی (تعلیمی) است. Kinlein پیشنهاد می کند که پرستاری کم کردن به افراد در اجراء مراقبت از خود با توجه بع موقعیت سلامتی شان است. نتیجه حاصل از این تئوری و تئوریهای دیگر پرستاری یکسری اصطلاحات عام بای تعریف پرستاری است مثل: پرستار بیمار یا مددجو، افراد، گروه، جامعه، روند پرستاری، مراقبت از خود و سلامتی. مأموریت ثانوی پرستاری فراهم کردن سلامت عمومی است. این هدف باید در بیانیه مأموریت که توضیح می دهد چرا نهاد پرستاری وجود دارد اشاره شود در نتیجه این دلیلی برای بکارگیری آن می دهد بیانیه یا مأموریت نوشته شده چنانچه که همه مردم آماده به روز نگه داشتن آنها چنانچه آنها خوب بدانند، بفهمند و حمایت شوند. مأموریت باید توسط کارکنان دیگر مراقبت از سلامتی، مددجویان و خانواده شان و جامعه شناحته و فهمیده شود. بیانیه اهداف باید فعال شود و برای استنباط بیانیه ها فسلفه، اهداف و طرحهای مدیریت حرکت داده شود و استحکام بخشیده شود. بیانیه اهداف باید بوسیله اشاره به روابط بین واحد پرستاری و بیماران و پرسنل و جامعه، سلامتی و بیماری و مراقبت از خود فعال می شود. ضمیمه 6-2، 6-3، 6-4 به ترتیب مثالهایی از بیانیه مأموریت یک سازمان، بخش و واحد هستند. ضمیمه 6-5 لیستهایی از استانداردها برای ارزیابی بیانیه مأموریت یک سازمان هستند. بیانیه مأموریت در حرفه های موفق و سازمانهای صنعتی برای فراهم کردن تعریف واضحی جهت وجود آن استفاده می شود. این بیانیه ساده سازمانها را به جلو حرکت می دهد و اجراء و تولید و خدمات را تنظیم می کند. این بیانیه ها شامل ائین، اصول علمی و اخلاقی و استانداردهایی که توسط کارکنان فهمیده می شود هستند. کارکنانی که آشکارا درک می کنند که دنباله روی هدفهای معنادار و ارزنده از طریق تلاشهای افراد با تعهد بیشتر هستند و نسبت به کسانی که ان را انجام نداده اند تخصصی ترند. تجهیزات اختصاصی تییر و رقابت در صنعت مراقبتهای بهداشتی می شوند آنها تکنیکهای حرفه ای را ایجاد می کنند که باعث تغییر عرضه در تسهیلات بیمارستانی می شود. سازمانهای متحد برای برتری بیمارستانها به خط تولید و عملکرد توجه می کنند و روی مأموریت تمرکز می کنند این تمرکز نه از برای برتری بیمارستانها پذیرفته می شود که حالا در بیانیه های مربوط بازارهای جدید، سهام بازارها و ظاهر می شود. این سازماندهی جدید که نه به خاطر برتری جوی است می تواند جهت گزینی و یکپارچگی به عنوان یک جامعه زنجیر از یک رشته پیدا کند. رهبری سازان فعال است و در آینده بیشتر به تمرکز روزی نگهداری و حفظ کردن متمایل است. بهترین بیانیه مأموریت ارزشها و دیدگاه سازمانها و شور و هیجان در کارکنان را بیان می کند. بهترین بیانیه های مأموریت یگانگی سازمانها را مشخص می کند. رهبران پرستاری مؤثر مطمئن می شوند کارکنان می بینند و احساس می کند و می فهمند که مأموریت توسط خودشان دنبال می شود. آنها مقاومت کردن را انتظار دارند و قبول دارند. نمایش 2-6 (بیانیه مأموریت سازمان) موضوع: بیانیه مأموریت آن مأموریت مربوط است به بیمارستانها و کلینیکهای دانشگاه آلبامای جنوبی است. فراهم کردن کیفیت بلا و مداوم، خدمات مراقبت سلامتی را به صورت طولانی مدت و شدید بهبود می باشند. منابعی از مردم جامعه و مناطقی توجه بر نژاد، ائین، رنگ، سن، جنس و اصلیت ملی یا شرایط ناتوانی در نظر می گیرند تا اینکه یک کیفیت بالا در موقعیت مناسب برای آموزش و تحقیقات در دانشگاه و جامعه فراهم شود. فراهم کردن یک موقعیت ابتکاری و فعال برای تجارب پزشکی و آموزش کارشناسی ارشد به متخصصین مراقبت سلامتی. تأسیس و حفظ اقدامات مالی مطمئن و روشی که مراقبتهای با حرفه ای را فراهم کند یا تشخیص مراقبت از بیماران و آموزش مأموریتی که فقط توسط حمایت و تقویت سیستم های کمکی به نتیجه خواهد رسید. و در واقع مراقبت از سلامتی برای مسکینان پزشکی وظیفه جامعه اجتماع است. وظیفه ما برای فراهم کردن مراقبت به حمایتهای جامعه محدود شده است. 4-شناخت موفقیت آینده ما به توسعه و کاربرد بیشترین امتیازات مهم مردم بستگی دارد. در نهایت، ما محیطی را برای پیشرفت کارکنان حرفه ای به سوی کار مناسب و آموزش داوم فراهم می کنیم. با همگاری پزشکان و دیگر مراقبان سلاکتی، استانداردهای مراقبت از سلامتی را در جامعه آن بهبود می بخشیم. نمایش 3-6 (قسمتی از بیانیه مأموریت) موضوع: بیانیه مأموریت و معرفی برای بخشی از پرستاری مأموریت و هدف بخشی از پرستاری با هدف و مأموریت دانشگاه و مراکز طبی آبامای جنوبی هماهنگ است. هدف و مأموریت بخشی از پرستاری شامل چهار قسمت است: 1-فراهم کردن دلیل منطقی و مراقبت های پرستاری با کیفیت برای بیماران، که آنها را می توان اندازه گیری و ارزشیابی کرد. 2-فراهم کردن محیطی که تحقیقات پرستاری و آموزش را سهل و آسان کند و آن نیز برای بیمارانی که تحت عملکرد پرستاری قرار گرفته اند درخواست و تقاضا می شود. 3-خلق یک محیط کاری که رشد کارهای تخصصی را تشویق کند و رضایت اشخاص را برای همه سطوح عملکرد پرستاری ایجاد کند. 4-رواج عقیده مثبت و حرفه ای پرستاری در میان مشکلات جامعه و ارتباطات فامیلی اهئاف در این 6 طبقه با اهداف بخشی از پرستاری هماهنگ است. 1-ارزیابی فیزیکی، عاطفی، نیازهای روحی بیماران، خانواده های آنها و یا مسائل دیگر با اهمیت به عنوان فراهم کننده های مناسب مراقبت است. 2-فراهم کردن، طرحهای فردی مراقبت با در نظر گرفتن نیاز ما که روشی با صرفه برای بیمار و بیمارستان است. 3-خدمت کردن بعد اندازه بیماران، خانواده هاشان و یا تبلیغات مهم دیگر تا اینکه از مراقبت کامل بود در نظر گرفتن بیماران، خانواده هاشان و یا نیازهای پر اهمیت دیگر مطمئن شویم. 4-فراهم کردن ادامه توفیق آموزش توسط خدمات، پروژه های تحقیقاتی و مراقبت مجمع بیماران کیفیت مراقبت سلامتی را بهبود می بخشد. 5-ملحق کردن تمام مقررات مرتبط با مراقبت بیماران در ارزشیابی نیاز بیماران، خانواده ها و یا مسائل پر اهمیت دیگر 6-ارزشیابی و اندازه گیری کیفیت در مراقبت پرستاری بر اساس کیفیت مطمئن و حسابهای ماهانه نمایش 6-5 استانداردهای برای ارزیابی بیانیه های مأموریت بخشهایی از پرستاری که شامل قسمتها، خدمات و واحدهاست. 1-بیانیه مأموریت دلایلی را برای گسترش بخشهای پرستاری، قسمتها، خدمات ، یا واحدها را نسبت به عملکرد پرستاری و مراقبت از خود به عنوان مشخص شده ای بوسیله کارکنان پرستاری را بیان می کند و آن در ارتباط با خدمات فراهم شده در اجتماع مراجعین است. توصیفات پرستاری و مراقبت از خود به وسیله کارکنان پرستاری توسعه خواهد یافت و به وسیله مسئولان پرستاری تأئید شود، آنها ممکن است در بیانیه مأموریت ذکر شوند. 2-بیانیه مأموریت بخشهای پرستاری قسمتهایی از سازمان را حمایت می کند. واحد بیانیه مأموریت توسط خط کارکنان، طبق سفارش ساخته می شود. 3-بیانیه به سازمان پرستاری اشاره دارد که یک دولت خوب را ایجاد می کند. 4-بیانیه مأموریت به وسیله مردمی که به واسطه همان زنده خواهند ماند توسعه پیدا می کند. 5-آن شامل حفظ ارزشهایی است به وسیله افرادی که به واسطه همان زنده خواهند ماند. 6-آن مختصر، روشن و صریح است: آن یک معنی روشن دارد. 7-بیانیه مأموریت سازمانهای بی نظیر را توصیف می کند. بیانیه مذموریت اولین قدم در پروسه استراتژی برنامه ریزی است. رهبران سخت و مشاغل یاد گرفته اند که مشتریان بیشترین سهام داران هستند و بیشترین توجهات را در اطلاعات بیانیه مأموریت دارند. در جهان امروز متخصصین پرستاران از بخشها، قسمتها و ارزیابی بیانات استفاده می کنند تا حرکتی جهت ادغام چندین سازان خانه مراقبت سلامتی و تبدیل آن به سازمان متمرکز و مؤثر انجام دهند. بنابراین ادغام مؤثر بیماران، خانواده ها، پرداخت کننده ها و فراهم کننده هاشون وجود دارد. فسلفه (نظریه) بیانیه کتبی فلسفه ارزشها، مفهومها و اعتقاداتی که مربوط به مسئولان پرستاری و عملکردشان در سازان هست، هماهنگ می کنند. آن (فسلفه) تصوری از هر دو مدیریت پرستاری و عملکرد پرستاران بدون توجه به آنچه که آنها در مورد مدیریت پرستاری و عملکرد آنها ایمان دارند را بیان می کند. این حالت، اعتقاداتشان را به عنوان چگونگی مأموریت یا اهدافی که به انجام خواهد رشید، به سمت انتها هدایت می کند. بیانیه نظریه خلاصه است و شال ارزیابی بیانیه: درباه شد به عنوان مشتری (مراجعه کننده) یا بیماران به عنوان کارگر، درباره کارهایی که توسط کارکنان پرستاری برای مراجعین یا بیماران اجرا خواهد شد، درباره پرستاری به عنوان حرفه، درباره آموزش به عنوان کیفیت کارهای پرستاری برای بیماران، و درباره موفقیت یا جامعه ای که خدمات پرستاری را فراهم می کند، است. کاراکتر و هماهنگی خدمات توسط برنامه ریزی طراحی می شود که هدفها و بیانیه فسلفه را رشد دهد و از طرف دیگر باعث رشد سازمانها و هر یک از واحد می شود. Hodgett اشاره دارد به اینکه تمام مدیران دسته ای از ارزشهای حل کار را کسب می کنند. مدیران ارزشهای اقتصادی نظری، سیاسی، وجدانی، هنرمندانه و اجتماعی را دارند. طی تحقیقات اخیر نشان داده که مدیران خیلی بیشتر در مورد وظیفه اجتماعی آگاه شده اند. ارزشها در مدیریت فلسفه ذاتی و فطری است. پیش گوی در مورد ارزشهای آینده برای 20 قرن اول، به ارزشهای آینده جامعه منعکس خواهد شد. مدیران پرستاری درگیر خواهند بود و به ارزشهایی در بیانیه فسلفه برگشت خواهند کرد. فسلفه سازماها اغلب خیلی مطلق است و در پایین نوشته نشده. محتوا (مضمون) یکی از مضامین بیانیه فلسفه قسمت مهمی از ارزشها هست و وجود تمایز پرستاری نسبت داده می شود: به نیاز برای توسعه آمادگی، پیگیری آموزشها، دانش اموزان، تحقیقات، اداره پرستاری و نقش پرستاران در سازمان بیانیه فرضیه به گرفتاری بیماران در مراقبت در گسترش خانوادگی شان مربوط است. بیانیه فرضیه همچنین به پرستاری صحیح که شامل تعهد کارکنان تبلیغی و مسئولیت پرستاران در شغلشان مربوط است. از جهت حرفه. بیانیه فلسفه باعث رویش فرهنگ است. بیشتر 500 تا شرکت شانس بیانیه فسلفه را دارند ولی فقط یکی از آن شرکت ما آن را به بهترین شکل به اجرا در می آوردو ان در پوسترها یا کارمندی پلاستیکی، در بروشورها و کالاها و گزارشات سالانه، سخنرانیها و کتابها آشکار است. افرادی که به بیانیه فسلفه اعتقاد دارند کارها را به اجرا در می آورند، کمک به استخدامیم جهت ساخت تصمیمات درست ی کند، و یک احساسسی در هدفهای گروهی دارند و کارها را مفیدتر می کنند. مسائل مورد علاقه رایج در فلصفه شاغل، مشتریها، کیفیت ، برتری، رشد، سود، سهام داران، جامعه، مستخدمین، تمرکز زدایی و سرگرمی است. بیانیه فسلفه بیانیه أموریت را حمایت می کند. مانند چسبی که قسمتهای جدا از هم را به هم می چسباند. آن، کارکنان را برای انجام دادن کارهای پیچیده شخصی به نسبت کارهای حاشیه ای ساده بر می انگیزد. به اندازه بیانیه مأموریت، بیشترین اثر بیانیه فسلفه هم وقتی است که به وسیله آنهایی که به واسطه آن زندگی خواهند کرد توسعه یابند. فلسفه بیانیه واحد، فلسفه سازمانها را حمایت می کند. فلسفه ای که مشتاقانه منتقل شدهو کامل به وسیله مدیران برتر که بیشترین اثر را دارند حمایت می شود. مأموریت های متفاوت و بیانیه های واقعی، در بیانیه فلسفه ثابت باقی خواهند ماند، به اندازه بیانیه مأموریت، بیانیه فلسفه به سطوح بالاتر عملکر و مدیریت پیشرفت خواهند کرد. نمایش 6.6 و 6.7 و 8-6 مثالایی برای بیانیه های فلسفی از سازمان، بخش، واحد است. نمایش 9-6 یک لیست استاندارد برای ارزیابی بیانیه های فلسفی از سازمان است. اهداف هدفها در واقع بیانیه خاصی و عینی از آرمانها است که مدیران پرستاری می خواهند به آن برسد. آنها تعددات فعالی است در میان آنچه که کلید عناصر مأموریت به انجام می رساند و فسلفه یا اعتقادادت مستمر. اهداف استفاده ی شود تا الویتها را ینا کنند. آنها زمان نتایج به انجام رسیده را اعلام می کنند، و روی پیش بینی خدمات مراقبت از سلامتی افراد متمرکز می کنند. مانند بیانیه مأموریت و فلسفه آنها باید با اهمیت، منظم و عملکردی باشند. آنها باید مطرح باشند. مسائل اعلام شده اگر اهداف در زمانی که بشود آنها را دید حاضر باشند، آنها می توانند به عنوان ابزار مفیدی برای ارزیابی مراقبت پرستاری و عمل، کارکنان استفاده شود و به عنوان اساسی برای طراحی برنامه های اموزشی، کارگنان، تقاضانامه برای تیه و تدارک و تجهیزات و دیگر عملکردهای دخیل بخشهای موجود در پرستاری باشد. نمایش 6-6(بیانیه فسلفه سازمان) موضوع: فلسفه دانشگاه مرکزی پزشکی آلبامای جنوبی ما معتقدیم که: دانشگاه مرکزی پزشکی آلبامای جنوبی به برتری در زمینه راقبت از بیماران، اموزش و تحقیق نام ذاری شده. ما متعهد شدیم تا خدماتی را بای نیازهای خیلی خاص بیماران و درمان های پزشکی بی نظیری را فراهم کنیم. ما تخصص پیدا کردیم تا بیشترین مراقبتهای مؤثر و شایسته را برای بیمار فراهم کنیم. ا متعهد شده ایم تا سطح یکسانی از مراقبت سلامتی برای تمام بیماران با مشکلات سلامتی یکسان درون بیمارستان را فراهم کنیم ما متعهد شده ایم یک محیط امنی برای بیماران، کارکنان و میهمانان فراهم گنیم. ما اصلاح بیماران را به صورت محرمانه تصدیق می کنیم با تمام افشاگریهای کامل، خطرات مراقبت و تصمیم گیری را پیچیده تر می کند برد Trasteed دانشگاه آلبامای چنوبی، کیمته اجرایی پزشکی، کارمندان پزشکی بزرگ، اداره مرکز پزشکی دانشگاه آلبامای جنوبی هر دو مفهوم را حمایت می ند و به وسیله تخصیص اعتبار، اجرا، فعالیتهای برنامه مدیرین، طراحی شده تا خطرات را کاهش و نابود کند و ایمنی را در مراکز بیمارستانی ترفیع دهد. ادامه تحصیلات برای شایسته کردن کارکنان نیاز است. رشد در تخصص و توسعه هر دو یک وظیفه فردی و سازمای است. تحقیقات باید پرورش یابد تا امکانات را توسعه دهد و توصیه های پذیرفته شده را برای حمایت از موضوعات انسانی دنبال شود. ما وظیفه نمایش و بهبود ممتذ تمام فعالیتها را در میان ارزیابی کیفیت و بهبود به عنوان قسمتهای سازنده کیفیت را داریم. هر فردی باید با ارزش و اعتبار رفتار کند محدودیتهای مالی برای آنچه که ما می خواهیم انجام دهیم وجود دارد و هرکارمندی باید شانه ای در بیمارستان داشته باشد تا درآمد ثابت حفظ شده مالی کسب کند.مراقبت از سلامتی برای مساکین پزشکی وظیفه جامعه و اجتماع از آنچه که آنها بدست آورده اند است. طرفین و وظیفه ما برای فراهم کردن مراقبت از تهی دستان به آنچه که جامعه حمایت می کند محدود است. ما وظیفه استفاده از منابع مالی و مسئولیت منابع محدود شده و حفظ کردن و بهبود و استحکام مالی مؤسستمان را داریم مراقبت سلامتی باید روی پیشگیری و خوبی در مجموع بیماری تمرکز کند. ما طرحهایی برای مراقبت بیماران از خودشان در زمانهایی از پذیرش را ترفیق می دهیم. ما رهبران مراقبت از سلامتی در جامعه هستیم. ما معتقدیم قوانین را حمایت می کنیم و نظارت می کنیم و کاری می گنیم تا تغییرات مفید مالیاتمان را بسازیم. کارمندان ما بهترین دارایی را دارند و با احترام رفتار خواهند کرد. کارمندان ما مسئول هستند تا مراکز پزشکی را با کل تعهدات به فلسفه ما، اهداف، نظمها و پروسیجرهای مطمئن سازمانهای موفق سر.ویس دهند. ما مسئول هستیم تا تجارب یادگیری را برای همه دانش آموزان در زمینه مراقبت از سلامتی فراهم کنیم که این شامل موقعیت طبی مناسب و نقش ما است. نمایش 6-7 (بیاینه فسلفه برای یک بخش (قسمت) موضوع:فلسفه بخشی از پرستاری ما معتقدیم که: فسلفه بخشی از پرستاری به مرکز پزشکی دانشگاه آلبامای جنوبی جنوبی وابسته است. ما متعهد هستیم تا مراقبت از بیماران، اموزش، تحقیقات را برتری بخشیم و بیشترین مراقبتهای مهم و شایسته را فراهم کنیم. هر فردی باید با اعتبار رفتار کند. سلامتی فقط فقدان بیماری یا infirmity نیست بلکه حالتی از بهترین وضعیت جسمی، روحی و اجتماعی است مراقبت های پرستاری مفهوم مراقبت از خود را ترفیق می دهد، توانا ساختن بیمار برای رسیدم به نیازهای اساسی انسان با حالتهای سلامتی موجود در سیکل زندگی. پرستاری شامل یک نزدیکی زیاد به مراقبت سلامتی مورد هدف قرار گرفته شده در سلامتی اجتماع و توسعه آموزشهای عمومی است. مراقبت پرستاری حرفه ای در مرکز پزشکی دانشگاه آلبامای جنوبی به اندازه کافی در همه بیماران پذیرفته شده درمان فراهم می شود. بیماران و خانواده هایشان به طور صحیح درباره تصویری از وضعیت سلامتی و شرکت جستن در تصمیمات مؤثر در مراقبتهای قابل امکان گسترده آگاه می شوند. نیازهای فیزیکی، ذهنی، روحی و اجتکاعی بیماران ما می توان به وسیله تلاش کردن و به نتیجه برسد تا هدفهای باقیانده طرحهایی از مراقبت منظم را هدف قرار دهد. مراقبت اختصاص عالی پیشنهاد شده در مراکز پزشکی برای کارمندان واجد شرابط برای تمام حالتها مورد نیاز است. مهمترین دارایی مؤسسات کارمندان هستند و آنها با احترام رفتار خواهند کرد. ما وظیفه مدیریت کارکنان و سرمایه گذاری را داریم و اینکه در حداکثر تولیدات برسیم. تصحیح کیفیت پرستاری بوسیله ارزیابی پی در پی مراقبتهای پرستاری و تغییرات مثبت حرفه های پرستاری و فعالیتهای آنها بیمه شده است. اموزشهای مستمر لازم هست تا کیفیت حرفه های پرسناری را تحویل دهد وظیفه هر دو سازمانها و کارکنان است. ما وظیفه داریم تا تجریه های مناسب را در یادگیری داشته باشیم و نقشی را برای همه دانش اموزان در زمینه مراقبت از سلامتی فراهم کنیم. ما وظیفه گرفتاریهای تحقیقات پرستاری را پذیرفته ایم. بیانیه فلسفی یک واحد موضوع:ششمین قسمت فلسفه ما باور داریم که باید همه بیماران از مراقبتهای انفرادی یکسانی توسط پرستاران مسئول برخوردار شوند و اینها شامل مراقبتهای فیزیکی پیوسته و برآورد نیازهای عاطفی و معنوی است. ما باور داریم که هدف از مراقبتهای بهداشتی باید کمک به بمار باشد تا به سطح بالای از سلامتی برسند . ما باور داریم که بیماران باید توسط همه پرستاران مسئول امیدوار شوند تا برای مراقبت از خودشان و کاهش دلبستگی به پیشرفت قابل توجهی دست یابند. ما باور داریم که مسئولیت همه پرستاران این است که به عنوان یک طرفدار و حامی بیمار عمل کند و مراقبت ها را با کیفیت و با توجه به خواسته های بیمار و خوساته های خانواده بیماران و افراد دیگر فراهم کند. ما بر این باوریم که برای بهبود مراقبتهای بهداشتی مستمر آموزشی مداوم لازم است. و ما باور داریم که پرستار یک عضو مکمل بر مراقبتهای بهداشتی و یک عضو مهم در تیم مراقبتی محسوب می شود. ما باور داریم که بیماران و خانواده هایشان برای بهبود وضعیت بیمارستان و پیش آگهی و مراقبتها اهمیت دارند. استانداردهایی برای ارزشیابی بیانیه های فلسفی: بخش، خدمات و یا واحد پرستاری 1-نوشته ای از فلسفه برای بخش پرستاری و یا هر یک از واجدهای وابسته به آن باید وجود داشته باشد. 2-نوشته فلسفی در همکاری این کارمندان پرستار مصرف کنندگان و کارمندان مراقبتی نیز باید موجود باشد. 3-پرسنل پرستاری باید سهمی در مرور سالیانه بیانیه های فلسفی داشته باشند. 4-بیانیه های نوشتاری از فلسفه باید این باور و ارزشها را منعکس کند: a-منحنی فعالیتهای بالینی پرستاری b-درک قسمتی از مسئولیت پرسنل پرستاری برای رسیدن به این حقیقت c-انتخاب نظریه های دیگر در مورد بشریت، اجتماع، سلامتی، پرستاری، مداخلات پرستاری و مراقبت از خود. مربوط به موارد احیا شذه بیرونی (مانند ارتباط، قانون) و موارد امیار شده داوی(پرسنل، مدد جویان، منابع مادی و …) تحقیقات آموزش و خانواده برای accomplushing مناسب هستند جهت درخواست division و هر یک از این واحدها. 5-فلسفه پرستاری باید از فلسفه های سازماندهی در همه سطوح پرستاری حمایت کند. 6-بیانیه فلسفه باید مستقیماً برای بدست آوردن درخواست ها و نیازها باشد. در طی Moore سازمان پرستاری برای ارزشیابی ماقبت از بیماران، ارزشیابی اقدامات انجام شده پرسنل ، برنامه ریزی برای برنامه های آموزشی و تقاضای ذخایر و ابزار باید واقعی و وجود فلسفی داشته باشد. اراکه مأموریت وا هداف را به خوبی تعریف پایه ای از تجارت بیان می کند. و اگر آنها از بینش بالایی برخوردارند و یا قصد خوبی دارند و یا نکته های زیرکانه دارند باید به واقعیات ترجمه شده باشد. اهداف زمانی بصورت بیانیه واقعی در نظر گرفته می شوند و به خلاف آن چیزهایی که می شوند استاندارد بشوند اهداف تاکتیک های پایه هر شغلی می باشند. شامل شغل مدیریت پرستاری اهداف باید بیش از یک مورد انتخاب شوند و آنها باید بصورت چندگانه و بیش از یکی باشند تا یک تعادل در محدوده وسیعی از نیازها و اهداف مرتبط با خدمات پرستاری را برای مددجویان و بیماران فراهم کند. استفاده مفید از انسان، پول و منابع مادی، به سود بردن از طریق ابداع و شانه خالی کردن از مسئولیتهای اجتماعی در جامعه صورت می گیرد. اهداف باید استفادع شوند و یکی از راه های استفاده از آن توسعه ان از طریق مدیریت خاص و برنامه های عملی می باشد. مسئولان پرستاری خصوصاً مدیران پرستاری باید تلاش واقعی برای بدست آوردن نتایج انجام دهند بعضی از مکانهای متمرکز ذکر شده اند. و بعضی دیگر ممکن است مرتبط با شغل و صفت شبیه آن موجود باشد که شامل توسعه و ارائه خدمات مراقبتی بهداشتی در مکانهای نیازمند می باشد. به عنوان مثال بهبودی و سلامتی ذهنی و فیزیکی با افزایش فعالیتها ایجاد شده است. انرژی زیادی که در این مکان ها وجود دارد مانع از ایجاد صدمه و بیماری می شود. و نیز مکان دیگر برای اهداف تعبیه شده است. و این ضامل مدتهای جدید و خصوصاً اجرای دانش جدید می باشد. امکانی برای اهداف و استفاده از منابع (انسانی، مالی و فیزیکی) سازاندهی شده اند اهداف نیاز توسعه برای مدیران بیان می کنند نیازهای گروه های بزرگ در مجموع شامل: عدم وجود مسیر برای کارگران، کارمندان، توسعه،وضعیت مطلوب کارمندان و نگه داری و رتبه ها برای مهارتهای کارمندان ارتباطات می باشد. اهداف زمینه ای برای جذب کار و ایجاد شانس و فعالیتهایی برای کنترل سودمندی و مفید بودن کارگران را فراهم می کند. این اههداف در مکانهای اجتماعی برای ابداع سلامتی مورد نیازند. جامعه باید باور داشته باشد که پرستاری مفید است و تولید کننده و شغل امیدوار کننده ای می باشد. مدیریت اهداف را متعادل می کند و اهداف کوتاه مدت با انجام دادن آنها بدست می آیند و بعضی اهداف و اهداف بلند مدت در دسته (امید به انجام دادن) قرار می گیرند. بودجه منجر به تعادل و ایجاد هدف می شود. پرستار مدیر دو بودجه را برنامه ریزی می کند یکی برای عمل جرتحی و یکی هم برای هزینه ای احتمالی. برای بودجه برخی از تقدمات تنظیم شده ست که در جدول 11-6 توضیح داده خواهد شد. اهداف استراتژی پایه پرستاری می باشد زیرا آنها به همه فعالیتهای پرستاری مختص می شوند. پرستاران باید قادر باشند که اهداف مخصوص و اقدامات خاص را (تبدیل کنند) ایجاد کنند بنابراین پرستاران باید بدانند که برای اجرای آن چه چیزی باید انجام دهند. اهداف بصورت پایه در آمده اند و انگیزه ای برای پرستاری که لازمه اجرای آنها می باشد شده است و همچنین برای سنجش رسیدگی پرستاری محسوب می شوند. آنها وجود منابع مادی و انسانی و تلاشهای انسانی را ممکن می سازند. اهداف در همه اماکن برای بقای پرستاری و خدمات مراقبتی بهداشتی مورد نیازند. در پرستاری همه اهداف باید انجام شوند. اهدافی که خدمات پرستاری را برای گروه های بیماران موجود فراهم می کند. آن اهداف باید عدم نیاز بیمار را فراهم کنند. و خدمات پرستاری غیر متداول و مراقبتهای بهداشتی را ایجاد کنند و خدمات جدید را برای بیماران موجود فراهم کند. اهداف باید برای گروه های جدید بیماران ایجاد شود. برای سازماندهی امتدادی و برای انجام استاندارد کردن خدمات پرستاری. اهداف برای کار کردن پایه هستند. و کلید فعالیتها و ساختار سازماندهی شده و محققین پرسنل می باشند. اهداف کار پرستاران را روشن و واضح می کنند و نتایج را قابل اندازه گیری می کند و اقدامات خاص را مشخص می سازد. آان تعهدی ایجاد می کنند که انرژی و منابع پرستاری را برای ساختن آینده مجهز شود. اهدا برای همه واحدها و سازمانها مورد نیازند. آنها باید به طور ضروری تغییر یابند. خصوصاً حتی یک تغییری در مأموریت ایجاد می شود و یا وقتی که اهداف کوتاه مدت عملی می شود. آخرین اما نه حداقل اهداف باید برای تحقیقات و توسعه خدمات پرستاری جدید وجود داشته باشد. اشاره دارد به جدول 6-12 که عناصر را بیان می کند. جدول 6-14، 6-13 و 6-15 مثالهایی برای اهداف یک سازمان، یک پرستار و یک واحد پرستاری می باشد حدول 6-16 شامل استانداردی برای ارزشیابی اهداف یک سازمان می باشد. مثالهایی امکان گروهی برای نوشتن اهداف ارزشیابی از کراقبت بیمار برای توسعه دادن روشهای بخش کیفیت مراقبت بیمار ارزشابی از انجام اقدامات پرسنل. سود بیماران از نظارت پرستاری بسته از همه پرسنل رسمی کسانی که از بیمار مراقبت می کنند و مراقبتهای پرستاری مستمر را انجام می دهند و همه انجام مراقبتهای پرستاری بر پایه استانداردهای رسمی می‌باشد. برنامه های آموزشی. بیماران از یک برنامه ستمر و قابل انعطاف در خدمات آموزشی بهره می گیرند و از همه گروه های پرستاری که به روز می باشند، مهارت آموزش، اموزش مستمر و سرپرست آموزش می گیرند. استفنیگ :برای ایجاد کردن یک سیستم استفینگ الگویی برای مراقبت بیماران ایجاد شود. و اینکه همه اعصای هر ساختمان می توانند با توجه به سطح مهارتشان برای نگهداری مراقبتهای پرستاری مداوم و مدیریت خدمات پرستاری عمل کنند. درخواست ذخایر و ابزار برای ذخیره کردن پرسنل پرستاری با منابع کافی برای مراقبت بیماران. برای پیش بینی نیازهای آینده پرستاری و برنامه ریزی برای رسیدن به منابع مورد نیاز. ارائه:همگاری و مشورت اعضای با تیم بهداشتی داخل اداری برای حداکثر اثر گذاری در بالا بردن راقبت بهداشتی و جلوگیری از بیماری انجام می شود. برنامه های جدید برای مشخص شدن نیازها توسعه خواهند یافت. ابداع:برای اثر گذاری فعالیتهای پرستاری پیشرفته و جستجوی برنامه های آموزشی حمایت که کیفیت مراقبت های بیمار را بهبود می بخشد . سازمان و استفاده از همه منابع (انسانی، فیزیکی و علمی). استاندارد برای تصمیم گیری و برای افزایش اثر بخشی استفینگ ایجاد شده است. مسئولیت اجتماعی، برای حمایت، عمومیت و تحمل هدمات برای اجتماع سالم تحقیقات و توسعه برای حفظ سازمان و پرستاری رسمی مثالهایی از اهداق متعادل اهداف طولانی مدت. یک برنامه ای برای توسعه راهنمایی های آموزشی برای همه اماکن بنویسید. اهداف کوتاه مدت. ایجاد پروسیجرهای برای مرقب پرستاری ایمن بوسیله داشتن ساختمان آتش نشانی، پرسنل پرستاری در هر سه شیفت حفظ می شوند. بودجه آینده. برنامه ریزی با بودجه برای داشتن مکانی مناسب اتاق بیماران و جا به جا کردن اسباب پاره و فرسوده بودجه کعمول (رایج) ایجاد کلاسهای برای امیدوار کردن والدین برای آن وجوهی که اختصاص به آن کار داده می شوند. عناصر اهداف اجرای هدف: بیمار مراقبت درمان را در یک محیط امن برای ارضاء کردن نیازهای مراقبتی شفا بخش، نیازهای فیزیکی، عاطفی، اجتماعی. اقتصادی و برقراری و رسیدن به وضعیت بهبودی دریافت می کند. (در قسمت بعدی توضیح داده شده ) خدکات پرستاری موجود برای بیماران موجود: مشورت کردن پرستار او را از پرستاری(پزشکی)، پرستاری جراحی، پرستاری بهداشت ذهنی و پرستاری بهداشت مادر و کودک آگاه خواهد کرد. خدمات آنها می تواند توسط هر پرستار حرفه ای یا پزشک صورت بگیرد. صرفه نظر از خدمات پرستاری غیر متداول ضرورت پرستاری جدید برای گروه های جدید بیماران: برنامه ها خدمات پرستاری مشاورتی را از بیمارستانهای عمومی به پرستاری خانه در منطقه مرتبط می سازد. در آینده این امر با کناره گیری منازل گسترده می شود. هر دو عملکردها نتیجه بازرسی می باشد. سازمان برای خدمات پرستاری جدید: مدیران پرستاری با نظارت بر ساختمان سازمان پرستاری می تواند خدمات پرستاری جدیدی را فراهم کند. و آن را ارزشیابی کند. استاندارد خدمات پرستاری و انجام آنها: مدیران پرستاری تصمیم می گیرند که از استانداردهای اقدامات پرستاری استفاده کنند. توسط corgress ANA اهداف دانشگاه مرکز پزشکی جنوب آلباما: 1-اهداف globa 2- شماری از بیمارام 3- آگاهی مردم 4- برنامه های کوتاه کدتی از انچه ما ارائه می دهیم. 5-برنامه های بلند مدتی از آنچه ما ارائه می دهیم خدمات آموزش مسئولین برای ارائه برنامه های بیمارستانی رسمی برای ساختن بیمارستانهای دانشگاهی تحقیقات متفاوت فروشگاه های بیمارستانی برای کارمندان دانشگاهی بهبود دسترسی به بیمارستان بهبود منابع باروک بالا در جامعه رزیدتهای برای مراکز پزشکی جهت مداخلات بهبود مدیریت بیماران برای میدانی بیشتر ایجاد فروشگاه های جدید بهبود نقایص درک بیکارستان به عنوان یک شغل درک تفاوت در اهداف بین بیمارستان و fiundation تعریف اهداف 1-شما بیماران 1-برنامه ریزی برای incentime برای U.P.S 2- کسانی که مراقبتهای بیمارستانی انفرادی می شوند. 3-نظارت U.D.S در شهر 4-عرضه H.U.O 5-قرار دادن گروه ساختمان 6-ایجاد فروشگاه iکجا هستند ii باقی ماندن RQA iii باقی ماندند قرار ملاقات ivکشورهای اطراف v HHC viخدمت دولتی (برنامه برای صفت) viiسازمانها و ارگانها (لکنیک و دانشگاه) viiiدانش اموزان سازمانها در دانشگاه ها ارائه بیمارستان برای کارمندان دانشگاه 2-آگاهی مردم (1-) برنامه PR (2)برنامه های ارائه شده کوتاه مدت از آنچه انجام شده است. (3)برنامه های ارائه شده طولانی مدت از آنچه انجام شده است. 1-چه تولید جدیدی را می توانیم ارائه دهیم؟ 2-برنامه رسمی برای ساختن بیمارستان دانشگاهی 4-آموزش مسئولین برای ارائه به بیمارستان 1-فقط برای افتخار ورزیدن 2-مدیریت مردم در سازمان 3-منابع 4-کارمندانی با PR و ارائه به مردم 5- درک بیمارستان به عنوان محل کار 5-تحقیقات برای ارائه خدمات 1-تغییر روشهایی برای ارائه خدمات 6-بهبود دسترسی به بیمارستان 1-پارکینگ 2-محل انتظار 3-اورژانس 7-بهبود منابع 1-گروه های حرفه ای 2-فنج 3-ارتباطات داخلی 8-وجود رزیدستها در مراکز پزشکی 9-بهبود تایمی 10-بهبود روابط انسانی (تعاونی، بین مراکز پزشکی) نمایش 14-6 هدف بخش پرستاری: موضوع: هدف بخش پرستاری: هدف این بخش پرستاری باید آماده کردن بیماران باشد. کمک توسط پرستار و پروسه پریتاری برای برخورد بیمار با نیازهای فردیش در محیط امن این مراقبت ها در بر گیرنده نیازهای فیزیکی، اقتصادی، معنوی محیطی اجتماعی و رفتاری بیماری می باشد که در برنامه ریزی مراقبتی تمام بیماران در نظر گرفته می شود. یک برنامه آموزشی مؤثر که شامل راهنمایی و کمک در استفاده از منابع دارویی و نمایندگی انجمن می باشد. منفعت ناشی از ارتباطات مؤثر تعاون و هماهنگی با همه سرویس های حرفه ای و اجرائی در برنامه ریزی مراقبتی بیماران در نظر گرفته می شود. سود مداوم برنامه های انعطاف پذیر در سرویس های آموزشی برای آراسته شدن. و آگاهی همه پرسنل پرستاری، آموزش متناوب و گسترش رهبری. مشارکت مفید سرویس های پرستاری در آموزش دانش آموزان تأئید مؤثر مراقبت ها با تهیه به موقع و وجود مناسب تجهیزات و تدارکات تأثیر مناسب کلی ناشی از یک شغل خوب در پرستار بدست آوردن رضایت شغلی می باشد. تأثیر مناسب از یک انجمن بسته در میان بخش پرسنل پرستاری و سازمان جمعیت پرستاری برای حفظ برابر بیماریها و پیشرفت پرستاری ایجاد بیشترین ساعت مراقبت پرستاری با تغییر جهت دادن پرسنل پرستاری از وظایف یر پرستاری ایجاد منفعت متوسط ایجاد تعادل مفید در بودجه برای بخش پرستاری سود متوسط متفاوت بک RN بر همه پرسنل که از بیماران مراقبت می کنند که توسط ارزیابی مراقبت ادامه داده می شود. ایجاد سود توسعه اجراء نتایج تحقیقات پرستاری نمایش 15-6 اهداف واحد پرستاری موضوع:اهداف ششم فلور باید توسط بیمار خانواده اش یا افراد دیگر فراهم شود. تمام مراقبت های فردی بیمار در یک کمک توسط RN از جمله نیازهای فیزیکی روحی و معنوی بیمار خانواده و تمام چیزهای ویژه اش رسیدگی می شود. در پروسه پرستاری کراقبت های اساسی بوسیله بخش پرستاری داده خواهد شد. مراقبت های مربوطه به بیمار و بیمارستان در بهترین وجه در جهت بهبود و کیفیت ارائه می شود. تناسب و هماهنگی اطلاعات منظم در طرحی برای بهینه ساختن مراقبت ها هنگام بستری در بیارستان و پس از ترخیص مشارکت خانواده بیمار و افراد دیگر در مراقبت های بیمار برای برآورده ساختن نیازهای جانبی بیمار شناخت مشکلات ناحیه ای در سرتاسر مراقبت های پرستاری با بازرسی ماهیانه برای اطمینان کامل از مراقبت های پرستاری افزایش دانش و بهبود مراقبت های پرستاری با بهبود سرویس قسمت های مختلف که در یر گیرنده مراقبت از بیماران می باشد. ترجمه صفحه 90 نمایش 16-6 ارزیابی استاندارد شرح هدف برای یک پرستار بخش آموزش استخدامی یا واحدی: 1ـ هدف برای سنجش واحد پرستاری یا استخدامی باید بر شکل فرم کتبی باشد. 2ـ هدفها باید توسط همکاری پرسنل پرستاری که در دست یافتن به اهدفا نقش دارند باید توسعه داده شود . 3ـ پرسنل پرستاری باید اهداف مورد نظر را از نظر توضیح اهداف نوشته شده بازدید و بررسی کنند و از آنها سهم برده یا آنها را بیشتر تکرار کنند . 4ـ ضوابط کمی و کیفی اهداف نوشته شده معرفی می شوند . a‌) آنها می توانند از تشریح هیئت اعزامی و فیلسوفان برای تفسیر عملی استفاده کنند. (b آنها می توانند تحقیق و توزین کنند . (c آنها به صورت سلسله مراتب یا توالی اولیه وجود دارند . (d آنها با دقت جزء به جزء شرح می دهند . (e آنها در روابط انسانی و منبع فیزیکی ، و قابلیت واقع بین هستند . (f آنها از منابع مستقیماً استفاده می کنند . (g آنها قابل اصول هستند (کاربردی ) (h آنها اختصاصی هستند . (j آنها خواسته شبکه ارتباطی را مطرح کرده و نتیجه گرفتند . (k آنها انعطاف پذیرند و باعث تعدیل می شوند . (L آنها به پرسنل پرستاری می آموزند چگونه از آنها استفاده کنند . (m آنها در صورت ممکن در هر جایی تعیین شده اند . (n آنها در همه حالت ها وجود دارند . طرح مؤثر : اهداف باید عملی شدند و این وظیفه ضرب العجل می باشد با توانایی محاسبه واضح سطوح علمی مدیریت پرستار قدیمی را حذف کرده و طرح ریزی جدید برای مدیریت می کنند و زمانی اهمیت دارد که منظر جایگاه جدید بودن و متدهای مختلفی که قابل آزمایش باشد ، وجود داشته باشد . سطح عملی مدیرتی پرستاری بر این سؤالات چندین باره و دوباره چندین باره پاسخ می دهد . این چه چیزی هست ؟ چه چیزی خواهد شد ؟ و چه چیزی باید باشد ؟ یک برنامه کار نوشته شده ای مؤثر است که جهت دستیابی به اهدفا می باشد برنامه موثر به شرح زیر انجام می گیرد . مشخص کردن فعالیت هایی که استفاده خواهد شد . فهرست برنامه ساعات کار برای دستیابی به اهداف تشخیص افراد مسئول برای هر فعالیت و پروسه شرح روش تدارک پرسنل برای شغل ها و پروسیجر ها برای ارزیابی مراقبت بیماران مشخص کردن گزارش که باید برای نیازهای قانونی نیز داشته شود . اختصاص دادن مدیر مستقل انفرادی برای صورت گرفتن اهداف در هر موسسه بخش شعبه یا واحد طرح موثر گاهی اوقات طرح مدیریتی نامیده می شود (در جدول 17-6 و 18-6 ببینید ) استراتژی : یک تئوری شغلی مجموعه ای از هدف نتیجه مشتری ها و آن چیزی که مشتری ارزیابی و پرداخت برای آن می کند اطلاق می شود . استراژی تئوری را به اجرا تبدیل می کند . در ابتدای قرن 20 استراتژی در 5 قسمت مشخص پایه ریزی شد . 1ـ جهش میزان تولد در جهان 2ـ تغیر در توزیع در آمد ممکن 3ـ محدود کردن اجراء 4ـ رقابت جهانی 5ـ رشد نابرابری بین جهان اقتصاد و دیپلماس متلاشی طرح ریزی استراتژی یک ارگان برای همه شغل ها ضروری است در صورتیکه این استراتژی مراقبت از سلامت را در بر بگیرد . تکنیک طرح ریزی در شغل ها استفاده شده و موجب پیشرفت صنعت در ارگان های مراقبت سلامت می شود . استراتژی مرحله ای که بوسیله آن ارگان می تواند در تغییر محیط به موفقیت دست یابد . پرستاران ظاهراً فقط از استراتژی شغلی بهره برداری می کنند . ده ها هزار سرویس قابل دسترسی هستند که بتوانند پیشنهاد پنهانی به مشتری بکنند همچنین تعنن و emial دستیابی به تلفن با اصلاحات قسمت دارویی تجهیزات دارویی با بهای مدام ، سرویس های آموزشی ، دستورات پژوهشی ، و یک گروه از فرآورده های درمانی از این جمله هستند . استراتژی پرستار برای دستیابی راسخ اهداف در یک بازار رقابتی طرح ریزی خواهد شد. مدیریت با سطح بالا در پاسخ به سؤالات شبیه بر این برنامه ریزی می کند : کجا انجام دهیم ،‌کجا می رویم و چه چیزی را انجام می دهیم و چه چیزی می خواهیم بشویم ، همچنین سؤالاتی برای تشریح هیئت اعزامی ارگان و هدف طلبیده می شود. ما حالا چه چیزی و کجا هستیم ؟ هدف اینجا امتحان و تشریح فلسفه ارگان و هدف می باشد . چگونه می توانیم چیز بهتر را کشف کنیم ؟ پاسخ این سوال از طرح ارگان گرفته خواهد شد که شامل ارگانیزه شدن هدایت و پذیرفتن کنترل می باشد . همچنین فعالیت ها استراتژی مدیریت را تشکیل می دهند . آنها استراتژی قسمت پرستاری با مدیریت خوب و استراتژی پرستار و واحد شخصی ارگان را تشکیل می دهند . برنامه ریزی بر هیچ وجه یک موضوع از سطح بالا به پایین یا بالعکس نیست هر سطحی باید با استراتژی سطح بالا و پایین خود هماهنگ شود . تمرکز در توسعه و استفاده از برنامه ریزی استراتژی یک عنصر کلیدی است که راهنمایی پیوسته و اطمینان بخشی را به پرستار بخش می دهد. انگیزه استخدان پرستار شاغل دستیابی به منظور و هدف می باشد .اهداف باید به طور واضح شرح داده شوند و تمرکز در آینده باید بدون از دست دادن بینش زمان حاضر باشد . موفقیت اجرای طرح مدیریت برای دستیابی مأموریت اجرائی هدف ، سودمندی و دستیابی می باشد . این پروسه پروسه مدیریت می باشد و مدیر آن را انجام می دهد . گزارش استراتژی با قدرت دانا اشاره به ارگانیزه شدن قدرت مدیریت پرستاری برای بهبود شغل می باشد . پیشنهاد و برای مدیر پرستاری به استراتژی مختصر بیان شده است : 1) سیستم دیپلوماسی برای گردش قدرت پرسنل در ارگان با قدرت استفاده شده است. 2) تشخیص مصلحت فردی از دیگران در ارگان و استفاده آنها در یک غلبه رفتاری 3) تشخیص برنامه ریزی و اجرا کردن یک سیاست مبارزه انتخابی برای دستیابی به یک فکر بهتر و رسیدن به هدف 4) معرفی روش های دستیابی هدف که به دیگران کمک خواهد کرد . شناخت مردم و اهدافشان 5) کاهش میزان شکست و دفاع از شکستی که خودتان داشتید در مقابل دیگران . یک تکنیک برای انجام این کار وجود دارد که فضای آن را تا نهایت یک برنامه کار یا از خلاصه مذاکرات حدف کنید . 6) از تئوری خودتان دفاع کنید. 7) تدبیر و انجام یک حرکت سریع در دانشگاه انتخاب شخصی خودتان و تعهد خودتان نمایش 17-6 موضوع : مراجعین خدمات حرفه ای پرستاری که در آن همه نیازهای مناسب فردی تشخیص داده می شد را توسط یک پرستار و فدای دریافت می شد این یک پروسه اصولی می باشد که با گردآوری اطلاعات پایه و اساسی شروع شده و در آن طرح ریزی اجرا کردن ارزشیابی در یک زمینه پیوسته اصلاح و تجدید نظر می شود . که نیازهای جسمی - روحی ، معنوی ، محیطی ،‌اجتماعی ، اقتصادی ، و رفتاری پوشش داده شده و شامل وارد کردن آموزش سلامتی در برنامه ریزی همه مراقبت های مراجعیت می باشد . هدف نهایی کمک به مراجعیت یا ارجاع دادن آنها به وضعیت بهینه سلامت و استقلال هر چه سریعتر فرد می باشد . عمل مراقبت اولیه پرستاری موسسه زمان هدف 1 ژانویه - 30 ژوئن اجراء ارجاع به آقای اسلوت اجری تصمیم با کوشش استفاده بر مراقبت از خود پیشنهاد 1)تشریح 2)سیستم پرستاری 1) ذکر شکل توسعه سرتاسری طرح 2) ذکر توسعه عقیده مراقبت از خود برای درخواست استفاده kihune,oren مثل مرجع 31 ژانویه 15 فوریه آفای لابیگر در بحث با آقای اسکات ذکر می کند . دانگر تصمیم گرفته بود در توصیف درخواست مراقبت از خود تحقیق کند بویژه پرستار استف در پروسه تاریخچه پرستاری بوسیله آقایان kinlinke و موزن ترکیب شود و این دو جزئی بارگذاری ایشان آقای جارمن با مساعدت او خواهش واگذاری کرده و او پذیرفته است . 3) سازمان دادن منابع 28 فوریه آقای اسکات فقط پروژه س را تشکل کرد یک قسمت از نقشه او را توسعه داد آنها حالا یک طرح Starriky را ایجاد کردند که شامل یک شغل توصیفی و استاندارد می باشد . در 27 فوریه نقشه کامل است و باما مطرح شده است و یک تنظیم کوچک انجام شده است . 4) هماهن کردن طرح (a پرسنل پرستاری (b رهبری نظارت کردن (c ارتباطات عمومی (d پزشک (c دیگر نیازها 31 مارس انجام شده همه می خواهند سهیم شدند انجام شده توسط و سازها در میان عموم آگهی شده انجام شده و دریافت خواهد شد . مهیا شده برای هیئت مدیره از طریق نظارت ضروری آنها می خواستند گزارش پیشرفت کند . 5) انتخاب و تربیت Staff 30 آپریل تربیت به آقای فینچ و اگذار شده و آقای اسکات و آقای لونکس با نظریه ایشان من به عنوان Staff انتخاب خواهم شد . 6) اجراء 30 ژوئن آقای اسکات می خواستند مستقیماً انتخاب شوند و من مراقبت کردم . معیارهای ارزیابی از طرح مدیریتی بخش ، دیپارتمان ، خدمات و واحد پرستاری 1ـ طرح مدیریتی کتبی باید اهداف راهبردی سازمان و واحد بخش دیپارمتان خدمات پرستاری را عملی سازد . همچنین این طرح باید فعالیت ها یا کارایی ها و اشخاص مسول انجام آنها و داده های تعیین شده و چارچوب های خدماتی را مشخص و معین کند و ارزیابی پیشرفت را ممکن سازد هر فعالیت یا کارایی می بایستی در قالب خدمت اتخاذ تصمیم یا حل مشکل به نحو مقتضی لیست شود . 2ـ طرح مدیریتی برای مقام مسولی که باید معیارهای توسعه حفظ و ارزیابی طرح را انتخاب کند اختصاصی است . پرستار مدیر باید کمک در خواست شده را از افراد پرستاری ذیصلاح و دیگران بخواهد . 3ـ کارایی های لیست شده باید منعکس کننده طرح برای : (a) برنامه های مراقبتی پرستاری برای حصول اطمینان از ارائه خدمات شایسته و درست پرستاری به مراجعین (i) فرآیندهای پرستاری شامل جمع آوری اطلاعات ، تشخیص ، ارزیابی ، تعیین اهداف و تجویز ، درمان تقاضا ارزیابی بازخورد ، تغییر ،‌واحساس مسولیت در موعود مراجعین . (ii) بررسی و رسیدگی نتیجه و فرآیند . (iii) ارتقای اعمال خود درمانی (b) تعیین و تشکیل سیاست ها و رویه ها برای بخدمت گرفتن افراد پرستار شایسته استخدام ، انتخاب ، تخصیص وظائف ، حفظ و ارتقا بر مبنای لیاقت ها و توانایی های فردی بدون در نظر گرفتن نژاد ، ملیت ،‌مذهب ، رنگ ، جنسیت و سن . (c) ادغام برنامه های مراقبتی پرستاری با برنامه کلی سازمان مراقبتی درمانی و ایجاد رابطه از طریق شرکت گروهی در فعالیت های خدماتی و شغلی و


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3 (1257)

نظریه اعداد شاخه ای است از ریاضیات که از خواص اعداد درست ، یعنی 1،2،3،4،5 و … که اعداد شمار یا اعداد صحیح مثبت نیز نام دارند ، سخن می گوید . شک نیست که ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1258)

فهرست مطالب عنوانصفحه مقدمه آ تاریخچه صنعت برق 1 هیتر2 بویلر3 توربین7 ژنراتور9 ترانسفورماتور14 پست های فشار قوی18 کلیدهای قدرت19 پست های برق قدرت22 پست 25 اجزای تشکیل دهنده پست ها32 خصوصیات برقگیر34 ترانسفورماتور40 استقامت ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1259)

مقدمه پیشگفتار بخش اول 1-هدف قانونگذار سال 1356 از وضع آن 2-هدف قانونگذار سال 1376 از وضع آن 3-نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون بخش دوم معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی 1-تعریف ادامه مطلب…

background