عنوان مدرک : برنامه اهداف کیفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی هدف کیفیت : افزایش کیفیت و توسعه نقشه‏های استان و طرحهای آماری عنوان برنامه افزایش سرعت تهیه گزارشات ـ افزایش کیفیت نتایج حاصل از گزارشات حسابهای منطقه‌ای تاریخ گزارش 1/4/83 وضعیت موجود وضعیت آتی 5 % افزایش کیفیت بازبینی برنامه 0 ردیف عنوان فعالیت مسئول اجرا سهم فعالیت برنامه سال : تیرماه 1383 لغایت تیرماه 1384 اجرا بهار 83 تابستان 83 پائیز 83 زمستان 83 بهار 84 1 انتخاب کارشناسان با صلاحیت کارشناس مسئول معاون آمار 20 2 برگزاری جلسات توجیهی برای کارشناسان کارشناس مسئول معاون آمار 20 3 دریافت آمار و اطلاعات بموقع از مرکز آمار کارشناس مسئول معاون آمار 20 4 بررسی روش کاری استانهای دیگر کارشناس مسئول معاون آمار 20 5 بررسی نهائی گزارشات و مقایسه سری زمانی کارشناس مسئول معاون آمار 20 7 8 9 10 درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا تهیه کننده : مسعود اخوان مدیر / معاونت : نعمت ا . . . رضائی نماینده مدیریت : رضا آقاخانی ریاست سازمان : علی حیدر نوری صفحه 1 از 1 f-851-01 rev:0 عنوان مدرک : برنامه اهداف کیفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی هدف کیفیت : تدوین نظام آماری عنوان برنامه افزایش کیفیت جداول سالنامه آماری تاریخ گزارش 30/6/83 وضعیت موجود تهیه سالنامه مطابق با الگوی مرکز آمار ایران وضعیت آتی 5% افزایش اقلام آماری بازبینی برنامه 0 ردیف عنوان فعالیت مسئول اجرا سهم فعالیت برنامه سال :1382 اجرا فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر – دی بهمن - اسفند 1 اضافه نمودن فصل حسابهای استان به سالنامه آماری کارشناس طرح 20 20 20 2 مطابق نمودن جداول سالنامه با راهنمای جداول الگو کارشناس طرح 20 20 20 3 مقایسه نمودن جداول سالنامه استان با سالنامه کشور کارشناس طرح 35 0 0 4 بهنگام نمودن پوشش زمانی و سریهای زمانی جداول سالنامه کارشناس طرح 10 10 10 5 بالا بردن کیفیت طراحی جداول سالنامه کارشناس طرح 5 5 5 6 ارزیابی نتایج حاصل درخصوص تحقق اهداف برنامه کارشناس طرح 5 3 3 7 ارزیابی و ارت معاون آمار 5 5 2 8 100 63 60 درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا تهیه کننده : شاهرخ معصومی مدیر / معاونت : نعمت ا . . . رضائی نماینده مدیریت : رضا آقاخانی ریاست سازمان : علی حیدر نوری صفحه 1 از 1 f-851-01 rev:0 عنوان مدرک : برنامه اهداف کیفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی هدف کیفیت : افزایش و واگذاری اجرای طرحهای آماری به بخش غیردولتی عنوان برنامه ارتقاء کیفیت تکمیل پرسشنامه طرحهای قیمت تاریخ گزارش : 30/6/82 وضعیت موجود حد مطلوب وضعیت آتی 5% بالاتر از حد مطلوب بازبینی برنامه 0 ردیف عنوان فعالیت مسئول اجرا سهم فعالیت برنامه سال :1382 اجرا فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر – دی بهمن - اسفند 1 تغییر در روش آموزش کارشناس مسئول 30 30 30 2 بررسی روشهای اجرا در سایر استانها کارشناس مسئول 10 10 0 3 تغییر در جذب نیرو کارشناس مسئول 40 40 40 4 افزایش نظارت در حین آمارگیری کارشناس مسئول 15 15 15 5 ارزیابی و نظارت معاون آمار 5 5 5 6 7 8 100 100 90 درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا تهیه کننده : اخوان مدیر / معاونت : نعمت ا . . . رضائی نماینده مدیریت : رضا آقاخانی ریاست سازمان : علی حیدر نوری صفحه 1 از 1 f-851-01 rev:0 عنوان مدرک : برنامه اهداف کیفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی هدف کیفیت : افزایش کیفیت و توسعه طرحهای آماری و نقشه های استان عنوان برنامه افزایش کیفیت طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار تاریخ گزارش30/6/83 وضعیت موجود رتبه چهار کشوری ( بین 28 استان ) وضعیت آتی رسیدن به رتبه دو بازبینی برنامه 0 ردیف عنوان فعالیت مسئول اجرا سهم فعالیت برنامه سال : 1383-1382 اجرا فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم 1 افزایش تعداد اقلام پرشده علی بابائی 45 20 5 2 نظارت در ثبت هزینه‌های واقعی خانوار علی بابائی 30 20 10 3 ارزیابی عملکرد و نظارت معاونت آمار 5 5 2 100 45 17 درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا تهیه کننده : بابائی مدیر / معاونت : نعمت ا . . . رضائی نماینده مدیریت : رضا آقاخانی ریاست سازمان : علی حیدر نوری صفحه 1 از 1 f-851-01 rev:0 عنوان مدرک : برنامه اهداف کیفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی هدف کیفیت : افزایش کیفیت و توسعه نقشه‏های استان و طرحهای آماری عنوان برنامه بالا بردن دقت ارقام مندرج در پرسشنامه تاریخ گزارش30/1/83 وضعیت موجود خوب وضعیت آتی کاهش 5%خطا در ارقام آماری بازبینی برنامه : 0 ردیف عنوان فعالیت مسئول اجرا سهم فعالیت برنامه سال : 1383-1382 اجرا فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر – دی بهمن - اسفند 1 مشخص نمودن افراد تکمیل کننده طرح در شهرداریها و دامپزشکی کارشناس طرح 5 2 نظارت بر نحوه تکمیل فرمها در محل کارشناس طرح 20 3 دریافت پرسشنامه‌ها از شهرداریها و دامپزشکی کارشناس طرح 40 4 بازبینی کیفی پرسشنامه ها کارشناس طرح 30 5 ارزیابی عملکرد معاون آمار 5 6 7 8 درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا تهیه کننده : علیرضا مرادی مدیر / معاونت : نعمت ا . . . رضائی نماینده مدیریت : رضا آقاخانی ریاست سازمان : علی حیدر نوری صفحه 1 از 1 f-851-01 rev:0 عنوان مدرک : برنامه اهداف کیفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی هدف کیفیت : افزایش کیفیت و توسعه نقشه‏های استان و طرحهای آماری عنوان برنامه ارتقاء کیفیت تکمیل پرسشنامه طرح اشتغال و بیکاری خانوار تاریخ گزارش30/1/83 وضعیت موجود رتبه بیت و چهارم کشور وضعیت آتی جزء ده استان اول بازبینی برنامه 0 ردیف عنوان فعالیت مسئول اجرا سهم فعالیت برنامه سال : 1383-1382 اجرا بهار تابستان پائیز زمستان 1 تغییر در جذب نیرو کارشناس مسئول 40 2 تغییر در روش آموزش کارشناس مسئول 25 3 بررسی روشهای اجرا در سایر استانها کارشناس مسئول 10 4 افزایش نظارت در حین آمارگیری کارشناس مسئول و معاون آمار 20 5 ارزیابی و نظارت معاون آمار 5 6 7 8 9 درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا تهیه کننده : مسعود اخوان مدیر / معاونت : نعمت ا . . . رضائی نماینده مدیریت : رضا آقاخانی ریاست سازمان : علی حیدر نوری صفحه 1 از 1 f-851-01 rev:0 عنوان مدرک : برنامه اهداف کیفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی هدف کیفیت : افزایش کیفیت و توسعه نقشه‏های استان و طرحهای آماری عنوان برنامه افزایش کیفیت و توسعه نقشه‌های استان تاریخ گزارش30/6/83 وضعیت موجود رقومی کردن کلیه نقشه های شهری و روستاهای بالای 400 خانوار وضعیت آتی رقومی کردن نقشه آبایهای بالای 300 خانوار بازبینی برنامه 0 ردیف عنوان فعالیت مسئول اجرا سهم فعالیت برنامه سال : 1383-1382 اجرا بهار تابستان پائیز زمستان 7 8 1 انجام عملیات میدانی برداشت و بهنگام سازی آقایان ترکمانی ربیعی 50 50 30 2 ماشینی نمودن نقشه های جدید یا بهنگام خانم توانچه 25 25 15 3 تهیه لایه‏های GIS جدید خانم حشامی ورمضانی 20 20 10 4 ارزیابی عملکرد و نظارت معاون آمار 5 5 3 5 6 7 8 10 100 100 58 درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا تهیه کننده : مدیر / معاونت : نعمت ا . . . رضائی نماینده مدیریت : رضا آقاخانی ریاست سازمان : علی حیدر نوری صفحه 1 از 1 f-851-01 rev:0 عنوان مدرک : برنامه اهداف کیفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی هدف کیفیت : افزایش کیفیت و توسعه نقشه‏های استان و طرحهای آماری عنوان برنامه بالا بردن ؟ ارقام مندرج در پرسشنامه پروانه‌های ساختمانی تاریخ گزارش 30/1/83 وضعیت موجود خوب وضعیت آتی افزایش 5% دقت اقلام آماری بازبینی برنامه 0 ردیف عنوان فعالیت مسئول اجرا سهم فعالیت برنامه سال : تیرماه 1383 لغایت تیرماه 1384 اجرا بهار تابستان پائیز زمستان 1 انتخاب کارشناس در شهرداریها کارشنناس مسئول 5 2 نظارت بر نحوه تکمیل پرسشنامه‌ها کارشنناس مسئول 30 3 دریافت از شهرداریها کارشنناس مسئول 20 4 بازبینی و نظارت کیفی کارشنناس مسئول 35 5 ارزیابی و نظارت معاون آمار 10 7 8 9 10 درصد تجمع برنامه درصد تجمع اجرا تهیه کننده : مسعود اخوان مدیر / معاونت : نعمت ا . . . رضائی نماینده مدیریت : رضا آقاخانی ریاست سازمان : علی حیدر نوری صفحه 1 از 1 f-851-01 rev:0


5 دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3 (1250)

تعریف روانشناسی: عنوان کتاب حاضر، نویسنده را موظف می‎دارد که «روان‎شناسی» را، بدواً به صورت هر چه ساده توضیح و تشریح نماید. و سپس از «محیط اداری» تعریف به دست دهد. چه، شرط مبادله‌صحیح اطلاعات ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1251)

فهرست مندرجات عنوان صفحه پیشگفتار مقدمه 1- هدف و دامنه کاربرد 2- مراجع الزامی 3- اصطلاحات و تعاریف 4- الزامات مدیریتی 4-1 سازماندهی 4-2 سیستم کیفیت 4-3 کنترل مد ارک 4-4- بازنگری درخواست‎ها، پیشنهادها و ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1252)

فهرست مندرجات عنوان صفحه پیشگفتار مقدمه 1- هدف و دامنه کاربرد 2- مراجع الزامی 3- اصطلاحات و تعاریف 4- الزامات مدیریتی 4-1 سازماندهی 4-2 سیستم کیفیت 4-3 کنترل مد ارک 4-4- بازنگری درخواست‎ها، پیشنهادها و ادامه مطلب…

background