پایان نامه کارشناسی ارشد درباره چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

تکه ای از متن پایان نامه :

بستر ساز شرایطی گردد که فرد به سوی ناهنجاری سوق داده گردد. ریموند گسن، از مشاهیر جرمشناسی، در کتاب جرمشناسی نظری پس از اظهار فوائد و تأثیرات مثبت تشکیل خانواده شخصی اظهار می‌دارد: «… این عامل عاری از ابهام نیست، زیرا بایستی بدانیم آیا آدمی بر اثر این که متأهّل نیست جنایتکار می‌گردد یا فقدان ازدواج و بزهکاری آثار یک علّت عمیق‌تر ناسازگاری اجتماعی می باشد[1]

 

مبحث پنجم: سواد

آمارهای تنظیم شده به خوبی، ارتباط ی میان سطح سواد و میزان جرائم مورد نظر را نشان می دهد. بر اساس این آمارها، در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و کیف قاپی،80 درصد مرتکبین، زیر سیکل و کم سواد، 18 درصد، تا دیپلم و فقط 2 درصد مرتکبین، بالای دیپلم‌اند:

 

 

 

تأثیر آموزش، تربیت و سوادآموزی و مباحثی از این قبیل، در پیشگیری اجتماعی، بسیار حیاتی و مهمّ هستند. در پیشگیری اجتماعی، از طریق آموزش، تربیت، ترغیب و تنبیه در صدد آن هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد اِلقا کرده و به او قدرت ارزیابی و ارزشیابی عملکرد خویش را بدهیم.[2]

در واقع پیشگیری اجتماعی، از اقداماتی تشکیل می گردد که به انواع محیط های پیرامون فرد، تأثیر می گذارد. کلّیه ی این محیط ها، در فرآیند جامعه پذیری و اجتماع پذیری یک فرد، تأثیر داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند. هر یک از محیط های خانه، مدرسه، دانشگاه، دوستان و … در یک مقطع خاصّ زمانی اقدام کرده و فرآیند جامعه پذیری را تسهیل می کنند. پس، هرگاه هر یک از این محیط ها رسالت تربیتی، پرورشی و سازگارسازی خویش را به انجام نرسانند، اوّلین خلل در زمینه ی

[1] ـ گسن، (ریموند)، منبع پیشین، ص 188.

[2]– نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرم‌شناسی (پیشگیری)، دوره ی  کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، مجتمع آموزش عالی قم، نیمسال دوّم تحصیلی 82 – 1381. {تهیّه و تنظیم: مهدی سیدزاده}

«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه