منابع پایان نامه ارشد با موضوع 
تجزیه واریانس، بخش کشاورزی، میانگین دما، کشور ایران No category

صفحه
فصل اول: مقدمه
۱-۱- پیشگفتار ۲
۱- ۲- هدف تحقیق ۳
۱-۳- گیاهشناسی ۴
۱-۴- طبقه بندی ۵
۱-۵- تاریخچه پیدایش و اصلاح تریتیکاله ۶
۱-۶- سطح زیر کشت و تولید جهانی ۷
۱-۷- ترکیب شیمیایی و کیفیت غذایی تریتیکاله ۸
۱-۹- مراحل رشد تریتیکاله ۱۰
۱-۹-۱- تجمع ماده خشک ۱۰
۱-۹-۲- توسعه ی سطح برگ ۱۱
۱-۹-۳- پنجه زنی ۱۱
۱-۹-۴- رشد دانه ۱۲
۱-۱۰- اجزای عملکرد ۱۳
۱- ۱۱- عملکرد ۱۳
۱-۱۲- اهمیت بررسی تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد غلات در منطقه ۱۵
فصل دوم: مروری بر پژوهش‌های پیشین
۲-۱- اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد در غلات ۱۸
۲-۲- انتقال مجدد مواد پرورده ۲۲
۲-۳- دمای سایه انداز گیاهی ۲۵
فصل سوم: مواد و روش‌ها
۳- ۱- مشخصات محل اجرای آزمایش ۲۹
۳- ۲- طرح آزمایش ۳۰
۳-۳- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ۳۱
۳- ۴- تعیین میزان آب مورد نیاز هر کرت و هر تیمار ۳۲
۳- ۵- انتخاب لاین های مناسب تریتیکاله ۳۴
۳-۶- کاشت، داشت، برداشت ۳۴
۳-۷- اندازه گیری صفات مورد مطالعه ۳۶
۳-۷-۱- ارتفاع بوته ۳۶
۳-۷-۲- عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد دانه ۳۶
۳-۷-۳- تعداد برگ نهایی ۳۶
۳-۷-۴-آهنگ تجمع مادهی خشک ۳۶
۳-۷-۵- دمای سایه انداز گیاهی ۳۶
۳-۷-۶- وزن هزار دانه ۳۷
۳-۷-۷- زاویه برگ ۳۷
۳-۷-۸- شاخص های حساسیت و مقاومت به تنش ۳۸
۳-۷-۹- اندازه گیری اجزاء عملکرد ۳۸
۳-۷-۱۰- انتقال مجدد ۳۹
۳-۷-۱۱- سرعت رشد محصول (CGR) ۳۹
۳- ۸- تجزیه‌ و تحلیل آماری داده‌ها ۴۰
فصل چهارم: نتایج و بحث
۴ – ۱- تعداد دانه در سنبله ۴۳
۴- ۲- وزن هزار دانه ۴۵
۴- ۳- تعداد سنبله در واحد سطح ۴۸
۴- ۴- تعداد سنبلچه در سنبله ۵۲
۴- ۵- عملکرد دانه ۵۵
۴- ۶- شاخص برداشت ۵۸
۴- ۷- درصد انتقال مجدد ۶۲
۴- ۸- آهنگ تجمع ماده ی خشک ۶۵
۴- ۹- تعداد برگ نهایی ۶۹
۴- ۱۰- طول سنبله ۶۹
۴- ۱۱- طول ریشک ۷۰
۴- ۱۲- ارتفاع نهایی ۷۰
۴-۱۳- زاویه ی برگ ۷۱
۴- ۱۴- شاخص های حساسیت و مقاومت به تنش ۷۲
۴- ۱۵- سرعت رشد محصول (CGR) ۸۰
۴- ۱۶- دمای سایه انداز گیاهی ۸۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵- ۱- نتیجه گیری ۸۷
۲-۵- پیشنهادات ۸۸
فهرست منابع ۸۹

فهرست جدولها

عنوان صفحه

جدول ۱-۱. ترکیب تقریبی مواد غذایی در تریتیکاله، گندم و چاودار (بر اساس ماده ی خشک) ۹
جدول ۳-۱. مشخصات اقلیمی محل اجرای آزمایش ۲۹
جدول ۳-۲. خواص فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی ۳۱
جدول ۴-۱. نتایج تجزیه واریانس اجزای عملکرد در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری. ۴۲
جدول ۴-۲. نتایج تجزیه واریانس عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری. ۵۲
جدول ۴- ۳. تجزیه واریانس شاخص برداشت، درصد انتقال مجدد و آهنگ تجمع ماده ی خشک. ۵۹
جدول ۴- ۴. نتایج تجزیه ی واریانس صفات کمی. ۶۸
جدول ۴- ۵. محاسبه ی شاخص های حساسیت و تحمل به تنش (تنش خشکی از مرحله ی گلدهی). ۷۳
جدول ۴- ۶. محاسبه ی شاخص های حساسیت و تحمل به تنش (تنش خشکی از مرحله ی شیری شدن). ۷۶
جدول ۴- ۷. محاسبه ی شاخص های حساسیت و تحمل به تنش (تنش خشکی از مرحله ی خمیری نرم). ۷۸

فهرست شکلها

عنوان صفحه

شکل ۳-۱. نقشه ی طرح ۳۰
شکل ۳-۲- اندازه گیری دبی شیلنگ آبیاری ۳۳
شکل ۳-۳. آبیاری مزرعه تریتیکاله در مرحله ی گیاهچهای ۳۳
شکل ۳-۴. تست جوانه زنی ژنوتیپ های تریتیکاله ۳۴
شکل ۳-۵. وجین دستی علف‌های هرز ۳۵
شکل ۳- ۶. دماسنج مادون قرمز ۳۷
شکل۴ – ۱. میانگین تعداد دانه در سنبله در سطوح مختلف تنش خشکی. ۴۳
شکل ۴- ۲. میانگین تعداد دانه در سنبله در ژنوتیپهای مختلف تریتیکاله. ۴۴
شکل ۴- ۳. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر میانگین تعداد دانه در سنبله ۴۵
شکل۴ – ۴. میانگین وزن هزار دانه در سطوح مختلف تنش خشکی ۴۶
شکل۴ – ۵. میانگین وزن هزار دانه در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. ۴۷
شکل ۴- ۶. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر وزن هزار دانه (گرم). ۴۸
شکل۴ – ۷. میانگین تعداد سنبله در متر مربع بین سطوح مختلف تنش خشکی. ۴۹
شکل۴ – ۸. میانگین تعداد سنبله در متر مربع در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. ۵۰
شکل ۴- ۹. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر میانگین تعداد سنبله در واحد سطح ۵۱
شکل۴ – ۱۰. میانگین تعداد سنبلچه در سنبله در سطوح مختلف تنش خشکی. ۵۳
شکل۴ – ۱۱. میانگین تعداد سنبلچه در سنبله در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. ۵۴
شکل ۴- ۱۲. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر میانگین تعداد سنبلچه در سنبله. ۵۴
شکل۴ -۱۳. میانگین عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) در سطوح مختلف تنش خشکی. ۵۵
شکل۴ – ۱۴. میانگین عملکرد دانه (کیلوگرم در متر هکتار) در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. ۵۷
شکل ۴- ۱۵. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر میانگین عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار). ۵۸
شکل ۴ – ۱۶. میانگین شاخص برداشت در سطوح مختلف تنش خشکی. ۵۹
شکل ۴- ۱۷. میانگین شاخص برداشت در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. ۶۰
شکل ۴- ۱۸. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر میانگین شاخص برداشت. ۶۱
شکل۴- ۱۹. درصد انتقال مجدد (گرم بر متر مربع) در سطوح مختلف تنش خشکی ۶۲
شکل ۴- ۲۰. درصد انتقال مجدد (گرم بر متر مربع) در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. ۶۳
شکل ۴- ۲۱. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر درصد انتقال مجدد (گرم بر متر مربع). ۶۴
شکل ۴- ۲۲. میانگین آهنگ تجمع ماده ی خشک (کیلوگرم در هکتار بر روز) در سطوح مختلف تنش خشکی ۶۵
شکل ۴- ۲۳. میانگین آهنگ تجمع ماده ی خشک (کیلوگرم در هکتار بر روز) در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. ۶۶
شکل ۴- ۲۴. اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر آهنگ تجمع ماده ی خشک (کیلوگرم در هکتار بر روز). ۶۸
شکل ۴- ۲۵. میانگین طول سنبله (میلیمتر) در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. ۶۹
شکل ۴- ۲۶. میانگین ارتفاع نهایی ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. ۷۱
شکل۴- ۲۷. مقایسه شاخص STI بین ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله (تنش خشکی از مرحله ی گلدهی). ۷۵
شکل۴- ۲۸. مقایسه شاخص GMPبین ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله (تنش خشکی از مرحله ی گلدهی). ۷۶
شکل ۴- ۲۹. مقایسه شاخص STI بین ژنوتیپ های مختلف (تنش خشکی از مرحله ی شیری شدن). ۷۷
شکل ۴- ۳۰. مقایسه شاخص GMP بین ژنوتیپ های مختلف (تنش خشکی از مرحله ی شیری شدن). ۷۸
شکل ۴- ۳۱. مقایسه شاخص STI بین ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله (تنش خشکی از مرحله ی خمیری نرم). ۷۹
شکل ۴- ۳۲. مقایسه شاخص GMP بین ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله (تنش خشکی از مرحله ی خمیری نرم). ۸۰
شکل ۴- ۳۳. CGR (گرم در بوته در روز ) در ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله. ۸۱
شکل ۴- ۳۴. میزان CGR (گرم در بوته در روز) در سطوح مختلف تنش خشکی. ۸۲
شکل ۴-۳۵. میانگین دمای سایه انداز گیاهی بین سطوح مختلف تنش خشکی ۸۴
شکل ۴-۳۶. میانگین دمای سایه انداز گیاهی بین ژنوتیهای مختلف تریتیکاله. ۸۵

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه دربارهنفقه، شخص ثالث، ضمن عقد

فصل اول
مقدمه

۱-۱- پیشگفتار:
ایجاد خشکسالیهای پی در پی به دلیل تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، عدم یکنواختی بارش را به دنبال داشته و منابع آب را تحت تاثیر قرار می دهد (علیزاده و همکاران،۱۳۸۹). خشکسالی مهمترین عامل تنش زای محیطی بوده که تولید محصولات کشاورزی را محدود می سازد (خدابنده و جلیلیان، ۱۳۷۶). یک سوم ازکل زمینهای دنیا در مناطق خشک و نیمه خشک واقع اند و ما بقی با تغیرات فصلی و محلی آب مواجه می باشند (باتیس وهمکاران، ۱۹۷۳). کشور ایران با متوسط بارندگی ۲۴۰ میلی متر در سال، جز مناطق خشک و نیمه خشک طبقه بندی شده و نصف زمینهای زراعی آن در این مناطق واقع است (چاسمی و همکاران، ۱۹۹۵).
در ایران و در برنامهی پنج ساله ی دوم و سوم توسعه، بخش کشاورزی در اولویت قرار گرفته است اما با این وجود به نظر می رسد تا کنون سیاستهای دولت در بخش کشاورزی و در ارتباط با افزایش محصولات با موفقیت چندانی رو به رو نبوده است (قوشچی، ۱۳۷۹).
در میان گیاهان زراعی، غلات از اهمیت خاصی برخوردار بوده و دارای بیشترین میزان تولید و سطح زیر کشت در دنیا می باشند خصوصیاتی مانند سازگاری به شرایط آب و هوایی، عملکرد نسبتا مطلوب ، سهولت نگهداری و حمل و نقل آسان، غلات را به یک منبع مهم و عمده ی غذا برای انسان تبدیل کرده است (امام، ۱۳۸۳).کشور ایران در آینده با کاهش تولید محصولات کشاورزی و به دنبال آن افزایش واردات غلات رو به رو خواهد بود (دین و همکاران، ۱۹۹۲). در نتیجه دستیابی به ارقامی با توانایی رشد و نمو و تولید محصول بالا در شرایط خشک از اهمیت بالایی برخوردار است (رستگار، ۱۳۷۱).
تریتیکاله به عنوان یک غلهی ساختهی دست بشر می تواند جایگزین مناسبی برای غلات در شرایط نامناسب محیطی و در سیستمهای کم نهاده باشد (کامپوزانو، ۲۰۰۶ و ارکول و کوهن، ۲۰۰۳). این گیاه دارای خصوصیات مطلوبی مانند تحمل به سرما و خشکی، تحمل به بسیاری از بیماریها، تحمل به شرایط دارای سمیت و یا کمبود عناصر مغذی و کارآیی بهتر جذب فسفر می باشد از طرفی با توجه به کیفیت مطلوب تریتیکاله نسبت به جو و گندم این گیاه بصورت
می باشد از طرفی با توجه به کیفیت مطلوب تریتیکاله نسبت به جو و گندم این گیاه بصورت عمده در تغذیه دام و طیور مورد استفاده است و این مزیت به دلیل میزان بالای اسید آمینه لایسین (اسید آمینه گوشت ساز)، نسبت به چاودار و گندم و قابلیت گوارش بالای آن می باشد (واروگیز و همکاران، ۱۹۹۶). در این تحقیق برآنیم به این سوالات پاسخ دهیم که:
۱- آیا تنش خشکی می تواند بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های تریتیکاله تاثیرگذار باشد؟
۲- آیا ژنوتیپهای مختلف تریتیکاله به سطوح مختلف خشکی واکنش متفاوتی از لحاظ دمای سایه انداز نشان می دهند؟

۱- ۲- هدف تحقیق:
تریتیکاله در مقایسه با گندم از قابلیت رشد بیشتر در شرایط دشوار برخوردار بوده و از دید توقع نسبت به شرایط آب و هوایی و خاک برای پهنههای نا مناسب توصیه می شود. از تریتیکاله به صورت دانه یا علوفه و یا استفادهی دو منظوره و به عنوان رژیم غذایی جایگزین ذرت و سویا در تغذیه دام و طیوراستفاده می شود. این گیاه از نظر خوش خوراکی برتر یا برابر جو بوده و دارای رشد سریعتر نسبت به جو می باشد با وجود مزایای مختلف

منابع پایان نامه ارشد با موضوع 
تجزیه واریانس، بخش کشاورزی، میانگین دما، کشور ایران No category
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید