توصیف داده ها: جدول(1-1) نما درمتغیر رشته تحصیلی رشته تحصیلی تعداد پاسخ داده 100 بی جواب 0 نما(مد) 1.00 با توجه به جدول(1-1)،بیشتردانشجویان مورد بررسی رشته تحصیلی شان 1 یعنی روانشناسی بوده است. نمودار(1-1) این مطلب بخوبی دیده می شود جدول(1-2)فراوانی ودرصد متغیر رشته تحصیلی فراوانی درصد درصد صحیح درصد فراوانی تجمعی Valid روانشناسی 54 54.0 54.0 54.0 مدیریت 46 46.0 46.0 100.0 کل 100 100.0 100.0 همانطورکه در جدول(1-2) دیده می شود54 درصد ازدانشجویان مورد بررسی رشته تحصیلی شان روانشناسی و46 درصد نیزرشته مدیریت بوده اند.. نمودار(1-1)توزیع افراد براساس رشته تحصیلی جدول(1-3)نمادر متغیر جنسیت جنسیت تعداد صحیح 100 بی جواب 0 مد(نما) 1.00 با نوجه به جدول(1-3)نما درمتغیرجنسیت 1 است که بیانگر انست که بیشترپاسخگویان زن بوده ا ند.نمودار(1-2)گویای این مطلب است. نمودار(1-2)توزیع افراد برحسب جنسیتجدول(1-4)فراوانی ودرصد متغیر جنسیت فراوانی درصد درصد صحیح درصد فراوانی تجمعی Valid زن 58 58.0 58.0 58.0 مرد 42 42.0 42.0 100.0 کل 100 100.0 100.0 جدول(1-4)نشان می دهد که 58 درصد ازپاسخگویان زن و42 درصد نیز مرد بوده اند. تفسیر تک تک گروههای جملات 1. خودراغمگین احساس نمی کنم. خودرا دل گرفته یاغمگین احساس می کنم. خود راهمیشه دل گرفته یا غمگین احساس می کنم ونمی توانم به حالت عادی برگردم. به قدری خودراغمگین یا بینشاط احساس می کنم که ناراحت می شوم. به قدری خودراغمگین یا بی نشاط احساس می کنم که تحملش راندارم. جدول(1-5)فراوانی ودرصد جملات مربوط به سنجش شدت غمگینی فراوانی درصد درصد صحیح درصد فراوانی تجمعی Valid جمله1 62 62.0 62.6 62.6 جمله2 28 28.0 28.3 90.9 جمله3و4 4 4.0 4.0 94.9 جمله5 5 5.0 5.1 100.0 صحیح 99 99.0 100.0 بی جواب 1 1.0 جمع 100 100.0 همانطور که ازجدول(1-5)مشخص است از100 نفردانشجو تنها ا نفربه سوال 1 جواب نداده اند و99 درصد پاسخ داده اند ازین 99 درصد ،62 درصد جمله 1 ،28درصد جمله 2 ،4 درصد جملات 3و4 و 5 درصد جمله 5 را انتخاب نموده اند.که این 5 درصد حداکثر نمره(3) رابدست آورده اند پس می توان گفت که از غمگینی شدید رنج می برند. 2. نسبت به آینده،بدببین یا ناامیدی خاصی ندارم. نسبت به آینده ناامیدهستم. احساس می کنم که هیچ امیدی به آینده ندارم. احساس می کنم که هرگز نخواهم توانست مشکلات راتحمل کنم. احساس می کنم که آینده ناامید کننده است وهیچ چیزی بهتر نخواهد شد. جدول(1-6)فراوانی ودرصد جملات مربوط به سنجش شدت بدبینی فراوانی درصد درصد صحیح درصد فراوانی تجمعی Valid جمله1 81 81.0 81.8 81.8 جمله2 6 6.0 6.1 87.9 جمله3و4 7 7.0 7.1 94.9 جمله5 5 5.0 5.1 100.0 صحیح 99 99.0 100.0 بی جواب 1 1.0 کل 100 100.0 با توجه به جدول(1-6)،از 100 نفر پاسخگو 99 نفر به سوال 2 پاسخ داده اند که ازاین تعداد 81 درصد جمله 1 ،6درصد جمله 2 ،7 درصد جمله 3و4 ،5 درصد جمله5 را انتخاب نموده اند.که بیانگر انست که 5 نفزبسیار بدبین هستند چون حداکثر نمره(3)رادریافت کرده اند. 3. احساس نی کنم که شکست خورده ام. احساس می کنم که شکست خورده تر ازنصف مردم هستم. احساس می کنم که کارهای باارزش ومعنی داربسیارکمی انجام داده ام. وقتی به گذشته فکرمی کنم،غیرازشکستهای زیاد،چیزدیگری نمی ببینم. احساس می کنم که شخص کاملا شکست خورده ای هستم . جدول(1-7)فراوانی ودرصد جملات مربوط به سنجش شدت احساس شکست فراوانی درصد درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی Valid جمله1 49 49.0 49.0 49.0 جمله2 9 9.0 9.0 58.0 جمله3و4 39 39.0 39.0 97.0 جمله5 3 3.0 3.0 100.0 کل 100 100.0 100.0 جدول(1-7)نشان می دهد که از 100 نفر پاسخگو همگی به سوال3 پاسخ داده اند که 49 درصد جمله1 ،39 درصد جمله3و4،9 درصد جمله 2 وتنها 3 نفرجمله 5 انتخاب نموده اند.که این بیانگر انست که این 5 نفرحداکثرنمره ( 3) رابدست آورده اند پس شدیدا احساس شکست می کرده اند. 4. نارضایتی خاصی ندارم. دراکثرمواقع،احساس بی حوصلگی می کنم. مثل گذشته ،برای هیچ چیزی خوشحال نمی شوم. از هیچ چیزی احساس رضایت نمی کنم. به طورکلی ناراضی هستم. جدول(1-8)درصد وفراوانی جملات مربوط به سنجش شدت نارضایتی فراوانی درصد درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی Valid جمله1 43 43.0 43.0 43.0 جمله2و3 51 51.0 51.0 94.0 جمله4 3 3.0 3.0 97.0 جمله5 3 3.0 3.0 100.0 کل 100 100.0 100.0 جدول(1-8)نشانگر آنست که 43 درصد پاسخگویان جمله 1 ،51 درصدجمله 3و4 ،3 درصد جمله 4 و3 نیز جمله 5 راانتخاب نموده اند.که این 3 نفر چون حداکثر نمره رابدست آورده اند پس از شدت نارضایتی رنج می برند. 5. خود را گنهکار احساس نمی کنم. خود را معمولا بد وبی لیاقت احساس می کنم. معمولا خود را گنهکار احساس می کنم. تقریبا همیشه خود رابد وبی لیاقت احساس می کنم. خود راخیلی بد یا خیلی بی لیاقت احساس می کنم. جدول(1-9)فراوانی ودرصد جملات مربوط به سنجش شدت احساس گناه فراوانی درصد درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی Valid جمله1 58 58.0 60.4 60.4 جمله2 5 5.0 5.2 65.6 جمله3و4 30 30.0 31.3 96.9 جمله5 3 3.0 3.1 100.0 صحیح 96 96.0 100.0 بی جواب 4 4.0 کل 100 100.0 جدول(1-9)درصد وفراوانی جملات مربوط به سوال 5 را نشان می دهد که از 100 نفر پاسخگو 4 نفر ازپاسخ به سوال 5 خودداری نموده اند و96 نفر پاسخگو بوده اند که ازاین تعداد 58 نفرجمله 1، 30 نفرجمله 3و4 ،5نفر جمله 2 و تنها 3 نفر جمله 5 که نشانگر حداکثر نمره می باشد انتخاب نموده اند پس 3 نفر شدیدااحساس گناه می کرده اند. 6. احساس نمی کنم که تنببیه می شوم. احساس نمی کنم که برایم اتفاق بدی خواهد افتاد. احساس می کنم که تنبیه می شوم یا تنبیه خواهم شد. احساس می کنم که سزاوار تنبیه هستم. می خواهم که تنبیه شوم. جدول(1-10)درصد وفراوانی جملات مربوط به سنجش شدت انتظار تنبیه شدن فراوانی درصد درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی Valid جمله1 60 60.0 61.2 61.2 جمله2 13 13.0 13.3 74.5 جمله3 6 6.0 6.1 80.6 جمله 4و5 19 19.0 19.4 100.0 صحیح 98 98.0 100.0 بی جواب 2 2.0 کل 100 100.0 همانطور که درجدول(1-10) مشاهده می کنید از 100 نفر پاسخگو 98 درصد به سوال 6 پاسخ داده اند وتنها 2 درصد ازپاسخگویی خودداری نموده اند.که ازاین 98 درصد ،60 درصد جمله 1 ،13 درصد جمله2، 6 درصد جمله 3و19 درصد جمله 4و5 را انتخاب نموده اند که بیانگر آنست که 19 نفرحداکثرنمره رادریافت کرده اندپس 19 نفرشدیدا انتظارتنبیه داشته اند.7. احساس نمی کنم که سرخورده ام. احساس می کنم که سرخورده ام. خود را دوست ندارم. از خودم بیزارم. نسبت به خود کینه دارم. جدول(1-11)فراوانی ودرصد جملات مربوط به سنجش شدت بیزاری ازخود فراوانی درصد درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی Valid جمله1 77 77.0 79.4 79.4 جمله2و3 15 15.0 15.5 94.8 جمله4 2 2.0 2.1 96.9 جمله5 3 3.0 3.1 100.0 جواب داده 97 97.0 100.0 بی جواب 3 3.0 کل 100 100.0 جدول(1-11)گویای انست که از 100 نفردانشجویان مورد بررسی تنها 3 نفر ازپاسخگویی به سوال 7 خودداری نموده اند و97 درصد جواب داده اند که ازاین تعداد 77 درصد جمله1 ،15 درصد جمله 2و3 ،2درصد جمله 4 ،3 درصد جمله5 راانتخاب کرده اند. که نشانگر انست که 3 نفر حداکثر نمره رابدست آورده اند پس بسیارازخود بیزارند. 8. احساس نمی کنم که بدتر ازدیگران هستم. به خاطر ضعف ها وخطاهایی که دارم،ازخودم انتقاد می کنم. خود رابخاطرخطاهایم سرزنش می کنم. هراتفاق بدی که می افتد خود راسرزنش میکنم. جدول(1-12)فراوانی ودرصد جملات مربوط به سنجش شدت تهمت زدن به خود فراوانی درصد درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی Valid جمله1 39 39.0 39.8 39.8 جمله2 32 32.0 32.7 72.4 جمله3 19 19.0 19.4 91.8 جمله4 8 8.0 8.2 100.0 صحیح 98 98.0 100.0 بی جواب 2 2.0 کل 100 100.0 با توجه به جدول(1-12)،39 درصد جمله 1، 32 درصد جمله 2، 19 درصد جمله 3، 8 درصد جمله 4 را انتخاب نموده اند.که نشانگر آنست که 8 نفر حداکثر نمره رادریافت نموده اند پس این هشت نفر از تهمت شدید به خود رنج می برند. درضمن از100 نفر افراد نظرسنجی 98 درصد به سوال 8 پاسخ داده اند وتنها 2 درصد خودداری نموده اند. 9. به این فکرنیستم که آسیبی به خود برسانم. فکرهای آسیب رساندن به خود را دارم اما به مرحله اجرا در نمی آورم. احساس می کنم که اگر بمیرم بهتر است. احساس می کنم که اگر بمیرم خانواده ام راحت خواهد شد. برای خودکشی،طرحهای روشنی دارم. اگر بتوانم خود را می کشم. جدول(1-13)درصد وفراوانی جملات مربوط به سنجش شدت افکار خود کشی فراوانی درصد درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی Valid جمله1 78 78.0 80.4 80.4 جمله2 6 6.0 6.2 86.6 جمله 3و4 11 11.0 11.3 97.9 جمله 5و6 2 2.0 2.1 100.0 صحیح 97 97.0 100.0 بی جواب 3 3.0 کل 100 100.0 با توجه به جدول(1-13)،78 درصد ازدانشجویان درپاسخ به سوال 9 ،جمله 1 و 11 درصد جمله 3و4 ،6 درصد جمله 2 و تنها 2درصد جمله 5و6 که حداکثر نمره را داشته اند انتخاب کرده اند. که نشان ازآن است که 2 درصد شدیدا دارای افکار خودکشی بوده اند.درضمن از100 نفرافراد پاسخگو 97 درصد به سوال9 پاسخ داده اند و3 درصد بی پاسخ گذاشته اند. 10. بیشتر ازحد معمول گریه نمی کنم. نسبت به گذشته بیشتر گریه می کنم. درحال حاضر،همیشه گریه می کنم،نمی توانم گریه نکنم. قبلا می توانستم گریه کنم،اما حالا اصلا نمی توانم گریه کنم ،حتی اگر بخواهم. جدول(1-14)فراوانی ودرصد جملات مربوط به سنجش شدت گریه کردنها فراوانی درصد درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی Valid جمله1 57 57.0 57.6 57.6 جمله2 20 20.0 20.2 77.8 جمله3 7 7.0 7.1 84.8 جمله4 15 15.0 15.2 100.0 صحیح 99 99.0 100.0 بی جواب 1 1.0 کل 100 100.0 جدول (1-14)نشان می دهد که 57 درصد ازافراد مورد بررسی درپاسخ به سوال 10 جمله 1 ،20 درصد جمله 2 ،7 درصد جمله 3 ودرآخر 15 درصد جمله 4 که حداکثرنمره را دارد انتخاب نموده اند.این مطلب نشانگر آنست که 15 نفر بیش ازحد معمول(شدیدا) گریه می کنند 11. حال که دیگر عادت کرده ام،دیگر عصبانی نمی شوم. درحال حاضر بیشترازمواقع عادی،ناراحت یاعصبانی می شوم. به طور دائم عصبانی می شوم. دراثر چیزهایی که معمولا مرا عصبانی می کردند،دیگر عصبانی نمی شوم. جدول(1-15)فراوانی ودرصد جملات مربوط به سنجش شدت تحریک پذیری فراوانی درصد درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی Valid جمله1 44 44.0 44.0 44.0 جمله2 22 22.0 22.0 66.0 جمله3 6 6.0 6.0 72.0 جمله4 28 28.0 28.0 100.0 کل 100 100.0 100.0 همانطور که در جدول(1-15) ،44 درصد افراد مورد بررسی درپاسخ به سوال 11 جمله 1، 22 درصد جمله 2 ، 6 درصد جمله 3 و 28 درصد جمله 4 که دارای حداکثر نمره می باشد علامت زده اند.پس 28 درصد شدیدا تحریک پذیرند و زیاد عصبانی می شود. 12. علاقه خود نسبت به مردم را ازدست نداده ام. نسبت به گذشته کمتر به مردم علاقه دارم. بیشترین علاقه خودرانسبت به مردم از دست داده ام ونمی توانم به آنها احساس داشته باشم. همه علاقه خود را بسبت به مردم رااز دست داده ام واصلا به فکر آنها نیستم. جدول(1-16)فراوانی ودرصد جملات مربوط به سنجش شدت انزوای اجتماعی فراوانی درصد درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی Valid جمله1 68 68.0 68.0 68.0 جمله2 27 27.0 27.0 95.0 جمله3 3 3.0 3.0 98.0 جمله4 2 2.0 2.0 100.0 کل 100 100.0 100.0 جدول (1-17)نشانگر فراوانی جملات سوال12 است که 68 درصد جمله 1 ،27 درصد جمله 27 ،3 درصد جمله 3 و2 درصد جمله 4 را انتخاب نموده اند. پس تنها 2 درصد از دانشجویان بسیارمنزوی اند . 13. مثل گذشته ،بخوبی تصمیم می گیرم. سعی می کنم تصمیم گیریها رابه عقب بیندازم. برای تصمیم گیری،دشواریهای زیادی دارم. اصلا نمی توانم تصمیم بگیرم. جدول(1-17)فراوانی ودرصد جملات مربوط به سنجش شدت بی تصمیمی فراوانی درصد درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی Valid جمله1 56 56.0 56.0 56.0 جمله2 12 12.0 12.0 68.0 جمله3 24 24.0 24.0 92.0 جمله4 8 8.0 8.0 100.0 کل 100 100.0 100.0 جدول فوق نشان می دهد که 56 درصد جامعه نمونه درپاسخ به سوال 13 جمله1 ،12 درصد جمله 2 ،24 درصد جمله 3 و 8 درصد جمله 4 راانتخاب نموده اند.که جمله 4 حداکثر نمره رادارد. پس 8 درصد از دانشجویان مورد بررسی شدیدا درتصمیم گیری مشکل دارند. 14. فکرنمی کنم که مثل گذشته زشت به نظر برسم. نگرانم که پیروغیرجذاب به نظربرسم. احساس می کنم که تغییرات زیادی کرده ام وغیر جذاب شده ام. خود را زشت ونفرت انگیز احساس می کنم. جدول(1-18)درصد وفراوانی جملات مربوط به سنجش شدت تغییردرتصویر بدنی فراوانی درصد درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی Valid جمله1 66 66.0 71.0 71.0 جمله2 14 14.0 15.1 86.0 جمله3 9 9.0 9.7 95.7 جمله4 4 4.0 4.3 100.0 صحیح 93 93.0 100.0 بی جواب 7 7.0 کل 100 100.0 همانطور که از جدول فوق مشخص است 66 درصد افراد مورد بررسی جمله1 ،14 درصد جمله2، 9 درصد جمله 3 و 4 درصد جمله 4 را علامت زده اند. چون جمله 4 حداکثر نمره را دارد پس نتیجه می گیریم که 4 نفر شدیدا درتصویربدنی خود تغییر مشاهده کرده اند. 15. عملا می توانم بخوبی گذشته کار کنم. برای شروع یک کاربه تلاشهای زیادی نیاز دارم. به خوبی گذشته کار نمی کنم. برای انجام دادن یک کار خیلی باید به خود فشار بیاورم. هیچ کاری نمی توانم انجام دهم. جدول(1-19)درصد وفراوانی جملات مربوط به سنجش شدت تاخیر درانجام دادن کار فراوانی درصد درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی Valid جمله1 37 37.0 37.0 37.0 جمله2و3 46 46.0 46.0 83.0 جمله4 14 14.0 14.0 97.0 جمله5 3 3.0 3.0 100.0 کل 100 100.0 100.0 جدول(1-19)نشان می دهد که 37 درصد افراد مورد بررسی درپاسخ به سوال 15 ،جمله 1 ،46درصد جمله 2 ،14 درصد جمله 4 و تنها 3 درصد جمله 5 که دارای حداکثر نمره(3) می باشد انتخاب نموده اند پس این 3 درصد شدیدا درانجام دادن کارها تاخیر داشته ند. 16. طبق معمول می توانم خوب بخوابم. صبحها،خسته ازمعمول ازخواب بیدار می شوم. یک یا دو ساعت زودتر ازمعمول بیدارمی شوم وبه دشواری می توانم دوباره بخوابم. هرروز خیلی زود ازخواب بیدارمی شوم ونمی توانم بیشترازپنج ساعت بخوابم. جدول(1-20)فراوانی ودرصد جملات مربوط به سنجش شدت بی خوابی فراوانی درصد درصدفراوانی درصدفراوانی تجمعی Valid جمله1 49 49.0 50.0 50.0 جمله2 33 33.0 33.7 83.7 جمله3 10 10.0 10.2 93.9 جمله4 6 6.0 6.1 100.0 صحیح 98 98.0 100.0 بی جواب 2 2.0 کل 100 100.0 با توجه به جدول(1-20)،49 درصد ازدانشجویان مورد بررسی درپاسخ به سوال 16 جمله 1 ،33 درصد جمله 2 ، 10 درصد جمله 3 ، 6 درصدجمله 4 راانتخاب نموده اند. چون جمله 4 دارای حداکثر نمره می باشد پس 6 درصد افراد پاسخگو از بی خوابی شدید رنج می برند. درضمن از100 افراد نظرسنجی 2 نفر سوال 16پاسخ نداده اند. 17. خسته ترازهمیشه نیستم. نسبت به گذشته زودتر خسته می شوم. هرکاری انجام بدهم خسته می شوم. خیلی خسته ترازآن هستم که کاری انجام دهم. جدول(1-21)فراوانی ودرصدجملات مربوط به سنجش شدت خستگی پذیری فراوانی درصد درصد فراوانی درصدفراوانی تجمعی Valid جمله1 48 48.0 48.0 48.0 جمله2 35 35.0 35.0 83.0 جمله3 12 12.0 12.0 95.0 جمله4 5 5.0 5.0 100.0 کل 100 100.0 100.0 با توجه به جدول(1-21)،48 درصد از دانشجویان مورد بررسی در پاسخ به سوال 17 ،جمله1 و35 درصد جمله 2 ،12 درصد جمله 3 ، 5 درصد نیز جمله 4 (که دارای حداکثر نمره (3) می باشد) اتنخاب کرده اند.درنتیجه 5 نفر ازخستگی شدید رنج می برند. 18. اشتهایم مثل همیشه خوب است. اشتهایم بخوبی همیشه نیست. درحال حاضراشتهای خوبی ندارم. اصلا اشها ندارم. جدول(1-22)فراوانی ودرصد جملات مربوط به سنچش شدت بی اشتهایی فراوانی درصد درصد فراوانی درصدفراوانی تجمعی Valid جمله1 58 58.0 58.0 58.0 جمله2 30 30.0 30.0 88.0 جمله3 10 10.0 10.0 98.0 جمله4 2 2.0 2.0 100.0 کل 100 100.0 100.0 همانطور که درجدول(1-22) آمده است، 58 درصد درپاسخ به سوال 18 جمله 1 ،30 درصد جمله 2 ،10 درصد جمله 3 وتنها 2 درصد جمله 4 اتنخاب کرده اند.چون جمله 4 دارای حداکثر نمره (3) می باشد پس نتیجه می گیریم که 2 نفر از دانشجویان مورد بررسی شدیدا بی اشتها هستند. 19. دراین اواخر،وزنم خیلی کم نشده است. وزنم بیش از5/2 کیلوکم شده است. وزنم بیش از5 کیلوکم شده است. وزنم بیش از5/7 کیلوکم شده است. جدول(1-23)فراوانی ودرصد جملات مربوط به سنجش شدت کاهش وزن فراوانی درصد درصدفراوانی درصدفراوانی تجمعی Valid جمله1 74 74.0 75.5 75.5 جمله2 11 11.0 11.2 86.7 جمله3 6 6.0 6.1 92.9 جمله4 7 7.0 7.1 100.0 صحیح 98 98.0 100.0 بی جواب 2 2.0 کل 100 100.0 جدول(1-23) نشان می دهد که دانشجویان مورد بررسی در پاسخ به سوال 19 ،47 درصد جمله1 ،11 درصد جمله 2، 6 درصد جمله 3 ، 7 درصد جمله 4 علامت زده اند و چون جمله 4 دارای حداکثر نمره می باشد پس 7 درصد دانشجویان شدیدا کاهش وزن داشته اند.درضمن از100 نفر پاسخگو 2 نفر به این سوال پاسخ نداده اند. 20. بیش ازمعمول به فکرسلامتی خود نیستم. به فکردردها ورنجها،یا به فکردشواریهای هاضمه یا یبوست هستم. آن قدر به فکر سلامتی وچگونگی حالم هستم که نمی توانم به چیزی دیگری فکرکنم. تنها به فکرسلامتی خود هستم. جدول(1-24)درصد وفراوانی جملات مربوط به سنجش شدت اشتغال ذهنی درباره بدن فراوانی درصد درصدفراوانی درصدفراوانی تجمعی Valid جمله1 74 74.0 74.7 74.7 جمله2 6 6.0 6.1 80.8 جمله3 2 2.0 2.0 82.8 جمله4 17 17.0 17.2 100.0 صحیح 99 99.0 100.0 بی جواب 1 1.0 کل 100 100.0 همانطور که جدول (1-24) نشان می دهد 74 درصداز جامعه نمونه درپاسخ به سوال 20 جمله 1 ،6 درصد جمله 2، 2 درصد جمله 3، 17 درصد جمله 4 را انتخاب نموده اند.که همانطور که در جدول می بینید 1 به این سوال پاسخ نداده است. 21. درعلاقه خود به مسائل جنسی هیچ تغییری احساس نکرده ام. نسبت به گذشته،کمتر به مسائل جنسی علاقه دارم. درحال حاضربه مسائل جنسی کمترعلاقه دارم. علاقه خود به مسائل جنسی رابه طورکامل از دست داده ام. جدول(1-25)درصد وفراوانی جملات مربوط به سنجش شدت افت تمایلات جنسی فراوانی درصد درصدفراوانی درصدفراوانی تجمعی Valid جمله1 63 63.0 65.6 65.6 جمله2 12 12.0 12.5 78.1 جمله3 18 18.0 18.8 96.9 جمله4 3 3.0 3.1 100.0 صحیح 96 96.0 100.0 بی جواب 4 4.0 کل 100 100.0 در جدول(1-25)آمده است که 63 درصد از افراد پاسخگو درپاسخ به سوال 21 جمله 1، 12 درصد جمله 2 ، 18 درصد جمله 3 ،3 درصد جمله 4 را انتخاب کرده اند پس تنها 3 درصد دچار افت شدید تمایلات جنسی شده اند.و 4 نفر نیز از پاسخگویی به سوال آخرخودداری کرده اند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه اکثر دانشجویان در پاسخ به پرسشنامه بک ،جمله 1 راکه دارای حداقل نمره افسردگی می باشد انتخاب نموده اند پس می توان گفت که اکثر دانشجویان مورد بررسی افسردگی ندارند. جدول(1-26)هنجارهای پرسشنامه افسردگی بک سطح افسردگی نمره کل افکار احتمالی افسردگی وارائه تصویر خوب ازخود.این نمره درمورد افراد بهنجارکمتردیده می شود. فقدان افسردگی یاکمترین حدافسردگی ازافسردگی خفیف تا افسردگی متوسط ازافسردگی متوسط تا افسردگی شدید افسردگی شدید این نمره ،به گونه معناداربالاتر ازنمره افرادی است که افسردگی شدید دارند واحتمالا بیانگراغراق درباره افسردگی است. کمتر از4 5تا9 10 تا18 19 تا 29 30 تا64 بالاتراز40 تفسیرنمره کل: 14 نفر از 100 نفر پاسخگو پس ازجمع زدن نمراتشان کمتر از4 شده است که باتوجه به جدول فوق احتمال افکار احتمالی افسردگی دیده می شود. 23 نفر ،جمع نمرات انها 5 تا 9 شده است که باتوجه به جدول فوق یعنی 23 نفر افسردگی ندارند یا کمترین حد افسردگی رادارند. 42 نفر،جمع نمرات انها 10 تا 18شده است یعنی از افسردگی خفیف تا افسردگی متوسط رنج می برند. 15 نفر ،جمع نمراتشان 19 تا 29 شده است که بیانگرافسردگی متوسط تا افسردگی شدید درآنهاست. 6 نفر،جمع نمراتشان 30 تا 64 شده است که بیانگر افسردگی شدید دراین 6 نفراست. جمع نمرات2 نفر نیزبالاتر از40 شده است که بیانگر اغراق افسردگی درآنها است. تجزیه وتحلیل داده ها: فرضیه 1 H0: به نظر می رسد بین رشته تحصیلی دانشجویان ومیزان افسردگی رابطه معنادار وجود ندارد. H1: به نظر می رسد بین رشته تحصیلی دانشجویان ومیزان افسردگی رابطه معناداری وجود دارد. جدول(1-27)آماره های توصیفی متغیر رشته تحصیلی رشته تحصیلی N Mean Std. Deviation Std. Error Mean افسردگی روانشناسی 46 13.2609 8.48642 1.25125 مدیریت 39 14.8462 13.54823 2.16945 در جدول(1-27)آماره های توصیفی میانگین ،تعداد،انحراف معیاروخطای استاندار میانگین متغیر رشته تحصیلی محاسبه شده است. جدول(1-28)آزمون دوگروه مستقل بین دومتغیر رشته تحصیلی وسنجش میزان افسردگی دانشجویان رشته روانشناسی و مدیریت Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F Sig. t dfSig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper افسردگی Equal variances assumed .996 .321 -.656 83 .513 -1.5853 2.41490 -6.38842 3.21785 Equal variances not assumed -.633 61.719 .529 -1.5853 2.50443 -6.59202 3.42145 با توجه به جدول(1-28) ومقدار سطح معناداری آزمون که برابر با 513. می است که از 05. بیشتر می باشد، فرضیه H0 رد نمی شود یعنی بین رشته تحصیلی و میزان افسردگی تفاوت معنی دار آماری وجود ندارد، به عبارت دیگر رشته تحصیلی روانشناسی و مدیریت به لحاظ میزان افسردگی مشابه می باشند. فرضیه2 H0: به نظر می رسد بین جنسیت ومیزان افسردگی دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد. H1:به نظر می رسد بین جنسیت ومیزان افسردگی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. جدول(1-29)آماره های توصیفی متغیر جنسیت جنسیت N Mean Std. Deviation Std. Error Mean افسردگی زن 47 12.1489 8.19856 1.19588 مرد 38 16.2632 13.57797 2.20264 جدول فوق آماره های توصیفی میانگین ،تعداد، انحراف معیاروخطای استاندار میانگین متغیرجنسیت محاسبه شده است. جدول(1-30)آزمون دوگروه مستقل بین دومتغیرجنسیت ومیزان افسردگی دانشجویان رشته روانشناسی ومدیریت Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F Sig. t dfSig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper افسردگی Equal variances assumed 2.819 .097 -1.726 83 .088 -4.1142 2.38418 -8.85626 .62782 Equal variances not assumed -1.642 57.976 .106 -4.1142 2.50634 -9.13125 .90281 با توجه به جدول(1-30)ومقدار سطح معناداری آزمون sig.(2-tailed)=/088 که از 05/ بیشتر می باشد ،فرضیه H0 اثبات می شود یعنی بین جنسیت ومیزان افسردگی تفاوت معنی دار آماری وجود ندارد،به عبارت دیگر زن و مرد به لحاظ میزان افسردگی مشابه می باشند. نمره گذاری پاسخها به هریک از انتخابهای خود،طبق کلید، نمره بدهید وجمع کل نمرات رابه دست آورید. گروههای جملات 1 2 جمله 3 انتخابی 4 5 6 1 0 1 2 2 3 - 2 0 1 2 2 3 - 3 0 1 2 2 3 - 4 0 1 1 2 3 - 5 0 1 2 2 3 - 6 0 1 2 3 3 - 7 0 1 1 2 3 - 8 0 1 2 3 - - 9 0 1 2 2 3 3 10 0 1 2 3 - - 11 0 1 2 3 - - 12 0 1 2 3 - - 13 0 1 2 3 - - 14 0 1 2 3 - - 15 0 1 1 2 3 - 16 0 1 2 3 - - 17 0 1 2 3 - - 18 0 1 2 3 - - 19 0 1 2 3 - - 20 0 1 2 3 - - 21 0 1 2 3 - - تفسیر نتایج پس ازمحاسبه جمع کل نمرات، برای تعیین سطح کلی افسردگی ، به جدول هنجارها مراجعه کنید. هنجارهای پرسشنامه افسردگی بک سطح افسردگی نمره کل افکار احتمالی افسردگی وارائه تصویر خوب ازخود.این نمره درمورد افراد بهنجارکمتردیده می شود. فقدان افسردگی یاکمترین حدافسردگی ازافسردگی خفیف تا افسردگی متوسط ازافسردگی متوسط تا افسردگی شدید افسردگی شدید این نمره ،به گونه معناداربالاتر ازنمره افرادی است که افسردگی شدید دارند واحتمالا بیانگراغراق درباره افسردگی است. کمتر از4 5تا9 10 تا18 19 تا 29 30 تا64 بالاتراز40 علاوه بر تفسیرنمره کل،می توان تک تک گروههای جملات را جداگانه تفسیر کرد.هر گروهی که حداکثرنمره (3)را به دست آورده باشد،می توان گفت که یک حوزه مشکل زاست،مثلا،اگر درگروه1، آزمودنی نمره 3 دریافت کند،می توان گفت که از غمگینی شدید رنج می برد و اگر در گروه 2 ،نمره 3 به دست اورد،میتوان گفت که بسیار بدبین است و همین طور گروههای جملات دیگر که به ترتیب زیر حوزه خاصی را مشخص می کنند: 1-غمگینی8-تهمت زدن به خود15-تاخیر درانجام دادن کار2-بدبینی 9-افکار خودکشی 16-بی خوابی3-احساس شکست 10-گریه کردنها 17-خستگی پذیری 4-نارضایتی 11-تحریک پذیری 18-بی اشتهایی5-احساس گناه 12-انزوای اجتماعی 19-کاهش وزن6-انتظار تنبیه شدن 13-بی تصمیمی 20-اشتغال ذهنی درباره بدن 7-بیزاری ازخود 14-تغییردرتصویربدنی 21-افت تمایلات جنسی


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3 (1255)

مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان طبقه‌بندی مشاغل یکی از پدیده‌های انقلاب صنعتی است و برای رفع مشکلات مربوط به حقوق و دستمزد و استفاده از آن تعمیم و گسترش پیدا کرده‌است. گسترش صنایع ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1256)

ارزیابی فعالیت های یونیسف در بم و زرند در ارتباط با مراکز دوستدار کودک مهدهای کودک و کانون های تفریحی – فرهنگی الف – پیشینه در بامداد دی ماه سال 1382 زلزله ویرانگری به قدرت ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1257)

نظریه اعداد شاخه ای است از ریاضیات که از خواص اعداد درست ، یعنی 1،2،3،4،5 و … که اعداد شمار یا اعداد صحیح مثبت نیز نام دارند ، سخن می گوید . شک نیست که ادامه مطلب…

background